intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thí nghiệm điện tử - CĐ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Bautroimaudo Bautroimaudo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

12
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thí nghiệm điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng máy OSC và mô hình THKT điện tử; Mạch tính phân và vi phân; Mạch dao động; Máy phát chức năng - Máy phát UJT và ứng dụng; Cổng logic và ứng dụng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thí nghiệm điện tử - CĐ Giao thông Vận tải

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ …………..o0o………….. BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016
 2. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 1 THIEÁT BÒ CHÍNH CHO CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP I. Thieát Chính Bao Goàm Caùc Phaàn Chöùc Naêng: 1.Nguoàn Nuoâi Dc (Dc Power Supply) +5VDC / 1A, - 5VDC / 0.5A , +12VDC / 1A , -12VDC / 1A coù baûo veä quaù taûi 2.Nguoàn Dc Ñieàu Chænh (Dc Adjust Power Supply) -Nguoàn DC thay ñoåi lieân tuïc ñöôïc : 0V ... 25V / 1A, coù baûo veä quaù taûi 3. Nguoàn Nuoâi Ac (Ac Source) -Nguoàn AC 6V, Ira max = 3A, coù baûo veä quaù taûi. 4. Maùy Phaùt Chöùc Naêng (Function Generator) -Daïng xung ra : vuoâng, tam giaùc vaø sin. -Taàn soá : 10 - 100 KHz, theo 5 khoaûng vaø coù ñieàu chænh lieân tuïc . -Ñoä chính xaùc  5% cho toaøn thang. -Ñieän trôû ra : 500 . -Theá ra :  16Vp-p (taûi hôû) ;  8Vp-p (vôùi taûi 50  ) 5. Khoái ño doøng, aùp: - Söû duïng caùc thang ño: A, µA, V, mV. - Hieån thò treân led 7 thanh. 6. Chæ Thò Traïng Thaùi Logic ( Logic Indicators) : -4 LED chæ thò traïng thaùi logic cao (1) vaø thaáp (0). - Ñieän trôû vaøo < 100 K. 7. Bieán trôû ñieàu chænh: - 1K, 10K, 100K, 1M 8. Phuï Tuøng : A. Daây noái. B. Caàu chì . C. Daây nguoàn AC. II. Caùc Baøi Thöïc Taäp: STT Noäi Dung Thieát Bò Vaät Tö 1  Baøi 1: Söû duïng maùy OSC vaø moâ  Moâ hình thöïc hình THKT Ñieän Töû haønh kyõ thuaät I. Maùy OSC: ñieän töû 1. Caáu truùc cuûa OSC.  Maùy OSC 2. Chöùc naêng vaø caùch söû duïng caùc boä phaän treân OSC. II. II. Moâ hình THKT Ñieän Töû: 1. Giôùi thieäu. 2. Caùch söõ duïng III. Thöïc haønh: 1. Xaùc ñònh hình daïng, bieân ñoä, taàn soá tín hieäu. 2. Chænh moät nguoàn sao cho coù
 3. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 2 hình daïng, bieân ñoä theo yeâu caàu. 2  Baøi 2: Maïch tích phaân vaø vi  Moâ hình thöïc phaân haønh kyõ thuaät I.Maïch tích phaân(INTEGRATOR) ñieän töû 1. Maïch tích phaân duøng RC  Maùy OSC 2. Maïch tích phaân duøng Op- Amp II.Maïch vi phaân(DIFFERENTIATOR) 1. Maïch vi phaân duøng RC 2. Maïch vi phaân duøng Op- Amp 3  Baøi 3: Maïch dao ñoäng  Moâ hình thöïc I. Maïch dao ñoäng ña haøi transitor haønh kyõ thuaät 1.Maïch löôõng oån ñieän töû 2.Maïch ñôn oån 3.Maïch phi oån  Maùy OSC II. Maïch dao ñoäng ña haøi dung Op- Amp 1.Maïch löôõng oån 2.Maïch ñôn oån 3.Maïch phi oån. 4 Bài 4: Máy Phát Chức Năng - Máy  Moâ hình thöïc Phát UJT Và Ứng Dụng haønh kyõ thuaät I. Maïch tao xung duøngUJT ñieän töû 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng 2. Daïng soùng ra  Maùy OSC 3. ÖÙng duïng II. Maïch taïo xung duøng 555 1.Maïch ñôn oån 2. Maïch baát oån III. Sô ñoà hình thaønh xung treân vi maïch thôøi gian. IV. Maïch phaùt xung duøng coång logic. V. Maïch phaùt xung kieåu dòch pha duøng coång logic VI. Maïch phaùt xung duøng thaïch anh. VII. Sô ñoà maùy phaùt chöùc naêng
 4. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 3 5  Moâ hình thöïc Bài 4: Cổng logic và ứng dụng haønh kyõ thuaät 1. Khảo sát các cổng Logic ñieän töû số. 2. Bộ phát xung trên cổng Logic  Maùy OSC 3. Bộ hình thành xung. 4. Bộ so sánh số. 5. Bộ Trigger 6. Bộ Multiplexer 7. Bộ Decoder BAØI 1: SÖÛ DUÏNG OSC VAØ MOÂ HÌNH THÖÏC HAØNH KYÕ THUAÄT ĐIỆN TỬ I. Thieát Bò Söû Duïng:  Moâ hình thöïc haønh kyõ thuaät xung  Maùy OSC II. Muïc Tieâu:  Sau khi hoïc xong SV co khaû naêng:  Söû duïng ñöôïc moâ hình kyõ thuaät xung vaø maùy hieän soùng. III. Noäi Dung: 1. Maùy OSC 2. Caáu taïo cuûa OSCchöùc naêng vaø caùch söû duïng caùc boä treân OSC  POWER - Power: Coâng taéc nguoàn. Khi ôû” ON” thì “ LED “seõ saùng.  INTENSITY CONTROL - Intensity control: Duøng ñeå thay ñoåi cöôøng ñoä saùng cuûa tia. Ñeå taêng ñoä saùng ta vaën theo chieàu kim ñoàng hoà.  FOCUS - Ñieàu chænh ñoä hoäi tuïcuûa tia (ñieàu chænh ñoä saéc neùt)  TRIG LEVEL - Trig levelduøng ñeå ñieàu chænh cho daïng soùng döùng yean vaø ñònh ñieåm baét ñaàu cuûa daïng soùng.  TIDERRING COUPLING - Duøng ñeå löïa choïn kieåu laáy trigger (trigger mode). - AUTO: ÔÛ chöùc chöùc naêng naøy, tín hieäu queùt ñöôïc phaùt ra khi khoâng coù tín hieäu trigger thích hôïp; töï ñoäng chuyeån veà queùt trigger (trigger sweep) khi co tín hieäu trigger thích hôïp. - NORM: ÔÛ chöùc naêng naøy, tín hieäu quet chæ ñöôïc phaùt khi coù tín hieäu trigger thích hôïp. - TV-V: daûi taàn trigger trong khoaûng DC- 1KHz.  TRIGGER SOUECE - Duøng ñeå löïa choïn nguoàn laáy trigger.
 5. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 4 - CH 1:Tín hieäu c uûa keânh SH1 trôû thaønh nguoàn trigger baát chaáp vò trí naøo cuûa VERTICAL MODE. - CH 2: Tín hieäu cuûa keânh SH2 trôû thaønh nguoàn trigger. - LINE:Tín hieäu AC line duøng nhö nguoàn laáy trigger - EXT:Tín hieäu trigger ñöôïc laáy töø ñaàu noái EXT TRIG.  MAIN, MIX, AND DELAY  POSITION (PULLx10) - Duøng ñeå ñieàu chænh vò trí cuûa tia saùng theo chieàu ngang. - Khi keo ra duøng ñeå nhaân truïc thôøi gian leân 10 laàn.  VARIABLE - Duøng thay ñoåi tæ leä queùt moät caùch lieân tuïc.  TIME/DIV - Duøng ñeå choïn tæ leä treân truc thôøi gian.  POSITION - Ñieàu chænh vò trí tia saùng theo chieàu doïc. - Khi keùo ra seû laøm ñaûo pha tín hieäu ngoõ vaøo.  VOLTS / DIV - Duøng ñeå choïn theo chieàu ñieän aùp.  AC- GND- DC - Khi ñeå ôû vò trí AC chæ cho thaønh phaàn AC cuûa tín hieäu vaøo maùy. - Khi ñeå ôû vò trí GND khoâng cho tín hieäu vaøo maùy. - Khi ñeå vò trí DC cho caû thaønh phaàn AC vaø DC cuûa tín hieäu vaøo maùy.  INPUT - Ngoõ vaøo cuûa tín hieäu caàn ño.  VERT MODE - Khi ôû vò trí CH1: chæ ño moät keânh CH1. - Khi ôû vò trí CH2: chæ ño moät keânh CH2. - Khi ôû vò trí DUAL: Do ñoàng thôøi hai keânh. - Khi ôû vò trí ADD:Tín hieäu ngoõ ra laø toång cuûa hai tín hieäu ôû keânh CH1 vaø CH2.  EXT TRIG CAL - Duøng ñeå laáy tín hieäu chuaån tröôùc khi ño. - Tröôùc khi söû duïng maùy hieän soùng - Ñeå POWER ôû vò trí “OFF” - Ñeå INTENSITY, FOCUS ôû vò trí giöõa. - Ñeå VERT MODE ôû vò trí CH1. - Nuùm Amplitude VAR cuûa CH1 vaø CH2 ôû vò trí CAL. - Ñieàu chænh CH1 - position, CH2 – position vaø POS (Time) ôû vò trí giöõa. - Ñaët AC- GND – DC taïi vò trí GND. - VOLT/DIV: 50 mV/DIV. - TIME/ DIV: 0.5 m S/DIV - Sweep VAR chỉnh ở vị trí CAL. - COUPLING ñeå ôû vò trí AUTO. - SOURCE ñaët ôû CH1. - Chænh TRIG LEVEL tôùi vò trí”+”.  Baät coâng taéc nguoàn.  Neáu khoâng thaáy tia saùng thì nhaán nut BEAM FIND.  Neáu ñieàu chænh CH1 POS vaø HORIZONTAL POS ñeå tia saùng naèm ôû giöõa maøn hình. Ñieàu chænh ñoä saùng vaø ñoä saéc neùt cuûa tia saùng.
 6. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 5 B. MOÂ HÌNH THÖÏC HAØNH KYÕ THUAÄT ÑIEÄN TÖÛ 1. Giôùi Thieäu:  Nguoàn +12V, -12V, doøng 3A, coù baûo veä quaù doøng  Nguoàn 5V, doøng 2A, coù baûo veä quaù doøng  Nguoàn tín hieäu coù coâng taéc xoay ñeå choïn tín hieäu goàm tín hieäu sin, tín hieäu tam giaùc, xung vuoâng ñôn cöïc vaø xung vuoâng löôõng cöïc, coù: - Bieân ñoä 0…10V - Taàn soá 1Hz…50KHz  Caùc nguoàn coù LED hieån thò baùo coù nguoàn vaø baùo quaù doøng.  Caùc nguoàn ±12V, +5V vaø nguoàn tín hieäu ñöôïc noái chung mass, neân chuùng coù kyù hieäu mass gioáng nhau.  Caùc nguoàn DC thay ñoåi ñöôïc töø 0 ñeán ±25V ñöôïc noái chung mass, neân chuùng coù kyù hieäu mass gioáng nhau. 2. Caùch Sử Duïng:  Duøng VOM vaø OSC ñeå ño thöû vaø kieåm tra caùc nguoàn treân moâ hình. 3. Xaùc ñònh daïng, bieân ñoä, taàn soá cuûa tín hieäu:  Ñoïc bieân ñoä: Bieân ñoä (V) =bieân ñoä (oâ) x Volts /div (oâ)  Ñoïc chu kyø : Chu kyø (s) chu kyø (oâ) x time/div(s/oâ)  Moãi laàn ño, ñieàu chænh nuùm ñieàu chænh bieân ñoä, nuùm chænh taàn soá, nuùm chænh daïng ñieän aùp ôû vò trí baát kyø roài ñieàn vaøo baûng sau: Ñieän aùp Chu kyø Laàn Taàn soá Daïng ño (Hz) soùng Bieân ño Giai ño Bieân ñoä Chu kyø Giai ño Chu kyø (oâ) (Volt/div) (V) (oâ) (Time/div) (s) 1 2 3 4 5
 7. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 6 4. Chænh moät nguoàn sao cho coù hình daïng, bieân ñoä theo nhu caàu:  VD: Ñieàu chænh moät nguoàn xoay chieàu hình Sin coù bieân ñoä 10V, taàn soá 1KHz.  Caùc böôùc thöïc hieän : - Böôùc 1: Ñieàu chænh nuùm daïng soùng theo yeâu caàu. - Böôùc 2: Ñieàu chænh bieân ñoä.  Choïn giai ño thích hôïp.  Choïn nuùm chænh bieân ñoä treân moâ hình sao: Ñoä cao cuûa bieân ñoä (oâ) = Bieân ñoä caàn coù (V) ÷ Giai ño(V/ oâ) - Böôùc 3: Ñieàu chænh taàn soá.  Tính chu kyø caàn coù: T =1\f  Choïn giai ño thích hôïp.  Chænh nuùm chænh taàn soá treân moâ hình sao cho: Chieàu daøi cuûa chu kyø (oâ) = chu kyø caàn coù (s) ÷ giai ño (s\oâ).  Baøi taäp aùp duïng:  Ñieàu chænh soùng vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä 2V, taàn soá 500Hz.  Ñieàu chænh soùng vuoâng long cöïc coù bieân ñoä 3V, taàn soá 5KHz.  Ñieàu chænh soùng g tam giaùc coù bieân ño 7V, taàn soá 3KHz.  Ñieàu chænh soùng sin coù bieân ñoä 9V, taàn soá 10KHz. Time/Div = . . . . ….. Volt/Div = …………. T =…………………. 0 U = …………………. Time/Div = . . . . ….. Volt/Div = …………. T =…………………. 0 U = ………………….
 8. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 7 Time/Div = . . . . ….. Volt/Div = …………. T =…………………. 0 U = …………………. Time/Div = . . . . ….. Volt/Div = …………. T =…………………. U = …………………. 0
 9. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 8 BAØI 2: MAÏCH VI PHAÂN & MAÏCH TÍCH PHAÂN I.THIEÁT BÒ SỬ DUÏNG:  Moâ hình thöïc haønh kyõ thuaät điện tử.  Maùy OSC. II.MUÏC TIEÂU:  Sao khi hoïc xong SVcoù khaû naêng:  Nhôù vaø raùp ñöôïc maïch vi phaân, tích phaân.  Ño, veõ vaø giai thích ñöôïc daïng soùng ngoõ vaøo, ngoõ ra cuûa maïch vi phaân, tích phaân.  Phaân bieät ñöôïc hai tröôøng hôïp T>>  vaø T
 10. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 9 Hình H1.  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay giaù trò R =1k, C =1F.  Ño vaø veõ ñieän aùp V1 (keânh1) vaø V2 (keânh 2) vaøo hình H2. Hình H2:  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp V2 ôû hai laàn ño( VMAX, VMIN, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hòeâu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch tích phaân? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2/. Giaûi thích taïi sao dang ñieän aùp V2 cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau?
 11. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 10 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 3/. So saùnh dang ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùcthì taïi sao? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 4/. Trình baøy quaùtrình hoïat ñoäng cuûa maïch? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. Maïch tích phaân duøng OpAmp.  Laàn 1:  Sinh vieân maéc maïch nhö hình veõ(R=100, C = 1F):  Ñieàu chænh nguoàn tín hòeâu laø xung vuoâng, bieân ñoä 5V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo V1 cuûa maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp V1 (keânh 1) vaø V2 (keânh 2) vaø hình H1. Hình H1.  Laàn 2:  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R =1k,C =1F ).
 12. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 11  Ño vaø veõ ñieän aùp V1(keânh1) vaø V2 (keânh 2) vaøo hình H2. Hình H2.  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp V2 ôû hai laàn ño( VMAX, VMIN, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hòeâu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch tích phaân? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2/. Giaûi thích taïi sao dang ñieän aùp V2 cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3/. So saùnh dang ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 4/. Trình baøy quaù trình hoïat ñoäng cuûa maïch? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. B.Maïch Vi Phaân. 1. Maïch vi phaân duøng RC.
 13. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 12  Laàn 1: - Sinh vieân maéc maïch nhö hình veõ(R=100, C = 1F ): - Ñieàu chænh nguoàn tín hòeâu laø xung vuoâng, bieân ñoä 5V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo V1 cuûa maïch treân. - Ño vaø veõ ñieän aùp V1(keânh 1) vaø V2 (keânh 2) vaøo hình H1. Hình H1.  Laàn 2: - Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R =1k,C =1F ). - Ño vaø veõ ñieän aùp V1(keânh 1) vaø V2 (keânh 2) vaøo hình H2.
 14. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 13 Hình H2:  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp V2 ôû hai laàn ño( VMAX, VMIN, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hòeâu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch vi phaân? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2/. Giaûi thích taïi sao dang ñieän aùp V2 cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3/. So saùnh dang ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 4/. Trình baøy quaù trình hoïat ñoäng cuûa maïch? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2. Maïch vi phaân duøng OpAmp.  Laàn 1: - Sinh vieân maéc maïch nhö hình veõ(R=100, C = 1F): - Ñieàu chænh nguoàn tín hòeâu laø xung vuoâng, bieân ñoä 5V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo V1 cuûa maïch treân. - Ño vaø veõ ñieän aùp V1(keânh 1) vaø V2 (keânh 2) vaøo hình H1
 15. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 14 Hình H1.  Laàn 2: - Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R =1k,C =1F ). - Ño vaø veõ ñieän aùp V1(keânh 1) vaø V2 (keânh 2) vaøo hình H2. Hình H2.  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp V2 ôû hai laàn ño( VMAX, VMIN, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hòeâu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch vi phaân? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2/. Giaûi thích taïi sao dang ñieän aùp V2 cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
 16. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 15 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3/. So saùnh dang ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 4/. Trình baøy quaù trình hoïat ñoäng cuûa maïch? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. BAØI 3: MAÏCH DAO ÑOÄNG I. Thieát Bò Söû Duïng: - Moâ hình thöïc haønh kyõ thuaät điện tử. - Maùy OSC. II. Muïc Tieâu: - Sau khi hoïc xong sinh vieän coù khaû naêng:  Nhôù vaø raùp ñöôïc maïch löôõng oån, ñôn oån vaø phi oån.  Ño vaø veõ ñöôïc daïng soùng ngoõ ra cuûa maïch löôõng oån ,ñôn oån, phi oån.  Trình baøy ñöôïc nguyeân lyù hoïat ñoäng cuûa maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån, ñôn oå vaø phi oån.  Giaûi thích ñöôïc daïng soùng ngoõ ra cuûa maïch dao ñoäng da haøi löôõng oån, ñôn oån vaø phi oån. III. Noäi Dung: A. Maïch dao ñoäng ña haøi duøng transistor. 1. Maïch dao ñoäng löôõng oån.  Laàn 1: - Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä 10V, f =200Hz caáp vaøo V1 - Ño vaø veõ VBE (keânh 1) cuûa Q1 & V0 (keânh 2) taïi cöïc C cuûa Q1 vaøo Hình H1.
 17. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 16 Hình H1. - Veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch dao ñoäng da haøi löôõng oån duøng Transitor - Ño vaø veõ VBE (keânh 1) cuûa Q2 & V0 (keânh 2) taïi cöïc C cuûa Q2 vaøo Hình H2 Hình H2.  Laàn 2: - Haõy raùp maïch nhö hình veõ - Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung
 18. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 17 vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä 5V, f =200Hz caáp vaøo Vi. - Ño VBE1 (keânh 1) & V01 (keânh 2) vaøo hình H2. Hình 2 - Ño V01 (keânh 1) & V02 (keânh 2) vaøo hình Hình 3. - Nhaän xeùt giöõa laàn moät vaø laàn hai, khaùc nhau nhö theá naøo taïi sao? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
 19. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 18 .....................................................................................................................................................  Nhaän xeùt: 1/. Khi Q1 daãn V01 baèng bao nhieâu Volt? Khi Q1 taét V01 baèng bao nhieâu Volt? Taïi sao ? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 2/. Khi naøo thì Q1 daãn, Q2 taét vaø ngöôïc laïi? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 3/. Q1 vaø Q2 coù cuøng daãn, cuøng taét ñoàng thôùi khoâng? Taïi sao? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 4/. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? Taïi sao? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 5/. Thôøi gian daãn cuûa Q1, thôøi gian taét cuûa Q1 phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? Taïi sao? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 6/. Taïi sao maïch ñöôïc goïi laø maïch löôõng oån? ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 2. Maïch dao ñoäng ñôn oån:  Laàn 1: - Laép raùp maïch dao ñoäng ña haøi ñôn oån - Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä 5V, f =500Hz caáp vaøo Vi. - Ño vaø veõ VBE1 (keânh 1) & V01 (keânh 2) vaøo hình H1.
 20. Boä Thí Nghieäm Điện Tử Trang 19 Hình H1. - Veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch dao ñoäng ña haøi ñôn oån - Ño vaø veõ V01 (keânh 1) & V02 (keânh 2) vaøo hình H2. Hình H2.  Laàn 2: - Haõy raùp maïch nhö hình veõ vôùi RC1=RC2=1k; RB1= 47k; R1= 560; C2=1F ; C=0.1F ; R=220; Vcc=12V.hình
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2