intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về giám sát thi công và nghiệm thu khai thác mỏ

Chia sẻ: Trần Quốc Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

469
lượt xem
156
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu là bài giảng môn học Giám sát thi công và nghiệm thu công tác xây dựng công trình khai thác mỏ. Bất kỳ vật liệu nào không phải từ trồng trọt hoặc được tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc nhà máy đều được khai thác từ mỏ. Khai thác mỏ ở nghĩa rộng hơn bao gồm việc khai thác các nguồn tài nguyên không tái tạo (như dầu mỏ, khí thiên nhiên, hoặc thậm chí là nước).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về giám sát thi công và nghiệm thu khai thác mỏ

 1. Bài giảng về giám sát thi công và nghiệm thu khai thác mỏ
 2. www.Gia24.vn Bμi gi¶ng M«n Häc Gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh khai th¸c má Ng−êi so¹n : PGs L£ KIÒu Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hμ néi Hμ néi, 2-2007
 3. www.Gia24.vn gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh khai th¸c má Ng−êi so¹n bμi gi¶ng vμ tr×nh bμy: PGs Lª KiÒu Chñ nhiÖm Bé m«n C«ng nghÖ vμ Tæ chøc s¶n xuÊt X©y dùng Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi I. PhÇn më ®Çu 1.1 NhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh khai th¸c má Nguyªn t¾c chung ®Ó gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng tr×nh khai th¸c má ®−îc nªu tãm t¾t sau ®©y: ChØ ®−îc phÐp ®−a bé phËn c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh) ®· x©y dùng xong vμo sö dông sau khi ®· tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn TCXDVN 371.2006. ChØ ®−îc nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p, kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y mãc, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng, h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh hoμn toμn phï hîp víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªn quan. §èi víi c«ng tr×nh cã sai sãt hoÆc h− háng, nh−ng nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng vμ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh th× cã thÓ chÊp nhËn nghiÖm thu nh−ng ph¶i tiÕn hμnh nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: - LËp b¶ng thèng kª c¸c sai sãt hoÆc h− háng (theo mÉu ghi ë phô lôc N cña TCXDVN 371:2006 ) vμ quy ®Þnh thêi h¹n söa ch÷a ®Ó nhμ thÇu thùc hiÖn; - C¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vμ kiÓm tra viÖc söa ch÷a c¸c sai sãt hoÆc h− háng; - TiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i sau khi c¸c sai sãt hoÆc h− háng ®· ®−îc söa ch÷a kh¾c phôc xong. Khi nghiÖm thu c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ang ho¹t ®éng ph¶i tu©n theo néi quy, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh vμ c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn, vÖ sinh cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trong thêi gian x©y dùng vμ biªn b¶n bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông lμ c¨n cø ®Ó thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p vμ quyÕt to¸n gi¸ thμnh c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong.
 4. www.Gia24.vn §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng ®· ®−îc nghiÖm thu nh−ng thi c«ng l¹i hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt nh−ng thay ®æi b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c th× ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i. §èi víi c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng sau khi nghiÖm thu ®−îc chuyÓn sang nhμ thÇu kh¸c thi c«ng tiÕp th× ph¶i ®−îc nhμ thÇu ®ã nghiÖm thu x¸c nhËn vμo biªn b¶n. Ph¶i tæ chøc nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tr−íc khi bÞ che lÊp kÝn. §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®· qua söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè th× ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i theo ph−¬ng ¸n xö lý kü thuËt ®· ®−îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vμ chñ ®Çu t− phª duyÖt. C«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®· qua söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè nÕu ®¸p øng ®−îc yªu cÇu bÒn v÷ng vμ c¸c yªu cÇu sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh th× ®−îc nghiÖm thu theo ph−¬ng ¸n xö lý kü thuËt ®· ®−îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vμ chñ ®Çu t− phª duyÖt. Nghiªm cÊm nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, kÕt cÊu x©y dùng, c«ng viÖc x©y dùng sau khi söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè nh−ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu bÒn v÷ng vμ c¸c yªu cÇu sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng trªn c«ng tr−êng cña c¸c bªn tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5632: 1991. Chñ ®Çu t− hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t− cÇn th−êng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng tr−êng cña nhμ thÇu x©y l¾p. KÕt qu¶ kiÓm tra cã thÓ ghi chÐp theo mÉu t¹i phô lôc A cña tiªu chuÈn nμy. C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®−îc kiÓm so¸t chÊt l−îng thi c«ng theo c¸c qui ®Þnh: a. Ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt l−îng t¹i hiÖn tr−êng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông; b. Mäi c«ng viÖc x©y dùng ®Òu ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l−îng ngay trong khi ®ang thi c«ng vμ ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu sau khi ®· hoμn thμnh; c. Ch−a cã sù kiÓm tra vμ chÊp nhËn nghiÖm thu cña chñ ®Çu t− hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t− th× kh«ng ®−îc tiÕn hμnh thi c«ng c«ng viÖc tiÕp theo, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tiÕp theo, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. Qu¸ tr×nh gi¸m s¸t cÇn chó ý vμo c¸c b−íc sau ®©y: • KiÓm tra vËt liÖu sö dông trong tõng c«ng t¸c , ®èi chiÕu gi÷a c¸c yªu cÇu kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu víi catalogues cña vËt liÖu ®−îc cung øng, ®èi chiÕu gi÷a vËt liÖu ®−îc giíi thiÖu trong catalogues víi hiÖn vËt sÏ sö dông.
 5. www.Gia24.vn NÕu thÊy kh¸c biÖt hay cã ®iÒu g× nghi ngê vÒ chÊt l−îng cÇn cã gi¶i tr×nh cña nhμ thÇu x©y l¾p vμ ng−êi cung øng vËt t−. • VËt t− sÏ sö dông cÇn cã nguån gèc râ rμng vÒ nhμ s¶n xuÊt, ng−êi b¸n hμng vμ c¸c chØ tiªu kü thuËt ghi râ trong catalogues. ChÊt l−îng vËt liÖu ph¶i phï hîp víi catalogues vμ catalogues ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ghi trong hå s¬ mêi thÇu. • VËt t− sö dông cÇn ®−îc vËn chuyÓn tõ nguån cung cÊp ®Õn c«ng tr×nh theo ®óng chØ dÉn vÒ vËn chuyÓn vμ bèc rì. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt t− kh«ng ®−îc lμm cho s¶n phÈm bÞ biÕn ®æi tÝnh chÊt , thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch th−íc h×nh häc còng nh− c¸c t¸c ®éng kh¸c lμm biÕn ®æi chÊt l−îng cña s¶n phÈm. Khi bèc xÕp ph¶i ®¶m b¶o nhÑ nhμng, vËt t− kh«ng bÞ c¸c t¸c ®éng va ®Ëp c¬ häc, c¸c thay ®æi tÝnh chÊt ho¸ häc, sinh häc so víi c¸c tiªu chÝ chÊt l−îng ®· tho¶ thuËn khi th−¬ng l−îng hîp ®ång mua b¸n. • VËt t− cÇn l−u gi÷, cÊt chøa th× n¬i cÊt chøa, l−u gi÷ ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu trong hå s¬ mêi thÇu , c¸c qui ®Þnh vÒ cÊt chøa trong catalogues. Kh«ng ®Ó lÉn lén vËt t− g©y ra nh÷ng thay ®æi vÒ tÝnh chÊt cña vËt t− trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vμ l−u gi÷. • CÇn kiÓm tra chÊt l−îng c¸c kh©u c«ng t¸c t¹o ra kÕt cÊu nÒn tr−íc thi c«ng. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng ®Ó tiÕp nhËn c¸c kh©u thi c«ng. • CÇn l−u ý ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ an toμn lao ®éng trong c«ng t¸c thi c«ng nh− biÖn ph¸p dμn gi¸o, sμn c«ng t¸c, biÖn ph¸p chèng ch¸y næ, biÖn ph¸p chèng ®éc, chèng t¸c h¹i cña ho¸ chÊt • Tr−íc khi tiÕn hμnh tõng kh©u x©y dùng nhμ thÇu còng ph¶i lËp biÖn ph¸p thi c«ng vμ t− vÊn gi¸m s¸t chÊt l−îng bªn c¹nh chñ ®Çu t− ph¶i xem xÐt kü vμ tr×nh cho chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tr−íc khi thi c«ng. Kh«ng tiÕn hµnh thi c«ng khi ch−a duyÖt biÖn ph¸p cô thÓ. C«ng t¸c hoμn thiÖn cÇn g¾n kÕt víi ®¶m b¶o an toμn lao ®éng, phßng chèng ch¸y vμ c¸c qui ®Þnh kh¸c cña Nhμ n−íc nh− b¶o vÖ m«i tr−êng, hμi hoμ vÒ mμu s¾c còng nh− c¸c yÕu tè kh¸c vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸, tÝnh d©n téc. Qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng g©y phiÒn phøc, mÊt an toμn cho nhμ l©n cËn còng nh− b¶o ®¶m kh«ng to¶ h¬i khã chÞu, khãi , bôi, n−íc bÈn cho m«i tr−êng vμ khu vùc x©y dùng. Sù tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña bé hå s¬ mêi thÇu vμ c¸c tiªu chuÈn thi c«ng hoμn thiÖn ®ång thêi ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn kh¸c liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng vμ hoμn thiÖn c«ng tr×nh. 1.2 C«ng viÖc cña c¸n bé t− vÊn gi¸m s¸t ®¶m b¶o chÊt l−îng cña mét ®¬n vÞ x©y dùng 1.2.1 NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng nãi chung : T− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng ®−îc chñ ®Çu t− giao cho , th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ , thay mÆt chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t− :
 6. www.Gia24.vn (1) VÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i chÊp hμnh c¸c qui ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt , c¸c tiªu chuÈn kü thuËt , c¸c cam kÕt vÒ chÊt l−îng theo hîp ®ång giao nhËn thÇu. NÕu c¸c c¬ quan t− vÊn vμ thiÕt kÕ lμm tèt kh©u hå s¬ mêi thÇu th× c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt trong bé hå s¬ mêi thÇu lμ c¬ së ®Ó gi¸m s¸t kü thuËt. (2) Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ thi c«ng : c¸c bé t− vÊn gi¸m s¸t ph¶i kiÓm tra vËt t− , vËt liÖu ®em vÒ c«ng tr−êng . Mäi vËt t− , vËt liÖu kh«ng ®óng tÝnh n¨ng sö dông , ph¶i ®−a khái ph¹m vi c«ng tr−êng mμ kh«ng ®−îc phÐp l−u gi÷ trªn c«ng tr−êng . Nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ vμ ch−a qua kiÓm ®Þnh kh«ng ®−îc ®−a vμo sö dông hay l¾p ®Æt. Khi thÊy cÇn thiÕt , cã thÓ yªu cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt l−îng vËt liÖu , cÊu kiÖn vμ chÕ phÈm x©y dùng . (3) Trong giai ®o¹n x©y l¾p : theo dâi , gi¸m s¸t th−êng xuyªn c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p vμ l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng , kÕ ho¹ch chÊt l−îng cña nhμ thÇu nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng x©y l¾p theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt. KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng , biÖn ph¸p an toμn lao ®éng mμ nhμ thÇu ®Ò xuÊt . KiÓm tra x¸c nhËn khèi l−îng hoμn thμnh , chÊt l−îng c«ng t¸c ®¹t ®−îc vμ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c . LËp b¸o c¸o t×nh h×nh chÊt l−îng vμ tiÕn ®é phôc vô giao ban th−êng kú cña chñ ®Çu t− . Phèi hîp c¸c bªn thi c«ng vμ c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng . Thùc hiÖn nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y l¾p . LËp biªn b¶n nghiÖm thu theo b¶ng biÓu qui ®Þnh . Nh÷ng h¹ng môc , bé phËn c«ng tr×nh mμ khi thi c«ng cã nh÷ng dÊu hiÖu chÊt l−îng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt ®· ®Þnh trong tiªu chÝ chÊt l−îng cña bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc nh÷ng tiªu chÝ míi ph¸t sinh ngoμi dù kiÕn nh− ®é lón qu¸ qui ®Þnh , tr−íc khi nghiÖm thu ph¶i lËp v¨n b¶n ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ sù cè ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vμ cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®−îc phÐp . (4) Giai ®o¹n hoμn thμnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tæ chøc gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− ph¶i kiÓm tra , tËp hîp toμn bé hå s¬ ph¸p lý vμ tμi liÖu vÒ qu¶n lý chÊt l−îng . LËp danh môc hå s¬ , tμi liÖu hoμn thμnh c«ng tr×nh x©y dùng. Khi kiÓm tra thÊy c«ng tr×nh hoμn thμnh ®¶m b¶o chÊt l−îng , phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vμ tiªu chuÈn vÒ nghiÖm thu c«ng tr×nh , chñ ®Çu t− tæ chøc tæng nghiÖm thu lËp thμnh biªn b¶n . Biªn b¶n tæng nghiÖm thu lμ c¬ së ph¸p lý ®Ó lμm bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo khai th¸c sö dông vμ lμ c¬ së ®Ó quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 1.2.2. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng trong c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh khai th¸c má vµ an toµn : (i) Quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong c«ng tr−êng : Gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng trong c«ng t¸c hoμn thiÖn vμ an toμn cho c«ng tr×nh n»m trong nhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh lμ nhiÖm vô cña bªn chñ ®Çu t−. D−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chñ nhiÖm dù ¸n ®¹i diÖn cho chñ ®Çu t− cã c¸c c¸n bé gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh . Nh÷ng ng−êi nμy lμ c¸n bé cña C«ng ty T− vÊn vμ ThiÕt kÕ ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t− , gióp chñ ®Çu t− thùc hiÖn nhiÖm
 7. www.Gia24.vn vô nμy. Th«ng th−êng chØ cã ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt l−îng x©y l¾p nãi chung , cßn khi cÇn ®Õn chuyªn m«n nμo th× C«ng ty t− vÊn ®iÒu ®éng ng−êi cã chuyªn m«n theo ngμnh hÑp ®Õn tham gia hç trî cho ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung. S¬ ®å tæ chøc vμ quan hÖ ®iÓn h×nh mét c«ng tr−êng Chñ ®Çu t− *Chñ nhiÖm dù ¸n *T− vÊn ®¶m b¶o Nhμ thÇu chÝnh chÊt l−îng *C¸c t− vÊn ThÇu phô chuyªn m«n HoÆc Nhμ m¸y *KiÓm so¸t khèi l−îng ChØ huy C«ng tr−êng Gi¸m s¸t chÊt l−îng vμ Phßng ban kü thuËt cña nhμ thÇu §éi §éi ******* §éi thi c«ng thi c«ng thi c«ng (ii) Phèi hîp tiÕn ®é lμ nhiÖm vô tr−íc hÕt cña chñ nhiÖm dù ¸n mμ ng−êi ®Ò xuÊt chÝnh lμ gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng . Tr−íc khi b¾t ®Çu tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c x©y l¾p cÇn lËp tæng tiÕn ®é . Tæng tiÕn ®é chØ cÇn v¹ch ra nh÷ng viÖc thuéc bªn thi c«ng nμo vμo thêi ®iÓm nμo mμ møc chi tiÕt cã thÓ tÝnh theo tÇng nhμ . Tæng tiÕn ®é cho biÕt vμo thêi gian nμo c«ng t¸c nμo ph¶i b¾t ®Çu ®Ó c¸c thμnh viªn tham gia x©y dùng toμn bé c«ng tr×nh biÕt vμ phèi hîp . Tõ tæng tiÕn ®é mμ c¸c thμnh viªn tham gia x©y l¾p vμ cung øng lËp ra b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cho ®¬n vÞ m×nh trong ®ã hÕt søc chó ý ®Õn sù phèi hîp ®ång bé t¹o diÖn thi c«ng cho ®¬n vÞ b¹n .
 8. www.Gia24.vn (iii) Chñ tr× th«ng qua biÖn ph¸p thi c«ng vμ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l−îng. Tr−íc khi khëi c«ng , Chñ nhiÖm dù ¸n vμ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cÇn th«ng qua biÖn ph¸p x©y dùng tæng thÓ cña c«ng tr×nh nh− ph−¬ng ph¸p ®μo ®Êt nãi chung , ph−¬ng ph¸p x©y dùng phÇn th©n nãi chung , gi¶i ph¸p chung vÒ vËn chuyÓn theo ph−¬ng ®øng , gi¶i ph¸p an toμn lao ®éng chung, biÖn ph¸p thi c«ng c¸c c«ng t¸c hoμn thiÖn, c«ng t¸c l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ, c¸c yªu cÇu phèi hîp vμ ®iÒu kiÖn phèi hîp chung . NÕu ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c theo ISO 9000 th× c¸n bé t− vÊn sÏ gióp Chñ nhiÖm dù ¸n tham gia xÐt duyÖt chÝnh s¸ch ®¶m b¶o chÊt l−îng cña Nhμ thÇu vμ duyÖt sæ tay chÊt l−îng cña Nhμ thÇu vμ cña c¸c ®în vÞ thi c«ng cÊp ®éi . (iv) Chñ tr× kiÓm tra chÊt l−îng , xem xÐt c¸c c«ng viÖc x©y l¾p lμm tõng ngμy . Tr−íc khi thi c«ng bÊt kú c«ng t¸c nμo , nhμ thÇu cÇn th«ng b¸o ®Ó t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ . Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i cã sù chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng . Khi thi c«ng xong cÇn tiÕn hμnh nghiÖm thu chÊt l−îng vμ sè l−îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoμn thμnh. 1.3. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng : Thùc chÊt th× ng−êi t− vÊn kiÓm tra chÊt l−îng lμ ng−êi thay mÆt chñ ®Çu t− chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn trªn c«ng tr−êng mμ kiÓm tra chÊt l−îng lμ mét biÖn ph¸p gióp cho sù kh¼ng ®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi . Mét quan ®iÓm hÕt søc cÇn l−u t©m trong kinh tÕ thÞ tr−êng lμ : ng−êi cã tiÒn bá ra mua s¶n phÈm ph¶i mua ®−îc chÝnh phÈm , ®−îc s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña m×nh. Do tÝnh chÊt cña c«ng t¸c x©y dùng khã kh¨n , phøc t¹p nªn chñ ®Çu t− ph¶i thuª t− vÊn ®¶m b¸o chÊt l−îng. C¬ së ®Ó nhËn biÕt vμ kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm lμ sù ®¸p øng c¸c Yªu cÇu chÊt l−îng ghi trong bé Hå s¬ mêi thÇu . HiÖn nay chóng ta viÕt c¸c yªu cÇu chÊt l−îng trong bé Hå s¬ mêi thÇu cßn chung chung v× c¸c c¬ quan t− vÊn ch−a quen víi c¸ch lμm míi nμy cña kinh tÕ thÞ tr−êng . Nh÷ng ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña kiÓm tra chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng lμ : 1.3.1. Ng−êi cung øng hµng ho¸ lµ ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm tr−íc hÕt . §©y lμ ®iÒu kiÖn ®−îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t− vμ nhμ thÇu . Tõ ®iÒu nμy mμ mäi hμng ho¸ cung øng ®−a vμo c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ®¸p øng víi yªu cÇu cña c«ng t¸c. Tr−íc khi ®−a vËt t− , thiÕt bÞ vμo t¹o nªn s¶n phÈm x©y dùng nhμ thÇu ph¶i ®−a mÉu vμ c¸c chØ tiªu cho Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt vμ mÉu còng nh− c¸c chØ tiªu ph¶i l−u tr÷ t¹i n¬i lμm viÖc cña Chñ ®Çu t− ë c«ng tr−êng. ChØ tiªu kü thuËt (tÝnh n¨ng ) cÇn ®−îc in thμnh v¨n b¶n nh− lμ chøng chØ xuÊt x−ëng cña nhμ cung øng vμ th−êng yªu cÇu lμ b¶n in chÝnh thøc cña nhμ cung øng . Khi dïng b¶n sao th× ®¹i diÖn nhμ cung øng ph¶i ký x¸c nhËn
 9. www.Gia24.vn vμ cã dÊu ®ãng x¸c nhËn mμu ®á vμ cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− b»ng v¨n b¶n. Mäi sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− duyÖt l¹i trªn c¬ së xem xÐt cña t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®ång ý. Nhμ cung øng vμ nhμ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ sù t−¬ng thÝch cña hμng ho¸ mμ m×nh cung cÊp víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu vμ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ chÊt l−îng vμ sù phï hîp cña s¶n phÈm nμy. C¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lμ ng−êi cã tr¸ch nhiÖm duy nhÊt gióp Chñ nhiÖm dù ¸n kÕt luËn r»ng s¶n phÈm do nhμ thÇu cung øng lμ phï hîp víi c¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña c«ng tr×nh . C¸n bé t− vÊn gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng ®−îc Chñ ®Çu t− uû nhiÖm cho nhiÖm vô ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ thay mÆt Chñ ®Çu t− trong viÖc ®Ò xuÊt chÊp nhËn nμy . 1.3.2. KiÓm tra cña t− vÊn kü thuËt chñ yÕu b»ng m¾t vµ dông cô ®¬n gi¶n cã ngay t¹i hiÖn tr−êng : Mét ph−¬ng ph¸p luËn hiÖn ®¹i lμ mçi c«ng t¸c ®−îc tiÕn hμnh th× øng víi nã cã mét ( hay nhiÒu ) ph−¬ng ph¸p kiÓm tra t−¬ng øng. Nhμ thÇu tiÕn hμnh thùc hiÖn mét c«ng t¸c th× yªu cÇu gi¶i tr×nh ®ång thêi lμ dïng ph−¬ng ph¸p nμo ®Ó biÕt ®−îc chØ tiªu chÊt l−îng ®¹t bao nhiªu vμ dïng dông cô hay ph−¬ng tiÖn g× cho biÕt chØ tiªu Êy . BiÖn ph¸p thi c«ng còng nh− biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng Êy ®−îc t− vÊn tr×nh Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tr−íc khi thi c«ng . Qu¸ tr×nh thi c«ng , kü s− cña nhμ thÇu ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng cña s¶n phÈm mμ c«ng nh©n lμm ra . VËy trªn c«ng tr−êng ph¶i cã c¸c dông cô kiÓm tra ®Ó biÕt c¸c chØ tiªu ®· thùc hiÖn. ThÝ dô : ng−êi cung cÊp bª t«ng hoÆc v÷a th−¬ng phÈm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c−êng ®é chÞu nÐn mÉu khi mÉu ®¹t 7 ngμy tuæi . NÕu kÕt qu¶ b×nh th−êng th× nhμ thÇu kiÓm tra nÐn mÉu 28 ngμy . NÕu kÕt qu¶ cña 7 ngμy cã nghi vÊn th× nhμ thÇu ph¶i thö c−êng ®é nÐn ë 14 ngμy vμ 28 ngμy ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng bª t«ng . NÕu ba lo¹i mÉu 7 , 14 , 28 cã kÕt qu¶ g©y ra nghi vÊn th× t− vÊn kiÓm tra yªu cÇu lμm c¸c thÝ nghiÖm bæ sung ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng cuèi cïng. Khi thi c«ng cäc nhåi, nhÊt thiÕt t¹i n¬i lμm viÖc ph¶i cã tû träng kÕ ®Ó biÕt dung träng cña bentonite , ph¶i cã phÔu March vμ ®ång hå bÊm gi©y ®Ó kiÓm tra ®é nhít cña dung dÞch khoan , ph¶i cã èng nghiÖm ®Ó ®o tèc ®é ph©n t¸ch n−íc cña dung dÞch . . . Nãi chung th× t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¶i chøng kiÕn qu¸ tr×nh thi c«ng vμ qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ng−êi thi c«ng vμ nhËn ®Þnh qua hiÓu biÕt cña m×nh th«ng qua quan s¸t b»ng m¾t víi s¶n phÈm lμm ra . Khi nμo qui tr×nh b¾t buéc hay cã nghi ngê th× t− vÊn yªu cÇu nhμ thÇu thuª phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra vμ phßng thÝ nghiÖm cã nghÜa vô b¸o sè liÖu ®¹t ®−îc qua kiÓm tra cho t− vÊn ®Ó t− vÊn kÕt luËn viÖc ®¹t hay kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l−îng. §Ó tr¸nh tranh chÊp , t− vÊn kh«ng nªn trùc tiÕp kiÓm tra mμ chØ nªn chøng kiÕn sù kiÓm tra cña nhμ thÇu vμ tiÕp nhËn sè liÖu ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm . Khi cã nghi ngê , t− vÊn sÏ chØ ®Þnh ng−êi kiÓm tra vμ nhμ thÇu ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu nμy . 1.3.3. KiÓm tra b»ng dông cô t¹i chç :
 10. www.Gia24.vn Trong qu¸ tr×nh thi c«ng , c¸n bé , kü s− cña nhμ thÇu ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm cña c«ng nh©n lμm ra sau mçi c«ng ®o¹n hay gi÷a c«ng ®o¹n khi thÊy cÇn thiÕt . Nh÷ng lÇn kiÓm tra nμy cÇn cã sù chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng. Mäi viÖc kiÓm tra vμ thi c«ng kh«ng cã sù b¸o tr−íc vμ yªu cÇu t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng chøng kiÕn , ng−êi t− vÊn cã quyÒn tõ chèi viÖc thanh to¸n khèi l−îng ®· hoμn thμnh nμy . KiÓm tra kÝch th−íc c«ng tr×nh th−êng dïng c¸c lo¹i th−íc nh− th−íc tÇm , th−íc cuén 5 mÐt vμ th−íc cuén dμi h¬n . KiÓm tra ®é cao , ®é th¼ng ®øng th−êng sö dông m¸y ®o ®¹c nh− m¸y thuû b×nh , m¸y kinh vÜ . Ngoμi ra , trªn c«ng tr−êng cßn nªn cã sóng bËt n¶y ®Ó kiÓm tra s¬ bé c−êng ®é bª t«ng . Nh÷ng dông cô nh− qu¶ däi chuÈn , däi laze , èng nghiÖm , tû träng kÕ , c©n tiÓu ly , lß xÊy , viªn bi thÐp , . . . cÇn ®−îc trang bÞ . Nãi chung trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c dông cô kiÓm tra c¸c viÖc th«ng th−êng . Nh÷ng dông cô kiÓm tra trªn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc kiÓm chuÈn theo ®óng ®Þnh kú . ViÖc kiÓm chuÈn ®Þnh kú lμ c¸ch lμm tiªn tiÕn ®Ó tr¸nh nh÷ng sai sè vμ nghi ngê x¶y ra qua qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. Trong viÖc kiÓm tra th× néi bé nhμ thÇu kiÓm tra lμ chÝnh vμ t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng chØ chøng kiÕn nh÷ng phÐp kiÓm tra cña nhμ thÇu . Khi nμo nghi ngê kÕt qu¶ kiÓm tra th× nhμ thÇu cã quyÒn yªu cÇu nhμ thÇu thuª ®¬n vÞ kiÓm tra kh¸c . Khi thËt cÇn thiÕt , t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng cã quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ kiÓm tra vμ nhμ thÇu ph¶i ®¸p øng yªu cÇu nμy . 1.3.4. KiÓm tra nhê c¸c phßng thÝ nghiÖm : ViÖc thuª c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hμnh kiÓm tra mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng ®−îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn kü thuËt vμ khi t¹i c«ng tr−êng cã sù kh«ng nhÊt trÝ vÒ sù ®¸nh gi¸ chØ tiªu chÊt l−îng mμ b¶n th©n nhμ thÇu tiÕn hμnh . Nãi chung viÖc lùa chän ®¬n vÞ thÝ nghiÖm , nhμ thÇu chØ cÇn ®¶m b¶o r»ng ®¬n vÞ thÝ nghiÖm Êy cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕn hμnh thö c¸c chØ tiªu cô thÓ ®−îc chØ ®Þnh. Cßn khi nghi ngê hay cÇn ®¶m b¶o ®é tin cËy cÇn thiÕt th× t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng dμnh quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ thÝ nghiÖm . Nhμ thÇu lμ bªn ®Æt ra c¸c yªu cÇu thÝ nghiÖm vμ nh÷ng yªu cÇu nμy ph¶i ®−îc Chñ nhiÖm dù ¸n dùa vμo tham m−u cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng kiÓm tra vμ ®Ò nghÞ th«ng qua b»ng v¨n b¶n . §¬n vÞ thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm vμ ng−êi c«ng bè chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm lμm ra ph¶i lμ chñ nhiÖm dù ¸n qua tham m−u cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng . CÇn l−u ý vÒ t− c¸ch ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vμ tÝnh hîp ph¸p cña c«ng cô thÝ nghiÖm . §Ó tr¸nh sù cung cÊp sè liÖu sai lÖch do dông cô thÝ nghiÖm ch−a ®−îc kiÓm chuÈn , yªu cÇu mäi c«ng cô thÝ nghiÖm sö dông ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña v¨n b¶n x¸c nhËn ®· kiÓm chuÈn . §¬n vÞ thÝ nghiÖm chØ cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu cña c¸c chØ tiªu ®−îc yªu cÇu kiÓm ®Þnh cßn viÖc nh÷ng chØ tiªu Êy cã ®¹t yªu cÇu hay cã phï hîp víi
 11. www.Gia24.vn chÊt l−îng s¶n phÈm yªu cÇu ph¶i do t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¸t biÓu vμ ghi thμnh v¨n b¶n trong tê nghiÖm thu khèi l−îng vμ chÊt l−îng hoμn thμnh. 1.3.5. KÕt luËn vµ lËp hå s¬ chÊt l−îng (i) NhiÖm vô cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lμ ph¶i kÕt luËn tõng c«ng t¸c , tõng kÕt cÊu , tõng bé phËn hoμn thμnh ®−îc thùc hiÖn lμ cã chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu hay ch−a phï hîp víi yªu cÇu . §Ýnh kÌm víi v¨n b¶n kÕt luËn cuèi cïng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm cho tõng kÕt cÊu , tõng tÇng nhμ , tõng h¹ng môc lμ c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn tõng chi tiÕt , tõng vËt liÖu cÊu thμnh s¶n phÈm vμ hå s¬ kiÓm tra chÊt l−îng c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng. L©u nay c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt l−îng vËt liÖu , chÊt l−îng thi c«ng ghi rÊt chung chung . CÇn l−u ý r»ng mçi b¶n x¸c nhËn ph¶i cã ®Þa chØ kÕt cÊu sö dông , kh«ng thÓ ghi chÊt l−îng ®¶m b¶o chung chung. TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nμy ®ãng thμnh tËp theo tr×nh tù thi c«ng ®Ó khi tra cøu thuËn tiÖn. (ii) §i ®«i víi c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu , v¨n b¶n chÊp nhËn chÊt l−îng kÕt cÊu lμ nhËt ký thi c«ng . NhËt ký thi c«ng ghi chÐp nh÷ng d÷ kiÖn c¬ b¶n x¶y ra trong tõng ngμy nh− thêi tiÕt , diÔn biÕn c«ng t¸c ë tõng vÞ trÝ, nhËn xÐt qua sù chøng kiÕn c«ng t¸c vÒ tÝnh h×nh chÊt l−îng c«ng tr×nh. ý kiÕn cña nh÷ng ng−êi liªn quan ®Õn c«ng t¸c thi c«ng khi hä chøng kiÕn viÖc thi c«ng , nh÷ng ý kiÕn ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt qua qu¸ tr×nh thi c«ng vμ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ ý kiÕn cña gi¸m s¸t cña nhμ thÇu . . . (iii) B¶n vÏ hoμn c«ng cho tõng kÕt cÊu vμ bé phËn c«ng tr×nh ®−îc lËp theo ®óng qui ®Þnh. TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nμy dïng lμm c¬ së cho viÖc thanh to¸n khèi l−îng hoμn thμnh vμ c¬ së ®Ó lËp biªn b¶n tæng nghiÖm thu , bμn giao c«ng tr×nh cho sö dông. 1.4 Nh÷ng ®Æc thï vµ quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c x©y dùng c«ng tr×nh khai th¸c má : LuËt kho¸ng s¶n ®−îc Quèc héi n−íc Céng hoμ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam kho¸ IX, kú häp thø 9 th«ng qua ngμy 29 th¸ng 3 n¨m 1996 vμ cã hiÖu lùc thi hμnh ngμy 01- 9-1996 . Trong luËt nμy quy ®Þnh: Khoáng sản là tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng những tích tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn, thể lỏng, thể khí, hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác. Khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ mà sau này có thể được khai thác lại, cũng là khoáng sản. C¸c ho¹t ®éng vÒ khai th¸c vμ chÕ biÕn kho¸ng s¶n lμ c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ph¶i thiÕt lËp vμ x©y dùng c¸c má. Khai thác khoáng sản là hoạt động xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, sản xuất và các hoạt động có liên quan trực tiếp nhằm thu khoáng sản. Chế biến khoáng sản là hoạt động phân loại, làm giàu khoáng sản, hoạt động khác nhằm làm tăng giá trị khoáng sản đã khai thác.
 12. www.Gia24.vn §èi víi khu vùc ho¹t ®éng kho¸ng s¶n, Nhμ n−íc quy ®Þnh trong LuËt Kho¸ng s¶n nh− sau : " Điều 13. Khu vực hoạt động khoáng sản 1- Các khu vực hoạt động khoáng sản gồm có: a) Khu vực hạn chế là khu vực hoạt động khoáng sản chỉ được tiến hành theo các điều kiện hạn chế do Chính phủ quy định; b) Khu vực đấu thầu là khu vực hoạt động khoáng sản chỉ được tiến hành theo kết quả đấu thầu; c) Khu vực thông thường là khu vực hoạt động khoáng sản không theo các quy định tại các điểm a và b khoản này. 2- Chính phủ quy định và công bố khu vực hạn chế, khu vực đấu thầu. Điều 14. Khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 1- Không được hoạt động khoáng sản tại các khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản vì lý do quốc phòng, an ninh, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan hoặc vì lợi ích công cộng khác. Chính phủ quy định và công bố khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 2- Trong trường hợp hoạt động khoáng sản đang được phép tiến hành ở khu vực mà khu vực đó bị công bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì Chính phủ giải quyết thỏa đáng những thiệt hại cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản do việc cấm hoặc tạm thời cấm gây ra. Điều 15. Khu vực có khoáng sản độc hại Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có trách nhiệm khoanh định khu vực có khoáng sản độc hại, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan lao động, y tế có thẩm quyền để có biện pháp bảo vệ sức khỏe của nhân dân và hạn chế tác hại đối với môi trường, môi sinh ở địa phương. Điều 16. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản 1- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu và thực hiện các quy định khác của Luật bảo vệ môi trường để hạn chế tối đa tác động xấu đến các thành phần môi trường; thực hiện việc phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai sau khi kết thúc từng giai đoạn hoặc toàn bộ hoạt động khoáng sản. 2- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải chịu mọi chi phí bảo vệ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai. Chi phí bảo vệ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai phải được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản hoặc đề án thăm dò khoáng sản. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải ký quỹ tại một Ngân hàng Việt Nam hoặc Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam để bảo đảm cho việc phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai. Điều 17. Sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản
 13. www.Gia24.vn 1- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản được ký hợp đồng thuê đất để hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với Luật này. Khi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm dứt; khi từng phần diện tích khai thác được trả lại thì hợp đồng thuê đất cũng được thay đổi tương ứng. Khi có sự thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản thì hợp đồng thuê đất được ký lại. 2- Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát, thăm dò khoáng sản không phải thuê đất đối với khu vực được phép khảo sát, thăm dò, nếu hoạt động khảo sát, thăm dò không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, nhưng phải bồi thường thiệt hại do hoạt động khảo sát, thăm dò gây ra. Nếu hoạt động khảo sát, thăm dò có sử dụng đất thường xuyên thì tổ chức, cá nhân được phép khảo sát, thăm dò phải thuê đất đối với diện tích đó theo quy định của Chính phủ. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trong lòng đất không phải thuê đất đối với những diện tích không sử dụng đất mặt; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 3- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải bồi thường thiệt hại do việc sử dụng đất để hoạt động khoáng sản gây ra. Điều 18. Sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản 1- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản được sử dụng các nguồn nước thiên nhiên để tiến hành hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về nước và phù hợp với Luật này. 2- Nguồn nước, khối lượng nước và phương thức sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản phải được xác định trong đề án thăm dò, báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản và thiết kế mỏ; nước đã qua sử dụng thì tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Điều 19. Sử dụng cơ sở hạ tầng trong hoạt động khoáng sản 1- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản được sử dụng hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước và các cơ sở hạ tầng khác để phục vụ hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 2- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới các cơ sở hạ tầng phù hợp với đề án thăm dò hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản đã được chấp thuận. Điều 20. Bảo hiểm trong hoạt động khoáng sản Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải mua bảo hiểm đối với các phương tiện, công trình phục vụ hoạt động khoáng sản, bảo hiểm môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật. " VÒ khai th¸c vμ chÕ biÕn kho¸ng s¶n , LuËt kho¸ng s¶n quy ®Þnh : "
 14. www.Gia24.vn KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Điều 31. Giấy phép khai thác khoáng sản 1- Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn mà tổ chức, cá nhân được phép thăm dò không nộp đơn xin giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, thì giấy phép thăm dò mới hoặc giấy phép khai thác khoáng sản có thể được cấp đối với khu vực đó cho tổ chức, cá nhân khác. 2- Đối với khu vực đã thăm dò, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, phù hợp với quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 5 và các điều 13 và 14 của Luật này. 3- Thời hạn của một giấy phép khai thác khoáng sản căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đối với từng dự án, nhưng không quá ba mươi năm và được gia hạn theo quy định của Chính phủ; tổng thời gian gia hạn không quá hai mươi năm. 4- Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cùng với giấy phép đầu tư hoặc sau khi giấy phép đầu tư đã được cấp theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều 32. Quyền của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có các quyền sau đây: 1- Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác theo quy định của pháp luật; 2- Tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép; thăm dò trong khu vực đã được cấp giấy phép khai thác; 3- Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản đã được khai thác theo quy định của pháp luật; 4- Xin gia hạn, trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại từng phần diện tích khai thác theo quy định của Chính phủ; 5- Chuyển nhượng quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ; 6- Để thừa kế quyền khai thác theo quy định của pháp luật nếu là cá nhân được phép khai thác khoáng sản; 7- Khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản chính với điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc khai thác khoáng sản đi kèm đó theo quy định của Chính phủ; 8- Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; 9- Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của Luật này.
 15. www.Gia24.vn Điều 33. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây: 1- Nộp lệ phí giấy phép, tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, thuế tài nguyên khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; 2- Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ đã được chấp thuận; 3- Tận thu khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chấp thuận; 4- Thu thập, lưu giữ số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản và báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 5- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và ngày bắt đầu hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; thông báo kế hoạch khai thác khoáng sản cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ trước khi thực hiện; 6- Thực hiện các nghĩa vụ về việc bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này; 7- Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra; 8- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép tiến hành trong khu vực khai thác; cho việc xây dựng các công trình giao thông, đường dẫn nước, đường tải điện, đường thông tin đi qua mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản; 9- Nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy phép khai thác hết hạn; thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 40 của Luật này; 10- Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội; 11- Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của Luật này. Điều 34. Thuế tài nguyên khoáng sản 1- Thuế tài nguyên khoáng sản được tính trên sản lượng khoáng sản thương phẩm thực tế khai thác được và theo giá bán. 2- Khung thuế suất, thuế suất và chế độ thu nộp thuế tài nguyên khoáng sản do pháp luật về thuế quy định. Điều 35. An toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản
 16. www.Gia24.vn 1- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản và mọi người làm việc tại mỏ đều phải thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động. 2- Nội quy lao động của mỏ phải được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về lao động. Các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 3- Khi có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lao động, giám đốc điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân có thể xảy ra sự cố. 4- Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, giám đốc điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời báo cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm hỗ trợ việc cấp cứu và khắc phục hậu quả của sự cố về an toàn lao động xảy ra trong khu vực khai thác. 5- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Điều 36. Giám đốc điều hành mỏ 1- Giám đốc điều hành mỏ do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản cử ra để trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản, chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Giám đốc điều hành mỏ phải là người có trình độ và năng lực quản lý về khai thác mỏ. 2- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có quyền không chấp nhận và yêu cầu tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản thay giám đốc điều hành mỏ khi xét thấy không đủ điều kiện đảm đương công việc. 3- Không được tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản nếu không có giám đốc điều hành mỏ. Điều 37. Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ 1- Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Chính phủ. 2- Thiết kế mỏ phải phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước khi thi công.
 17. www.Gia24.vn 3- Trong quá trình khai thác, nếu có những thay đổi khác với báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế mỏ thì tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để xem xét, quyết định. Điều 38. Bản đồ hiện trạng mỏ Tại mỏ phải có bản đồ hiện trạng mỏ. Định kỳ theo quy định của Chính phủ và khi có yêu cầu tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải nộp bản đồ hiện trạng mỏ kèm theo báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, đầy đủ của bản đồ hiện trạng mỏ. Điều 39. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 1- Sau mười hai tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản chưa bắt đầu việc xây dựng cơ bản mỏ mà không có lý do chính đáng; 2- Sau mười hai tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu hoạt động sản xuất được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản chưa bắt đầu hoạt động sản xuất mà không có lý do chính đáng; 3- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản vi phạm một trong các quy định tại Điều 33 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn do Chính phủ quy định kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản đã có văn bản thông báo; 4- Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này; 5- Cá nhân được phép khai thác khoáng sản chết mà không có người thừa kế quyền khai thác, tổ chức được phép khai thác bị giải thể hoặc phá sản mà không có tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ; 6- Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài chấm dứt hiệu lực. Điều 40. Chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản 1- Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a) Giấy phép bị thu hồi; b) Giấy phép hết hạn; c) Giấy phép được trả lại. 2- Khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì: a) Các quyền liên quan đến giấy phép khai thác khoáng sản cũng chấm dứt; b) Các công trình, thiết bị để bảo đảm an toàn mỏ và bảo vệ môi trường ở khu vực được xác định trong giấy phép khai thác khoáng sản đều thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá huỷ;
 18. www.Gia24.vn c) Ngoài những tài sản nói tại điểm b khoản này, trong thời hạn do Chính phủ quy định, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực được xác định trong giấy phép khai thác khoáng sản; sau thời hạn nói trên, mọi tài sản còn lại đều thuộc sở hữu nhà nước; d) Trong thời hạn quy định tại điểm c khoản này, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật. §iÒu 41. Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng 1. Ho¹t ®éng khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n cña LuËt nμy. 2. Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng, trõ c¸t, sái lßng s«ng, víi c«ng suÊt khai th¸c kh«ng qu¸ 100.000 m3/n¨m vμ thêi gian khai th¸c, kÓ c¶ thêi gian gia h¹n kh«ng qu¸ n¨m n¨m th× kh«ng b¾t buéc ph¶i tiÕn hμnh th¨m dß kho¸ng s¶n. 3. C¸c tr−êng hîp khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng sau ®©y kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp khai th¸c: a) Khai th¸c kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng trong ph¹m vi diÖn tÝch ®Êt cña dù ¸n ®Çu t− c«ng tr×nh ®· ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc cho phÐp ®Çu t− mμ s¶n phÈm khai th¸c chØ ®−îc sö dông cho x©y dùng c«ng tr×nh ®ã. Tr−íc khi tiÕn hμnh khai th¸c kho¸ng s¶n, tæ chøc ®−îc quyÒn khai th¸c ph¶i ®¨ng ký khu vùc, c«ng suÊt, khèi l−îng, ph−¬ng ph¸p, thiÕt bÞ vμ kÕ ho¹ch khai th¸c t¹i Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc trung −¬ng. ViÖc qu¶n lý, sö dông kho¸ng s¶n khai th¸c ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Khai th¸c kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng trong diÖn tÝch ®Êt ë cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai mμ s¶n phÈm khai th¸c chØ nh»m phôc vô cho viÖc x©y dùng cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ã. 4. ChÝnh phñ ban hμnh danh môc kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng th«ng th−êng.” Điều 42. Khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên 1- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên ngoài việc tuân theo các quy định khác của Luật này còn phải thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm; định kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; không khai thác quá lưu lượng cho phép.
 19. www.Gia24.vn 2- Việc khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên để sử dụng vào mục đích điều trị bệnh, điều dưỡng và giải khát phải được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận. Điều 43. Khai thác khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt và độc hại Hoạt động khai thác khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt và độc hại phải tuân theo các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật. Chính phủ quy định danh mục các khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt và độc hại. §iÒu 43a. Khai th¸c kho¸ng s¶n ë khu vùc cã dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1. ViÖc khai th¸c kho¸ng s¶n ë khu vùc cã dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, trõ c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi khu vùc ®· ®−îc ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ tμi nguyªn kho¸ng s¶n hoÆc ch−a ®−îc ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ mμ ph¸t hiÖn cã kho¸ng s¶n th× c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 cña LuËt nμy quyÕt ®Þnh viÖc th¨m dß lμm c¬ së cho cÊp giÊy phÐp khai th¸c tr−íc khi dù ¸n ®−îc phª duyÖt hoÆc cÊp giÊy phÐp ®Çu t−; b) §èi víi khu vùc ch−a ®−îc ®iÒu tra ®¸nh gi¸ vÒ tμi nguyªn kho¸ng s¶n mμ trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh ph¸t hiÖn cã kho¸ng s¶n th× c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 cña LuËt nμy quyÕt ®Þnh viÖc khai th¸c hoÆc kh«ng khai th¸c; quyÕt ®Þnh tiÕn ®é trong tr−êng hîp khai th¸c nh»m b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr−êng hîp nμy, kh«ng b¾t buéc ph¶i tiÕn hμnh th¨m dß kho¸ng s¶n. 2. §èi víi khu vùc cã dù ¸n ®Çu t− c«ng tr×nh quan träng quèc gia thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t− cña Quèc héi hoÆc c«ng tr×nh quan träng cã chñ tr−¬ng ®Çu t− cña ChÝnh phñ, Thñ t−íng ChÝnh phñ, ®· ®−îc ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ vÒ tμi nguyªn kho¸ng s¶n hoÆc ch−a ®−îc ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ mμ ph¸t hiÖn cã kho¸ng s¶n th× Bé Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi bé, ngμnh liªn quan vμ Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc trung −¬ng n¬i cã c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh viÖc khai th¸c vμ cÊp giÊy phÐp khai th¸c theo thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 cña LuËt nμy ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh. 3. Trong tr−êng hîp xÐt thÊy viÖc khai th¸c kho¸ng s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vμ kho¶n 2 §iÒu nμy kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc kh«ng cã tæ chøc, c¸ nh©n xin khai th¸c th× c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 cña LuËt nμy quyÕt ®Þnh viÖc kh«ng khai th¸c vμ cã v¨n b¶n tr¶ lêi cho c¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t−, c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t− hoÆc chñ ®Çu t−. 4. Khai th¸c kho¸ng s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vμ kho¶n 2 §iÒu nμy mμ tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n kh«ng ph¶i lμ chñ ®Çu t− c«ng tr×nh ®· ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt th× viÖc sö dông ®Êt ®Ó khai th¸c kho¸ng s¶n do hai bªn tho¶ thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.” VÒ chÕ biÕn kho¸ng s¶n còng lμ ho¹t ®éng vÒ má ®−îc luËt quy ®Þnh nh− sau:
 20. www.Gia24.vn CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Điều 44. Giấy phép chế biến khoáng sản Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được phép. Việc cấp, thu hồi giấy phép chế biến khoáng sản do Chính phủ quy định. Điều 45. Quyền của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản có các quyền sau đây: 1- Được mua khoáng sản đã khai thác hợp pháp; nhập khẩu thiết bị, công nghệ, vật liệu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động chế biến; tiến hành chế biến khoáng sản theo quy định của giấy phép; 2- Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản đã được chế biến theo quy định của pháp luật; 3- Xin gia hạn, trả lại giấy phép, chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ; 4- Để thừa kế quyền chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật nếu là cá nhân được phép chế biến khoáng sản; 5- Khiếu nại, khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép chế biến hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 6- Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của Luật này. Điều 46. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây: 1- Nộp lệ phí giấy phép, thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; 2- Thu hồi tối đa thành phần có ích của khoáng sản; 3- áp dụng công nghệ và thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường, môi sinh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 4- Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; 5- Bồi thường thiệt hại do hoạt động chế biến gây ra; 6- Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 7- Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội; 8- Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của Luật này. Điều 47. Chế biến khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt và độc hại Hoạt động chế biến khoáng sản quý, hiếm, đặc biệt và độc hại phải tuân theo các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=469

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2