intTypePromotion=1

Bài giảng : Thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích part 7

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
88
lượt xem
25
download

Bài giảng : Thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng : thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích part 7', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích part 7

 1. t m u không tinh khi t làm cho nó tinh khi t thì cũng r t khó khăn. m u có tinh khi t cao có th ư c i u ch t alloxantine tinh khi t sao cho phù h p v i tiêu chu n. xác nh ch t thô trong thu c th tinh khi t b ng cách chu n v i TiCl3 ho c có th ánh giá b ng cách o h p th c a dung d ch trong nư c (0,5mg/100ml 4 bư c sóng 520nm, ε = 120.10 ). TT PH Môi trư ng Màu thay i Ca 12 NaOH Tím Cu(II) 8 NH3 Vàng tím Co(II) 8 NH3 Vàng Tím Ni(II) 10 NH3 Vàng Xanh tím 6.2.6. ng d ng trong phân tích: Murexid ư c s d ng làm ch th kim lo i trong chu n EDTA. Nhưng làm ch th t t nh t là dùng ngay sau khi pha. Dung d ch nư c c a Murexid thì không b n, dung d ch ethylene glycol 0,1% thì có th i gian b o qu n dài hơn dung d ch v i nư c. Còn thu c th khô ư c tr n l n v i NaOH ho c KOH khan v i t l (t 1:100 -1:500) ư c s d ng r ng rãi hơn Murrexid còn ư c làm thu c th trong phân tích tr c quang c a Ca ( pH = 11,3 bư c sóng 506nm) trong m u th c. 6.2.7. H ng s b n c a ph c Murexide v i m t s ion kim lo i(B ng 6.2) B ng 6.2. H ng s b n c a ph c Murexide v i m t s ion kim lo i PH TT Ion KL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ca - - - 2,6 2,8 3,4 4,0 4,6 5,0 Cu(II) - - 6,4 8,2 10,2 12,2 13,6 15,8 17,9 Ni - - 4,6 5,2 6,2 7,8 9,3 10,3 11,3 Eu 5,34 5,42 - - - - - - - Gd 4,90 5,00 - - - - - - - La 4,49 4,55 - - - - - - - Tb 4,89 4,98 - - - - - - - Giá tr t h quy chi u 3 nhi t phòng, µ = ~ 0,1. Giá tr t h quy chi u 4 nhi t 25oC ± 0,1; µ = 0,1 6.3. HYDROXYLQUINOLINE Công th c phân t : C9H7NO KLPT = 145,16 122
 2. N OH 6.3.1. Danh pháp: 8–Quinolinol, oxine. 6.3.2. Ngu n g c và phương pháp t ng h p: Có th tìm th y trong công nghi p. Thu ư c t s sunful hóa quinoline, và b ng ph n ng ki m nóng ch y. 6.3.3. S d ng trong phân tích: Như là m t thu c th tách chi t, chi t tr c quang, và là ch t t o t a cho nhi u ion kim lo i ngo i tr các cation hoá tr m t. ch n l c có th ư c c i thi n b ng cách ch n giá tr pH thích h p và dùng nh ng tác nhân che. 6.3.4. Nh ng tính ch t c a thu c th : Là tinh th không màu ho c k t tinh d ng b t trong su t, i m nóng ch y t 74 n 76oC, i m bay hơi kho ng 267oC, thăng hoa trên 310 (2.10-2 Torr); h u như không tan trong nư c và erther; d dàng tan trong nh ng dung môi h u cơ và nhi u acid như acetic acid ho c nh ng acid vô cơ. S hoà tan trong dung môi khan thì không màu, nhưng s có màu vàng trong môi trư ng m. 8–Hydroxyquinoline thì n nh th r n cũng gi ng như tr ng thái dung d ch, nhưng nên b o qu n ch t i; pKa (N+H) = 4,85 và pKa (OH) = 9,95 ( = 0,1NaClO4, 250). B ng 6.3: C I M QUANG PH C A OXINE λ max (nm) ε (×103) D ng Trung tính (pH 7.6) 239 32,4 HL 305 2,63 Zwitter ion 270 2,84 ± HL 431 0,064 251 3,16 Cation (pH 1) 308 1,48 H2L+ 319 1,55 252 30,2 Anion (pH 12) 334 2,88 L- 352 2,82 B ng 6.4. S S P X P CÁC H S C A OXINEVÀ 2 – THYLOXINE(25 ± 0.20, = 0.10) Dung môi h u cơ OXINE 2-Methyloxine 123
 3. 1-Butanol 45,5 82,6 Carbon tetrachloride 116 435 MIBK 136 314 Toluene 162 557 o-Dichlorobenzene 303 1003 Dichloromethane 377 1248 Chloroform 433 1670 Nh ng d li u h p thu quang ph c a thu c th trong vùng UV ư c t ng h p trong b ng 6.3. Hơn n a, nh ng thay i rõ r t c a quang ph ư c quan sát trên m i d ng t i nh ng vùng khác nhau c a proton. Quang ph c a oxine trung tính trong nh ng dung môi h u cơ thì ph thu c r t nhi u v c tính riêng c a dung môi, t cân b ng dư i ây thì có s bi n i b i dung môi phân c c. N N + H O- O H Zwitter Neutral Oxine ư c s d ng r ng rãi như thu c th tách chi t cho nhi u kim lo i, và h s phân b c a oxine trong nh ng h dung môi nư c–h u cơ khác nhau thì ư c t ng h p trong b ng 6.4 6.3.5. Nh ng ph n ng t o ph c và nh ng tính ch t c a ph c: Oxine ư c xem như ph i t anion hoá tr m t t o thành ch t không c nh v i m t kho ng r ng các ion kim lo i. Nh ng cation c a h t mang i n tích +n và có s ph i trí là 2n thì ư c g i là “ph i trí bão hào chelate không mang i n” nó không th hoà tan trong nư c nhưng d dàng tan trong nh ng dung môi h u cơ (c u trúc (1) c a Fe(III) –oxinate là m t ví d ). Khi s ph i trí c a kim lo i l n hơn 2n, nh ng nơi không ph i trí c a ion kim lo i thì thư ng b nư c chi m ch ư c minh ho b ng c u trúc (2) c a nickel–oxinate là m t ví d . M c dù lo i chelate này thì hoàn toàn không tan trong nư c, nó cũng không d dàng tan trong nh ng dung môi h u cơ m c dù có s hi n di n c a nư c ph i trí (dung d ch c a ZnL2.2H2O trong CHCl3, 2.10-6). N OH2 N N O O Fe Ni O O N N O OH2 1 2 Ví d : khi m t dung d ch c a Cd, Zn, Ni, ho c Mg ư c l c chung v i dung d ch chloroform và oxine t i pH thích h p, nh ng kim lo i ó có th ư c chi t d ng chelate–ML2, nhưng trong vài phút chúng tr thành d ng hydrad hoá và tách ra kh i 124
 4. pha chloroform. Tuy nhiên, nh ng chelate có th ư c chi t thành công b i nh ng pha h u cơ, b ng cách thêm ch t ph tr không ph i t , như là pyridine, 1,10– phenanthroline, alkylamine, ho c thêm dư oxine, ho c s d ng dung môi ph i trí, như MIBK ho c amylalcohol, như m t dung môi chi t. Oxine thu c nhóm phenolic là acid y u, m c ph n ng t o ph c v i ion kim lo i thì ph thu c nhi u vào kho ng pH c a môi trư ng ph n ng. Kh năng chi t thì cũng ph thu c vào kho ng n ng c a oxine trong pha h u cơ. các giá tr pH phù h p ư c s d ng v i n ng c a dung d ch oxine t 0,001 n 0,01 M. . S chi t thư ng nhanh hơn t i n ng oxine cao hơn và giá tr pH cao hơn. M t vài ch t không mang i n, các ph i trí bão hoà oxinate kh năng thăng hoa dư i áp su t th p, và tính ch t này có th ng d ng tách nh ng oxinate kim lo i b ng vi c thăng hoa phân o n. H ng s b n c a oxinate kim lo i thư ng ư c quan sát trong dung môi h u cơ d ng nư c d a vào s ít tan trong nư c. Dung d ch chloroform v i nh ng oxinate kim lo i thư ng có màu vàng và s liên k t ó ư c bi u di n b ng các giá tr rõ ràng, ó oxine chưa liên k t thì h p thu r t ít. Ngo i tr các oxinate c a Fe (III) (xanh – en) và V (V) ( en) chúng có nh ng liên k t r t ph c t p. S h p thu quang ph c a m t vài oxinate kim lo i trong chloroform ư c cung c p trong hình 6.5. M c dù kh năng h p thu c a chúng thì không ư c cao, nhưng oxine t o thành các chelate v i r t nhi u ion kim lo i, vì v y oxine ư c xem như m t thu c th h u cơ thông thư ng nh t cho vi c phân tích kim lo i. Kh năng ch n l c có th ư c c i thi n d a vào vi c ch n pH thích h p và vi c che nh ng tác nhân trong giai o n trích chi t. Hình 6.5. Ph h p th c a Al, Fe(III) và UO2 oxinates trong chloroform. (1) Oxine; (2) Al 50 g; (3) Fe(III) 100 g; (4) UO22+ (100 g như U). Trong chloroform, oxine b n thân nó cũng có kh năng phát huỳnh quang y u dư i ánh sáng UV, tuy nhiên, nh ng oxinate c a ion kim lo i ngh ch t thì có kh năng phát huỳnh quang m nh trong i u ki n tương t . D a trên nguyên t c này, s xác nh d u hi u huỳnh quang c a nh ng kim lo i ư c ưa ra. Nh ng oxinate kim lo i phát huỳnh quang m nh cho vi c xác nh là Al (λmax = 510nm), Ga (526nm), Nb (580nm), Sc(533nm), Zn (530nm), và Zr (520nm). Nh ng dung d ch chloroform c a nh ng oxinate kim lo i bi u di n k t qu quang 125
 5. phân gi m ch m kh năng h p thu. Nguyên nhân này có th lý gi i do s hình thành phosgene trong quá trình quang phân c a chloroform. 6.3.6. S tinh ch và tinh khi t c a thu c th : Oxine là h p ch t hoàn toàn xác nh v i i m nóng ch y rõ ràng. Oxine thô có th ư c tinh ch d a vào ng oxinate b ng s ph i t tr ng v i H2S ho c b ng s chưng c t hơi nư c sau khi aicd hoá b ng H2SO4… i m nóng ch y (73 n 75oC) m t tiêu chu n r t t t cho vi c tinh ch . 6.3.7. ng d ng trong phân tích: Dùng như m t ch t chi t và quang tr c: Là m t ch t chi t thích h p c a nhi u oxinate kim lo i trong h th ng nư c– chroloform . . S ch n l a giá tr pH phù h p cho quá trình chi t và vi c che nh ng tác nhân thì r t c n thi t cho vi c tăng ch n l c. Chloroform là dung môi ư c ưu tiên nh t cho quá trình chi t. nh y c a vi c xác nh tr c quang c a nhi u kim lo i thì không cao, do phân t gam h p thu trong kho ng 103 n 104, nhưng oxine v n ti p t c h u d ng là m t thu c th o quang h u d ng vì nó ư c ng d ng r ng rãi. Dùng như m t ch th k t t a: Nh ng thông tin v oxine như là m t ch t phân tích ư c gi i thi u b i Berg năm 1927, trong nh ng năm u nó ư c dùng ch y u như là m t tác nhân t o t a cho vi c tách và phân tích tr ng lư ng xác nh nh ng ion kim lo i. S t o t a v i nhi u oxinate kim lo i cũng có th ư c xác nh b ng phương pháp o th tích. Oxine ph n ng d dàng và nh lư ng v i bromine t o thành 5,7–dibromoxine. Nh ng oxinate kim lo i ư c hoà tan trong HCl m và ư c x lý b ng KBr và dung d ch KBrO3 dư. Sau ó thêm KI, bromate dư ư c xác nh b ng cách chu n iodine thoát ra b ng dung d ch Na2S2O3 tiêu chu n. PFSH (k t t a t dung d ch ng th ) k thu t ư c gi i thi u cho s chu n b oxinate kim lo i nh ng ch t n ng hơn, d dàng l c hơn, và ít nhi m b n hơn v i ph i t dư và nh ng nguyên t thêm vào ư c chu n b b ng quá trình cũ. Trong phương pháp PFSH, oxine ư c t o ra b i s th y phân 8–acetoxyquinoline ( i m nóng ch y t 56,2 n 6,50) k t t a v i (AlL, BiL3, CuL2, GaL3, InL3, MgL2, SbOL.2HL, ThL4.HL, UO2L2.HL ho c (UO2L2)2.HL, và dung d ch ch a oxine, ion kim lo i, và urea (AlL3, BeL2, CrL3, MgL2, NbOL3). N u ureaza ư c thêm vào trong h n h p thì ph n ng có th ti n hành t i nhi t phòng. Phương pháp s c ký ư c dùng ki m tra nhanh m t s oxinate kim lo i trong m t vài lĩnh v c nh . Nh ng oxinate kim lo i có th ư c tách trong c t ho c trong l p m ng. Ion kim lo i cũng có th tách trên gi y l c v i oxine, thêm vài h t silica c nh oxine, ho c trên ch t cao phân t có nhóm ch c oxine. 6.3.8. Nh ng thu c th khác có c u trúc liên quan: 6.3.8.1. 2 – Methyloxine (8 – hydroxyquinaldine): C10H9NO 126
 6. KLPT = 159,19 N CH3 OH L p nh không màu, i m nóng ch y t 73 n 74oC, nhi t nóng ch y kho ng 266 n 267oC; pKa (N+H) = 4,58 và pKa (OH) = 11,71 (50% dioxane, 250). Có tính ch t v t lý hoàn toàn g ng nhau và t o c nh d dàng v i oxine, ngo i l v i Al và Be. Al không th t o k t t a v i 2–methyloxine. i u này ư c gi i thích b i s b trí trong không gian c a nhóm methyl trên 2 v trí mà không t o thành c u trúc ML3 – lo i chelate v i Al3+ nó thì có bán kính ion khá nh . M c dù, 2–methyloxine l m t ch t gi ng như oxine nhưng khi dư nhi u v i Al gây tr ng i cho vi c xác nh kim lo i. Tuy nhiên, theo s vi c g n ây, Al ư c tách m t ph n v i 2–methyloxine trong m acetate. i u này cũng có th ư c gi i thích v s có m t c a ion acetate v i vi c hình thành m t ph n ion v i bis–chelate (AlL2+) trong s chi t chloroform. Be có th t o t a v i 2–methyloxine t o thành BeL2, trong khi k t t a này không hoàn toàn v i oxine. Thu c th này cũng ư c s d ng như m t thu c th chi t tr c quang cho m t nhóm ion kim lo i, g m Mn(II), Pd(II), và V(V). 8–Acetoxyquinaldine ( i m nóng ch y t 63 n 640) ư c s d ng như m t ti n thân c a 2–methyloxine trong phương pháp PFHS t o t a ThL4, CuL2 và InL2. 6.3.8.2. Oxine–5–sulfonic Acid: C9H7NOS KPPT = 225,22 SO3H N OH d ng tinh th b t màu vàng. D dàng hoà tan trong nư c; pKa (N+H) = 4,10 và pKa (OH) = 8,76 ( →0,250). Chelate có tính tương t như oxine, nhưng chelate không hoà tan trong nư c. Do ó, thu c th này ư c dùng như là thu c th tr c quang (Fe(III), Ta(V) và V) ho c như m t thu c th huỳnh quang (Al, Cd, Ce(IV), Ga, In, Mg và Zn) cho ion kim lo i trong dung d ch nư c. Khi giai o n chi t không c n thi t, thì quá trình ó tương t như oxine. Hơn n a, nh y và ch n l c có th ư c lo i tr b ng vi c lo i b giai o n chi t. K t qu chelate kim lo i trong pha 127
 7. nư c có th tách ra b i dung môi thơm ho c chloroform như m t c p ion v i m t chu i alkylamine ho c Zephiramine cho tr c quang. Nhi u nguyên t hoá h c ư c xác nh b ng tr c quang v i oxine: Au, Be, Bi, Ca, Cu, Fe, Mg …và nguyên t t hi m, nhưng h p th phân t c a nh ng oxit ó 3 không cao hơn 6.10 . M tv n khác ư c cp n, oxide kim lo i ư c tách b ng chloroform. 6.4. ZINCON 6.4.1. Danh pháp o–{2–[α–(2–Hydroxy–5–sulfophenylazo)–benzylidene]–hydrazino}–benzoic acid, 2–carboxyl–2’–hydroxyl–5’–sulfoformazinbenzene, 5–o–carboxylphenyl)–1–(2– hydroxy–5–sulfophenyl)–3–phenylformazan. 6.4.2. Ngu n g c và phương pháp t ng h p: Ch th Zincon có m i nơi. Nó ư c chu n b b ng cách: cho 2–amino–l–phenol–4– sulfomic tác d ng v i nhau. 6.4.3. Cách s d ng phép phân tích: u tiên nó ư c gi i thi u là m t thu c th (ch t ph n ng) nguyên th cho Cu(II) và Zn, nhưng bây gi nó còn ư c s d ng là m t ch t ch th kim lo i và ư c ng d ng r ng rãi trong ngành phân tích. 6.4.4. Tính ch t c a ch t ph n ng (thu c th ): Thư ng ư c cung c p như là mu i mononatri (NaH3L). Nó là ch t b t màu tím m, nó hòa tan nh trong nư c và ethanol, d hòa tan trong ki m, t o ra m t dung d ch m, và nó không hòa tan trong các ch t h u cơ thông thư ng và nhanh chóng phân h y trong dung d ch acid. C u trúc hóa h c c a Zincon có liên quan n 1 ch t là diphenylcarbazone và trong dung d ch có s cân b ng phân ly proton trong dung d ch nư c. S khác nhau màu và giá tr pKa trong quá trình pha ch có th là do màu m u th không trong s ch. Ph h p th c a Zincon pH = 9 (HL3-) ư c minh ho t hình 8.6. pKa2= 4 - 4.5 pKa2=7.9(hoac 8.3) pKa3=13(hoac>14) H3 L - L4- HL3- H2L2- H 2L h ng ho c Vàng cam ho c Vàng tím tím cam 128
 8. 6.4.5. Ph n ng và tính ch t c a các h p ch t: Zincon màu vàng (H2L2-) ho c cam (HL3-) pH = 5 – 9 t o thành d ng ML màu xanh là các chelate tan ư c v i Co(II), Cu(II), Hg(II), Ni và Zn. H s h p th mol c a các chelate Cu và Zn là quá cao (CuL, pH = 5,0 – 9,0, λmax = 600nm, ε = 1,9.104; ZnL pH = 8,5 – 9,5, λmax = 620nm, ε = 2,3.104 , chính vì v y mà Zincon ư c xem như m t thu c th o quang cho nh ng kim lo i này, ph quang h p th c a Cu(II) và Zn ư c minh h a hình 6.6. Hình 6.6. Ph h p th c a Zincon và Cu, các chelat Zn- Zincon, n ng n ng thu c nhu m 4.0x10-3M, t i pH = 9. 1(1): Nhu m; (2): chelat Zn; (3): chelat Cu. C u trúc c a kim lo i chưa ư c làm sáng t , tuy nhiên có th xem Zincon như làm m t ch th ph bi n nh t k t h p kim lo i s t v i 2 oxi (OH, COOH) và 2 Nitơ (N=N1NH) không có s li u nào v công th c hóa h c ngo i tr công th c sau: HL3− + Zn 2 + ZnL2 − + H + lgK = -1 (ho c -1,8) 6.4.6. Cách làm s ch: Zincon t các ngu n cung c p thương m i có th ư c s d ng mà không c n làm tinh khi t cho các m c ích phân tích chung. Tuy nhiên, ki m tra tinh khi t cho các nghiên c u hóa lý là c n thi t, các ch t b n chính là mu i vô cơ có th l y ra b ng cách s d ng acid dilute acetic, các ch t b n h u cơ có th cho ch y ngư c, … 6.4.7. ng d ng phân tích: 6.4.7.1. S d ng như là thu c th o quang: Zincon là m t thu c th o ánh sáng tương i nh y c m i v i Cu(II) và c bi t là Zn. i u tr ng i chính c a Zincon là thi u tính ch n l c và tính n nh th p c a thu c th , vì v y, phép o tr c quang v i Zincon ư c ng d ng v i m u th sau khi tách Zn b ng dung môi tách ho c quá trình trao i anion các d u v t c a NTA (nitrilo triacetic acid) các m u trong môi trư ng nư c có th ư c xác nh b ng cách o gi m c a ch t hút. Nư c Zn, Zincon 620nm d a vào ph n ng sau: NTA + [ Zn − Zincon ] [ Zn − NTA ] + Zincon (pH = 8,5 9,5) N u NTA th p hơn 0,2ppm thì có th xác nh b ng phương pháp này. S xác nh ng th i c a Cu, Fe, Zn trong m t m u th là có th ư c b i vì các nh h p th c a 129
 9. m i ch t không ch ng chéo lên nhau, phương pháp này ư c áp d ng cho ti n trình do ánh sáng ch y. 6.4.7.2. Xác nh NTA trong nư c th i: Hòa tan 31g boric acid và 37g KCl trong 800ml nư c c t i u ch nh pH trong dung d ch pH = 9,2 v i NaOH 6N và pha loãng thành 1000ml. Dung d ch k m: hòa tan 0,440g ZnSO4 + H2O trong 100ml + thêm HCl 2N vào bình nh m c dung tích 1000ml và nh m c t i v ch Thu c th Zn–Zincon: hòa tan 0,130g Zincon trong 2ml NaOH 1N, vào bình nh m c dung tích 1000ml thêm 300ml dung d ch m và 15ml dung d ch k m, nh m c t i v ch. Thu c th này nên ư c chu n b m i hàng tu n không nên dung d ch lâu mà nên b o qu n trong bóng t i. - Cách ti n hành: Dùng pipet hút 25ml vào c c 50ml v i m i m u chưng c t và tiêu chu n là 5ppm NTA, thêm x p x 2,5g nh a cation traoi i, dùng ũa th y tinh khu y u vào m i c c. y n p b ng 1 cái n p thu tinh trong và khu y b ng máy hút chân không kho ng 15 phút. m u l c qua gi y l c trư c khi l c và không ư c r a ch t k t t a. Dùng pipet hút ti p 15ml ch t ã l c vào c c th 3 có dung tích 50ml, thêm 35ml Zn–Zincon. Zincon cũng ư c s d ng như là ch t ch th kim lo i trong ngh . 6.4.8. Ch t ph n ng khác có c u trúc liên quan: Nhi u thu c nhu m fozmazan ã ư c t ng h p và ư c lư ng như là thu c th phân tích, chúng ư c c p nhi u bài báo khác nhau, nhưng r t ít có ng d ng th c t. Mu i này có công th c chung (1) và (2) có th ư c xem như là ti n thân c a thu c nhu m formazan. Mu i này thư ng không màu nhưng d chuy n thành formazans có màu m c p formazan và th oxi hoá–kh c a c p mu i tetrazolium/tormazan th p và chúng có th chuy n thành các dehydrogenase khác nhau. Do ó mu i này ư c áp d ng r ng rãi như là m t thu c th c bi t cho vi c b o v và xác nh các ch t lên men khác nhau trong các m u th sinh h c. 130
 10. 6.5. XYLENOL DA CAM VÀ METHYLTHYMOL XANH 6.5.1. Danh pháp: 6.5.2. Ngu n g c và phương pháp c a s t ng h p: V m t thương m i, XO ư c i u ch t s s hóa c Mannich 2 acid acetic, và re–sol v i fomaldehit. Methyl thymol xanh ư c i u ch t thymol xanh. 6.5.3. ng d ng trong phân tích: Nh n bi t nh ng kim loai như: Bi, Cd, Hg, Mn(Π,) Pb, Sc, Th, Zn, Zr và t hi m. Nh ng tính ch t c a th c th : 6.5.3.1. Xylenol da cam(XO): Nh ng m u thương m i ch a 2 ho c 3 mu i natri, là b t tinh th ng m nư c màu s m. Acid t do có th thu ư c như dihidrat, nó nóng ch y 286oC( cũng là nhi t phân h y). Mu i ki m r t d tan trong nư c và tan nhanh trong rư u và trong dung môi h u cơ khác. Nh ng m u thương m i thư ng là h n h p c a XO và n a XO v i nh ng t l khác nhau (có kho ng 17% c a n a XO). H ng s phân ly acid c a XO gián ti p có ư c thì có nh ng giá tr khác nhau và ch tương i chính xác, i khái b i vì m u nghiên c u không tinh khi t. Dung d ch nư c c a XO có màu vàng pH < 6, màu tím pH > 6. Ph h p thu c a dung d ch nư c XO trong thang pH này ư c minh h a hình 6.7 6.5.3.2. Methylthymol xanh: Nh ng m u mang tính thương m i có 1 ho c 2 mu i natri, nó là b t tinh th màu tím s m hay en. Nó ng m nư c và tan ngay trong nư c nhưng không tan trong rư u ethanol và h u h t nh ng dung môi h u cơ. Dung d ch nư c có màu xanh (màu hơi ch thoáng qua) và dung d ch r t loãng có màu vàng. Gi ng trư ng h p c a XO, nh ng m u thương m i là m t h n h p methylthymol xanh và n a methylthymol xanh (n a thymolxanh chi m kho ng 50%) . Màu c a dung d ch chuy n t vàng sang xanh khi nó mang tính ki m, s thay i ph h p th trong dung d ch theo pH ư c minh h a hình 6.7, s thay i này là do 1 ho c 2 proton có trong chính thu c th và ph thu c vào kh năng h p thu c c i c a MTB (XO) theo giá tr pH hay hidro bi u di n hình 6.8. Nguyên nhân c a vi c thay i ph là do complexon k t h p v i ion kim lo i là hoàn toàn tương ng b i 2 proton c a thu c th , kho ng pH t i ưu om t quang thì h n ch trong kho ng t 0 n 6 cho XO và MTB. 131
 11. Hình 6.7. Ph h p th c a Methylthymol xanh Hình 6.8. H p th c c i c a MTB 6.5.4. Ph n ng complexon và nh ng tính ch t c a complexon: Màu vàng c a dung d ch thu c th pH = 0, chuy n sang tím pH = 6 (XO) hay xanh (MTB) khi complexon k t h p v i ion kim lo i, có th căn c vào nh ng ph n ng khác nhau c a chúng v i thu c th . Nh ng ion kim lo i mà th y phân trong kho ng pH t 0,0 – 6,0 khi ó ch th có màu vàng (ph n ng gi a ion kim lo i v i XO hay MTB thư ng ch m và ph i un nóng 60 – 80oC, nhi t này tăng lên theo t l c a chúng): Ag, Al, Au…. Nh ng ion kim lo i ph n ng v i XO hay MTB trong kho ng pH t 0,0 – 6,0, nhưng ch th y phân khi pH > 6 ( ây là kho ng pH t t nh t cho vi c xác nh m t quang): Cd, Cu, Hg(Π), Fe(Π)….và t hi m. Ion kim lo i mà không ph n ng v i XO hay MTB pH t 0,0 – 6,0, nhưng l i ph n ng pH cao hơn. Nh ng ion kim lo i mà thu c th không có ích cho chúng bao g m: Ca, Ba, Sr, Ra. V i trư ng h p là MTB, tuy nhiên màu c a ph n ng là do complexon cho phép phân tích ch dùng trong gi i h n pH t 11,5 – 12,5 6.6. ASENAZO I VÀ MONOAZO DERIVATIVES OF PHENYL ARSONIC ACID C16H11O11S2Na2As KLPT = 592,29 H2O3As OH OH N N NaO3S SO3Na 6.6.1. Danh pháp: 2–(4,5–Dihydroxy–2,7–disulfo–3–naphthylazo) phenylarsonic acid, mu i dinatri, Neothorin, Neothoion, Uranon. 132
 12. 6.6.2. Ngu n g c và phương pháp t ng h p: Trong k thu t thư ng ph bi n là mu i dinatri. Nó ư c t ng h p b ng s k t n i c a acid 2–aminophenularsonic ư c diazo hoá v i acid chromotropic. 6.6.3. ng d ng: ư c s d ng như m t thu c th tr c quang cho các nguyên t : Al, Be, In, Th, Zr, các nguyên t t hi m và các nguyên t actinoid. Nó cũng ư c s d ng như m t ch th kim lo i trong chu n chelate c a Ca, Mg, các nguyên t t hi m và Th; ng th i nó cũng là m t ch th trong phép chu n k t t a. 6.6.4. Tính ch t thu c th : Mu i hai natri là m t tinh th d ng b t màu s m, d tan trong nư c t o thành dung d ch có màu cam (λmax = 500nm pH = 1 – 8) và khó tan trong h u h t các dung môi h u cơ. H ng s acid pKa1 = 0,6; pKa2 = 0,8; pKa3 = 3,5; pKa4 = 8,2; pKa5 = 11,6; pKa6 = 15 (u = 0,1; 20oC). 6.6.5. Ph n ng t o ph c và tính ch t c a ph c: Arsenazo(I) ph n ng v i nhi u lo i ion kim lo i t o thành các ch t màu chelate trong dãy pH t 1 – 8. Nhưng ph n ng x y ra trong dung d ch khá acid là nh ng th c t quan tr ng b i tính ch n l c cao hơn c a ph n ng. Các ph n ng màu x y ra trong dung d ch acid chlorhydric (HCl) là: Nb (III), Ti (III), Zr (màu tím), Sn (IV), U, các nguyên t t hi m ( cam), Th (xanh tím) và Ta (III) ( tím). Thu c th thư ng k t h p theo t l 1:1 v i chelate, ch ng h n như bi u di n bên dư i: HO OH O AsO3- Sc N N H H ng s b n c a chelate v i các ion ki m th và La ư c trình bày như sau: logKML v i Mg = 5,58; Ca = 5,09; Sr = 4,41; Ba = 4,15 ( = 0,1 KNO3; 25oC) và logKMH2L v i La = 28,8. h p thu quang ph c a các chelate kim lo i trong dung d ch nư c thì ph thu c vào pH. 104, và ch ng H ng s h p th mol c a các chelate thì ư c s d ng t t n ng h n như các ph n ng màu có th ư c dùng cho vi c xác nh tr c quang hàm lư ng v t các nguyên t . Các chelate kim lo i thì không mang i n tích và có th ư c chi t ra như m t c p ion v i m t cation l n ch ng h n như diphenylguanidinium 6.6.6. S tinh ch và tinh khi t c a thu c th : Ansenazo I t các ngu n k thu t cung c p thư ng không tinh khi t m c dù chúng có th theo nhu c u s d ng cho các m c ích chung như là m t ch th kim lo i. Tuy nhiên chúng ph i ư c tinh ch s d ng cho m c ích hoá lý. Thu c th này có th ư c tinh ch b ng cách nh ch m dung d ch nư c c a thu c th vào trong cùng m t 133
 13. th tích acid chlorhydric m c k t t a các tinh th vàng cam, em l c toàn b k t t a, r a s ch b ng acetonilite, s y khô 100oC trong 2 gi . Vi c tinh ch thu c th có th ư c xác nh b ng cách o h p thu c a dung d ch nư c c a thu c th ã bi t trư c n ng . 6.6.7. Các ng d ng phân tích: 6.6.7.1. S d ng như m t thu c th tr c quang: Arsenazo(I) ã ư c s d ng trong các phép o tr c quang các ion kim lo i trong dung d ch nư c và trong phép o chi t tr c quang c a m t c p ion v i ion diphenylguanidinum. Tuy nhiên khi các thu c th lo i disenazon(III) c m quang hơn, các thu c th Arsenazon(I) bây gi ã ư c thay th b ng các thu c th hi n t i. ng d ng quan tr ng th c t c a Arsenazon(I) là có th xác nh ư c Th trong nhi u lo i m u m c dù b các nguyên t Nb, Sn, Ta, Ti c n tr và nh hư ng c a Zr thì r t áng k . 6.6.7.2. S d ng như m t ch th kim lo i: Arsenazon(I) ư c xem như là m t ch th kim lo i trong chu n ph c ch t c a Ca, Mg (pH = 10), Th (pH=1,3 – 3) và các nguyên t t hi m (pH = 5,5 – 6,5). Màu s c t i i m cu i c a phép chu n tr c ti p chuy n t màu tím sang màu cam ho c cam. k t t a g c SO42- v i dung Nó cũng ư c s d ng như m t ch th trong chu n d ch chu n BaCl2 (màu chuy n t cam sang tím) nhưng dimethylsulfonazo(III) ư c bi t là m t ch th t t nh t. 6.6.7.3. Các d n xu t khác c a thu c th acid phenylarsonic: * Thorin: 2(2–Hydroxy–3,6–disulfo–1–naphtylaminlazo) benzennearsonic acid, mu i dinatri, Thoron, Thoronol, Naphtharson, Naphthazarin, APANS, APNS. HO SO3Na AsO3H2 N N SO3Na Các nguyên li u t các k thu t cung c p l mu i Na1→Na5, tinh th d ng b t, mu i Na1 ( cam), mu i Na5 ( úa, ri). Nó d tan trong nư c nhưng l i không tan trong các dung môi h u cơ ph bi n. Dung d ch nư c có màu vàng cam trong môi trư ng acid (λmax = 510nm, ε = 1,4.104 t i pH = 1) và màu cam trong môi trư ng ki m(λmax 4 = 490nm, ε = 1,4.10 t i pH = 9 – 10 ) và có màu trong môi trư ng acid sunfuric m c, pKa3 = 3,7; pKa4 = 8,4 (–AsO(OH)2), và pKa5 = 11,8 (–OH). 134
 14. Nó t o thành các chelate có màu trong dung d ch acid 0,1N v i Bi (trong dung d ch HClO4 0,02 – 0,04N λmax = 535nm, ε = 9,5.103), Th (pH = 0,5 – 1,5; ML2 λmax = 545nm) U(VI) (pH = 3 – 4; ML2 λmax = 545nm), Zr và Hf (trong HCl; λmax = 555nm) và Pu (IV) (trong HCl; 0,05 – 0,25N; λmax = 540nm) các ph n ng thì có ch n l c c m quang khá cao v i các kim lo i này. Thorin cũng ư c s d ng trong vi c xác nh b ng tr c quang c a kim lo i khác vùng pH cao hơn dù các ph n ng không có tính ch n l c c m quang cao; Be (pH = 10, λmax = 486nm); Rh (III) (pH = 4; gia nhi t trong 70 giây; λmax = 550nm) và cho vi c xác nh gián ti p fluoride qua chelate Zr. Thorin có th ư c s d ng như m t ch th kim lo i trong phép chu n chelate c a Bi và Th (pH = 1 – 3), t i i m cu i màu dung d ch chuy n t sang vàng.Và nó cũng ư c s d ng như m t ch th trong chu n U (VI) pH = 2,5 b ng acid oxalic. * Rezarson: 2,2,4–Trihydroxy–3–arsono–5–chloroazobenzene. C12H10N2O6AsCl KLPT = 388,60 HO OH H2O3As N N Cl Rezarson t o ph c màu theo t l 1:1 v i nhi u kim lo i, bao g m Cu, Ga, Ge, Ni, Pd và Sn trong nư c acid trong bình v i methanol t 50 – 70 %. Nó ư c ngh như m t thu c th trong phép o tr c quang cho Ge và Sn (trong dd HCl, λmax = 510nm). 6.7. EDTA VÀ CÁC COMPLEXONE KHÁC 6.7.1. Danh pháp: Nh ng thu c th n m trong ph n này ư c li t kê trong b ng 6.5, cùng v i nh ng tên g i c a chúng. 6.7.2. Ngu n g c và phương pháp c a s t ng h p: T tc u có th mua và ư c chu n b b i s methyl hoá cacboxyl tương ng v i polyamine, cũng do s ngưng t ki m c a acid haloacetic ho c b ng ph n ng trung hoà Strecker v i KCN và HCHO (formaldehyde). 6.7.3. ng d ng phân tích: EDTA h u như dành riêng s d ng như m t dung d ch chu n trong chu n ph c ch t. EDTA và các complexon khác cũng ư c s d ng như nh ng tác nhân che trong nh ng trư ng h p khác c a hoá h c phân tích. 6.7.4. Nh ng tính ch t c a các thu c th : 135
 15. Acid t do c a EDTA là b t tinh th có màu tr ng và h u như không tan trong nư c (x p x kho ng 0,009g/l pH = 1,6) cũng như trong các dung môi h u cơ. Nó tan trong acid vô cơ ho c trong các dung d ch ki m. Các m u ch a m t thu c th phân tích “EDTA” thư ng là m t dihydrate, mu i dinatri c a EDTA (Na2H2L.2H2O), mà nó có th ư c tinh ch m t cách d dàng b ng s k t tinh t nư c (11,1g/100g 20oC; 27,0g/100g 98oC) và thành 99,5% tinh khi t sau khi s y 80oC. S y 100oC ho c cao hơn d n n k t qu m t m t ph n nư c hydrated. Các thu c th lo i complexon, có hình d ng c a acid t do, là b t tinh th tr ng và r t ít tan trong nư c, các dung môi h u cơ thông thư ng và tan nhi u hơn khi ki m c a dung d ch tăng. Do các thu c th có tính lư ng tính t nhiên, chúng cũng tan trong acid vô cơ. H ng s phân ly t ng n c c a các thu c th ư c t ng k t trong b ng 6.6. Gi ng như các acid amino khác, các complexon t n t i như ion lư ng tính. 6.7.5. Các ph n ng t o ph c vá các tính ch t c a ph c: Các thu c th lo i complexon ít b n và tan chelate v i m t gi i h n r ng c a các ion kim lo i, lo i tr ki m và m t s ion kim lo i hoá tr 1 khác. c tính khác là kh năng chelating ph thu c vào b n pH. T l ph i t v i kim lo i là 1:1, ngo i tr TTHA và NTA. Nh ng i u này tr thành n n t ng cho vi c s d ng complexanes, c bi t là EDTA, như m t dung d ch chu n trong vi c chu n ph c ch t và như m t tác nhân che trong các ph m vi a d ng như hoá h c phân tích. C u trúc c a kim lo i– EDTA chelate có l ư c minh ho m t cách riêng bi t phía dư i cho 4 s ph i trí c a các ion kim lo i, (a) và (b). Các h ng s n nh chelate c a các thu c th này ư c t ng k t trong b ng 6.6. i v i ch t chelate, EDTA ư c s d ng r ng rãi nh t, b i gía c tương i th p c a thu c th , nó ang ư c s n xu t r ng rãi cho ngành công nghi p tiêu dùng. B ng 6.5. EDTA và các complexon khác Complexon Công th c hoá h c HOOCCH2 CH2COOH EDTA NCH2CH2N HOOCCH2 CH2COOH CH2COOH N CH2COOH CyDTA H CH2COOH N CH2COOH HOOCH2C CH2COOH GEDTA NCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2N HOOCH2C CH2COOH 136
 16. HOOCH2C CH2COOH NCH2CH2NCH2CH2N DTPA HOOCH2C CH2COOH CH2COOH HOOCH2C CH2COOH TTHA NCH2CH2NCH2CH2NCH2CH2N HOOCH2C HOOCH C CH2COOH CH2COOH 2 HOCH2CH2 CH2COOH HEDTA NCH2CH2N HOOCCH2 CH2COOH CH2COOH NTA N CH2COOH CH2COOH B ng 6.6. H ng s phân ly và h ng s b n chelate c a các complexon ch n l c EDTA CyDTA GEDTA DTPA TTHA HEDTA NTA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) pKa1 1,99 2,43 2,00 2,08 2,42 2,51 1,89 pKa2 2,67 3,52 2,65 2,41 2,95 5,31 2,49 pKa3 6,16 6,12 8,85 4,26 4,16 9,86 9,73 pKa4 10,26 11,70 9,46 8,60 6,16 – – pKa5 – – – 10,55 9,40 – – pKa6 – – – 10,19 – – logKML Ag 7,32 8,15 6,88 8,70 8,67(13,89) 6,71 5,16 Al 16,13 18,63 13,90 18,4 19,7(28,9) 12,43 9,5 Ba 7,76 8,64 8,41 8,63 8,22(11,63) 5,54 4,83 Bi 27,9 31,2 23,8 29,7 – 21,8 – Ca 10,96 12,50 11,00 10,74 10,06(14,16) 8,14 6,41 Cd 16,46 19,23 16,70 19,31 18,65(26,85) 13,6 9,54 Ce(III) 15,98 16,76 15,70 20,50 – 14,11 10,83 Co(II) 16,31 18,92 12,50 18,4 17,1(28,8) 14,4 10,38 Cr(III) 23,40 – 2,54 – – – >10 Cu(II) 18,80 21,3 17,8 21,53 19,2(32,6) 17,55 12,96 Dy 18,30 19,69 17,42 22,82 23,29 15,30 11,74 Er 18,38 20,20 17,40 22,74 23,19(26,92) 15,42 12,03 Eu 17,35 18,77 17,10 22,30 23,85 15,35 11,52 Fe(II) 14,33 16,27 11,92 16,50 17,1 12,2 8,84 Fe(III) 25,1 28,05 20,5 28,6 26,8(40,5) 19,8 15,87 Ga 20,27 22,91 – 23,0 – 16,9 13,6 Gd 17,0 18,80 16,94 22,46 23,83 15,22 11,54 Hf 29,5 – – 35,40 19,08 – 20,34 Hg(II) 21,8 24,30 23,12 27,0 26,8(39,1) 20,1 14,6 Ho 18,05 19,89 17,38 22,78 23,58 15,32 11,90 137
 17. In 24,95 28,74 – 29,0 – 17,16 16,9 La 15,50 16,75 15,79 19,48 22,22(25,62) 13,46 10,36 Li 2,79 4,13 1,17 – – – 2,51 Lu 19,65 20,91 17,81 22,44 – 15,88 12,49 Mg 8,69 10,32 5,21 9,3 8,10(14,38) 7,0 5,46 Mn(II) 14,04 16,78 12,3 15,50 14,65(21,19) 10,7 7,44 Na 1,66 2,70 1,38 – – – 2,15 Nd 16,61 17,69 16,28 21,60 22,82(26,75) 14,86 11,26 Ni 18,62 19,4 13,55 20,32 18,1(32,4) 17,0 11,54 Pb 18,04 19,68 14,71 18,80 17,1(28,1) 15,5 11,39 Pr 16,40 17,23 16,05 21,07 23,45 14,61 11,07 Sc 23,1 25,4 – – – – 12,7 Sm 16,7 18,63 16,88 22,34 23,81 15,28 11,53 Sn(II) 18,3 – 23,85 – – – – Sr 8,63 10,54 8,50 9,68 9,26(12,70) 6,92 4,98 Tb 17,81 19,30 17,27 22,71 23,61 15,32 11,59 Th 23,2 29,25 – 28,78 31,9 18,5 12,4 TiO2+ 17,3 19,9 – – – – 12,3 Tl(III) 22,5 38,3 – 48,0 – – 18 Tm 18,62 20,46 17,48 22,72 – 15,59 12,2 UO22+ 25,6 26,9 – – – – 9,56 VO2+ 18,77 19,40 – – – – – Y 18,09 19,41 16,82 22,05 – 14,65 11,48 Yb 18,88 20,80 17,78 22,62 23,58 15,88 12,40 Zn 16,50 18,67 14,5 18,75 16,65(28,7) 14,5 10,67 Zr 29,9 20,74 – 36,9 19,74 – 20,8  Các giá tr c a các kim lo i khác; logKML cho Be(9,27); Cs(0,15); K(0,96); Nb(40,78); Pd(II) (18,5) và Sb(III) (24,8). - Các giá tr ngo c ơn bi u di n log βML. giá tr trung bình c a µ = 0,1 (KCl ho c KNO3) - Các giá tr pKa ư c quan sát 20oC, tr TTHA 25oC. giá tr trung bình c a µ - Các giá tr logKML ư c quan sát, h u h t các trư ng h p, = 0,1 (KCl, KNO3 ho c NaClO4) 20 – 25oC. - Các giá tr cho U(IV). Các complexane khác EDTA và NTA thì t, vi c s d ng chúng ch gi i h n trong hoá h c phân tích và các m c ích nghiên c u khác. CyDTA t o thành chelate kim lo i b n hơn so v i EDTA, t ó CyDTA ư c ti n c như m t tác nhân che mà ion kim lo i không th ư c che m t cách có hi u qu v i EDTA. GEDTA ư c bi t nh n bi t Ca hơn là Mg (∆ logKCa–Mg = 5,79) và Cd hơn là Zn (∆ logKCd–Zn = 2,2) trong vi c so sánh v i cơ ch t o ph c c a EDTA. (∆ logKCa–Mg = 138
 18. 1,9; ∆ logKCd – Zn ≈ 0). Theo ó, GEDTA ư c s d ng như m t dung d ch chu n ch n l c cho Ca và Cd. DTPA và TTHA có d u hi u như nh ng ph i t octadentate và decadentate, t o thành chelate b n hơn EDTA, v i các ion kim lo i có 8 ph i t ho c cao hơn, và k t qu các chelate có tính b n hơn i v i s thu phân. Trong các trư ng h p c a TTHA, nó cũng t o thành M2L – d ng chelate v i Cu(II), Sn(II) (pH t 3 n 4), Al, Cd, Co (II), Ga, Hg(II), Ni, Pb, Ti (v I H2O2), Zn (pH t 5 – 6), Mg và Zn (pH t 9 – 10). S tương ph n gi a Fe(III)–EDTA chelate, Fe(III)–HEDTA chelate là tính b n i v i s thu phân trong dung d ch ki m ăn da, vì th nó ư c xem như m t tác nhân che cho Fe(III) trong dung d ch ki m m nh. NTA có xu hư ng như m t ph i t b n nh, hình d ng các chelate ít b n hơn EDTA. S t n t i lư ng dư c a NTA, nó hình thành ML – d ng cũng như ML2 – chelate.NTA ư c s d ng như m t tác nhân che có hi u qu che cao hơn so v i EDTA và CyDTA không ư c như mong mu n. 6.7.6. S tinh ch và tinh khi t c a các thu c th : Acid t do c a các complexon có th ư c tinh ch b ng vi c hoà tan nó trong dung d ch ki m NaOH, theo ó s k t t a c a acid t do v i ph n thêm vào c a acid sunfuric pha loãng n pH = 1 – 2. K t t a tr ng ư c l c và r a b ng nư c l nh cho n khi ph n nư c l c là dung d ch ch a g c sunfat t do. Disodium EDTA (Na2H2L.2H2O) có th ư c tinh ch b i s k t tinh t nư c nóng. Phương pháp ti p theo cũng ư c gi i thi u thu ư c m u tinh khi t. Hoà tan 10g m u nguyên li u (thô) vào trong 100ml nư c và thêm t t C2H5OH vào dung d ch này cho n khi nó chuy n sang c. Sau khi l c dung d ch, thêm m t lư ng C2H5OH có th tích b ng v i th tích ph n nư c l c k t t a mu i tinh khi t. L c mu i b ng ph u, r a b ng acetone, ti p n là ether. Sau làm khô mu i trong không khí su t êm, s y nó 80oC trong 4 gi . Thông thư ng tinh khi t c a các complexon ư c xác nh b ng vi c chu n dung d ch Zn tiêu chu n (ch th XO pH = 5) ho c Cu(II) (ch th PAN pH t 4 – 5) v i dung d ch complexon ã bi t trư c n ng . 6.7.7. Các ng d ng trong phân tích: 6.7.7.1. S d ng như m t dung d ch chu n in Chelatometry: Phép tính h s t lư ng trong chelatometry có th ư c vi t d ng sau: Mn+ + H2L2- MLn–4 + 2H+ EDTA là complexon ư c s d ng r ng rãi nh t trong chelatometry, và dung d ch tiêu chu n c a EDTA 0,01M (3,72g Na2H2L.2H2O/l) ư c gi i thi u cho các k t qu t ng quát. Các phương pháp c th cho vi c xác nh m i nguyên t ư c tìm th y trong các d ng th chelatometry. Tuy nhiên, bi u gi i h n pH ư c dùng trong vi c tìm ra i u ki n thích h p cho s chu n và b n ch t c a các ch th kim lo i nh n ư c các k t qu t t. Các ion vô cơ và h p ch t h u cơ cũng có th ư c xác 139
 19. nh gián ti p b ng ph c ch t. 6.7.7.2. S d ng như m t tác nhân che: Gi i h n c a các ng d ng c a complexane như nh ng tác nhân che trong các ph n ng phân tích r t r ng mà i u ó không thích h p th o lu n trong t ng ví d c th . Tuy nhiên, b ng 6.7 ã tóm t t m t vài ví d trong vi c s d ng EDTA như m t tác nhân che. Nh ng s khác nhau c a các tính ch t che gi a EDTA và CyDTA trái v i ph n ng t o ph c v i cyanua ư c trình bày trong b ng 6.7 như m u khác. xu t chi ti t trong vi c s d ng c a các complexon như m t tác nhân che ư c tìm th y trong m t s th khác. B ng 6.7. M t vài ví d trong vi c s d ng EDTA như m t tác nhân che Ph n ng che ng d ng Fe, Co và Ni v i Natridiethyl- Chi t tr c quang Cu và Bi dithiocarbamate. Fe(III), V(V) v i Tiron Phép xác nh tr c quang Ti Fe, Co, Cu, Ni và Cr v i 2-nitroso- Phép xác nh tr c quang Pd 1 – naphthol Al, Cd, Cr, Cu, Ga, Hg, In, Pb, V, Zr Phép xác nh tr c quang Ni V t hi m v i PAR (pH = 8,6 – 10) Phép xác nh tr c quang Be Bi, Cd và Cr v I Beryllon IV (pH = 7 – 8) Phép xác nh tr c quang Fe(II), Ce, Co, La, Mg, Mo, Nd và Pb v i XO Al (pH = 3 – 3,8) Mo(V) v i 8 – hydroxyquinoline Chi t U, W(VI) (pH = 2 –3) 140
 20. M T S GI I H N C A pH C N LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH CHU N 141
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2