Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh tổ chức thần kinh part 9

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
5
download

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh tổ chức thần kinh part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò: + Trên hệ tim mạch: - Adre: giãn mạch cơ xương, cơ tim và co mạch ở da, các tạng ổ bụng - Nor: co mạch toàn thân -  HA (điều trị ↓HA do shock chảy máu). + Trên cơ trơn: - Adre giãn cơ trơn dạ dày, phế quản, bàng quang. - Adre có TD điều trị: cắt cơn hen xuyễn. + Trên chuyển hoá: - Adre: . phân cắt glycogen (AMPv) ở gan, ở cơ -  Glc máu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh tổ chức thần kinh part 9

  1. øc chÕ c¹nh tranh
  2. Tokyo - 1995
  3. §¹i c­¬ng I. I. §Æc ®iÓm thµnh phÇn hãa häc II. II. §Æc ®iÓm chuyÓn hãa cña TCTK 2.1. H« hÊp 2.2. ChuyÓn hãa glucid 2.3. ChuyÓn hãa protid 2.4. ChuyÓn hãa lipid III. C¸c chÊt trung gian hãa häc cña TCTK 3.1. Acetylcholin (Ach) 3.2. Catecholamin (Adrenalin, Noadrenalin) 3.3. GABA (-Amino Butyric Acid) 3.4. Serotonin 3.5. Histamin
  4. 3.2. Catecholamin * Gåm: Adrenalin, Noradrenalin, DOPA & Dopamin. Adrenalin, Noradrenalin - Hor cña tñy th.thËn.
  5. 3.2. Catecholamin * Vai trß: Vai + Trªn hÖ tim m¹ch: - Adre: gi·n m¹ch c¬ x­¬ng, c¬ tim vµ co m¹ch ë da, c¸c t¹ng æ bông - Nor: co m¹ch toµn th©n ->  HA (®iÒu trÞ ↓HA do shock ch¶y m¸u). Nor: HA + Trªn c¬ tr¬n: - Adre gi·n c¬ tr¬n d¹ dµy, phÕ qu¶n, bµng quang. Adre - Adre cã TD ®iÒu trÞ: c¾t c¬n hen xuyÔn. + Trªn chuyÓn ho¸: - Adre: . ph©n c¾t glycogen (AMPv) ë gan, ë c¬ ->  Glc m¸u. Adre: ph©n .  tho¸i ho¸ L: gi¶i phãng acid bÐo vµ glycerol. + Trªn hÖ TKTW: - Catecholamin: ®iÒu tiÕt t©m tr¹ng, h×nh thµnh c¶m gi¸c. nh - DOPA: g©y c¶m gi¸c sî h·i. - Noradre: g©y tøc giËn, / bÖnh thao cuång. Noradre: - Dopamin: . KiÓm so¸t vËn ®éng, khi + R g©y AMPv, phosphoryl Dopamin: AMPv, ho¸ protein, -> øc chÕ ph¸t sinh X§ ë neuron sau sinap. neuron . Dopamin ↓: bÖnh Pakinson (do ↓ tæng hîp). bÖnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản