Bài giảng: Thăm dò chức năng hô hấp

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:83

0
135
lượt xem
42
download

Bài giảng: Thăm dò chức năng hô hấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò: + Lâm sàng + Hình ảnh học + Chức năng hô hấp. Trong đó, thăm dò chức năng hô hấp giúp: + Phát hiện sớm nhiều bệnh +Cung cấp các dữ liệu quan trọng góp phần chẩn đoán, điều trị, theo dõi diễn tiến quá trình điều trị và giám định y khoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Thăm dò chức năng hô hấp

 1. THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Company LOGO Ths Phạm Hoàng Khánh phamhoangkhanh2006@yahoo.com
 2.  Chức năng chính của bộ máy hô hấp: Cơ thể sử dụng O2 cho các hoạt động sống đồng thời sinh ra CO2. → Cung cấp O2 và thải CO2  Hô hấp gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 4 Thông khí Trao đổii Chuyên chở Hô hấp Hô hấp Thông khí Trao đổ Chuyên chở ở phổii khí ttạii phổiikhí trong máu ở phổ khí ạ phổ khí trong máu ttế bào ế bào
 3. Chuyên ngành phổi học  Vai trò: + Lâm sàng + Hình ảnh học + Chức năng hô hấp. Trong đó, thăm dò chức năng hô hấp giúp: + Phát hiện sớm nhiều bệnh +Cung cấp các dữ liệu quan trọng góp phần chẩn đoán, điều trị, theo dõi diễn tiến quá trình điều trị và giám định y khoa.
 4.  Thăm dò chức năng hô hấp giúp đánh giá chức năng hô hấp  Góp phần đánh giá chức năng - Tuần hoàn - Xương khớp cột sống, - Đánh giá thể lực và đánh giá tác hại của môi trường bên ngoài.
 5. MỤC TIÊU 1. Xác địịnhđượccý nghĩa và tiêu chuẩn ccủacác thông ssốhô hấp ký 1. Xác đnh đượ ý nghĩa và tiêu chuẩn ủa các thông ố hô hấp ký 2. Phân tích đượccmộttmẫu hô hấp ký trên lâm sàng 2. Phân tích đượ mộ mẫu hô hấp ký trên lâm sàng 3. Trình bày đượcccác kỹ thuậttthăm dò ccơhọccphổii 3. Trình bày đượ các kỹ thuậ thăm dò ơ họ phổ
 6. ĐẠI CƯƠNG Thông khí phổi Khí Phế trời nang Trao đổi khí Phế Khí nang trời Text
 7. ĐẠI CƯƠNG Thăm dò chức năng thông khí phổi: Thăm dò chức năng thông khí phổi: -- Hô hấp ký Hô hấp ký -- Phế động ký, Phế động ký, -- Thăm dò tính đàn hồii của phổii ngực Thăm dò tính đàn hồ của phổ ngực -- Đo sức cản đường hô hấp... Đo sức cản đường hô hấp... → thông dụng nhấtt là hô hấp ký → thông dụng nhấ là hô hấp ký
 8. ĐẠI CƯƠNG Hô hấp ký Thể tích Dung tích Thể tích Dung tích bình thường bình thường gằng sức gắng sức
 9. VAI TRÒ HÔ HẤP KÝ - Đánh giá các thể và các mức độ RLTK phổi - Phát hiện sớm các rối loạn chức năng hố hấp. - Điều tra và đánh giá: bệnh nghề nghiệp (Bệnh bụi phổi Silic, bụi phổi bông..) - Chẩn đoán, đánh giá hiệu quả điều trị hen phế quản. - Đánh giá chức năng HH của BN trước khi mổ. - Đánh giá mức độ di chứng tàn phế do BPTNMT gây nên.
 10. N GUYEÂN TAÉC Phế lưu tích phân ∆P (mmHg) F (L/S) = R (dynes.cm-5) —————— V(L) = ∫ ∆F dt
 11. D UÏN G CUÏ - Hoâ haáp keá. - OÁng ngaäm - Keïp muõi .
 12. TIEÁN HAØN H Ñ O 1. Cho vaøo maùy caùc döõ lieäu cuaû ngöôøi ñöôïc ño. 2. Ngaøy , thaùng , giôø vaø nhieät ñoä phoøng. 3. Chuaån bò ño. 4 . Ño.
 13. Ño dung tích soáng chaäm (VC) . 6 T h e åt í c h ( l í t ) 5 Giaûn ñoà theå 4 T heå tích 3 tí c h d ö ï tr ö õ theo 2 h ít v a ø o D u n g tíc h s o á g n thôøi K hí lö u th o â g n gian. 1 T h e å tí c h d ö ï tr ö õ t h ô ûr a 0 10 20 30 40 50 T h ô ø g ia n (g ia â ) i y
 14. Ño dung tích soáng gaéng söùc (FVC) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 L Theåích (lít t ) 0 1g â ia Thôû thaänhanh, thaämanh ra t t y 1 FEV 1 vaø t söù heá c Ñöôøng bieåu dieãn dung 2 B tích soáng 3 FVC gaéng söùc ñeå ño FEV1 vaø 4 FVC 5 A Th ø ia (g â ô g n ia ) i (ñöôøng A). 6 y 7 8 Ño thoâg khí töï yù i ña n toá 9 Ñöôøng bieåu dieãn thoâng khí töï yù toái ña (hình B) 10 11 12 S
 15. Giaûn ñoà löu löôïng theo theå tích L öu L öôï g n (lít / giaâ) y 12 10 PEF 8 6 Dung tích soág gaég söù n n c 4 D Thôû ra 2 B 0 I A 8 lít Theå tích Hít vaø -2 o (lít) A : Hít vaø bình thöôøg. o n -4 C B : Thôû bình thöôøg. ra n -6 C : Hít vaø gaég söù. o n c E D : Thôû gaég söù. ra n c -8 E : Hít vaø gaég söù. o n c -10 PEF : Peak Expiratory Flow : löu löôï g ñæ n nh löu löôï g thôû lôù nhaághi nhaä ñöôï . n ra n t n c -12
 16. . Ño thoâng khí töï yù toái ña ( MVV ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 L Theåích (lít t ) 0 1g â ia T hôû thaänhanh, thaämanh ra t t y 1 FEV1 vaø t söù heá c Ñöôøng bieåu dieãn dung 2 B tích soáng 3 FVC gaéng söùc ñeå ño FEV1 vaø 4 FVC 5 A Th ø ia (g â ô g n ia ) i (ñöôøng A). 6 y 7 8 Ño thoâg khí töï yù i ña n toá Ñöôøng bieåu dieãn thoâng 9 khí töï yù toái ña (hình B) 10 11 12 S
 17. 7 PULMONARY FUNCTION TEST REPORT Ver 2.0 TESTED BY : 6 DATE : Apr/ 9/2 NAME : 0 5 PT.No : 4730 TEMP. : 23 C AGE : 31 yrs BARO PRES : 760 mmHg HEIGHT : 159 cm RACE ADJ : 100 % 4 WEIGHT : 58 kg RACE : ORIENTAL SEX : MALE Pred. : ITS 3 PRE-BRONC POST-BRONC % PRED ACT %PRED ACT %PRED CHG 2 VC(L) 4.23 3.54 84 3.41 81 -3 1 Mẫu ERV(L) ---- 1.37 ---- 1.41 ---- 3 IRV(L) ---- 1.53 ---- 0.97 ---- -36 TV(L) ---- 0.64 ---- 1.03 ---- 61 FVC(L) 4.23 3.57 84 3.73 88 4 0 10 20 30 40 50S hô FEV.5(L) 2.81 1.52 54 2.35 83 54 FEV1(L) 3.64 2.63 72 3.12 86 19 L/S FEV3(L) 4.15 3.48 84 3.69 89 6 FEV1/FVC(%) ---- 74.3 ---- 91.5 ---- 23 FEV3/FVC(%) ---- 98.3 ---- 108.2 ---- 10 12 FEF.2-1.2(L/S) ---- 2.56 ---- 4.35 ---- 70 FEF25-75%(L/S) FEF75-85%(L/S) BEST FVC(L) BEST FEV1(L) 4.20 ---- 4.23 3.64 2.34 0.99 3.59 2.63 85 56 ---- 72 3.51 1.04 3.73 3.12 84 ---- 88 86 50 4 4 19 10 8 hấp EX TIME(SEC) ---- 4.32 ---- 4.41 ---- 2 ký V ext(L) ---- 0.20 ---- 0.19 ---- - 3 6 FIVC(L) ---- 3.02 ---- 2.59 ---- -13 FIV.5(L) ---- 0.20 ---- 0.50 ---- 152 FEV.5/FIV.5 ---- 7.70 ---- 4.70 ---- -38 4 PEF(L/S) 7.61 3.02 40 5.28 69 75 FEF25%(L/S) 7.00 2.76 39 5.21 73 85 2 FEF50%(L/S) 5.32 2.76 52 4.29 81 55 FEF75%(L/S) 1.84 1.34 73 1.58 86 18 0 PIF(L/S) ---- 1.64 ---- 1.62 ---- 0 FIF50%(L/S) ---- 0.89 ---- 1.35 ---- 52 8L FEF50%/FIF50% ---- 3.11 ---- 3.18 ---- 2 -2 NOTE : LITERS EXPRESSED BTPS PRE BD VC : #2test, 2 accepted. -4 PRE BD FVC : #2test, 2 accepted. POST BD VC : #1test, 1 accepted. POST BD FVC : #3test, 5 accepted. -6 ------- INTERPRETATION ITS ------- MILD AIRWAY OBSTRUCTION -8 Obstruction may be underestimated – Expiration time less than _5 second Upper airway obstruction suggested -10 Spirometry markedly improved post bronchodilator. Low FEV.5 suggests poor initial effort. -12 UNCONFIRMED REPORT MUST BE REVIEWED BY PHYSICIAN. REVIEWED BY : DATE :
 18. Đọc một Hô Hấp Ký 1. Có đúng kỹ thuật không ? 2. Kết quả có bình thường không ? X ± 20% x ± 1,64 σ 3. Thuộc loại rối loạn nào ? 4. Test dãn phế quản?
 19. Gia û i t h íc h t ö ø n g ö õ - Date : Ngaøy thaùng naêm - Name : Teân ñoái töôïng - PT.No : Patient number – Soá hoà sô - Age : Tuoåi (naêm) - Height : Chieàu cao (cm) - Race : Daân toäc – Oriental : AÙ ñoâng . - Sex : Giôùi tính . - Indications : Caùc ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng : ho , huùt thuoác , … - Temperature : Nhieät ñoäâ phoøng (oC) - Baro Pres : Barometric Pressure : aùp suaát khí quyeån (mmHg) - Weight : Caân naëng (Kg) - Race adjustment : Ñieàu chænh chuûng toäc (%).
 20. Gia û i t h íc h t ö ø n g ö õ - ACT : Actual value : trò soá thöïc söï cuûa ngöôøi ño. - Pred : Predicted value : Trò soá döï ñoaùn (Trò soá bình thöôøng). - % Pred : % Predicted value : phaàn traêm so vôùi trò soá döï đoaùn. - VC (L) : Vital capacity: Dung tích soáng (Löôïng khí lôùn nhaát maø ta coù theå huy ñoäng ñöôïc . Quan troïng trong hoäi chöùng haïn cheá . - FVC(L) : Forced vital capacity : Dung tích soáng gaéng söùc . - FEV1 : Forced expiratory volume in 1 sec. Theå tích
Đồng bộ tài khoản