Bài giảng Telephony: Chapter 6 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
11
lượt xem
1
download

Bài giảng Telephony: Chapter 6 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Telephony – Chapter 6: Digital trunk” cung cấp cho người học các khái niệm digital trunk, kiến trúc TDM, giao tiếp trung kế số, sơ đồ khối chức năng, ví dụ một giao tiếp trung kế số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Telephony: Chapter 6 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Telephony<br /> Nguy n Duy Nh t Vi n<br /> <br /> Chapter 6<br /> Digital Trunk<br /> <br /> Khái ni m<br /> Trung k là các tuy n truy n d n gi a các t ng ñài<br /> PSTN.<br /> T năm 1960, các trung k tương t ñã ñư c s<br /> d ng ñ n i gi a các t ng ñài. Các trung k này<br /> d a trên cơ s m ch vòng thuê bao.<br /> Trung k tương t bao g m hai dây tip (T) và ring<br /> (R) mang tín hi u tho i cân b ng hai hư ng.<br /> Nhu c u g i tăng, yêu c u tăng các tuy n và<br /> kho ng cách các trung k .<br /> Gi i pháp: Ghép kênh.<br /> Page 3<br /> <br /> Khái ni m<br /> FDM:<br /> Các kênh tho i ñư c truy n trên d i t n khác<br /> nhau v i băng thông 4kHz.<br /> S dung c p dây cho hư ng ñi và hai dây cho<br /> hư ng v v i 12 kênh cho m i hư ng.<br /> <br /> TDM:<br /> Các kênh tho i ñư c truy n trong các kho ng th i<br /> gian khác nhau (khe th i gian).<br /> Tín hi u s .<br /> S kênh l n, kh năng truy n d n xa.<br /> Page 4<br /> <br /> Ki n trúc TDM<br /> Ki n trúc TDM B c M<br /> S hi u<br /> <br /> S kênh tho i<br /> <br /> T c ñ bits<br /> (Mbps)<br /> <br /> DS1<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.544<br /> <br /> DS1C<br /> <br /> 48(2xDS1)<br /> <br /> 3.152<br /> <br /> DS2<br /> <br /> 96(4xDS1)<br /> <br /> 6.312<br /> <br /> DS3<br /> <br /> 672(28xDS1)<br /> <br /> 44.736<br /> <br /> DS4<br /> <br /> 4032(168xDS1)<br /> <br /> 274.176<br /> Page 5<br /> <br /> Ki n trúc TDM<br /> Ki n trúc TDM Châu Âu<br /> S hi u<br /> <br /> S kênh tho i<br /> <br /> T c ñ bits<br /> (Mbps)<br /> <br /> E1<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.048<br /> <br /> E2<br /> <br /> 120(4xE1)<br /> <br /> 8.448<br /> <br /> E3<br /> <br /> 480(16xE1)<br /> <br /> 34.368<br /> <br /> E4<br /> <br /> 1920(64xE1)<br /> <br /> 139.264<br /> <br /> E5<br /> <br /> 7860(256xE1)<br /> <br /> 565.148<br /> Page 6<br /> <br /> Ki n trúc TDM<br /> Ki n trúc SONET/SDH<br /> SONET (B c M )<br /> <br /> SONET/SDH<br /> <br /> SDH (ITU-T)<br /> <br /> Tín hi u ñi n<br /> <br /> Tín hi u quang<br /> <br /> T c ñ bit<br /> (Mbps)<br /> <br /> Tín hi u ñi n<br /> <br /> STS-1<br /> <br /> OC-1<br /> <br /> 51.84<br /> <br /> ---<br /> <br /> STS-3<br /> <br /> OC-3<br /> <br /> 155.52<br /> <br /> STM-1<br /> <br /> STS-12<br /> <br /> OC-12<br /> <br /> 622.08<br /> <br /> STM-4<br /> <br /> STS-24<br /> <br /> OC-24<br /> <br /> 1244.16<br /> <br /> STM-8<br /> <br /> STS-48<br /> <br /> OC-48<br /> <br /> 2488.32<br /> <br /> STM-16<br /> <br /> STS-96<br /> <br /> OC-96<br /> <br /> 4976.64<br /> <br /> STS-32<br /> <br /> STS-192<br /> <br /> OC-192<br /> <br /> 9953.28<br /> <br /> STM-64<br /> <br /> Page 7<br /> <br /> Giao ti p trung k s<br /> Hai dây<br /> <br /> Tho i s<br /> hóa<br /> Chuy n<br /> m ch s<br /> <br /> Báo hi u<br /> Tho i s<br /> hóa<br /> Báo hi u<br /> <br /> ð n t ng<br /> ñài khác<br /> Giao ti p<br /> trung k s<br /> <br /> Trung k<br /> s (4dây)<br /> T t ng<br /> ñài khác<br /> <br /> X lý cu c<br /> g i<br /> Page 8<br /> <br /> Sơ ñ kh i ch c năng<br /> T T ng<br /> ñài khác<br /> <br /> K t<br /> cu i<br /> thu<br /> <br /> Gi i<br /> mã<br /> ñư ng<br /> dây<br /> <br /> ð m<br /> ñ ng<br /> b<br /> khung<br /> <br /> Tách báo<br /> hi u<br /> (CAS,<br /> ho c<br /> CCS)<br /> <br /> Chuy n 8<br /> Chuy n 8<br /> ð n<br /> ñ in i<br /> m ch<br /> Chuy n<br /> ti p/<br /> ...<br /> b ov<br /> m ch s<br /> song<br /> TX<br /> 8<br /> song<br /> <br /> ð nh th i ghi<br /> ð nh th i ñ c<br /> <br /> Tách<br /> ñ nh<br /> th i<br /> <br /> D<br /> D<br /> F<br /> <br /> ð n T ng<br /> ñài khác<br /> <br /> K t<br /> cu i<br /> phát<br /> <br /> Mã<br /> hóa<br /> ñư ng<br /> dây<br /> <br /> Tách<br /> ñ ng b<br /> khung<br /> <br /> DLTU<br /> <br /> Chèn báo<br /> hi u<br /> (CAS,<br /> ho c<br /> CCS)<br /> <br /> ð ng h<br /> T ng ñài<br /> Thu/phát<br /> báo hi u<br /> (CAS ho c<br /> CCS)<br /> Chuy n 8<br /> Chuy n 8<br /> ñ i<br /> m ch<br /> song<br /> ... T Chuy n<br /> b ov<br /> m ch s<br /> song/<br /> RX<br /> 8<br /> n i ti p<br /> Page 9<br /> <br /> Sơ ñ kh i ch c năng<br /> Mã hóa/Gi i mã ñư ng dây<br /> Chuy n ñ i tín hi u t nh phân sang ñư ng dây<br /> và ngư c l i.<br /> H th ng cáp ñ ng thư ng dùng các mã ñư ng<br /> dây như HDB3, 4B3T, B8ZS ho c AMI<br /> H th ng s i quang thư ng dùng mã 4B5B.<br /> H th ng chuy n m ch s dùng tín hi u PCM<br /> Chuy n ñ i qua l i.<br /> Th c hi n gi i mã ñư ng dây yêu c u ñ ng h bit<br /> t m ch Tách ñ nh th i.<br /> Page 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản