intTypePromotion=3

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Phạm Thị Mỹ Châu

Chia sẻ: Phan Minh Triết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
2.122
lượt xem
1.458
download

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Phạm Thị Mỹ Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung "Bài giảng Thị trường chứng khoán - Phạm Thị Mỹ Châu" gồm 4 chương nhằm giới thiệu đến học viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các công cụ được sử dụng trên TTCK, các hình thức giao dịch CK từ sơ cấp đến thứ cấp, phương thức vận hành và hệ thống pháp lý của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường chứng khoán - Phạm Thị Mỹ Châu

 1. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK MCH.PT GNÀH NÂGN CỌH IẠĐ GNỜƯRT NÁOHK GNỨHC GNỜƯRT ỊHT AOHK M C TIÊU Giúp h c viên n m v ng nh ng ki n th c cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. Cung c p m t cách có h th ng các công c ư c s d ng trên TTCK. Các hình th c giao d ch CK t sơ c p n th c p. Hi u bi t v phương th c v n hành và h th ng pháp lý c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. STOCK MARKET GVHD: PH M TH M CHÂU Email: mychau2910@gmail.com 1 2 YÊU C U N I DUNG Môn h c TTCK cho l p không chuyên ngành g m 45 ti t. CHƯƠNG 1: T NG QUAN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN i m môn h c g m: 60% i m thi k t thúc h c ph n + 40% i m ki m tra. CHƯƠNG 2: CH NG KHOÁN CHƯƠNG 3: PHÁT HÀNH CH NG KHOÁN Môn h c s trang b cho h c viên: CHƯƠNG 4: S GIAO D CH CH NG KHOÁN Nh ng ki n th c n n t ng v Ch ng khoán và TTCK. M TS V N V PHÂN TÍCH & U TƯ Nh ng k năng cơ b n v phân tích và u tư Ch ng CH NG KHOÁN khoán. 3 4 YÊU C U I V I SINH VIÊN TÀI LI U THAM KH O (phân tích 1 công ty ang niêm y t) Sách “TTCK” – TS. Lý Hoàng Ánh & TS. oàn Thanh Hà – 2005. Lu t Ch ng khoán, Lu t Doanh nghi p 2005 S d ng mô hình CANSLIM phân tích Ngh nh 14: Chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t CK. Cty => ưa ra quy t nh có nên u tư Ngh nh 109: Chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. vào Cty này hay không? Thông tư 18: Hư ng d n mua bán l i CP & phát hành thêm. Quy t nh 27, Q 35 và Q 45: Công ty ch ng khoán, Q T & Cty QLQ Các VB pháp lu t và các Slide bài gi ng c a các chương trình gi ng d y khác. 5 6 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 1
 2. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK CHƯƠNG 1: T NG QUAN V TH TRƯ NG CH NG KHOÁN 1. KHÁI NI M 1. Khái ni m Th trư ng ch ng khoán là m t b ph n c a th trư ng v n, là nơi di n ra các giao d ch mua bán 2. Các ch th tham gia trên TTCK các lo i ch ng khoán trung và dài h n. 3. Nguyên t c ho t ng c a TTCK Ch ng khoán là b ng ch ng xác nh n quy n và l i 4. C u trúc c a TTCK ích h p pháp c a ngư i s h u i v i tài s n ho c ph n v n c a t ch c phát hành, ư c th hi n 5. Ch c năng c a TTCK dư i hình th c ch ng ch ; bút toán ghi s ho c d 6. Qu n lý TTCK li u i n t . 7 8 2. CÁC CH TH THAM GIA TRÊN TTCK 3. NGUYÊN T C HO T NG C A TTCK Ch th phát hành • Chính ph Nguyên t c u giá • Doanh nghi p Nguyên t c trung gian Ch th u tư • Nhà u tư không chuyên nghi p Nguyên t c công khai thông tin • Nhà u tư chuyên nghi p (CtyBH, CtyTC, Cty CTTC, NHTM, Các t ch c KD CK) Ch th trung gian Công ty ch ng khoán, Cty ki m toán Cty ánh giá h s tín nhi m,… Các cơ quan qu n lý và giám sát. 9 10 4. C U TRÚC C A TTCK Phân lo i theo hàng hoá 1. Phân lo i theo hàng hoá Thò tröôøng traùi phieáu (Bond Market) 2. Phân lo i theo quá trình luân chuy n v n Thò tröôøng coå phieáu (Stock Market) 3. Phân lo i theo hình th c t ch c th trư ng Thò tröôøng chöùng khoaùn phaùi sinh (Derivative Market) 11 12 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 2
 3. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Phân lo i theo quá trình luân Phân lo i theo hình th c chuy n v n t ch c th trư ng Th trư ng sơ c p (Primary Market) Là th TTCK taäp trung: SGDCK, TTGDCK trư ng phát hành các ch ng khoán m i. TTCK phi taäp trung (OTC – Over The Counter Market) Th trư ng th c p (Secondary Market) Là th trư ng giao d ch, mua i bán l i các ch ng khoán ã ư c phát hành trên th trư ng sơ c p. 13 14 STOCK EXCHANGE KHÁI NI M SGDCK, TTGDCK SGDCK, TTGDCK laø phaùp nhaân, thaønh laäp vaø hoaït ñoäng theo moâ hình Cty TNHH hoaëc CtyCP, nôi caùc thaønh vieân cuûa Sôû gaëp gôõ nhau ñeå mua baùn caùc loaïi CK ñaõ nieâm yeát moät caùch coù toå chöùc theo luaät ñònh. 15 16 M ts c i m c a SGDCK Các thành viên c a SGDCK Là th trư ng d ng v t ch t, có a i m, có sàn giao d ch c th , t i ó di n ra ho t ng mua bán các ch ng khoán dư i Nhà môi gi i ch ng khoán (Broker) hình th c th công hay i n t . Ngư i giao d ch có ăng ký (Dealer) Là m t t ch c hi n h u, có tư cách pháp nhân Là th trư ng giao d ch các ch ng khoán niêm y t – lo i Chuyên gia (Specialist) – Hay còn g i ch ng khoán ã h i các tiêu chu n quy nh, ư c cơ là các nhà t o l p th trư ng (Market quan có th m quy n ch p thu n niêm y t. SGDCK là th trư ng ư c t ch c cao, giá c ư c xác nh Maker). trên cơ s u giá công khai, ư c s qu n lý ch t ch c a các y ban ch ng khoán qu c gia. Ch các thành viên có ăng ký m i ư c tham gia giao d ch t i SGDCK. 17 18 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 3
 4. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK I U KI N TR THÀNH THÀNH VIÊN GIAO D CH T I SGDCK TP.HCM i u ki n thành viên Thành viên c a SGDCK có th là pháp nhân Thành viên SGDCK là Công ty ch ng khoán ư c ho c th nhân. SGDCK ch p thu n giao d ch ch ng khoán qua h Ph i h i các i u ki n theo quy nh c a th ng giao d ch c a SGDCK. pháp lu t và SGDCK v tình tr ng và năng l c I U KI N: pháp lý; trình , năng l c kinh nghi m, ư c UBCKNN c p Gi y phép kinh doanh ch ng khoán chuyên môn; gi y phép hành ngh ; năng l c ho t ng nghi p v môi gi i ho c t doanh ch ng tài chính; i u ki n cơ s v t ch t… khoán. Thành viên ph i n p h sơ, ti n hành th t c Có h th ng nh n l nh, chuy n l nh và các tr m u xin gia nh p, ph i ư c SGDCK th m tra và cu i m b o kh năng k t n i v i h th ng giao d ch ch p nh n. c a SGDCK. 19 20 Quy n c a thành viên giao d ch t i SGDCK TP. HCM - HOSE OTC – Over The Counter Markets ư c giao d ch ch ng khoán t i SGDCK. Laø thò tröôøng khoâng coù ñòa ñieåm, khu vöïc ư c s d ng h th ng thi t b , cơ s h t ng và các d ch v do SGDCK cung c p. giao dòch cuï theå, haøng ngaøn coâng ty moâi Thu các lo i phí, cung c p d ch v ph c v cho giôùi chöùng khoaùn trong caû nöôùc giao dòch giao d ch ch ng khoán c a khách hàng theo quy mua baùn chöùng khoaùn vôùi nhau thoâng nh c a pháp lu t. ngh SGDCK làm trung gian hoà gi i khi có qua heä thoáng ñieän thoaïi vaø heä thoáng vi tranh ch p liên quan n ho t ng kinh doanh tính noái maïng. ch ng khoán. ư c rút kh i tư cách thành viên sau khi có s ch p thu n c a SGDCK. 21 22 C I M C A TH TRƯ NG OTC 5. CH C NĂNG C A TTCK Là th trư ng d ng khái ni m, không có a i m giao Công c huy ng v n u tư cho n n kinh t d ch c th . Các giao d ch ư c th c hi n thông qua m ng i n tho i, m ng máy tính và t i các phòng giao T o tính thanh kho n cho các ch ng khoán. d ch trên toàn qu c. Là th trư ng b c cao, ư c t ng Cung c p môi trư ng u tư cho công chúng hóa cao . và là công c tăng ti t ki m qu c gia. Ch ng khoán giao d ch trên th trư ng OTC thư ng là các ch ng khoán chưa niêm y t, không b t bu c ph i ánh giá giá tr c a các doanh nghi p. áp ng các tiêu chu n như t i SGDCK. H u h t các lo i CK m i phát hành u giao d ch trên th trư ng OTC, sau ó m i xin ăng ký giao d ch SGDCK. Th trư ng OTC là th trư ng thương lư ng. 23 24 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 4
 5. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Mô hình CANSLIM Canslim 1. William nghiên c u và úc k t ư c 7 y u t C: Current Quaterly Earnings Per Share (Lãi ròng c n thi t nh n d ng nh ng c phi u hi n trên m i c phi u c a quý g n nh t) còn ít ư c gi i u tư chú ý nhưng l i chính là nh ng tài s n sinh l i l n trong tương lai. - William nh n nh r ng, h u h t các c phi u t t u có B y y u t ó ư c bi t n v i cái tên s gia tăng l i nhu n so v i cùng quý năm trư c ó và t CANSLIM l tăng càng cao thì ch ng t c phi u càng có nhi u tri n 2. Tác gi : “The successful investor” & “How to v ng. Theo ông, các nhà u tư trư c khi b ti n ra mua make money in stocks” và sáng l p t báo c phi u c n xem xét t i s gia tăng m nh m l i nhu n “Investor’s business daily”, Website: c a c phi u ó, c th là m c tăng trư ng c a lãi ròng www.investors.com… trên m i c phi u trong 3 tháng g n nh t. - Nhưng ph i tìm hi u s gia tăng l i nhu n này t âu và như th nào. 25 26 Canslim Canslim A: Annual Earnings Increases (S gia tăng N: New Products, New Management, New Highs lãi ròng hàng năm) (s n ph m m i, s qu n lý m i, m c giá tr n m i) - Theo O’Neil, c phi u t t là c phi u có m c gia - Nh ng nghiên c u c a William ch ra r ng giá c phi u tăng l i nhu n u n trong vòng 5 năm trư c tăng s b t ngu n t m t s nhân t n i t i nào ó. ó. Các nhà u tư c n c bi t lưu ý t i các c Nh ng nhân t này thư ng là s n ph m m i c a công phi u có m c gia tăng l i nhu n hàng năm n ty, ban giám c m i, phương th c qu n lý m i hay nh và t trên 25%, tuy nhiên nên chú ý t i chu m c giá tr n m i c a c phi u trên th trư ng ch ng kỳ kinh doanh c a t ng ngành, t ng công ty. khoán. - Theo O’Neil, tiêu chí này có th giúp b n lo i b kho ng 80% các c phi u t i. 27 28 Canslim Canslim S: Supply and Demand (Ngu n cung và c u) L: Leader and Laggard (C phi u u b ng và c phi u t t h u) - Giá c phi u cũng ch u tác ng t quy lu t cung c u. William cho r ng c phi u c a các công ty i chúng, có - Theo O’Neil, nhà u tư trên th trư ng ch nên mua 2 hay quy mô l n, s n ph m ch t lư ng không ph i lúc nào 3 c phi u t t nh t trong nhóm nh ng c phi u u b ng cũng áng mua, b i lư ng c u c a nh ng c phi u hi n t i, còn l i nên dành ti n cho nh ng c phi u có kh này khá l n, trong khi ngu n cung l i ít nên giá thư ng b năng sinh l i trong tương lai. y lên cao gi t o, không ph n ánh úng giá tr th c t - Ð c bi t, các nhà u tư c n tránh mua nh ng c phi u c a c phi u cũng như r t khó sinh l i nhu n l n. có m c tăng trư ng cao nhưng không b n v ng, ch ng h n - Chính nh ng c phi u có s lư ng lưu hành th p trên như c phi u lên giá theo trào lưu, theo s ki n n i b t… th trư ng m i có nhi u tri n v ng và có kh năng tăng b i vì các c phi u này ư c ánh giá là nh ng c phi u t t giá hơn so v i các c phi u có s lư ng lưu hành l n. h u, không s m thì mu n cũng m t giá. 29 30 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 5
 6. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Canslim Canslim I: Institutional Sponsorship (S ng h c a các M: Market Direction ( nh hư ng th trư ng) nh ch tài chính và u tư) - Cho dù b n hoàn toàn chính xác khi nh n nh v c 6 - nh ch tài chính u tư ây thư ng là các cơ quan tiêu chí k trên, nhưng n tiêu chí nh hư ng th trư ng ch c năng, các cơ quan chính ph chuyên v tài chính b n m c ph i sai l m thì s có n 5 trong s 7 c phi u u tư. Các cơ quan này có th n m gi m t s lư ng c b n mua s m t giá và khi n b n thua l . Y u t th trư ng phi u nh t nh c a các công ty nào ó, nh v y mà là r t quan tr ng b i nó nh hư ng m nh m n giá c công ty s có s ng h và tr giúp m nh m t nh ng phi u. cơ quan này, m t i u ki n vô cùng thu n l i cho ho t ng kinh doanh, khi n giá c phi u tăng m nh. - Do ó, William nh n m nh n t m quan tr ng c a vi c nghiên c u các th bi n ng giá ch ng khoán theo ngày, theo tu n và theo tháng trư c m i quy t nh u tư c phi u. 31 32 CHƯƠNG 2: CH NG KHOÁN TRÁI PHI U - BOND TRÁI PHI U - CH NG KHOÁN N Khái ni m và c i m (DEBT SECURITIES) Phân lo i trái phi u C PHI U - CH NG KHOÁN V N Giá trái phi u (EQUITY SECURITIES) Lãi su t trái phi u R i ro c a trái phi u CH NG KHOÁN PHÁI SINH Nh ng ngu n l i t c c a trái phi u (DERIVATIVES) 33 34 c i m trái phi u Khaùi nieäm traùi phieáu Ñöôïc höôûng lôïi töùc coá ñònh vaø khoâng phuï thuoäc Trái phi u là lo i ch ng khoán xác nh n vaøo KQ SXKD cuûa coâng ty. quy n và l i ích h p pháp c a ngư i s h u Laø CK nôï; Coù thôøi haïn xaùc ñònh. i v i m t ph n v n n c a t ch c phát Laõi traû cho traùi phieáu ñöôïc tính vaøo chi phí taøi hành. chính cuûa DN vaø ñöôïc khaáu tröø khi tính thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Khi coâng ty bò phaù saûn hay giaûi theå, ngöôøi sôû höõu traùi phieáu öu tieân traû nôï tröôùc coå ñoâng. 35 36 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 6
 7. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Phân lo i trái phi u PHÂN LO I THEO CH TH PHÁT HÀNH Phân lo i theo ch th phát hành Trái phi u Công ty Phân lo i theo phương th c tr lãi Trái phi u Chính ph M t s cách phân lo i khác Trái phi u có b o lãnh c a Chính ph Ch ng khoán tái th ch p (MBS) 37 38 TRÁI PHI U CÔNG TY TRÁI PHI U CHÍNH PH TRÁI PHI U TÍN CH P TÍN PHI U KHO B C TRÁI PHI U TH CH P, C M C TRÁI PHI U KHO B C TRÁI PHI U B O LÃNH TRÁI PHI U U TƯ TRÁI PHI U CHUY N I TRÁI PHI U THU NH P TRÁI PHI U HOÀN V N 39 40 M U TRÁI PHI U COUPON Phân lo i theo phương th c tr lãi Trái phi u Coupon: là trái phi u tr lãi c nh, u n theo nh kỳ (hàng năm ho c n a năm ). Trái phi u Zero Coupon: là trái phi u không tr lãi u n theo nh kỳ. G m: + Trái phi u chi t kh u: là trái phi u ư c bán th p hơn m nh giá. Khi áo h n ư c nh n l i s ti n b ng m nh giá. + Trái phi u g p: là lo i trái phi u ư c hoàn tr v n và lãi m t l n khi áo h n. 41 42 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 7
 8. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK 43 44 Trái phi u chuy n i Trái phi u chuy n i có 2 giá tr : Giá tr TP thông thư ng và giá tr chuy n i. Giá tr chuy n i = S lư ng CP thư ng s nh n ư c khi chuy n i TP x Giá th trư ng hi n t i c a CP. T l chuy n i = M nh giá/Giá chuy n i TPC không bao gi ư c bán v i giá th p hơn giá tr chuy n i c a nó. Khi giá th trư ng c a CP tăng thì giá tr c a TP cũng tăng. TPC s không gi m xu ng dư i m c sàn là giá tr c a TP thông thư ng. 45 46 Trái phi u có lãi su t th n i Trái phi u có th thu h i (Floating Rate Bond) Callable Bond Là trái phi u mà lãi su t c a ó ư c g n ch t vào m t lo i lãi su t tham chi u nào Là lo i trái phi u có kèm theo i u ó, và ư c i u ch nh nh kỳ. kho n (call provisions) cho phép Các y u t c n lưu ý : ngư i phát hành trái phi u mua l i - Lãi su t tham chi u (Benchmark) (thu h i) trái phi u t nhà u tư v i LS huy ng bình quân, SIBOR, LIBOR… m t m c giá nh t nh trư c th i - M c ph tr i VD: SIBOR + 2% i m trái phi u áo h n. - nh kỳ tái nh lãi su t 47 48 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 8
 9. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Baøi taäp 1 Baøi taäp 2 Moät traùi phieáu 1.000 USD ñöôïc chuyeån ñoåi vôùi giaù Moät traùi phieáu 1.000 USD ñöôïc chuyeån ñoåi vôùi giaù 40. Traùi phieáu ñang baùn vôùi giaù 1.130 USD vaø coå 40 USD/CP treân thò tröôøng. Treân thò tröôøng traùi phieáu ñang baùn vôùi giaù 1.200 USD vaø coå phieáu phaàn ñöôïc baùn giaù 45. Coâng ty coå phaàn yeâu caàu mua thöôøng ñöôïc baùn vôùi giaù 48 USD. Coâng ty coå phaàn laïi vôùi giaù 1.070 USD. Löïa choïn hoaït ñoäng naøo maø yeâu caàu mua laïi vôùi giaù 1.100 USD. Löïa choïn hoaït ngöôøi naém giöõ traùi phieáu thích? ñoäng naøo maø ngöôøi naém giöõ traùi phieáu thích nhaát: a. Chuyeån ñoåi traùi phieáu thaønh coå phieáu thoâng thöôøng a. Chuyeån ñoåi traùi phieáu thaønh coå phieáu thöôøng b. Baùn laïi traùi phieáu cho coâng ty b. Baùn traùi phieáu treân thò tröôøng c. Baùn traùi phieáu treân thò tröôøng c. Baùn traùi phieáu cho coâng ty d. Giöõ laïi traùi phieáu d. Khoâng chuyeån ñoåi 49 50 Lãi su t c a trái phi u Lãi su t Coupon Lãi su t Coupon là lãi su t danh nghĩa Lãi su t Coupon – lãi su t danh nghĩa ghi trên b m t c a trái phi u. ây là lãi (Coupon Yield) su t c nh trên m nh giá mà ngư i Lãi su t hi n hành (Current Yield) phát hành cam k t tr cho ngư i s h u Lãi su t áo h n (Yield to maturity – YTM) trái phi u Ta có: L i t c hàng năm (lãi coupon) = Lãi su t coupon× M nh giá 51 52 Lãi su t hi n hành (Current Yield) Lãi su t áo h n – Yield to maturity Lãi su t hi n hành là thư c o so sánh gi a l i Lãi su t áo h n là thư c o thu nh p u tư t c hàng năm c a trái phi u mà nhà u tư (ROI) hàng năm t lúc mua cho n lúc áo nh n ư c v i s ti n nhà u tư ph i b ra h n. YTM d a trên cơ s so sánh gi a s ti n mua trái phi u mà không tính n th i h n b ra mua trái phi u v i dòng ti n thu ư c t còn l i c a trái phi u. trái phi u. YTM là su t chi t kh u làm cho giá tr hi n t i Laõi suaát Coupon × Meänh giaù c a dòng ti n thu ư c t trái phi u b ng v i Current Yield = Giaù thò tröôøng hieän haønh giá mua trái phi u. Lãi su t này chính là IRR c a kho n u tư vào trái phi u. 53 54 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 9
 10. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Ta có phương trình Coâng thöùc tính YTM gaàn ñuùng F −P P= C + C + .... + C + F C + (1 + YTM )1 (1 + YTM ) 2 (1 + YTM ) n (1 + YTM ) n YTM = n F + P Vôùi : 2 C : Lãi coupon hàng năm Trong ñoù: P : Giá th trư ng hi n t i c a trái phi u P : Giaù thò tröôøng hieän taïi cuûa traùi phieáu. YTM : Lãi su t áo h n n : Thôøi gian coøn laïi cho ñeán khi ñaùo haïn. F : M nh giá trái phi u F : Meänh giaù cuûa traùi phieáu n : Th i h n còn l i c a TP C : Laõi coupon haøng naêm 55 56 M I QUAN H Gi A CÁC LO I Bài t p LÃI SU T Moät traùi phieáu coù meänh giaù laø 100 trieäu i v i TP ư c bán b ng M nh giá: ñoàng, thôøi haïn 5 naêm, laõi suaát danh nghĩa Coupon rate = Current yield = YTM laø 10,75% naêm ñöôïc baùn vôùi giaù 85 trieäu i v i TP chi t kh u: ñoàng. Laõi suaát ñaùo h n cuûa traùi phieáu laø ? Coupon rate < Current yield < YTM i v i TP ư c bán cao hơn M nh giá: Coupon rate > Current yield > YTM 57 58 R I RO C A TRÁI PHI U R i ro tín d ng R i ro lãi su t R i ro tái u tư R i ro thanh kho n R i ro l m phát 59 60 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 10
 11. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Moody’s S&P Di n gi i Aaa AAA Ch ng khoán có ch t lư ng cao r i ro th p kh năng thanh toán m nh nh t Ví d Aa AA Ch ng khoán có ch t lư ng cao r i ro th p kh năng M t trái phi u có các c i m sau : thanh toán m nh. M nh giá : 100.000 USD A A Ch ng khoán trên m c trung bình Lãi su t Coupon : 10% Ngày phát hành : 09/08/2008 Baa BBB Ch ng khoán trung bình r i ro không cao cũng không Ngày áo h n : 09/08/2018 th p, không có d u hi u nguy hi m. Th i h n : 10 năm Ba BB Ch t lư ng trung bình th p có bi u hi n tính u cơ Phương th c tr lãi: hàng năm B B R i ro cao mang tính u cơ TH1: Giá bán trên th trư ng : 110.000 USD TH2: Giá bán trên th trư ng : 80.000 USD Caa CCC Kh năng tr n th p d b v n A: Mua TP vào lúc phát hành B: Mua TP vào ngày 09/08/2014 cùng giá mua v i A Ca CC Tính u cơ cao ánh giá hi u qu u tư c a 2 nhà u tư trong C C M c tín nhi m th p nh t 61 2 trư ng h p trên? 62 Baøi taäp 1 Baøi taäp 2 Nhaø ñaàu tö mua 10 traùi phieáu coù meänh giaù Traùi phieáu chieát khaáu, F=1.000.000ñ. 1000 USD, laõi suaát danh nghóa 6%/naêm vôùi Thôøi gian ñaùo haïn n = 10 naêm giaù 900 USD. Vaäy haøng naêm nhaø ñaàu tö seõ nhaän ñöôïc tieàn laõi laø: a. Haõy xaùc ñònh giaù traùi phieáu naøy, neáu laõi suaát yeâu caàu cuûa baïn laø 9,5% a. 60 USD b. 600 USD b. Neáu baïn mua traùi phieáu treân ôû giaù 650.000ñ thì baïn coù laõi suaát ñaàu tö bình c. 570 USD quaân laø bao nhieâu? d. 500 USD 63 64 Baøi taäp 3 NH GIÁ TRÁI PHI U Coâng ty PVD phaùt haønh traùi phieáu vaøo ñaàu thaùng 1/1998, traùi phieáu ñöôïc baùn ñuùng baèng meänh giaù nh giá trái phi u chi t kh u cuûa noù ($ 1.000), laõi suaát traùi phieáu ñöôïc traû haøng naêm laø 7,5%/naêm, kyø ñaùo haïn 25 naêm sau keå töø nh giá trái phi u Coupon ngaøy phaùt haønh. nh giá trái phi u có lãi su t th n i a. Haõy tính tyû leä sinh lôïi cho ñeán khi maõn haïn (YTM) cuûa loaïi traùi phieáu naøy taïi thôøi ñieåm phaùt haønh. nh giá trái phi u chuy n i b. Ñaàu thaùng 1/2008, traùi phieáu ñöôïc baùn giaù $ 600. Haõy tính tyû leä sinh lôïi töùc thôøi (laõi suaát hieän haønh) vaø tyû leä sinh lôïi cho ñeán khi maõn haïn. Cuoái naêm naøy giaù traùi phieáu laø $ 700 vaø laõi suaát thò tröôøng laø 13%, nhaø ñaàu tö coù neân mua traùi phieáu? 65 66 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 11
 12. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK BOND VALUATION Ñònh giaù TP chieát khaáu TP chieát khaáu (Zero coupon bonds) khoâng traû laõi ñònh kyø Ñònh giaù traùi phieáu laø quyeát ñònh giaù trò lyù thuyeát cuûa traùi phieáu F P= moät caùch chính xaùc vaø coâng baèng. (1 + y ) n Giaù trò cuûa traùi phieáu ñöôïc ñònh giaù Ví duï: baèng caùch xaùc ñònh hieän giaù cuûa Moät loaïi TP coù thôøi haïn ñaùo haïn laø 20 naêm toaøn boä thu nhaäp nhaän ñöôïc trong nhöng khoâng traû laõi ñònh kyø maø chæ traû voán goác laø thôøi haïn hieäu löïc cuûa traùi phieáu. 1.000.000 ñ vaøo cuoái naêm thöù 20. Neáu hieän nay laõi suaát treân thò tröôøng laø 10% thì ngöôøi mua TP phaûi traû bao nhieâu tieàn ñeå mua TP naøy? 67 68 nh giá trái phi u Coupon Traû laõi ñònh kyø 1 naêm 1 laàn C C C F P0 = + + .... + + C 1  F 1 (1 + y ) (1 + y ) 2 (1 + y ) n (1 + y ) n P= 1 − (1 + y ) n  + (1 + y ) n y  C : Laõi coá ñònh ñöôïc höôûng Po : Giaù cuûa traùi phieáu Coâng ty XY phaùt haønh TP laõi suaát Coppon y : Laõi suaát yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö (YTM) 12%/naêm, meänh giaù 1 trieäu ñoàng, thôøi haïn ñaùo F : Meänh giaù traùi phieáu haïn 10 naêm. Laõi suaát thò tröôøng 10%/naêm. Traû n : Soá naêm cho ñeán khi ñaùo haïn laõi ñònh kyø 1 naêm 1 laàn Haõy tính hieän giaù cuûa traùi phieáu ? 69 70 Traû laõi ñònh kyø 6 thaùng 1 laàn   C /2  1  F P = 1 − + y/2  y y (1 + ) 2 n  (1 + ) 2 n  2  2 Cuõng theo ví duï treân nhöng phöông thöùc traû laõi ñònh kyø nöûa naêm 1 laàn. 71 72 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 12
 13. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK nh giá trái phi u t i th i i m gi a nh giá trái phi u t i th i i m gi a m t kỳ tr lãi: m t kỳ tr lãi: Chi t kh u t t c các kho n thanh toán v kỳ f tr lãi trư c th i i m hi n t i. FV = (1+ r ) * (PVC + PVF) Tính giá tr tương lai c a k t qu tìm ư c cho n th i i m hi n t i. (Th i i m c n Giá th trư ng c a trái phi u s b ng FV tr tính giá ) i m t kho n lãi l . M c chi t kh u s d ng tính giá tr tương lai là f (1+ r ) Lãi l = C * t/D V i f = t/D Giá th trư ng = FV – C*t/D t : S ngày t th i i m thanh toán kỳ trư c t i th i i m hi n t i. D : S ngày th c t trong kỳ tr lãi. 73 74 nh giá trái phi u có lãi su t th n i Ví d o Laõi suaát ñònh kyø cuûa moät TP thaû noåi thöôøng ñöôïc taùi aán ñònh treân cô sôû laõi suaát thò tröôøng coäng theâm moät tyû leä Giaû söû ngaân haøng baïn ñang sôû höõu moät phaàn traêm coá ñònh. Vì theá doøng tieàn cuûa TP thaû noåi coù traùi phieáu chính phuû, kyù hieäu CP4 – 0502 theå chia laøm 2 boä phaän : phaùt haønh vaøo ngaøy 08/08/2006, Giaùm ñoác Phaàn thöù nhaát laø moät doøng tieàn coù laõi suaát thaû noåi cuûa baïn ñang coù yù ñònh baùn chuùng vaøo ngaøy nhaän ñöôïc töø laõi suaát thò tröôøng khoâng coù phaàn cheânh leäch. Doøng tieàn naøy bao goàm caû khoaûn thanh hoâm nay 13/5/2009 (naêm nay khoâng phaûi toaùn meänh giaù vaøo luùc ñaùo haïn. Ñoù laø doøng tieàn cuûa naêm nhuaän). Bieát raèng F = 100.000 , n = 5 CK tham chieáu . naêm (C = 8,1%), laõi suaát daøi haïn ñeå chieát Phaàn thöù hai laø moät doøng tieàn ñaõ bieát döïa treân khaáu laø 8%. Baïn haõy giuùp Giaùm ñoác cuûa khoaûn cheânh leäch giöõa caùc khoaûn thanh toaùn cuûa TP mình ñònh giaù traùi phieáu treân. coù laõi suaát thaû noåi. Doøng tieàn ñaõ bieát naøy ñöôïc ñònh giaù theo caùc kyõ thuaät veà giaù trò hieän taïi. 75 o Giaù cuûa TP thaû noåi laõi suaát laø toång hai möùc giaù treân ñaây76 . Ví duï: Traùi phieáu chuyeån ñoåi SSI coù meänh nh giá trái phi u chuy n i giaù 100.000 VND. Thôøi haïn chuyeån ñoåi 30/1/2010. Giá tr trái phi u chuy n i bao g m 2 b ph n : Giaù chuyeån ñoåi 10.000 VND. Laõi suaát: Giaù trò chuyeån ñoåi (Conversion Value) : ñöôïc tính baèng 1.15%/thaùng caùch nhaân soá löôïng coå phaàn cuûa phoå thoâng seõ ñöôïc nhaän khi TP ñöôïc chuyeån ñoåi vôùi giaù hieän haønh cuûa CP Giaù thò tröôøng hieän taïi : 56.000 VND phoå thoâng ñoù . TP chuyeån ñoåi khoâng bao giôø ñöôïc baùn vôùi giaù thaáp hôn giaù trò chuyeån ñoåi cuûa noù, do hoaït Traùi chuû ñöôïc löïa choïn hoaëc chuyeån ñoåi ñoäng kinh doanh höôûng cheânh leäch (arbitrage) ngaên hoaëc khoâng chuyeån ñoåi. chaän laøm cho ñieàu ñoù khoâng xaûy ra. Giaù trò cuûa traùi phieáu ñôn thuaàn (Straight Bond Value): Nhö vaäy : Laø giaù trò cuûa traùi phieáu coù theå baùn ñöôïc neáu khoâng chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu. Tyû leä chuyeån ñoåi = 100.000/10.000 = 10 Nhö vaäy, TP chuyeån ñoåi coù 2 giaù trò toái thieåu : giaù trò TP Giaù trò chuyeån ñoåi cuûa TP laø: thoâng thöôøng vaø giaù trò chuyeån ñoåi. 80 56.000 x 10 = 560.000 VND 81 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 13
 14. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Ñôn vò : nghìn VND Khi giaù thò tröôøng cuûa CP taêng thì giaù trò chuyeån Tyû leä chuyeån ñoåi Giaù TT cuûa CP Giaù trò chuyeån ñoåi ñoåi cuûa TP cuõng taêng. Khi giaù cuûa CP thaáp hôn giaù chuyeån ñoåi 10.000 thì giaù trò chuy n i cuûa TP thaáp hôn meänh giaù cuûa noù. Khi giaù CP cao hôn 10 60.000 600.000 giaù chuyeån ñoåi thì giaù trò chuy n i cuûa TP lôùn hôn meänh giaù. 10 56.000 560.000 Nhö vaäy, ñaëc tính chuyeån ñoåi taïo ra tieàm naêng thu ñöôïc lôïi voán khi giaù CP taêng leân. 10 40.000 400.000 Hôn nöõa, coù moät möùc giaù saøn maø giaù cuûa TP chuyeån ñoåi seõ khoâng giaûm xuoáng döôùi möùc ñoù 10 20.000 200.000 ñöôïc, ñoù laø giaù trò cuûa TP thoâng thöôøng (trong tröôøng hôïp khoâng chuyeån ñoåi). Vì nhaø ñaàu tö coù 10 10.000 100.000 = F theå löïa choïn chuyeån ñoåi hoaëc khoâng chuyeån ñoåi. Giaù trò cuûa traùi phieáu chuyeån ñoåi = Max (Giaù trò 10 8.000 80.000 chuyeån ñoåi ; giaù traùi phieáu thoâng thöôøng) 82 83 o lư ng r i ro lãi su t c a trái Thôøi h n bình quaân (Duration) phi u Coâng thöùc tính giaù TP khoâng keøm theo quyeàn löïa choïn : C C C F Th i h n bình quân (Duration) P= + + ... + + (1 + y ) (1 + y ) 2 (1 + y ) n (1 + y ) n l i (Convexity) Trong ñoù : - P : giaù TP - C : laõi coupon - y : laõi suaát cho tôùi khi ñaùo haïn, hay laõi suaát theo yeâu caàu - n : soá kyø traû laõi - F : giaù trò hoaøn traû khi ñaùo haïn 84 85 Ñeå xaùc ñònh gaàn ñuùng möùc thay ñoåi giaù TP khi coù moät thay ñoåi nhoû trong laõi suaát, ta laáy ñaïo haøm baäc nhaát cuûa giaù (P) theo laõi suaát : G i: n tC nF dP 1  1C 2C nC nF  ∑ (1 + y ) t + (1 + y ) n =−  1+ y + (1+ y)2 + ...+ (1+ y)n + (1+ y)n    MacaulayDu ration = t =1 dy 1+ y   P Thay vaøo coâng thöùc treân : Macaulay Duration ( MD ) Chia caû 2 veá cho P : dP 1 1 ∆P ∆y × =− × MD = − MD × dP 1 1  1C 2C nC nF  1 dy P 1+ y P 1+ y x =−   1 + y + (1 + y) 2 + ... + (1 + y) n + (1 + y) n  x P  dy P 1+ y   86 87 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 14
 15. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK Duration Calculating Macaulay’s Duration Duration đo lư ng m c đ nh y c m c a giá trái phi u v i s thay đ i c a lãi su t. Phép đo lư ng đ u tiên đư c g i là Macaulay Macaulay’s duration có ơn v là “ năm ” và còn Duration. ư c g i là th i h n th c (effective maturity) c a ∆y trái phi u. % ∆ in bond price ≈ − Duration × Trái phi u zero coupon s có: duration = maturity. (1 + y ) Hai trái phi u có cùng Duration, nhưng không i v i trái phi u coupon , duration b ng bình nh t thi t ph i có cùng kỳ h n s có m c nh y quân có tr ng s c a th i h n c a t ng dòng ti n c m c a giá gi ng nhau trư c cùng m t s thay riêng l c a trái phi u. V i tr ng s chính là t l i nh c a lãi su t. gi a giá tr hi n t i c a dòng ti n riêng l v i t ng Trái phi u có Duration càng l n, giá càng nh y c m v i s thay i c a lãi su t, t c là có r i ro hi n giá các dòng ti n c a trái phi u. lãi su t càng l n. 88 89 Calculating Macaulay’s Duration Macaulay Duration ư c tính như sau : Duration i u ch nh n t .C n.F ∑ t + n Modified duration = Macaulay duration D = t =1 (1 + y ) (1 + y ) (1 + YTM ) n C F ∑ t + n t =1 (1 + y ) (1 + y ) Do ó, % ∆ in bond price ≈ − Modified duration × ∆ in YTM Trong ó : C = Lãi coupon đư c thanh toán vào m i đ nh kỳ. n = T ng s kỳ thanh toán lãi c a trái phi u. y = Lãi su t th trư ng (YTM) c a trái phi u (đư c tính theo s l n tr lãi trong năm tương ng) 90 91 VÍ D BOND 1 BOND 2 Convexity FACE VALUE 100.000 100.000 Duration ư c tính trên cơ s o hàm b c nh t, th hi n m i quan h tuy n tính gi a lãi su t và ISSUED DATE 10/09/2005 10/09/2005 giá trái phi u. Tuy nhiên trên th c t m i quan MATURITY DATE 10/09/2010 10/09/2013 h gi a lãi su t và giá c a trái phi u là phi TERM 5 YEARS 8 YEARS tuy n. COUPON RATE 10% 8% Khi lãi su t thay i m t kho ng nh phép ư c FREQUENCY ANNUAL ANNUAL lư ng d a vào duration là tương i chính xác. PREVAILING RATE 9% 10% N u lãi su t thay i m t kho ng càng l n, phép ư c lư ng d a vào duration càng không chính Tính giaù moãi traùi phieáu xác. Tính thôøi haïn bình quaân cuûa moãi traùi phieáu i u ch nh sai l ch này, ngư i ta ph i ti p t c Neáu laõi suaát thò tröôøng taêng 100 ñieåm cô baûn haõy öôùc löôïng söï thay ñoåi giaù cuûa moãi TP. tính toán o hàm b c 2 và do ó xu t hi n ch Trong 2 TP naøy TP naøo coù ruûi ro laõi suaát lôùn hôn tiêu l i (Convexity) 92 96 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 15
 16. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK CONVEXITY Convexity n t ( t + 1).C n ( n + 1). F ∑ t+2 + n+2 ∆P = −D × ∆y 1 + CV (∆y ) 2 CV = t =1 (1+ y ) (1+ y ) P (1 + y ) 2 n C F ∑ t + n t =1 (1+ y ) (1+ y ) V i CV là l i c a trái phi u 97 98 C PHI U - STOCK Khái ni m Phân lo i c phi u Các lo i giá tr c a c phi u Convexity 99 102 Khái ni m và c i m Phân lo i c phi u V n c a m t công ty CP ư c chia thành nhi u Phân lo i theo quy n l i c a c ông ph n nh b ng nhau g i là c ph n (Share), ngư i + C phi u thư ng (Common Stock) mua c ph n g i là c ông (Shares holder), gi y + C phi u ưu ãi (Prefered Stock) ho c bút toán ghi s ch ng nh n s h u c ph n Phân lo i theo tình tr ng phát hành : g i là c phi u. + C phi u ư c phép phát hành C phi u là lo i ch ng khoán xác nh n quy n s h u và l i ích h p pháp c a ngư i s h u c ph n + C phi u ã phát hành i v i m t ph n v n c a t ch c phát hành. + C phi u qu + C phi u ang lưu hành 103 104 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 16
 17. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK TRÁCH NHI M C A Quy n l i i v i c phi u thư ng C ÔNG Góp v n vĩnh vi n, C phi u không có th i Quy n qu n lý và ki m soát công ty: gian áo h n xác nh, th i h n c a c phi u Quy n ư c cung c p thông tin v công ty chính là th i h n t n t i c a công ty phát hành Quy n ư c tham gia i h i c ông thư ng niên ra nó. Quy n b phi u bi u quy t Ch u trách nhi m h u h n trong ph m vi v n Quy n xu t các sáng ki n c i cách công ty. góp c a mình vào công ty. C ông không Quy n l i v tài chính: ph i ch u trách nhi m i v i các nghĩa v dân Quy n hư ng c t c s do công ty xác l p và th c hi n. Quy n ưu tiên mua trư c c ph n khi công ty tăng v n thông qua vi c phát hành thêm c phi u. Quy n hư ng phúc l i Quy n hư ng giá tr c ph n gia tăng. 105 106 Quy n c a c ông ph thông theo lu t doanh nghi p Vi t Nam năm 2005 C phi u ưu ãi C ông ho c nhóm c ông s h u trên 10% t ng s c ph n C phi u ưu ãi là s pha tr n gi a ch ng khoán v n và ph thông trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng ho c m t t l ch ng khoán n khác nh hơn quy nh t i i u l công ty có các quy n sau ây: Thông thư ng c phi u ưu ãi ư c hư ng t l c t c c ngư i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát (n u có); c nh trên m nh giá, không ph thu c vào k t qu Xem xét và trích l c s biên b n và các ngh quy t c a H i ng kinh doanh, tr khi công ty không có lãi ho c lãi không tr c t c ưu ãi. qu n tr , báo cáo tài chính gi a năm và h ng năm theo m u c a h th ng k toán Vi t Nam và các báo cáo c a Ban ki m soát; C ông ưu ãi ư c ưu tiên tr c t c trư c c ông thư ng. Ưu tiên thanh toán ph n v n góp trư c các c Yêu c u tri u t p h p i h i ng c ông trong các trư ng h p ông thư ng khi DN gi i th , phá s n. quy nh. Không có quy n b u c , bi u quy t t i ih ic ông, Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n không có quy n c , ng c ,… qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t. Không có quy n ưu tiên mua trư c c ph n (quy n tiên mãi) khi công ty tăng v n thông qua vi c phát hành 107 thêm c phi u. 108 Phân lo i c phi u theo tình tr ng phát hành C phi u ưu ãi g m : C phi u ư c phép phát hành: là s c phi u ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c p phép • C phi u ưu ãi bi u quy t cho công ty phát hành. • C phi u ưu ãi hoàn l i (có th chu c l i) C phi u ã phát hành: Là s c phi u th c t ã ư c bán (ho c phân ph i cho c ông) • C phi u ưu ãi c t c (CPƯ có chia ph n) C phi u qu : là lo i c phi u ã phát hành và ư c t • C phi u ưu ãi chuy n i ch c phát hành mua l i trên th trư ng ch ng khoán b ng ngu n v n h p pháp. • C phi u ưu ãi tích lũy C phi u ang lưu hành: Là s c phi u ã ư c công • C phi u ưu ãi không tích lũy ty phát hành tr i s c phi u qu . 109 110 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 17
 18. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK i U Ki N Ư C MUA L I I U KI N Ư C BÁN C PHI U QU C PHI U QU Công ty ph i có v n t các ngu n sau: Cty i chúng ch ư c bán c phi u qu sau 06 Th ng dư v n; tháng k t khi k t thúc t mua l i g n nh t, tr L i nhu n gi l i; trư ng h p phân ph i cho ngư i lao ng trong Các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t Cty ho c dùng làm c phi u thư ng. N u dùng làm Công ty không ư c mua l i c phi u qu trong các trư ng c phi u thư ng cho ngư i lao ng ph i m b o h p sau: có ngu n t qu khen thư ng, phúc l i. Cty ang kinh doanh thua l ho c ang có n quá h n ang trong quá trình chào bán CP huy ng thêm v n; Có phương án bán c th , trong ó nêu rõ th i ang th c hi n tách g p c phi u; gian th c hi n, nguyên t c xác nh giá. CP c a cty ang là i tư ng chào mua công khai. 111 112 i U Ki N PHÁT HÀNH C PHI U THƯ NG C PHI U THƯ NG Là CP ph thông, ư c CTCP phát hành thư ng Cty ch ư c phát hành CP thư ng t các ngu n cho các c ông hi n h u c a Cty. sau ây: Khi ư c thư ng CP, c ông không ph i n p b t Qu u tư phát tri n; kỳ kho n ti n nào cho cty (t c là giá phát hành Qu th ng dư v n; b ng 0), s CP ư c thư ng tùy thu c vào t l CP thư ng ang n m gi hi n t i c a c ông. L i nhu n tích lũy; Khi th c hi n phát hành CP thư ng thì v n i u l Qu d tr khác theo quy nh c a pháp lu t c a cty s tăng lên. v tài chính, ngân hàng (n u có). 113 114 CÁC LO I GIÁ LIÊN QUAN TÁCH – G P C PHI U N C PHI U Tách CP: gi m m nh giá và tăng S lư ng M nh giá (Face Value) c ph n, V L không thay i. Giá tr s sách (Book Value) G p CP: tăng m nh giá và gi m S lư ng Giá th trư ng (Market Price) c ph n , V L không thay i. Giá tr n i t i (Instrinsic Value) 115 116 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 18
 19. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK M nh giá (Face Value) M nh giá (Face Value) M nh giá là giá tr ghi trên b m t c a c T i Vi t Nam, theo Lu t Ch ng khoán, m nh giá phi u. Nó chính là giá tr c a ph n v n i u l c a c phi u niêm y t ư c quy nh là 10.000 trên m i c ph n. VND. Như v y: V n i ul M nh giá = S c phi u phát hành V n i ul S c phi u phát hành = M nh giá M nh giá ch có giá tr danh nghĩa, thư ng không nh hư ng nhi u n giá c a c phi u 117 118 Giá tr s sách - Thư giá (Book Value) Laø giaù trò cuûa coå phieáu ñöôïc ghi nhaän theo soå Tính Book Value saùch keá toaùn cuûa coâng ty. Noù phaûn aùnh tình traïng voán coå phaàn cuûa coâng ty ôû moät thôøi ñieåm Coâng ty A ñöôïc thaønh laäp naêm 2000 vôùi voán ñieàu leä 20 tyû ñ chia thaønh 2 trieäu coå phaàn baùn vôùi giaù laø nhaát ñònh. Giaù trò soå saùch treân moãi c phieáu laø 20.000 ñ /coå phieáu, meänh giaù 10.000 ñ. Naêm 2005, thu nhaäp döï kieán treân moãi coå phieáu maø ngöôøi Coâng ty phaùt haønh theâm 1 trieäu coå phieáu môùi meänh naém giöõ nhaän ñöôïc khi coâng ty thanh lyù. giaù vaãn nhö cuõ nhöng giaù baùn laø 35.000 ñ /coå phieáu. Goïi BV laø giaù trò soå saùch treân moãi coå phaàn Thö giaù (Book Value) coå phieáu laø? thöôøng a. 25.500 ñ b. 25.000 ñ Toång taøi saûn – Caùc khoaûn nôï – Giaù trò coå phieáu öu ñaõi – Giaù trò TSVH c. 25.250 ñ BV = d. 25.750 ñ Toång soá coå phieáu thöôøng ñang löu haønh 119 120 Giá th trư ng Là giá c c a c phi u ư c giao d ch mua bán Giá tr n i t i - Intrinsic Value trên th trư ng, nó ư c xác nh thông qua tương quan cung c u trên th trư ng. Coøn goïi laø giaù trò lyù thuyeát cuûa moät chöùng Các y u t nh hư ng n giá c phi u : khoaùn laø giaù trò voán coù thuoäc veà baûn chaát Tình hình SXKD, tài chính, th trư ng, nhân s c a cuûa chöùng khoaùn ñoù. Noù ñöôïc quyeát ñònh doanh nghi p. Môi trư ng kinh t - chính tr - xã h i bôûi caùc yeáu toá noäi taïi beân trong cuûa doanh S phát tri n c a ngành nghieäp phaùt haønh cuõng caùc yeáu toá beân S tác ng c a các th trư ng khác như : th ngoaøi thuoäc moâi tröôøng kinh teá taøi chính trư ng ti n t , ngo i h i, b t ng s n… maø doanh nghieäp hoaït ñoäng vaø chöùng S kỳ v ng và tâm lý c a nhà u tư khoaùn ñöôïc giao dòch . Chu kỳ và xu hư ng c a th trư ng ... 121 122 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 19
 20. GVHD: Ph m Th M Châu Môn TTCK C t c (Dividend) CÁC HÌNH TH C CHI TR C T C Là ti n l i chia cho c ông trên m i c ph n “C t c” dùng ch vi c phân ph i LN ki m ư c thư ng, căn c vào k t qu ho t ng SXKD t ho t ng c a Cty. Vi c phân ph i các ngu n LN trong năm và chính sách phân chia c t c c a khác không ph i LN ho t ng thư ng ư c g i là Cty. phân ph i LN. C t c chia cho m i CP ư c tính trên M nh giá. Có 2 hình th c chi tr c t c: Div = T l c t c X M nh giá C t c b ng ti n m t (cash dividend) C t c b ng c phi u (stock dividend) 123 124 C t c và tín hi u Chi tr c t c Thông tin không cân x ng – các giám c có nhi u thông tin v tình tr ng s c kho c a công ty hơn so v i các nhà u tư Ngày công b – H i ng qu n tr công b c t c và nó S truy n t thông tin khi c t c thay i: tr thành m t nghĩa v n c a công ty C t c tăng Ngày giao d ch không hư ng c t c + Ban giám c tin r ng công ty có th duy trì b n v ng m c c X y ra hai ngày làm vi c trư c ngày ăng ký cu i cùng. t c hi n t i N u b n mua c ph n vào ngày này ho c sau ngày này, + Kỳ v ng v c t c tương lai cao hơn, giá tr hi n t i tăng d n b n s không ư c nh n c t c. + Tín hi u v m t công ty lành m nh, ang tăng trư ng Vào ngày này, giá c phi u nói chung gi mm t lư ng C t c gi m b ng v i c t c. + Ban giám c tin r ng công ty không th duy trì m c c t c hi n Ngày ăng ký cu i cùng – Ngày ch t danh sách cu i t i ư cn a cùng, xác nh ngư i s h u c phi u và h s ư c + Kỳ v ng v c t c th p hơn không bi t n bao gi , giá tr hi n nh n c t c t i gi m d n Ngày thanh toán – ngày thanh toán c t c. + Tín hi u v m t công ty ang g p khó khăn v tài chính 125 126 T su t sinh l i trên c phi u Bài t p 1 Goïi: Ngày 20/02/2007, ch A mua 1.000 c phi u r : Tyû suaát sinh lôøi mong ñôïi treân CP thöôøng. TMS v i giá 38.000 /cp. Sau 1 năm, ngày Dt : Tieàn chia lôøi treân CP naêm t. 20/02/2008 ch này bán 1000 c phi u TMS P0 : Giaù trò hieän taïi cuûa CP. v i giá 47.000 /cp, bi t r ng công ty TMS ã chi tr c t c t 1 vào ngày 05/07/2007 t Pt : Giaù baùn CP öôùc ñoaùn vaøo cuoái naêm t. l c t c là 7% và thông báo t l c t c t2 là 8%, ngày giao d ch không hư ng quy n là D t + Pt − P0 21/02/2008. Như v y, t su t sinh l i c a r = kho n u tư này là ? P0 127 128 Khoa TTCK - i h c Ngân hàng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản