Bài giảng Telephony: Chapter 3 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
11
lượt xem
1
download

Bài giảng Telephony: Chapter 3 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Telephony – Chapter 3: Digital switching in exchange” trình bày các khái niệm, chuyển mạch số, chuyển mạch thời gian T, điều khiển trong chuyển mạch T, chuyển mạch T ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Telephony: Chapter 3 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Telephony<br /> Nguy n Duy Nh t Vi n<br /> <br /> Chapter 3<br /> Digital Switching in Exchange<br /> <br /> Khái ni m<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Chuy n m ch s<br /> Cung c p n i k t gi a các kênh trong các lu ng<br /> PCM.<br /> Bao g m s truy n d n c a các t PCM liên quan<br /> ñ n 1 kênh trong 1 khe th i gian 1 bus ngõ vào và<br /> 1 khe th i gian bus ngõ ra.<br /> Trao ñ i gi a các khe th i gian th c hi n theo hai<br /> phương pháp và có th tách bi t ho c ph i h p:<br /> Chuy n m ch th i gian.<br /> Chuy n m ch không gian.<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> Chuy n m ch th i gian T<br /> Khái ni m<br /> S trao ñ i thông tin gi a hai khe th i gian trên<br /> cùng tuy n PCM/TDM.<br /> <br /> Page 5<br /> <br /> Chuy n m ch th i gian T<br /> Nguyên lý<br /> BM: buffer memory, lưu<br /> các t mã ti ng nói.<br /> CM: connection memory,<br /> ñi u khi n vi c ghi ñ c c a<br /> BM.<br /> Dung lư ng BM:<br /> CBM=R.B (bits),<br /> <br /> Dung lư ng CM:<br /> <br /> BM<br /> <br /> ð a ch ghi/ñ c<br /> <br /> CM<br /> <br /> CCM=R.log2R (bits).<br /> <br /> R: S khe th i gian/khung<br /> B: s bit mã hóa (8bits).<br /> <br /> Page 6<br /> <br /> ði u khi n trong chuy n m ch<br /> T<br /> ði u khi n tu n t<br /> ð m khe th i gian cung<br /> c p ñ a ch ghi/ñ c cho<br /> các ô nh c a BM.<br /> ð m khe th i gian là b<br /> ñ m có chu kỳ b ng s<br /> khe th i gian/khung.<br /> Giá tr ñ m khe tu n t<br /> tăng 1 sau th i gian 1<br /> khe th i gian.<br /> <br /> BM<br /> #1<br /> #2<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> ...<br /> <br /> i<br /> R<br /> <br /> #i<br /> ...<br /> #R<br /> <br /> ð m khe th i<br /> gian<br /> Page 7<br /> <br /> ði u khi n trong chuy n m ch<br /> T<br /> ði u khi n ng u nhiên<br /> CM ñi u khi n vi c ghi<br /> ñ c b nh BM.<br /> Các ô nh c a CM ch a<br /> ñ a ch ô nh c a BM s<br /> ti n hành quá trình<br /> ghi/ñ c.<br /> Các ô nh c a CM s<br /> ñư c ñ c ra 1 cách tu n<br /> t (ñư c ñi u khi n ñ c<br /> tu n t ).<br /> <br /> BM<br /> TSR<br /> <br /> TS i<br /> <br /> TS 2 TS1<br /> <br /> #1<br /> #2<br /> ...<br /> #i<br /> ...<br /> <br /> ð a ch<br /> ghi<br /> <br /> #1<br /> #2<br /> …<br /> #i<br /> …<br /> #R<br /> <br /> #R<br /> #i<br /> #R<br /> ...<br /> #1<br /> ...<br /> #2<br /> <br /> CM<br /> <br /> Page 8<br /> <br /> Chuy n m ch T ghi tu n t ñ c ng u nhiên<br /> TSj TSi<br /> 1<br /> I<br /> J<br /> R<br /> <br /> S/P<br /> <br /> MUX<br /> <br /> ð a ch ñ c<br /> <br /> #1<br /> ...<br /> <br /> ð a ch ghi<br /> <br /> #i<br /> ...<br /> ...<br /> <br /> #R<br /> 1<br /> I<br /> J<br /> R<br /> <br /> P/S<br /> <br /> DEMUX<br /> <br /> ð a ch ñ c<br /> <br /> #j<br /> <br /> #1<br /> …<br /> #i<br /> …<br /> #j<br /> …<br /> #R<br /> <br /> ...<br /> ‘#j’<br /> ...<br /> ‘#i’<br /> ...<br /> CM<br /> <br /> ð m khe th i gian<br /> <br /> Page 9<br /> <br /> TSi TSj<br /> <br /> Chuy n m ch T ghi tu n t ñ c ng u nhiên<br /> Mô t<br /> Các kênh ngõ vào ñư c ghép l i thành tuy n<br /> TDM b i b MUX.<br /> Tín hi u ñư c chuy n ñ i thành song song (S/P)<br /> ñ ghi vào BM.<br /> ð m khe th i gian ñi u khi n vi c ghi (tu n t ).<br /> CM ñi u khi n ñ c (ng u nhiên).<br /> Tín hi u ñư c chuy n l i n i ti p (P/S).<br /> DEMUX tách thành các kênh ñ u ra.<br /> Page 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản