intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Tăng huyết áp part 6

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
12
download

Bài giảng Tăng huyết áp part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xét nghiệm thường quy • Điện tâm đồ • Phân tích nước tiểu • Đường máu và hematocrit • Kali, creatinine huyết thanh, mức lọc cầu thận và calcium • Định lượng lipid máu, sau nhịn ăn từ 9 - 12 giờ, bao gồm LDL, HDL và Triglyceride  Các xét nghiệm bổ xung • Định lượng albumin niệu hoặc chỉ số albumin/creatinine  Các xét nghiệm sâu để tìm nguyên nhân THA chỉ được tì chỉ định khi không thể kiểm soát được HA...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tăng huyết áp part 6

 1. Møc Møc läc cÇu thËn Cockcroft-Gault GFR = (140-tuæi) x (c©n tuæi)  nÆng nÆng kg) x (1,23 nÕu lµ nam, 1,04 nÕu lµ n÷) / (Cr) MDRD GFR = 32788 x Cr -1.154 x Tuæi - 0.203 x MDRD Tuæi  0.742 0.742 (nÕu lµ n÷)
 2. XÐt XÐt nghiÖm  XÐt nghiÖm th­êng quy • §iÖn t©m ®å iÖn • Ph©n tÝch n­íc tiÓu Ph©n • §­êng m¸u vµ hematocrit ­êng • Kali, creatinine huyÕt thanh, møc läc cÇu thËn vµ Kali, calcium calcium • §Þnh l­îng lipid m¸u, sau nhÞn ¨n tõ 9 - 12 giê, bao Þnh tõ 12 gåm LDL, HDL vµ Triglyceride  C¸c xÐt nghiÖm bæ xung C¸c • §Þnh l­îng albumin niÖu hoÆc chØ sè Þnh albumin/creatinine  C¸c xÐt nghiÖm s©u ®Ó t×m nguyªn nh©n THA chØ ®­îc nguyªn chØ chØ ®Þnh khi kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc HA
 3. Môc Môc tiªu ®iÒu trÞ  Gi¶m biÕn chøng vµ tö vong do bÖnh m¹ch Gi¶m vµnh vµ thËn.  HA
 4. Thay Thay ®æi lèi sèng  TÊt c¶ BN, kÓ c¶ HA b×nh th­êng cao, nh»m: H¹ HA KiÓm so¸t c¸c YTNC kh¸c Gi¶m liÒu thuèc h¹ ¸p  Bá thuèc l¸  Gi¶m c©n nÆng  Ho¹t ®éng thÓ lùc  H¹n chÕ muèi  ¡n nhiÒu rau, hoa qu¶, gi¶m mì ¡n  H¹n chÕ uèng r­îu
 5. Thay Thay ®æi lèi sèng Thay ®æi HA t©m thu gi¶m 5–20 mmHg/10 kg c©n nÆng Gi¶m c©n nÆng 8–14 mmHg Theo chÕ ®é DASH 2–8 mmHg H¹n chÕ mÆn 4–9 mmHg VËn ®éng 2–4 mmHg H¹n chÕ r­îu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản