Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 2

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
14
download

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 2

  1. C¸c C¸c chøc n¨ng cña mµng æn ®Þnh cÊu tróc tÕ bµo  - Trong- ngoµi tÕ bµo Ng¨n c¸ch  - Bµo t­¬ng- c¸c cÊu tróc VËn chuyÓn vËt chÊt  T¹o ®iÖn thÕ  DÉn truyÒn th«ng tin - ThÇn kinh  - Néi tiÕt
  2. C¸c nh C¸c h×nh thøc vËn chuyÓn vËt vËt chÊt qua mµng • VËn chuyÓn thô ®éng • VËn chuyÓn tÝch cùc • VËn chuyÓn ®Æc biÖt
  3. vËn vËn chuyÓn thô ®éng 1. KhuÕch t¸n qua líp Li kÐp 2. KhuÕch t¸n qua kªnh Protein 3. KhuÕch t¸n ®­îc thuËn hãa
  4. KhuÕch t¸n ®¬n thuÇn qua qua líp lipid kÐp • Lipid Oxy, CO2 Nit¬ • ChÊt tan trong lipid Vit A, D, K, E R­îu, cån • N­íc
  5. C¸c h×nh thøc vËn chuyÓn nh vËt vËt chÊt qua mµng 1. VËn chuyÓn thô ®éng: Protein mang Kênh protein Năng lượng Khuếch tán thuận hóa Khuếch tán đơn thuần Vận chuyển tích cực Khuếch tán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản