intTypePromotion=3

Bài giảng triệu chứng học hình ảnh hệ tiết niệu part 2

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
31
download

Bài giảng triệu chứng học hình ảnh hệ tiết niệu part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thận không hoạt động Thận không bài tiết (câm): không thấy đường bài xuất trên UIV sau 24 giờ. Phương pháp khác: xạ hình thận, CLVT. Gặp trong: - Bít tắc đường bài xuất lâu ngày: sỏi, u, u ngoài chèn ép xâm lấn... = bổ xung kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khác (siêu âm, UPR, CLVT, chụp bể thận niệu quản qua da...). - Mất cấu trúc thận: ứ nước lâu ngày, ứ mủ, viêm nhiễm, u... - Nguyên nhân mạch máu: Huyết khối động-tĩnh mạch thận (chẩn đoán bằng chụp mạch, siêu âm, cắt lớp thì động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng triệu chứng học hình ảnh hệ tiết niệu part 2

  1. ThËn kh«ng ho¹t ®éng ThËn kh«ng bµi tiÕt (c©m): kh«ng thÊy ®­êng bµi xuÊt trªn UIV sau 24 giê. Ph­¬ng ph¸p kh¸c: x¹ h×nh thËn, CLVT. GÆp trong: - BÝt t¾c ®­êng bµi xuÊt l©u ngµy: sái, u, u ngoµi chÌn Ðp x©m lÊn... => bæ xung kü thuËt chÈn ®o¸n h×nh ¶nh kh¸c (siªu ©m, UPR, CLVT, chôp bÓ thËn niÖu qu¶n qua da...). - MÊt cÊu tróc thËn: ø n­íc l©u ngµy, ø mñ, viªm nhiÔm, u... - Nguyªn nh©n m¹ch m¸u: HuyÕt khèi ®éng-tÜnh m¹ch thËn (chÈn ®o¸n b»ng chôp m¹ch, siªu ©m, c¾t líp th× ®éng m¹ch). - ThËn kh«ng ph¸t triÓn: ThËn bªn ®èi diÖn ho¹t ®éng bï t¨ng kÝch th­íc.
  2. 2. BiÕn ®æi kÝch th­íc thËn ThËn to - T¨ng bÒ dÇy nhu m« thËn: ThËn to do ho¹t ®éng bï, u lµnh hoÆc ¸c tÝnh, thËn ®a nang, nang thËn. - T¨ng kÝch th­íc xoang thËn: §­êng bµi xuÊt ®«i (hoµn toµn vµ kh«ng hoµn toµn) nhÊt lµ khi kÌm ph× ®¹i cét Bertin, nang c¹nh bÓ thËn, tô mì xoang thËn , thËn ø n­íc do bÝt t¾c. - Mét sè nguyªn nh©n kh¸c: C¸c viªm nhiÔm thËn giai ®o¹n cÊp, huyÕt khèi tÜnh m¹ch thËn, nhåi m¸u thËn giai ®o¹n ®Çu, ¸p xe, viªm tÊy quanh thËn, chÊn th­¬ng thËn-m¸u tô, th©m nhiÔm lymphome thËn.
  3. ThËn nhá - Hai thËn nhá: • ThËn nhá, c¸c ®µi bÓ thËn b×nh th­êng: GÆp trong viªm thËn m¹n, suy thËn. • Bê thËn ngÊn lâm, ®µi thËn h×nh chuú, bÓ thËn kh«ng gi·n, nhu m« thËn máng: Viªm thËn ®µi bÓ thËn m¹n. • ThËn nhá, ®µi vµ bÓ thËn gi·n, m« thËn máng: BÝt t¾c ®­êng bµi xuÊt m¹n tÝnh. - ThËn nhá mét bªn: • BÈm sinh • Nguyªn nh©n m¹ch m¸u (hÑp ®éng m¹ch thËn) • Viªm thËn bÓ thËn • BÝt t¾c ®­êng bµi xuÊt m¹n tÝnh mét bªn.
  4. 3. BiÕn ®æi h×nh d¹ng vµ ®­êng bê thËn . NgÊn lâm bê thËn: n«ng hoÆc s©u - BÈm sinh: Tån t¹i thËn mói thêi kú bµo thai, cã thÓ mÊt sau 5 tuæi. H×nh ngÊn lâm chØ vµo cét Bertin. - Viªm thËn bÓ thËn m¹n tÝnh: NgÊn lâm chØ vµo ®¸y ®µi, ®µi thËn låi ra h×nh chuú, m« thËn t­¬ng øng máng ®i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản