Bài giảng Túi phình xoang Valsalva

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
266
lượt xem
58
download

Bài giảng Túi phình xoang Valsalva

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Túi phình từ đáy 1-3 xoang Valsalva có thể bẩm sinh (loạn sản - Marfan Erlers danlos) hay mắc phải (chấn thương: VNTM, giang mai...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Túi phình xoang Valsalva

 1. TUÙI PHÌNH XOANG VALSALVA BS. ÑAØO HÖÕU TRUNG
 2. Ñònh nghóa Tuùi phình töø ñaùy 1-3 xoang Valsalva coù theå baåm sinh (loaïn saûn – Marfan Erlers danlos) hay maéc phaûi (chaán thöông : VNTM, giang mai …) Taàn suaát : 0,15-0,35% caùc beänh TBS (Chaâu AÙ 1,2%), Nam > nö! 2
 3. Giaûi phaãu beänh lyù Toån thöông cô baûn : moâ hoïc 1. Keát dính (khoâng hoaøn toaøn vaùch thaønh ÑMC x ÑMP phaàn bulbis – cordis (xoang vaønh P vaø xoang khoâng vaønh) 2. Maát lieân tuïc moâ ñaøn hoài vuøng noái ieáp voøng van x vaùch thaønh ÑMC -> giaûm beà daøy -> tuùi phình -> + vôõ 3
 4. Giaûi phaãu beänh lyù Phaùt trieån töø : Xoang vaønh P : 75% Xoang khoâng vaønh : 20% Xoang vaønh T : 5% Vôõ ra : Xoang vaønh P : TP – NP Xoang khoâng vaønh : NP Hieám hôn ôû TT, NT, ÑMP, TMC treân, maøng ngoaøi tim, maøng phoåi 4
 5. Giaûi phaãu beänh lyù Toån thöông phoái hôïp : 25% caùc ca : TLT (pheåu) TLN, ÑMC (2 maûnh – heïp eo) Cöûa soå pheá chuû 5
 6. Ruptured aortic sunus aneurysm. a, Aneurysm of the posterior aortic sinus leads into the righ atrium. The ventricular septum is intac. b, Aneurysm of the right aortic sinus leads from the aorta into the outflow tract of the right ventricle. Ventricular septal defect, commonly associated with this type of 6 congenital aortic sinus aneurysm, is also shown
 7. Laâm saøng Theå chöa vôõ : * Ngöôøi lôùn > treû em * Khoâng/ít trieäu chöùng (chaån ñoaùn baèng sieâu aâm) AÂT ½ thì (vd : do heïp Ñ MP vì tuùi phình) * Bieán chöùng : roái loaïn nhòp (thaát), RL daãn truyeàn beänh lyù maïch vaønh (ngheõn), hôû ÑMC, VNTM vaø vôõ tuùi phình 7
 8. Laâm saøng Theå vôõ tuùi phình : * Thöôøng xaûy ra 30-40 tuoåi (hieám sô sinh) * Vôõ töï nhieân hay do chaán thöông, VNTM * Quaù trình vô : ñoät ngoät, ñau ngöïc, khoù thôû, suy tim, phuø phoåi caáp, daáu hieäu hô ÑMC * AÂT lieân tuïc vò trí lieân quan nôi vôõ (vd : TP : cao ; NP : LS4-5c) 8
 9. Caän laâm saøng Xquang : tim to ÑTÑ : Taêng gaùnh taâm tröông TT, TP – Roái loaïn daãn truyeàn RL nhòp Sieâu aâm tim 9
 10. Sieâu aâm trong beänh phình xoang Valsalva I. Xaùc ñònh chaån ñoaùn : Maët caét höõu ích : Caïnh öùc doïc : xoang vaønh tröôùc phaûi xoang khoâng vaønh sau Caïnh öùc ngang : 3 xoang ∅ xoang > ∅ voøng sau Baát caân xöùng Maát lieân tuïc 10
 11. Sieâu aâm trong beänh phình xoang Valsalva II. Ñaùnh giaù toån thöông ; Giaùn tieáp : TP daõn nôû, vaùch lieân thaát chuyeån ñoäng nghòch TT daõn nôû Taêng ñoäng caùc van 2 laù, 3 laù Sa van ÑMC III. Toån thöông phoái hôïp TLT (pheåu), TLN ÑMC 2 maûnh, heïp eo, cöûa soå P-C 11
 12. Sieâu aâm trong beänh phình xoang Valsalva IV. Tröôùc vaø sau moå 12
 13. A B C Maët caét caïnh öùc truïc doïc : hình aûnh tuùi phình xoang valsalva chöa vôõ (A) vaø ñaõ vôõ (B. Hình aûnh Doppler maøu doøng maùu xoaùy chaûy töø tuùi phình vôõ vaøo thaát phaûi (C) 13
 14. Maët caét caïnh öùc truïc ngang – ngang van ÑMC : hình aûnh tuùi phình xoang Valsalva vôõ vaøo vuøng pheãu thaát phaûi. Phoå Doppler doøng maùu töø tuùi phình vôõ ghi nhaän phoå lieân tuïc. 14
 15. Transthoracic echocardiogram parasternal long-axis view showing 5x5cm aneurysm in sinus of Valsalva arising from anterior aspect of aorta (AO) above aortic valves (AV). La indicates left atrium ; LV, left ventricle ; and MV, mitral valve 15
 16. Transthoracic echocardiogram : apical five-chamber view, with color – flow Doppler showing blood flow from left ventricular (LV) outflow tract into aortic (AO) root and aneurysm. RV indicates right ventricle ; RA, right atrium ; and LA, left atrium 16
 17. Sinus of Valsalva Pseudoaneurysm A huge cystic mass with a ball thrombus (arrowheads) in the parasternal long-axis view. Wall motion of this mass was parallel to interventricular septal motion. AO indicates aortic root ; LA, left atrium, and LV, left venctricle 17
 18. Sinus of Valsalva Pseudoaneurysm Color flow mapping shows mosaic images at junction of aortic root and neck of pseudoaneurysm 18
 19. Sinus of Valsalva Pseudoaneurysm Doppler flow shows systolic flow toward aortic root during systolic phase 19
 20. Chaån ñoaùn phaân bieät Coøn oáng ñoäng maïch. Cöûa soå pheá chuû Doø ÑTM vaønh. TLT + Hôû ÑMC Ñöôøng haàm ÑMC – TT (Tunnel Ao –V). Khoâng van ÑMP (Agenesie valve pulmonaire) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản