Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
6
download

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CB Donnan: - Xảy ra: HT sinh học, ngăn cách = màng bán thấm. ở 2 phía ngă của màng có sự chênh lệch về nồng độ protein - Vai trò: duy trì sự phân bố ko đồng đều của các ion. trì + áp lực keo: keo: - Htư có NĐ protein DGB, thành mạch như 1màng bán thấm NĐ - tạo nên CB Donnan giữa Htư và DGB. giữ - P keo là 1 trong các yếu tố quyết định TĐMN qua TM TĐ - Vai trò: hút nước vào lòng mạch và giữ lại ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 3

  1. C¸c C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng + CB Donnan: - X¶y ra: HT sinh häc, ng¨n c¸ch = mµng b¸n thÊm. ë 2 phÝa c¸ch cña mµng cã sù chªnh lÖch vÒ nång ®é protein - Vai trß: duy tr× sù ph©n bè ko ®ång ®Òu cña c¸c ion. + ¸p lùc keo: - Ht­ cã N§ protein > DGB, thµnh m¹ch nh­ 1mµng b¸n thÊm protein -> t¹o nªn CB Donnan gi÷a Ht­ vµ DGB. - P keo lµ 1 trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh T§MN qua TM - Vai trß: hót n­íc vµo lßng m¹ch vµ gi÷ l¹i ë ®ã. Vai hót : TĐ NM thực hiện theo giả thuyết Starling, theo PL,, theo ct: L theo PL = PM – (Pk + Ptc) PL- ¸p lùc läc, PM - ¸p lùc m¸u (HuyÕt ¸p), PK - ¸p lùc keo; PTC - ¸p lùc tæ chøc
  2. T§NM qua mao m¹ch (Ht­ & DGB) Mao TM Mao §M Mao m¹ch TG PL= + 15mmHg PL= -15mmHg 30 45 25 25 Pm 5 H2O Pm 15 25 Pk 5 5 Pm Ptc H2O Pk Pk H2O Ptc Ptc DGB + M§M: PL = 45 – (25 + 5) = + 15 mmHg -> H2O tõ lßng m¹ch 45 (25 ra dÞch GB. + MMTG: PL = 30 – (25 + 5)= 0 -> N ra vµo tù do. 30 (25 PL = 15- (25 + 5) = - 15 mmHg -> N tõ DGB (vµo) -> MTM. + MTM: MTM (25 B×nh th­êng: N­íc tõ M§M ra DGB = N­íc vµo MTM. NÕu N­íc  /DGB => phï (Rèi lo¹n)
  3. Phï Phï do suy gan, suy thËn Suy gan (↓ TH) Suy thËn ( §µo th¶i) ↓ Protein Htg ↓ Pk PL/M§M () & MTM () ø n­íc, muèi/ Ng bµo Phï ↓ ThÓ tÝch HTg  bµi tiÕt Aldosterol Phï
  4. Phï Phï do suy tim Suy tim ↓ Cung l­îng tim H.A TM  H.A TM ↓ ThÓ tÝch HTg   bµi tiÕt Aldosterol  PL/ MTM ø n­íc, muèi/ Ng bµo Phï
Đồng bộ tài khoản