intTypePromotion=3

Bài giảng Telephony: Chapter 5 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
10
lượt xem
1
download

Bài giảng Telephony: Chapter 5 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Telephony – Chapter 5: System control” trình bày các khái niệm, cấu trúc phần cứng điều khiển, đa xử lý tập trung, đơn xử lý, đa xử lý phân tán, phân theo module,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Telephony: Chapter 5 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Telephony<br /> Nguy n Duy Nh t Vi n<br /> <br /> Chapter 5<br /> System Control<br /> <br /> Khái ni m<br /> Yêu c u ph n c ng ñi u khi n<br /> Nhanh, m nh<br /> <br /> Yêu c u ph n m m ñi u khi n<br /> Linh h at, thông minh.<br /> <br /> Yêu c u h th ng ñi u khi n<br /> ði u khi n d li u theo th i gian th c.<br /> <br /> ði u khi n d li u theo theo th i gian th c<br /> Thu nh n thông tin<br /> ð xu t các gi i pháp<br /> Ch n gi i pháp.<br /> Th c thi gi i pháp<br /> Page 3<br /> <br /> C u trúc ph n c ng ñi u khi n<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> ðơn x lý<br /> ð c ñi m<br /> ði u khi n m i h t ñ ng c a<br /> t ng ñài m i th i ñi m.<br /> <br /> Ưu ñi m :<br /> ðơn gi n, can thi p vào t ng<br /> ñài ch m t v trí, th c hi n<br /> các ch c năng c ñ nh trong<br /> su t th i gian ho t ñ ng c a<br /> t ng ñài.<br /> <br /> Như c ñi m :<br /> Ph n m m ph c t p, ph i dùng<br /> nhi u l nh ng t, không có kh<br /> năng m r ng dung lư ng t ng<br /> ñài, ch thích h p t ng ñài dung<br /> lư ng nh .<br /> Page 5<br /> <br /> ða x lý t p trung<br /> Các b x lý có cũng m t c p<br /> ñ , vai trò.<br /> Ho t ñ ng theo ki u phân chia<br /> t i ñ ng ñư c ñi u khi n b i b<br /> ñi u khi n ph i h p ho t ñ ng<br /> Ưu ñi m :<br /> T n d ng h t năng su t.<br /> Trao ñ i gi a các b x lý là nh<br /> nh t.<br /> <br /> B nh chung<br /> <br /> I/O<br /> <br /> ði u khi n ph i h p ho t ñ ng<br /> <br /> P1<br /> <br /> M1<br /> <br /> P2<br /> <br /> M2<br /> <br /> Pn<br /> <br /> Mn<br /> <br /> ði u khi n ngo i vi<br /> <br /> Như c :<br /> M i b x lý làm h t công vi c<br /> c a t ng ñài, nên c n r t nhi u<br /> l nh ng t, và trong b nh c n<br /> lưu tr các l ai ph n m m cho<br /> b x lý<br /> <br /> Giao ti p k t<br /> cu i<br /> <br /> Chuy n<br /> m ch<br /> <br /> Page 6<br /> <br /> ða x lý phân tán<br /> <br /> Page 7<br /> <br /> ða x lý phân tán<br /> X lý trung tâm làm nh ng<br /> công vi c mang tính ch t<br /> T n su t<br /> chung, ñ nh hư ng, không l<br /> thu c th i gian.<br /> Giám sát<br /> ñư ng dây<br /> Nh ng ch c năng ñơn gi n<br /> ho c không quan tr ng v n<br /> ñ th i gian thì ñư c ñ t<br /> c p th p hơn c a c u trúc.<br /> Tìm ñư ng<br /> Các b x lý c p th p có<br /> nhi m v chuy n thông tin c n<br /> B o dư ng<br /> thi t s d ng cho vi c x lý<br /> c p cao hơn<br /> ð ph c t p<br /> Page 8<br /> <br /> Phân theo ch c năng<br /> M i ch c năng c a h th ng<br /> giao cho m t nhóm b x lý.<br /> Ưu ñi m :<br /> Ph n m m có h th ng, chuyên<br /> môn hoá.<br /> Phù h p v i dung lư ng l n.<br /> <br /> Như c ñi m :<br /> Trao ñ i s li u gi a các b x<br /> lý ph i c n th n.<br /> Không t n d ng h t kh năng<br /> c a b x lý khi t ng ñài có<br /> dung lư ng nh .<br /> Các b x lý không h tr nhau.<br /> Khi m t b x lý h ng thì có th<br /> toàn b h th ng ng ng ho t<br /> ñ ng.<br /> <br /> B nh chung<br /> <br /> ði u khi n trung tâm<br /> <br /> I/O<br /> <br /> ði u khi n ph i h p ho t ñ ng<br /> <br /> P1<br /> <br /> M1<br /> <br /> P2<br /> <br /> M2<br /> <br /> Giao ti p k t cu i<br /> <br /> P3<br /> <br /> M3<br /> <br /> Chuy n m ch<br /> <br /> Page 9<br /> <br /> Phân theo module<br /> Các module c a t ng ñài có<br /> b x lý riêng ñ x lý h u<br /> h t ch c năng c a module.<br /> Ưu ñi m :<br /> Vi c phát tri n dung lư ng là<br /> d dàng, vi c thay ñ i, ñi u<br /> ch nh, ki m tra, ño th là<br /> thu n ti n.<br /> <br /> B nh chung<br /> <br /> ði u khi n trung tâm<br /> <br /> I/O<br /> <br /> ði u khi n ph i h p ho t ñ ng<br /> <br /> Như c ñi m :<br /> Vi c trao ñ i thông tin gi a<br /> các module thông qua ñư ng<br /> truy n s li u là không thu n<br /> ti n.<br /> <br /> Module<br /> X lý<br /> Giao ti p<br /> thuê bao<br /> <br /> Module<br /> X lý<br /> Chuy n<br /> m ch<br /> <br /> Module<br /> X lý<br /> Giao ti p<br /> trung k<br /> <br /> Page 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản