Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 4

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
22
download

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 4

  1. C¸C C¸C YÕU Tè ¶NH H­ëng ®Õn tèc ®é khuÕch t¸n TÝnh TÝnh thÊm cña mµng: V khuÕch t¸n thùc qua 1®v dtÝch  khuÕch §é dµy  §é hoµ tan/ lipid  Sè l­îng kªnh protein  Träng l­îng ph©n tö  NhiÖt ®é  BËc thang nång ®é, ¸p suÊt, ®iÖn thÕ 
  2. VËn VËn chuyÓn tÝch cùc VËn chuyÓn tÝch cùc nguyªn ph¸t: 1. • B¬m Na+- K+ • Vai trß b¬m Na+- K+ KiÓm so¸t V Tb • T¹o ®iÖn thÕ nghØ cña mµng Tb • VËn chuyÓn tÝch cùc thø ph¸t 2. • §ång vËn chuyÓn: cïng chiÒu (Tb biÓu m« ruét,Tb èng thËn; Glucose, a.a, Cl- , Fe++ ) • VËn chuyÓn ng­îc chiÒu (Ca++, H+)
  3. VËN CHUYÓN TÝCH CùC NGUY£N NGUY£N PH¸T + + B¬m Na- K
  4. B¥M na+ - K+ B¥M + A Na B + + Na K DÞch ngoµi TB + K + Na + + ATPase K P Na + ATP + K Na Na + ADP DÞch trong TB
  5. VËN CHUYÓN TÝCH CùC THø THø PH¸T G. + Na Ngoµi TB Trong TB

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản