intTypePromotion=3

Bài giảng tiêu hóa ở dạ dày part 7

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
7
download

Bài giảng tiêu hóa ở dạ dày part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hóm men tiêu hoá glucid. - Amylase và maltase (Td giống men cùng tên của dịch tuỵ). Lactose Lactase Glucose và galactose. Sacarose Sacarase Glucose và fructose. 1.3.2- Điều hoà bài tiết dịch ruột.  Chủ yếu bởi các phản xạ tại chỗ dưới kích thích cơ học và hoá học của các chất thức ăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tiêu hóa ở dạ dày part 7

  1. * Tac dông cña men tiªu ho¸ protid. Aminopeptidase ...CO - CH - NH - CO - CH - NH - CO - CH - NH2 Rn-2 Rn-1 Rn T¸ch 1 acid amin
  2. Dipeptid Dipeptidase 2 acid amin. Acid nh©n Nuclease Nucleotidase Pentose, H3PO4 , Base nit¬
  3. Trypsinogen Enterokinase Trypsin. * Men tiªu ho¸ lipid: Lipase, phospholipase, cholesterolesterase: t¸c dông gièng men cïng tªn cña dÞch tuþ tiªu ho¸ nèt phÇn lipid cßn l¹i.
  4. * Nhãm men tiªu ho¸ glucid. - Amylase vµ maltase (Td gièng men cïng tªn cña dÞch tuþ). Lactose Lactase Glucose vµ galactose. Sacarose Sacarase Glucose vµ fructose.
  5. 1.3.2- §iÒu hoµ bµi tiÕt dÞch ruét.  Chñ yÕu bëi c¸c ph¶n x¹ t¹i chç d­íi kÝch thÝch c¬ häc vµ ho¸ häc cña c¸c chÊt thøc ¨n.  C¸c chÊt hormon tiªu ho¸ : secretin, enterokrinin, duokrinin ... do niªm m¹c ruét tiÕt ra  t¨ng bµi tiÕt dÞch ruét.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản