Bài giảng Thở 4 thời có kê mông và giơ chân của BS Nguyễn Văn Hưởng

Chia sẻ: Luu Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
196
lượt xem
45
download

Bài giảng Thở 4 thời có kê mông và giơ chân của BS Nguyễn Văn Hưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Trình bày được ảnh hưởng của thở sâu trên hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, và hệ thần kinh. Trình bày được ảnh hưởng của việc giữ hơi mở thanh quản, và giữ hơi đóng thanh quản. Định nghĩa được thở 4 thời có kê mông và giơ chân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thở 4 thời có kê mông và giơ chân của BS Nguyễn Văn Hưởng

 1. Ñoái töôïng: BS YHCT Y4 ng: Thôøi gian: 6 tieát Phaïm Huy Huøng ng Huyønh Taán Vuõ nh
 2. MUÏC TIEÂU 1. Trình baøy ñöôïc aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä hoâ nh ng haáp, heä tuaàn hoaøn, vaø heä thaàn kinh. p, n, 2. Trình baøy ñöôïc aûnh höôûng cuûa vieäc giöõ hôi môû nh ng thanh quaûn, vaø giöõ hôi ñoùng thanh quaûn. n, ng n. 3. Ñònh nghóa ñöôïc thôû 4 thôøi coù keâ moâng vaø giô chaân. 4. Giaûi thích ñöôïc coâng thöùc thôû 4 thôøi coù keâ moâng vaø giô chaân. 5. Trình baøy ñöôïc chæ ñònh cuûa pheùp thôøi coù keâ moâng vaø giô chaân.
 3. YEÂU CAÀU Ñeå coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu caùc baïn phaûi coù kieán thöùc tröôùc veà: - Sinh lyù heä hoâ haáp, tuaàn hoøan, thaàn kinh p, an, - Beänh hoïc noäi khoa veà nhöõng beänh lieân quan ñeán nh nh caêng thaúng thaàn kinh. ng Caùc baïn coù theå oân laïi caùc kieán thöùc treân taïi Sinh lyù hoïc y khoa, tröôøng Ñaïi hoïc y döôïc TP Hoà-Chí-Minh, ng 2002; Baøi giaûng beänh hoïc vaø ñieàu trò chuyeân khoa ng nh YHCT taäp 2, Boä moân y hoïc coå truyeàn, Ñaïi hoïc YD n, TP Hoà Chí Minh, 1998, trang 4-11.
 4. PHÖÔNG TIEÄN HOÃ TRÔÏ HOÏC TAÄP Ñeå coù theå ñaït TOÁT HÔN muïc tieâu baøi hoïc, baïn coù theå söû duïng giaùo trình ñieän töû: - Phöông phaùp döôõng sinh: baøi thôû 4 thôøi coù keâ moâng vaø giô chaân. Baïn coù theå söû duïng giaùo trình ñieän töû treân taïi phoøng CAL - phoøng hoïc coù söï hoã trôï cuûa maùy vi tính khoa YHCT- Ñaïi hoïc y döôïc TP Hoà Chí Minh.
 5. NOÄI DUNG 1. Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä hoâ haáp, heä tuaàn hoaøn, vaø heä thaàn kinh + Ñoái vôùi heä hoâ haáp, thôû saâu coù taùc duïng - Ñöa ñöôïc nhieàu döôõng khí vaø taän ñaùy phoåi vaø ñænh phoåi - Luyeän caùc cô lieân söôøn, cô hoaønh … ; - Choáng laïi hieän töôïng xô cöùng caùc khôùp ôû loàng ngöïc; - Haïn cheá ñöôïc söùc thôû bò giaûm ñi theo tuoåi taùc.
 6. 1,8l 0,4l 1,3l Moãi laàn thôû khí coâng, löu löôïng khí gaàn baèng 3,5 lít (dung tích soáng), gaáp 7 laàn thôû thöôøng.
 7. + Ñoái vôùi heä tuaàn hoaøn • - Khi thôû saâu aùp suaát ôû trong loàng ngöïc trôû neân aâm hôn, do ñoù maùu veà tim, phoåi deã daøng hôn; • - Ñoàng thôøi cô hoaønh haï thaáp xuoáng laøm aùp suaát trong oå buïng taêng leân, thuùc ñaåy maùu ñi tôùi trong tónh maïch veà tim, taïo neân taùc duïng xoa boùp noäi taïng;
 8. + Ñoái vôùi heä tuaàn hoaøn • - Khi khí vaøo phoåi toái ña thì ñoàng thôøi maùu cuõng veà phoåi toái ña. • Chöùc naêng tuaàn hoaøn seõ raát thuaän lôïi. • - Quaù trình trao ñoåi khí Oø2 vaøø COø2 ñöôïc nhieàu hôn. Pheá nang Oø2 COø2 Mao maïch
 9. Vaán ñeà môû thanh quaûn ôû thôøi giöõ hôi. Sau khi hít vaøo, ngöôøi taäp khí coâng thöôøng giöõ hôi o, ng vaøi giaây ñeå hoaøn chænh söï trao ñoåi khí taïi pheá nang; Nhöng taïi thôøi ñieåm giöõ hôi neáu ta ñoùng thanh quaûn ng thì aùp suaát trong ngöïc seõ taêng leân, maùu seõ öù laïi ôû ngoaïi bieân, nhaát laø ôû treân naõo seõ gaây ra nhöõng hieän töôïng nhöùc ñaàu, choùng maët, thaäm chí laø nhöõng tai ng u, ng t, bieán tim maïch. ch. Do ñoù khi giöõ hôi ta caàn phaûi môû thanh quaûn ñeå traùnh tình traïng treân; Môû thanh quaûn baèng caùch laø nh ng ng ch cuoái thôøi hít vaøo, thanh quaûn ñang môû, ta coá gaéng o, ng giöõ nguyeân söï co thaét cuûa caùc cô hít vaøo thì thanh quaûn seõ tieáp tuïc môû; quan saùt seõ thaáy caùc choã loõm treân xöông öùc vaãn loõm saâu. Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä tuaàn hoaøn
 10. Loõm Giöõ hôi môû thanh quaûn (taäp ñuùng) Phình Giöõ hôi ñoùng thanh quaûn (taäp sai) Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä tuaàn hoaøn
 11. + Ñoái vôùi heä thaàn kinh, • - Khi khí huyeát löu thoâng thì teá baøo thaàn kinh ñöôïc nuoâi döôõng toát hôn. • - Khi höng phaán taäp trung vaøo vieäc luyeän thôû thì caùc vuøng khaùc cuûa voû naõo ñöôïc nghæ ngôi. • - Heä hoâ haáp coù trung khu TK gaàn vôùi caùc trung taâm thaàn kinh thöïc vaät khaùc nhö tuaàn hoaøn, tieâu hoùa; neân khi luyeän thôû ñeàu hoøa seõ aûnh höôûng toát ñeán caùc trung taâm TK ñoù. Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä thaàn kinh
 12. • - Hít vaøo coù taùc duïng laøm höng phaán thaàn kinh giao caûm. • - Thôû ra coù taùc duïng laøm höng phaán thaàn kinh ñoái giao caûm. Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä thaàn kinh
 13. Voû naõo taäp trung höng phaán theo doõi nhòp thôû, caùc vuøng khaùc ñöôïc nghæ ngôi. Aûnh höôûng cuûa thôû saâu treân heä thaàn kinh
 14. + Toùm laïi luyeän thôû saâu coù taùc duïng luyeän toång hôïp: – Luyeän hoâ haáp (Khí) – Luyeän tuaàn hoaøn (Huyeát) – Luyeän thaàn kinh (Thaàn)
 15. 2. Ñònh nghóa Pheùp thôû 4 thôøi coù keâ moâng vaø giô chaân • - laø moät pheùp luyeän toång hôïp veà Khí (hoâ haáp), Huyeát (tuaàn hoaøn), vaø Thaàn (thaàn kinh), chuû yeáu laø luyeän thaàn kinh, ñieàu hoøa hai quaù trình höng phaán vaø öùc cheá; Nhaèm muïc ñích nguû toát, ñoàng thôøi laøm cho khí huyeát löu thoâng.
 16. 1,8 l 0,4 l 1,3 l ++ ++ -- --
 17. 2.1. Taùc duïng cuûa tö theá naèm keâ moâng vaø giô chaân Keâ moät goái ôû moâng cao khoaûng töø 5 ñeán 8cm, laøm cho troïng löôïng cuûa taïng phuû ñeø vaøo cô hoaønh, do ñoù khi hít vaøo cô hoaønh thôû seõ phaûi gaéng söùc hôn vì coù trôû ngaïi; ñoù laø caùch luyeän cô hoaønh.
 18. TÖ THEÁ NAÈM KEÂ MOÂNG ñeå luyeän cô hoaønh vaø thôøi thôû ra, khí gaàn toái ña
 19. • Giô chaân luaân phieân töøng chaân cao khoaûng 20 cm ñeå luyeän cô buïng cho raén chaéc, ñoàng thôøi taêng taùc duïng xoa boùp noäi taïng ôû thôøi giöõ hôi. Giô chaân coù taùc duïng luyeän cô buïng vaø taêng cöôøng xoa boùp noäi taïng ôû thôøi giöõ hôi.
 20. 2.2. Coâng thöùc thôû 4 thôøi CKMVGC . Tö theá : naèm ngöûa thaúng, keâ moät goái ôû moâng (khoâng phaûi ôû thaét löng) cao thaáp tuøy söùc khoaûng töø 5 ñeán 8cm; tay traùi ñeå treân buïng ñeå theo doõi buïng phình leân xeïp xuoáng, tay phaûi ñeå treân ngöïc ñeå theo doõi ngöïc nôû leân xeïp xuoáng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản