intTypePromotion=1

Bài giảng-Thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất - chương 6

Chia sẻ: Song Song Cuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

2
493
lượt xem
227
download

Bài giảng-Thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất - chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Các khái niệm cơ bản về trang trí nội thất Khái niệm về trang trí nội thất và các nguyên tắc của trang trí nội thất Khi các công trình kiến trúc hình thành xác lập nên những không gian có mối quan hệ tương đối với nhau được gọi là không gian kiến trúc. Trong các mối quan hệ ấy có mối quan hệ giữa không gian kiến trúc bên trong và không gian kiến trúc bên ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng-Thiết kế sản phẩm mộc và trang trí nội thất - chương 6

 1. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt Ch­¬ng VI. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ trang trÝ néi thÊt Môc tiªu Cung cÊp c¸c kiÕn thøc kh¸i qu¸t vÒ trang trÝ néi thÊt. Néi dung - C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n trong trang trÝ néi thÊt. - C¸c nguyªn lý mü thuËt trong thiÕt kÕ néi thÊt. - Mét sè m« h×nh néi thÊt. 6.1. Kh¸i niÖm vÒ trang trÝ néi thÊt vµ nguyªn t¾c cña trang trÝ néi thÊt 6.1.1. Kh¸i niÖm vÒ trang trÝ néi thÊt Khi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc h×nh thµnh x¸c lËp nªn nh÷ng kh«ng gian cã mèi quan hÖ t­¬ng ®èi víi nhau ®­îc gäi lµ kh«ng gian kiÕn tróc. Trong c¸c mèi quan hÖ Êy cã mèi quan hÖ gi÷a kh«ng gian kiÕn tróc bªn trong vµ kh«ng gian kiÕn tróc bªn ngoµi. Kh«ng gian kiÕn tróc bªn ngoµi, sau khi hoµn thiÖn c«ng tr×nh ®­îc gäi lµ kh«ng gian ngo¹i thÊt. Cßn phÇn kh«ng gian kiÕn tróc bªn trong sau khi hoµn thiÖn ®­îc gäi lµ kh«ng gian néi thÊt. C«ng viÖc hoµn thiÖn kh«ng gian kiÕn tróc bªn trong ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông ®­îc gäi lµ trang trÝ néi thÊt. Trang 100
 2. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt Trang trÝ néi thÊt cã thÓ lµ s¾p ®Æt c¸c ®å ®¹c trong phßng, cã thÓ lµ s¬n hoµn thiÖn mét bÒ mÆt hay g¾n lªn ®ã nh÷ng ho¹ tiÕt, hoa v¨n trang trÝ. Trang trÝ néi thÊt còng cã thÓ lµ ®­a vµo ®ã mét lä hoa, mét chËu c©y c¶nh. Song nh×n chung nh÷ng c«ng viÖc nh­ vËy ®Òu ®­îc gäi lµ trang trÝ néi thÊt, mÆc dï møc ®é c«ng viÖc cã thÓ lµ kh¸c nhau rÊt xa vÒ ®é phøc t¹p. Trang trÝ néi thÊt lu«n h­íng tíi môc tiªu lµ lµm ®Ñp kh«ng gian kiÕn tróc bªn trong cña c«ng tr×nh, cho dï ®«i lóc hiÖu qu¶ cña viÖc trang trÝ kh«ng ®­îc nh­ mong muèn. 6.1.2. C¬ së cña trang trÝ néi thÊt Theo kh¸i niÖm vÒ trang trÝ néi thÊt nh­ trªn th× c¬ së cña trang trÝ néi thÊt tr­íc tiªn lµ kh«ng gian kiÕn tróc bªn trong cña c«ng tr×nh. ViÖc trang trÝ néi thÊt kh«ng chØ dùa trªn c¬ së h×nh häc cña kh«ng gian kiÕn tróc mµ cßn dùa vµo ý ®å cña kiÕn tróc s­ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. NÕu hai yÕu tè nµy kh«ng ¨n khíp th× mäi sù nç lùc cña nhµ thiÕt kÕ ®Òu lµ v« nghÜa. "KiÕn tróc lµ mÑ ®Î cña trang trÝ néi thÊt" - GS.HS. Lª Thanh. Qu¶ thùc, chøc n¨ng cña mçi c¨n phßng ®· ®­îc ho¹ch ®Þnh bëi kiÕn tróc s­, trªn c¬ së ®ã ng­êi thiÕt kÕ néi thÊt ph¶i lµm næi bËt chøc n¨ng cña mçi c¨n phßng ®ã. Trang 101
 3. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt Ngoµi ra trang trÝ néi thÊt cÇn dùa trªn nh÷ng c¸i ®· cã, nh÷ng kiÓu d¸ng, ®å ®¹c, nh÷ng trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®· biÕt trong x· héi hiÖn ®¹i. 6.1.3. C¸c nguyªn t¾c cña trang trÝ néi thÊt - Trong trang trÝ néi thÊt, nguyªn t¾c ®Çu tiªn cÇn ®¶m b¶o ®ã lµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt cÊu kiÕn tróc còng nh­ ý ®å cña kiÕn tróc s­ (trõ tr­êng hîp thay ®æi môc ®Ých sö dông cña kh«ng gian néi thÊt). - Nguyªn t¾c thø hai ®ã lµ ph¶i t¹o ra ®­îc mét kh«ng gian néi thÊt ®éc ®¸o cã tiÕng nãi riªng, cã t©m hån vµ ®Çy ý nghÜa. Qua c¸ch bµi trÝ kh«ng gian néi thÊt, chóng ta cã thÓ ®äc biÕt ®­îc nhiÒu ®iÒu vÒ gia chñ nh­ tÝnh c¸ch, së thÝch... tÊt nhiªn lµ trong tr­êng hîp c¨n phßng ®ã ®­îc trang trÝ ®óng c¸ch, kh«ng b¹ g× dïng nÊy. - Trang trÝ néi thÊt ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c mü thuËt c¬ b¶n. Mét kh«ng gian ®­îc trang trÝ tåi, kh«ng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c mü thuËt sÏ mét kh«ng gian néi thÊt luém thuém, ®å ®¹c nh­ nh¶y móa, c·i v· nhau, cho ta c¶m gi¸c khã chÞu khi b­íc vµo ®ã. 6.2. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ néi thÊt vµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ néi thÊt ë mét gãc ®é nµo ®ã, viÖc thiÕt kÕ néi thÊt còng gièng nh­ c«ng viÖc trang trÝ néi thÊt. Tuy nhiªn chóng ta vÉn cã thÓ ph©n biÖt ®­îc nhê nh÷ng kh¸i niÖm vÒ thiÕt Trang 102
 4. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt kÕ. Trong thiÕt kÕ, viÖc bè trÝ thÕ nµy hay thÕ kh¸c ®Òu ®­îc lËp ph­¬ng ¸n vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn râ rµng chÝnh x¸c. 6.2.1. C¸c b­íc vµ néi dung thiÕt kÕ néi thÊt Nh×n chung, thiÕt kÕ néi thÊt ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: - Thu thËp th«ng tin lµm c¬ së thiÕt kÕ - X©y dùng vµ lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ - Tr×nh bµy b¶n vÏ vµ thuyÕt minh, ®¸nh gi¸ thiÕt kÕ - LËp kÕ ho¹ch thi c«ng vµ nghiÖm thu Néi dung c«ng viÖc cña c¸c b­íc tiÕn hµnh nh­ sau: B­íc 1: Thu thËp th«ng tin lµm c¬ së thiÕt kÕ ViÖc thu thËp th«ng tin ®­îc thu thËp theo c¸c nhãm th«ng tin sau: - Ng­êi sö dông vµ nh÷ng yªu cÇu hä: + Ng­êi sö dông: Lµ c¸ nh© hay nhãm? NÕu lµ nhãm th× cã bao nhiªu ng­êi? Lµ cô thÓ hay trõu t­îng? Ngµnh nghÒ? nhãm tuæi?... Trang 103
 5. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt + C¸c yªu cÇu: Yªu cÇu cña nhãm lµ g×? Yªu cÇu cña tõng c¸ nh©n ra sao? Sù cÇn thiÕ vÒ kh«ng gian c¸ nh©n, sù riªng t­. Quan hÖ qua l¹i, lèi ®i... C¸c ®å vËt ­a chuéng, mµu ­a thÝch,... C¸c vÞ trÝ ®Æc biÖt, c¸c sö thÝch riªng t­... - C¸c yªu cÇu vÒ ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng chñ yÕu lµ g×? thø yÕu lµ g×? B¶n chÊt cña ho¹t ®éng lµ chñ ®éng hay thô ®éng? Ho¹t ®éng ån µo hay yªn tÜnh? Ho¹t ®éng c«ng céng, nhãm nhá hay c¸ nh©n riªng biÖt? NÕu kh«ng gian ®­îc sö dông cho nhiÒu ho¹t ®éng th× c¸c ho¹t ®éng quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo? Ho¹t ®éng cã diÔn ra th­êng xuyªn hay kh«ng? Thêi gian ho¹t ®éng lµ ngµy hay ®ªm? Ho¹t ®éng cÇn cã c¸c yªu cÇu nh­ thÕ nµo: Riªng t­ vµ ng¨n c¸ch Lèi ra vµo ra sao Kh¶ n¨ng sö dông nh­ thÕ nµo Trang 104
 6. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt C¸c yªu cÇu ®èi víi chiÕu s¸ng, chÊt l­îng ©m thanh. - C¸c yªu cÇu vÒ ®å ®¹c: + X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ®å ®¹c vµ thiÕt bÞ cho mçi ho¹t ®éng: Lo¹i, kiÓu d¸ng, sè l­îng c¸c thiÕt bÞ ra sao? DiÖn tÝch lµm viÖc DiÖn tÝch dù tr÷ vµ tr­ng bµy C¸c phô kiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt cÇn thiÕt kh¸c. §Ìn chiÕu, ®iÖn, c¬ khÝ + X¸c ®Þnh chÊt l­îng yªu cÇu cña c¸c thiÕt bÞ: TÝnh tiÖn nghi TÝnh an toµn Sù ®a d¹ng cña thiÕt bÞ §é bÒn Kh¶ n¨ng b¶o qu¶n + X¸c ®Þnh c¸ch bè trÝ: Ph©n theo nhãm c«ng n¨ng, bè trÝ phï hîp theo kiÓu d¸ng hay bè trÝ linh ho¹t. - Ph©n tÝch kh«ng gian: + LÊy mÆt b»ng, mÆt c¾t c¸c t­êng Trang 105
 7. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt +Ph©n tÝch kh«ng gian: H×nh d¹ng, qui m« vµ tû lÖ cña kh«ng gian VÞ trÝ hiÖn tr­êng, c¸c ®iÓm ra vµo vµ ®­êng ®i l¹i Cöa sæ, chiÕu s¸ng, tÇm nh×n, sù th«ng tho¸ng C¸c vËt liÖu lµm sµn, trÇn, t­êng. C¸c chi tiÕt kiÕn tróc cÇn chó ý VÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, m¸y mãc cè ®Þnh vµ ®iÓm ®Êu ®iÖn. NÕu cÇn th× cã thÓ söa ®æi nh÷ng g×? - C¸c yªu cÇu vÒ kÝch th­íc: + X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th­íc ®èi víi kh«ng gian vµ c¸c nhãm trang thiÕt bÞ: DiÖn tÝch cÇn thiÕt cô thÓ cho mçi nhãm ®­îc trang bÞ Kh«ng gian cÇn thiÕt cho lèi vµo vµ di chuyÓn trong ph¹m vi gi÷a c¸c khu vùc ho¹t ®éng Sè ng­êi phï hîp Kho¶ng c¸ch phï hîp vµ t¸c ®éng qua l¹i + X¸c ®Þnh sù phï hîp gi÷a ho¹t ®éng vµ c¸c kÝch th­íc cña kh«ng gian: Trang 106
 8. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt Nghiªn cøu c¸c ph­¬ng thøc vµ nhãm ho¹t ®éng phï hîp trong ph¹m vi h×nh d¸ng, tû lÖ cña diÖn tÝch sµn víi chiÒu cao cña kh«ng gian. - C¸c chÊt l­îng yªu cÇu: X¸c ®Þnh chÊt l­îng phï hîp víi khung c¶nh kh«ng gian vµ së thÝch hoÆc nhu cÇu cña kh¸ch hµng hoÆc ng­êi sö dông. C¶m xóc, t©m tr¹ng hoÆc m«i tr­êng H×nh t­îng vµ phong c¸ch Møc ®é th«ng tho¸ng bao quanh TiÖn lîi vµ an toµn Träng ®iÓm vµ h­íng kh«ng gian M«i tr­êng ©m thanh TÝnh n¨ng ®éng - Mèi quan hÖ yªu cÇu: Mèi quan hÖ yªu cÇu gi÷a c¸c khu vùc ho¹t ®éng liªn quan Gi÷a c¸c khu vùc liªn quan tíi sù ho¹t ®éng Gi÷a c¨n hé vµ kh«ng gian bªn c¹nh Gi÷a c¨n hé vµ bªn ngoµi + Ph©n khu yªu cÇu cho c¸c ho¹t ®éng: tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thµnh c¸c nhãm hoÆc theo c¸c tËp hîp t­¬ng xøng vµ thuËn tiÖn cho sö dông. Trang 107
 9. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt B­íc 2: X©y dùng vµ lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ §©y lµ b­íc chñ yÕu diÔn ra qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ m« t¶ qua nh÷ng vßng trßn mµ trªn ®ã l¨p ®i lÆp l¹i ba c«ng ®o¹n ®ã lµ: Ph©n tÝch - Tæng hîp - §¸nh gi¸. §Ó x©y dùng ®­îc c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, ban ®Çu chóng ta cÇn ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc ®Ó tõ ®ã tæng hîp l¹i ®­a ra mét ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. TiÕp ®ã sÏ lµ ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n võa t¹o ra xem ­u, nh­îc ë ®©u ®Ó tiÕp tôc rót kinh nghiÖm cho c¸c ph­¬ng ¸n kÕ tiÕp. Sau khi ®¸nh gi¸, nÕu kÕt qu¶ ch­a ®¹t ®­îc nh­ mong muèn, ta l¹i tiÕn hµnh ph©n tÝch, tæng hîp råi l¹i ®¸nh gi¸... cho tíi khi ®iÒu ®¹t ®­îc xÊp xØ víi ®iÒu mong ®îi. - Ph©n tÝch: Trong c«ng ®o¹n nµy, chóng ta cÇn ph©n tÝch c¸c néi dung theo c¸c th«ng tin ®· thu thËp ®­îc ë b­íc thø nhÊt, nãi ®óng h¬n lµ ta cÇn ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + C¸i g× ®ang tån t¹i? C¸c t­ liÖu vÒ vËt chÊt, v¨n ho¸ hiÖn t¹i M« t¶ c¸c yÕu tè hiÖn cã C¸i g× cã thÓ thay ®æi, c¸i g× kh«ng thÓ? + Ng­êi sö dông muèn g×? Trang 108
 10. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vµ së thÝch cña ng­êi sö dông §Ò ra nh÷ng môc tiªu, nh÷ng yªu cÇu vÒ chøc n¨ng Yªu cÇu vÒ h×nh ¶nh vµ phong c¸ch thÈm mü Sù kÝch thÝch vµ ý nghÜa vÒ mÆt t©m lý + §iÒu g× cã thÓ thùc hiÖn? X¸c ®Þnh cã thÓ chän c¸i g×, c¸i g× kh«ng thÓ chän? X¸c ®Þnh c¸i g× cã thÓ ®iÒu chØnh, c¸i g× kh«ng thÓ? X¸c ®Þnh c¸i g× ®­îc phÐp, c¸i g× bÞ cÊm? X¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n vÒ: thêi gian, kinh tÕ, ph¸p lý, kü thuËt... Tõ viÖc ph©n tÝch c¸c phÇn cña vÊn ®Ò, chóng ta cã thÓ ®Æt ra c¸c gi¶i ph¸p, ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. §iÒu nµy ®ßi hái sù tæng hîp, kÕt hîp gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸c ph­¬ng diÖn kh¸c nhau ®Ó c¸c gi¶i ph¸p g¾n bã víi nhau. Cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn lùa chän ®Ó t¹o ra c¸c ý ®å vµ tæng hîp c¸c gi¶i ph¸p cho mét vÊn ®Ò. Chóng ta cã thÓ t¸ch ra mét hoÆc hai vÊn ®Ò chñ chèt cã gi¸ trÞ hoÆc cã tÇm quan träng vµ dùa vµo c¸c vÊn ®Ò nµy mµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p. Nghiªn cøu c¸c tr­êng hîp t­¬ng tù vµ sö dông chóng lµm mÉu ®Ó ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p cña vÊn ®Ò ®· n¾m ch¾c. Ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp cho c¸c bé phËn cña vÊn ®Ò cã thÓ kÕt hîp vµo c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ vµ lµm cho chóng hµi hoµ víi c¸i hiÖn cã. Trang 109
 11. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt NÕu kh«ng cã sù ph©n tÝch, tæng hîp tõ ®Çu th× khã cã thÓ ph¸t triÓn mét ý ®å tèt. - Tæng hîp: ViÖc thiÕt kÕ ®ßi hái sù suy nghÜ hîp lý dùa trªn kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt tÝch luü ®­îc qua kinh nghiÖm vµ nghiªn cøu. Néi dung chÝnh cña c«ng ®o¹n tæng hîp nµy lµ: + Lùa chän c¸c phÇn: TiÕn hµnh lùa chän vµ Ên ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cho c¸c vÊn ®Ò hoÆc yÕu tè then chèt. Nghiªn cøu b¶n chÊt cña c¸c phÇn nµy. H×nh dung ra c¸ch lµm cho c¸c phÇn nµy cã thÓ phï hîp víi c¸c phÇn kh¸c. + T¹o ý ®å: Nh×n nhËn t×nh h×nh tõ c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau. Bè trÝ c¸c phÇn ®Ó thÊy sù thay ®æi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn tæng thÓ nh­ thÕ nµo. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp vµi ý ®å tèt vµo mét biÖn ph¸p tèt h¬n. + Tæng hîp l¹i toµn bé c¸c ý ®å - §¸nh gi¸: Trang 110
 12. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt ThiÕt kÕ ®ßi hái ph¶i xÐt duyÖt chÆt chÏ c¸c gi¶i ph¸p lùa chän vµ so s¸nh c¸c ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm cña tõng ®Ò xuÊt cho ®Õn khi ®¹t ®­îc sù phï hîp nhÊt gi÷a vÊn ®Ò thiÕt kÕ cô thÓ vµ gi¶i ph¸p. Néi dung cña c«ng ®o¹n nµy lµ: + So s¸nh c¸c ý ®å ®· lùa chän: So s¸nh mçi gi¶i ph¸p víi môc tiªu vµ tiªu chuÈn cña thiÕt kÕ. C©n nh¾c c¸c thuËn lîi vµ ­u ®iÓm so víi c¸c chi phÝ vµ ®é tin cËy cña mçi gi¶i ph¸p. XÕp thø tù c¸c gi¶i ph¸p vÒ sù thÝch hîp vµ hiÖu qu¶. + §­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ thiÕt kÕ Tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ thiÕt kÕ: - Møc ®é ®¸p øng chøng n¨ng vµ môc ®Ých cña ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. - ChÊt l­îng thÈm mü cña thiÕt kÕ. - ChÊt l­îng tinh thÇn cña thiÕt kÕ: cã ý nghÜa, g©y Ên t­îng, ®éc ®¸o. - TÝnh kinh tÕ cña thiÕt kÕ. Trang 111
 13. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt B­íc 3: Tr×nh bµy b¶n vÏ vµ thuyÕt minh thiÕt kÕ Sau khi ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®­îc mét ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, chóng ta tiÕn hµnh tr×nh bµy b¶n vÏ vµ thuyÕt minh ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. B¶n vÏ thiÕt kÕ. B¶n vÏ thiÕt kÕ ®­îc lËp thµnh hå s¬. Th«ng th­êng trong thiÕt kÕ néi thÊt cã Ýt nhÊt lµ 7 b¶n vÏ: b¶n vÏ c¸c mÆt t­êng, b¶n vÏ mÆt b»ng, b¶n vÏ mÆt trÇn vµ b¶n vÏ phèi c¶nh tæng thÓ. Trong mét sè thiÕt kÕ, sè b¶n vÏ cã thÓ lªn tíi hµng tr¨m b¶n, cã ®Çy ®ñ c¸c gãc nh×n phèi c¶nh vµ nh÷ng ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kh¸c ®Ó gióp ng­êi xem dÔ dµng so s¸nh, dÔ dµng thÊy ®­îc tÝnh ­u viÖt cña ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. Trong b¶n vÏ c¸c mÆt t­êng, mµu cña c¸c chi tiÕt ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch trung thùc ®Ó ng­êi thi c«ng cã thÓ lÊy ®ã lµm mµu chuÈn thiÕt kÕ, kh«ng lÊy theo mµu cña b¶n vÏ phèi c¶nh. C¸c b¶n vÏ mÆt c¾t t­êng còng nh­ c¸c chi tiÕt kh¸c ®­îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn b¶n vÏ kü thuËt hiÖn hµnh. ThuyÕt minh thiÕt kÕ. ThuyÕt minh thiÕt kÕ ph¶i lµm râ c¸c néi dung sau: Trang 112
 14. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt Lý do thùc hiÖn thiÕt kÕ: theo ®¬n ®Æt hµng, theo tÝnh cÊp thiÕt ph¶i thay ®æi c¶i t¹o. Thùc tr¹ng cña ph­¬ng ¸n cò (nÕu cã trong tr­êng hîp thiÕt kÕ c¶i t¹o). TÝnh ­u viÖt cña ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ míi so víi ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ cò. §¸nh gi¸ tæng hîp vÒ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ. B­íc 4: LËp kÕ ho¹ch thi c«ng vµ nghiÖm thu Trong b­íc nµy, ng­êi thiÕt kÕ cÇn lËp ra mét kÕ ho¹ch thi c«ng ®Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña thiÕt kÕ. Cô thÓ c¸c ®å ®¹c nµo lµ thiÕt kÕ, ®å ®¹c nµo lµ mua s½n. NÕu lµ thiÕt kÕ cÇn cã b¶n vÏ thiÕt kÕ s¬ bé. Cßn nÕu lµ ®å ®¹c mua s½n ph¶i cã mÉu m· catalog víi ®Çy ®ñ kÝch th­íc kÌm theo. (Víi ph¹m vi cña bµi gi¶ng nµy, chóng t«i kh«ng thÓ ®Ò cËp hÕt toµn bé néi dung mµ chØ giíi thiÖu mét sè tµi liÖu tham kh¶o ë phÇn tµi liÖu tham kh¶o cña bµi gi¶ng) 6.2.2. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ néi thÊt Qua phÇn m« t¶ néi dung cña c¸c b­íc thiÕt kÕ nh­ trªn, phÇn nµo chóng ta ®· thÊy ®­îc ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ. §ã chÝnh lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu h×nh mÉu. Mét h×nh mÉu víi hµng lo¹i c¸c th«ng tin vÒ nã ë ®Çu vµo qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch, tæng hîp vµ ®¸nh gi¸, mét Trang 113
 15. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ ra ®êi. Ph­¬ng ¸n nµy sau khi ®­îc c©n nh¾c, ®¸nh gi¸ tiÕp tôc ®­îc ph©n tÝch tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ ®Ó t¹o ra mét ph­¬ng ¸n kh¸c. Cø nh­ vËy cho tíi khi ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®Æt ra th× th«i. Trang 114
 16. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt 6.3. C¸c nguyªn lý mü thuËt øng dông trong thiÕt kÕ néi thÊt 6.3.1. Mµu s¾c, ¸nh s¸ng vµ chÊt liÖu 6.3.1.1. T¸c dông t©m sinh lÝ cña mµu s¾c Ai còng ph¶i thõa nhËn r»ng chØ cã thÓ nh×n thÊy khi chiÕu s¸ng thÝch hîp th× míi c¶m thô ®­îc mµu s¾c. Nhµ triÕt häc G«tt¬ vµ nhµ b¸c häc Niut¬n ®· chøng minh r»ng mµu s¾c t¸c ®éng ®Õn hÖ thÇn kinh trung ­¬ng cña con ng­êi. B¶n th©n mµu s¾c kh«ng lµm t¨ng hoÆc gi¶m nhiÖt ®é trong phßng còng nh­ kh«ng lµm t¨ng hay gi¶m kÝch th­íc kh«ng gian 3 chiÒu cña phßng trong c¨n hé. Trong ph¹m vi mét bÒ mÆt ph¼ng cïng mµu, ®­îc t« vÏ nh÷ng ®iÓm mµu s¸ng vµ tèi th× thùc tÕ, bÒ mÆt ®ã vÉn b»ng ph¼ng (nÕu ta sê vµo nã). Nh­ng vÒ mÆt c¶m gi¸c cña con ng­êi th× khi nh×n vµo ®ã, ta vÉn c¶m thÊy nãng, nh×n vµo mµu xanh l¹i c¶m thÊy m¸t. T­êng hay trÇn nhµ cã mµu s¸ng ta c¶m thÊy phßng réng ra vµ cao lªn, ng­îc l¹i s¬n mµu tèi sÏ c¶m thÊy chËt hÑp vµ thÊp xuèng. NÕu mÆt t­êng mµu vµng, ®iÓm mét « nhá mµu ®en, thÊy nã nh­ mét hèc s©u, ng­îc l¹i ®iÓm « nhá mµu tr¾ng, thÊy chç ®ã nh­ t­êng låi lªn. Mµu s¾c cã t¸c ®éng lõa dèi thÞ gi¸c, lõa dèi c¶m thô mµu s¾c cña con ng­êi. Mét gia ®×nh cã 5 ng­êi cïng ë trong mét phßng sinh ho¹t chung, dïng ®Ìn mµu ®á sau 3 - 8 phót hä thÊy dµu ®Çu mÖt mái, chãng Trang 115
 17. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt mÆt, råi bãng ®Ìn ®á trë thµnh mµu xanh l¸ c©y thÉm, c¸c ®å ®¹c ®­îc phñ mµu ®á trë thµnh mµu vµng pha xanh l¸ c©y, vµ c¸c ®å ®¹c cßn l¹i ®Òu thay ®æi thµnh mµu kh¸c. Sau ®ã ng­êi ta ®æi thµnh bãng ®Ìn mµu xanh da trêi nh¹t, mäi ng­êi ®ã trë l¹i t­¬i tØnh, s¶ng kho¸i, mµu c¸c ®å ®¹c trong phßng trë l¹i mµu thùc cña nã. §ã lµ hiÖn t­îng mµu t¸c ®éng hÖ thÇn kinh, c¬ quan néi t¹ng cña con ng­êi. B»ng khoa häc kü thuËt, ng­êi ta ®· chøng minh mµu s¾c t¸c ®éng ®Õn t©m hån gióp ng­êi bÖnh trë l¹i b×nh yªn: Nhãm mµu tÝch cùc gåm ®á, da cam, vµng do mang nhiÒu tia hång ngo¹i gióp cho ng­êi yÕu thÇn kinh quan s¸t chóng sÏ ®­îc kÝch thÝch håi phôc l¹i b×nh th­êng. Nhãm mµu xanh l¸ c©y, xanh l¸ m¹, xanh da trêi, thuéc nhãm mµu thô ®éng, cã t¸c dông an thÇn, ch÷a bÖnh rèi lo¹n thÇn kinh. NÕu ng­êi mang bÖnh nµy tÝch cùc d¹o ch¬i ë c«ng viªn, nói, rõng, b¬i thuyÒn trªn s«ng, hå mét thêi gian sÏ s¶ng kho¸i, yªu ®êi. ë phßng ngñ, nÕu dïng c¸c mµu xanh kÓ trªn sÏ cã t¸c dông an thÇn trë l¹i. Mµu tÝm cã trong tia s¸ng mÆt trêi, t¸c dông ch÷a liÖt thÇn kinh, ®au tim nhê chÊt kÝch thÝch néi t¹ng. V× vËy, cöa sæ cho phßng ng­êi bÖnh nµy h­íng tíi ph­¬ng mÆt trêi mäc ®Ó thu ®­îc nhiÒu l­îng ¸nh s¸ng tÝm vµo phßng, ®ång thêi s¬n t­êng mµu tøc th× sau mét thêi gian bÖnh sÏ thuyªn gi¶m. Tr¸nh trang trÝ phßng ë b»ng c¸c mµu cã thÓ g©y h¹i thÇn kinh ng­êi sö dông: Mµu ®á th¾m g©y c¶m gi¸c Trang 116
 18. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt khñng khiÕp, lo sî, håi hép, cho¸ng v¸ng, vµ khi c¶m thô nhiÒu qu¸ sÏ g©y ®iªn lo¹n; cßn mµu ®en g©y buån th¶m, tang tãc. 6.3.1.2. T¸c ®éng cña mµu s¾c tíi c¶m xóc cña con ng­êi Trang trÝ mµu s¾c cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi néi thÊt, gîi lªn c¶m xóc tÝch cùc hay thô ®éng ng­êi ë. Theo G«tt¬, cÇn l­u ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: - Mµu cã s¾c ký Mµu ®á vµ da cam tuy cã ¶nh h­ëng tÝch cùc, kÝch ®éng trong qu¸ tr×nh sèng, n©ng cao kh¶ n¨ng lao ®éng. Nh­ng nh÷ng t¸c ®éng ®ã th­êng x¶y ra theo chu k×, lóc ®Çu t¨ng sau l¹i gi¶m dÇn. Mµu ®á kÝch ®éng m¹nh h¬n mµu da cam. Mµu vµng g©y c¶m xóc l¹c quan nhÊt, cã liªn t­ëng tíi mµu cña ¸nh s¸ng mÆt trêi. Nã gãp phÇn lµm tèt ®Ñp tÝnh khÝ con ng­êi, g©y s¶ng kho¸i trong lao ®éng. Mµu xanh l¸ c©y lµ mµu trung lËp g©y c¶m xóc yªn t©m, kh«ng g©y mÖt, còng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, råi l¹i gi¶m dÇn nh­ thuéc tÝnh cña mµu ®á. Mµu xanh da trêi vµ mµu xanh n­íc biÓn lµ c¸c mµu l¹nh, thô ®éng còng cã qu¸ tr×nh gi¶m dÇn tÝnh tÝch cùc trong lao ®éng theo qu¸ tr×nh tÜnh. Mµu tÝm vµ mµu ®á th¾m lµm gi¶m dÇn sù cè g¾ng trong qu¸ tr×nh sèng, còng nh­ t¹o ra mét vµi c¶m xóc kh«ng yªn t©m, kh«ng an toµn. Mµu n©u Trang 117
 19. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt g©y c¶m xóc bÒn ch¾c, nhÉn n¹i, Êm cóng, t¹o ra Ên t­îng æn ®Þnh, song cã ®«i phÇn g©y c¶m gi¸c cùc nhäc. - Mµu kh«ng cã s¾c ký Mµu ®en lµ mµu tèi t¨m, nÆng nÒ, huyÒn bÝ lµm gi¶m s¾c khÝ con ng­êi. ë néi thÊt, mµu x¸m g©y c¶m xóc buån ch¸n, thê ¬. Mµu tr¾ng g©y c¶m xóc khoan dung, vÞ tha, nh­êng nhÞn khiªm tèn, gióp ®ì, cao c¶, t¹o nªn s¾c khÝ l¹c quan. Møc ®é l¸c ®éng cña mµu s¾c phô thuéc vµo bÒ mÆt mang mµu. DiÖn tÝch cña nã cµng lín, t¸c ®éng cña nã cµng m¹nh. Bëi thÕ cho nªn mäi cè g¾ng ¸p dông mµu vµo néi thÊt ph¶i phï hîp ®Ó t¹o ra c¸c t¸c ®éng tÝch cùc cho tõng ®èi t­îng ë. Mµu s¾c trong néi thÊt ®­îc dïng tÝch cùc h¬n ngo¹i thÊt bëi c¸c yÕu tè tù nhiªn th­êng xuyªn t¸c ®éng, lµm cho t©m lý con ng­êi lªn xuèng thÊt th­êng. Trong ph¹m vi nhÊt ®Þnh th× c¸c yÕu tè bôi, bÈn, ®éc h¹i th¶i ra m«i tr­êng ®« thÞ g©y nªn ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi mµu s¾c kiÕn tróc. C¸c gi¶i ph¸p mµu s¾c gióp cho néi thÊt cã nh÷ng Ên t­îng tèt víi ng­êi ë nh­ vui t­¬i, ®é l­îng, kiªn tr× hay thËm chÝ ®iªn lo¹n. Mµu s¾c mang ý nghÜa t­îng tr­ng còng g©y c¶m xóc tèt cho mäi ng­êi, vÝ dô: ¸o tr¾ng trang träng, nh­ng mµu ®en lµ mµu tang tãc. Song biÕt phèi hîp víi mµu tr¾ng l¹i mang ý nghÜa träng thÓ. TÊm ¸o mµu hång th­êng giµnh cho bÐ g¸i míi sinh cßn nh÷ng trÎ lín Trang 118
 20. Lý TuÊn Tr­êng - Bé m«n CN XÎ Méc Bµi gi¶ng m«n häc ThiÕt kÕ SP Méc & TT Néi ThÊt ­a mµu xanh da trêi, trÎ trung h¬n, th¬ ng©y h¬n mµ c¶ ng­êi dïng vµ ng­êi ng¾m nh×n ®Òu ­a thÝch. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Æc ®iÓm mµu s¾c cã ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh t×nh, c¶m xóc cña con ng­êi, tíi thÕ giíi xung quanh. Tõ ®ã ng­êi ta rót ra mét sè gi¶i ph¸p mµu ®Ó trang trÝ néi thÊt. Mµu s¾c cã nh÷ng biÓu hiÖn riªng, sù hµi hoµ cña chóng kh«ng gièng ë c¸c ph­¬ng tiÖn nghÖ thuËt kh¸c. Nghiªn cøu mét sè quy luËt c¶m thô mµu theo nhÞp ®iÖu hÖ mÐt, ng­êi ta thÊy nã g¾n bã rÊt chÆt chÏ víi c¸c tÝnh chÊt mµu s¾c chñ yÕu. §ã lµ t«ng mµu, ¸nh s¸ng, b·o hoµ mµu vµ sù phèi hîp mµu kh¸c nhau. Con ng­êi c¶m thô mµu s¾c nhanh h¬n sù c¶m thô vÒ h×nh d¸ng. §ã lµ do kÕt qu¶ ph¶n quang cña bÒ mÆt mang mµu, ®Æc biÖt lµ mµu cã s¾c ký. Trong ®ã c¸c mµu nãng trªn nÒn ®en næi h¬n trªn nÒn tr¾ng. HiÖn t­îng nµy chøng tá r»ng kh¶ n¨ng m« pháng cña m¾t ng­êi lµ nhê vµo chÝnh mµu cã s¾c ký. Víi kÝch th­íc cña c¸c vÖt mµu nh­ nhau, ®­îc ®Æt trªn ph«ng cã c¸c m¶ng mµu ®en tr¾ng. L­îng ph¸t quang kh¸c nhau lµ do mµu cña ph«ng ®en vµ tr¾ng. ý nghÜa tr×nh bµy c¸c vÖt mµu cïng kÝch th­íc t­¬ng quan víi ph«ng, khiÕn cho ng­êi quan s¸t thÊy bÒ mÆt ph¼ng rÊt réng lín, th× sù ph¸t quang cña mµu ®á (nãng) cµng næi bËt h¬n mµu vµng, xanh vµ tÝm. Tõ thùc nghiÖm ®ã ng­êi ta rót ra Trang 119
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2