Bài giảng Telephony: Chapter 1 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
7
lượt xem
1
download

Bài giảng Telephony: Chapter 1 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Telephony - Chapter 1: Overview” trình bày lịch sử phát triển công nghệ truyền tin, mạng chuyển mạch điện thoại công cộng PSTN, các thành phần cơ bản của PSTN, các phương pháp tổ chức mạng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Telephony: Chapter 1 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Telephony<br /> Nguy n Duy Nh t Vi n<br /> <br /> Tài li u tham kh o<br /> DGPT-GSIC, “Genaral Introduction of Telephony<br /> Theory”, 1992.<br /> LG , Information & Communication, Ltd. “General<br /> Introduction of Telecommuncation Theory”, 1992.<br /> F.J. Redmill and A.R. Valdar, “SPC Digital Telephone<br /> Exchanges”, 1990.<br /> William Stallings, “Data and Computer<br /> Communication”, 2002.<br /> Erisson, “Telecommunication”, 1995.<br /> Ronayne, J., “Digital Communication Switching”, 1986.<br /> S. Welch, “Signalling in Telecommunications<br /> Network”,<br /> <br /> Contents<br /> Chapter 1: Overview<br /> Chapter 2: Subscriber Access to the<br /> Telephone Network<br /> Chapter 3: Digital Switching in Exchange<br /> Chapter 4: Signalling in Telephony<br /> Chapter 5: System Control<br /> Chapter 6: Digital Trunk<br /> Chapter 7: Voice Over IP<br /> <br /> Chapter 1<br /> Overview<br /> <br /> L ch s phát tri n<br /> Nhu c u trao ñ i thông tin c a con ngư i và<br /> các h th ng thông tin<br /> Âm thanh<br /> L a<br /> Khói<br /> Ch vi t<br /> <br /> Nhu c u trao ñ i thông tin b ng ti ng nói<br /> qua kho ng cách ngày càng tăng.<br /> <br /> L ch s phát tri n<br /> Phát tri n công ngh<br /> 1837: Samuel F.B Morse phát minh ra máy ñi n<br /> tín, truy n ñư c tín hi u ñi r t xa, nhưng khó nh .<br /> 1876: Alecxander Graham Bell phát minh ra máy<br /> ñi n tho i.<br /> 1878: T ng ñài ñ u tiên ñư c thi t l p<br /> NewHaven, ñi n tho i viên ñóng vai trò t ng ñài<br /> 1889: A.B Strowger phát minh ra t ng ñài t ñ ng<br /> Kansas. Th c hi n cu c g i theo t ng bư c.<br /> <br /> L ch s phát tri n<br /> 1926, Erisson phát tri n thành công h t ng ñài thanh chéo<br /> 1965, t ng ñài ESS s 1 c a M là t ng ñài ñi n t có dung<br /> lư ng l n theo nguyên t c SPC.<br /> Bell System Laboratory (M ) hoàn thi n t ng ñài s chuy n<br /> ti p vào ñ u th p k 70, ñ y nhanh phát tri n t c ñ truy n<br /> d n gi a các t ng ñài.<br /> Tháng 1 năm 1976, t ng ñài ñi n t s chuy n ti p trên cơ s<br /> chuy n m ch s máy tính thương m i ñ u tiên ñư c l p ñ t<br /> và ñưa vào khai thác.<br /> K thu t vi m ch & k thu t s<br /> phát tri n các h t ng ñài s<br /> không ch cho tho i mà còn tích h p v i IP<br /> <br /> M ng chuy n m ch ñi n tho i<br /> công c ng PSTN<br /> PSTN (Public Switch Telephone Network).<br /> Xây d ng trên cơ s chuy n m ch kênh.<br /> Cung c p t c ñ 64kbps cho k t n i gi a các<br /> thuê bao.<br /> H at ñ ng trên phương th c n i k t có<br /> hư ng, bao g m 3 giai ño n:<br /> Thi t l p n i k t<br /> Duy trì n i k t<br /> Gi i phóng và ph c h i n i k t<br /> <br /> Các thành ph n cơ b n c a<br /> PSTN<br /> T ng ñài quá giang<br /> (Tandem)<br /> <br /> Trung k<br /> (Trunk)<br /> <br /> T ng ñài n i h t<br /> (End Office)<br /> <br /> T ng ñài quá giang<br /> (Tandem)<br /> <br /> T ng ñài n i h t<br /> (End Office)<br /> M ch vòng thuê bao<br /> (Local Loop)<br /> <br /> …<br /> <br /> Telephone<br /> <br /> …<br /> Thuê bao<br /> (Subscriber)<br /> <br /> Các thành ph n cơ b n c a<br /> PSTN<br /> Thuê bao<br /> Chuy n ñ i tín hi u thân thu c v i con ngư i<br /> thành tín hi u thích h p có th truy n qua m ng.<br /> Telephone, Fasimile, PC…<br /> <br /> M ch vòng thuê bao<br /> Liên k t gi a thuê bao và m ng<br /> Cng c p phương ti n truy n t i tín hi u tho i, báo<br /> hi u, ngu n gi a m ng và thuê bao.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản