intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng về kỹ năng quản trị kinh doanh - bán hàng

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

1.306
lượt xem
622
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bao gồm các phương pháp xây dựng kế hoạch, cách hoạch định và phân tích kinh doanh, rất hữu ích đối với một nhà quản trị doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về kỹ năng quản trị kinh doanh - bán hàng

 1. Ch-¬ng 3. HÖ t hèng ph-¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch (Met hodology of Planning) 3.1. C¸c nguyªn t ¾c ho¹ch ®Þnh 3.2. HÖ t hèng c¸c ph-¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch 3.2.1. C¸c ph-¬ng ph¸p t Ýnh t o¸n chØ t iªu kÕ ho¹ch t h«ng dông (c©n ®èi, ®Þnh møc, ph©n t Ých, kÕ t hõa) 3.2.2. C¸c ph-¬ng ph¸p ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc dµi h¹n, t hÈm ®Þnh quyÕt ®Þnh hoÆc sö dông c¸ biÖt 3.3. C¸c kh¸i niÖm kinh t Õ c¬ së t r ong ho¹ch ®Þnh kinh doanh 3.3.1. H Ö t hèng chØ t iªu s¶n xuÊt vµ t iªu t hô s¶n phÈm 3.3.2. K h¸i niÖm kÕt qu¶ kinh doanh vµ quy t r ×nh h¹ch t o¸n kinh doanh 3.3.3. H Ö t hèng chØ t iªu hiÖu qu¶ kinh doanh t r ong doanh nghiÖp 3.3.4. C¸c nguyªn lý nghiÖp vô qu¶n lý chøc n¨ng vµ qu¶n lý yÕu t è SXK D 3.4. H-íng hoµn t hiÖn cña hÖ t hèng c¸c ph-¬ng ph¸p ho¹ch ®Þnh Bµi tËp    
 2. 3.1. C¸c nguyªn t ¾c ho¹ch ®Þnh 3.1.1. Nguyªn t ¾c vÒ M ä i kÕ ho¹ch ba o gi ê còng ®-î c so¹n th¶o nh»m ®¹t ®Õn tÝnh môc t iªu. nh÷ng môc ti ªu cô thÓ nµo ®ã . N Õu kh«ng x¸c ®Þnh r â môc ti ªu cÇn ®¹t l µ g× th× sÏ kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng qu¶n l ý nã i chung vµ c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch nã i r i ªng. 3.1.2. Nguyªn M ä i s¶n phÈm cña qu¸ tr ×nh ho¹ch ®Þnh (c¸c v¨n b¶n kÕ t¾c vÒ ho¹ch) chØ cã hi Öu qu¶ khi ®¹t ®Õn nh÷ng møc ®é nhÊt tÝnh khoa ®Þnh vÒ c¨n cø khoa hä c vµ c¸c nghi Öp vô ho¹ch ®Þnh ph¶i häc. Cã hai yÕu ☞ ®¶m b¶o ®é ti n cËy, tÝnh kh¶ thi ca o. T r ×nh ®é nhËn thøc vµ vËn dông c¸c quy l uËt kh¸ch qua n cã ¶nh h-ëng chi phèi xu h-í ng vËn ®éng cña c¸c tè quyÕt qu¸ tr ×nh, c¸c hi Ön t-î ng ki nh tÕ. ®Þnh tÝnh khoa häc: ☞ T r ×nh ®é øng, ¸p dông c¸c ti Õn bé khoa hä c kü thuËt vµo c«ng nghÖ qu¶n l ý nã i chung vµ nghi Öp vô ho¹ch ®Þnh nã i r i ªng 3.1.3. Nguyªn t ¾c §ßi há i ph¶i duy tr × c¸c mèi qua n hÖ tû l Ö c©n ®èi gi ÷a c¸c vÒ yÕu tè, c¸c bé phËn vµ c¸c qu¸ tr ×nh tr ong néi bé c¸c ho¹t tÝnh c©n ®èi ®éng s¶n xuÊt ki nh doa nh ë tr ¹ng th¸i thuËn l î i nhÊt cho vi Öc thùc hi Ön môc ti ªu. . Vi Öc ®i Òu chØnh tha y ®æi c¸c chØ ti ªu kÕ ho¹ch chØ ¸p dông tr ong tr -êng hî p ®Æc bi Öt cÇn thi Õt vµ ph¶i ti Õn hµnh ®å ng bé. 3.1.4. Nguyªn t ¾c M çi nhi Öm vô kÕ ho¹ch cô thÓ ®Òu ph¶i ®-î c gi a o cho tõng vÒ tÝnh c¸ nh©n chÞu tr ¸ch nhi Öm thùc hi Ön ví i sù r µng buéc ca o ph¸p lý. nhÊt, kÓ c¶ sù r µng buéc vËt chÊt. C¸c tr -êng hî p vi ph¹m kû l uËt hoÆc kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Òu ph¶i ®-î c xö l ý theo quy chÕ ph¸p l ý cña doa nh Back nghi Öp
 3. 3.2.1. Ph-¬ng ph¸p c©n ®èi (Balance M ethod) a . N éi dung N ghi ªn cøu Quy tr ×nh : mèi qua n hÖ gi ÷a nhu cÇu B-í c 1. Ph¸t hi Ön “mÊt c©n ®èi ” (nhu vÒ mét ®èi t-î ng ki nh tÕ cÇu < hoÆc > kh¶ n¨ng) th«ng ví i t- c¸ch l µ chØ ti ªu kÕ qua vi Öc l Ëp b¶ng c©n ®èi ho¹ch vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng B-í c 2. §Ò xuÊt c¸c bi Ön ph¸p c©n ®èi nhu cÇu ®ã nh»m ®Ò l µm cho nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tr ë xuÊt c¸c bi Ön ph¸p thi Õt thµnh t-¬ng xøng ví i nha u. l Ëp vµ duy tr × qua n hÖ T r ong sè nhi Òu bi Ön ph¸p c©n b»ng cÇn ph¶ i cã gi ÷a c©n ®èi , cÇn -u ti ªn chä n c¸c chóng bi Ön ph¸p “c©n ®èi tÝch cùc”  §Ó x©y dùng mét kÕ ho¹ch cÇn b. §Æc ®i Óm sö dông T r ong ph¶ i l Ëp mét sè l -î ng l í n c¸c mét tÝnh to¸n c©n ®èi chØ b¶ ng c©n ®èi . cã thÓ ®Ò cËp mét vµ chØ  Sè l -î ng c¸c b¶ng c©n ®èi phô mét ®èi t-î ng ho¹ch ®Þnh thuéc vµo quy m« vµ møc ®é thuéc mét chñng l o¹i cô thÓ. phøc t¹p cña c¸c mèi qua n hÖ N ghÜ a l µ, tr ong mét b¶ ng ki nh tÕ mµ doa nh nghi Öp c©n ®èi sè l -î ng c¸c ®èi t-î ng tha m gi a tr ong qu¸ tr ×nh ho¹t tÝnh to¸n ba o gi ê còng l µ ®éng. mét. Cã 3 nhã m c©n ®èi chñ yÕu:  C©n ®èi vËt t- (vËt chÊt);  C©n ®èi tµi chÝnh (ti Òn VÝ dô mÉu b¶ng c©n ®èi tÖ);  C©n ®èi l a o ®éng. Back
 4. 3.2.1.2. Ph-¬ng ph¸p ®Þnh møc (Nor mative M ethod). a. N éi dung cña ph-¬ng ph¸p ®ÞnhSö dông c¸c ®Þnh møc møc §Ó tÝnh to¸n ki nh tÕ kü thuËt vÒ §Ó tÝnh to¸n nhu cÇu vÒ ha o phÝ c¸c yÕu tè khèi l -î ng tõng yÕu tè nguå n l ùc cho mét ®¬n s¶n xuÊt ki nh tÕ cÇn vÞ s¶n phÈm ®Çu r a ki nh doa nh ph¶i cã ®Ó hoÆc mét ®¬n vÞ kÕt cã thÓ ®¹t ®- thùc hi Ön qu¶ tr ung gi a n (®¬n vÞ î c tõ mét quy khèi l -î ng thêi gi a n vËn hµnh m¸y m« yÕu tè s¶n xuÊt mã c thi Õt bÞ, mét gi a i nguå n l ùc ki nh doa nh ®o¹n gi a c«ng...) ®Çu vµo VÝ dô: S¶n ®Þnh kÕ ho¹ch cña ®· dù l -î ng N hu cÇu nguyªn l hi Ön cã i Öu chÝnh doa nh nghi Öp l µ 10.000 ®¬n = 10.000 sp * 1,5 kg =15.000 kg vÞ s¶n phÈm, ®Þnh møc ha o (15 tÊn) phÝ nguyªn l i Öu chÝnh l µ1,5 kg/1 s¶n phÈm. Khèi l -î ng N Õu tr ong kho hi Ön cã 4,5 tÊn nguyªn l i Öu cÇn cã sÏ ®-î c nguyªn l i Öu. L-î ng s¶n phÈm cã tÝnh b»ng c¸ch ®em s¶n l -î ng thÓ s¶n xuÊt ®-î c tõ l -î ng tå n nh©n ví i ®Þnh møc ha o phÝ kho nµy sÏ l µ nguyªn l i Öu cho mét ®¬n vÞ = 4.500 kg / 1,5 kg = 3.000 (sp) s¶n phÈm. b. §Æc ®iÓm sö dông. ChÊt l -î ng cña c¸c ®Þnh møc sÏ C¸c ®Þnh møc ph¶i quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh ti ªn chÊt l -î ng cña ti Õn kü thuËt s¶n c¸c chØ ti ªu kÕ xuÊt vµ tæ chøc s¶n   ho¹ch.   xuÊt, tæ chøc l a o ®éng. Back
 5. 3.2.1.3. Ph-¬ng ph¸p ho¹ch ®Þnh tõ viÖccña ph-¬ng ph¸p nh©n tÝch Quy tr ×nh ph©n tÝch c¸c ph©n tè t¸c gå m ba b-í c: ®éng. (Component-Analysisdù c¸c bi Ön i th¸c. B-í c 1. Lùa chäM ethod) ph¸p t¸c ®éng vµo c¸c nh©n tè n ®Þnh kha N éi dung cña ph-¬ng CÇn ph¶i tËp hî p vµ tÝnh to¸n c¸c sè ph¸p nµy l µ dùa tr ªn l i Öu sa u ®©y: vi Öc nghi ªn cøu c¬  Gi ¸ tr Þ chØ ti ªu ®· ®¹t ®-î c tr ong kú b¸o chÕ t¸c ®éng vµ møc c¸o. ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè ®èi ví i mét  T hèng kª c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tí i chØ hi Ön t-î ng ki nh tÕ ti ªu. tr ong t- c¸ch l µ chØ  §Ò xuÊt c¸c bi Ön ph¸p t¸c ®éng vµo c¸c ti ªu kÕ ho¹ch ®Ó l ùa nh©n tè l ùa chä n c¸c bi Ön ph¸p chä n kha i th¸c tr ong kú kÕ ho¹ch. t¸c ®éng vµo c¸c nh©n B-í c 2. X¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng tè nh»m ®¹t ®-î c sù nh©n tè r i ªng bi Öt ®èi ví i chØ ti ªu kÕ ho¹ch vËn M çi chØ ti hi Ön t- ®éng cña ªu thÝch cÇn tÝnh to¸n. î ng ki nhví i mét ph-¬ng hî p tÕ theo dù Cã thÓ dï ng nhi Òu ph-¬ng ph¸p l -î ng hã a : tÝnh ph¸p dµnh r i ªng. tr -í c. tha y thÕ l i ªn hoµn; hå i quy; hoÆc kü thuËt §©y l µ kh©u khã tÝnh to¸n chuyªn dï ng. kh¨n nhÊt cña quy B-í c 3. X¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng tæng thÓ tr ×nh. cña tÊt c¶ c¸c nh©n tè ®èi ví i chØ ti ªu kÕ ho¹ch. Ph-¬ng ph¸p dï ng®ßi há i ng-êi b×nh qu©n gi : Cã thÓ nµy ph-¬ng ph¸p sö dông ph¶i a §©y l µ ph-¬ng  Sù hi Óu hoÆc s©uc¸ch tÝnhchÊt cña ®èi t-î ng quyÒn bi Õt c¸c s¾c b¶n gi ¶n l -î c cho kÕt ph¸p chuyªn dông kÕ ho¹ch, ®óng. ®Æc ®i Óm ®Þnh tÝnh vµ qu¶ gÇn vÒ c¸c cho c¸c chØ ti ªu ®Þnh l -î ng cña nã ki nh tÕ tæng hî p nh- n¨ng suÊt, gi ¸  C¸ch xem xÐ t, ph©n tÝch hÖ thèng vµ tæng thµnh, møc thÓ nhi Òu vÊn ®Ò, doa nh l î i ...  Bi Õt ®Æt t×nh tr ¹ng cña c¸c yÕu tè néi t¹i cña Back
 6. 3.2.1.4. C¸c ph-¬ng ph¸p k Õ thõa tr uyÒn thèng a. Ph-¬ng ph¸p tû lÖ cè ®Þnh N éi dung dùa tr ªn sù gi ¶ ®Þnh r »ng xu h-í ng vËn ®éng cña mét sè nh©n tè cã l i ªn qua n ®Õn chØ ti ªu kÕ ho¹ch cÇn tÝnh to¸n l µ æn ®Þnh ®Ó ¸p dông c¸c sè l i Öu ®ã vµo vi Öc tÝnh to¸n chØ ti ªu kÕ ho¹ch cã thÓ ®¹t ®-î c tr ong kú. VÝ dô: Sk .h = Qk h × H Ö sè tå n kho kú b¸o c¸o H bc = 8% - (1- H bc) N ¨m kÕ ho¹ch dù ki Õn ®¹t gi ¸ tr Þ s¶n l -î ng l µ 3 tû ®å ng. D oa nh thu kú kÕ Sk h - Doanh t hu kú kÕ ho¹ch Skh ®-î c tÝnh ví i gi ¶ ®Þnh ho¹ch r »ng tû l Ö tå n kho vÉn cè ®Þnh nh- Qk h - S¶n l-îng kú kÕ n¨m b¸o c¸o. ho¹ch b. Ph-¬ng ph¸p gi¸bc Þ -tr ung b×nh theo tr äng sè (b×nh qu©n gia = 3 tû × (1- 0,08) = H tr H Ö sè t ån kho kú Sk.h quyÒn) 2,76 tû b¸o c¸o C«ng thøc tÝnh nh- sa u: n Víi: X = ∑ Xi Fi i =1 n (∀Fi ≥ 0 ; ∑ Fi = 1) i =1 X - gi¸ t r Þ t r ung b×nh t heo t r äng sè cña chØ t iªu X. X i - Tr Þ sè c¸ biÖt cña chØ t iªu X t r ong bé   phËn i,   F i - Tû t r äng cña bé phËn i t r ong t æng t hÓ Back c¸c bé phËn i,
 7. c. Ph-¬ng ph¸p hµm sè ho¸ cho c¸c chuçi sè liÖu kinh tÕ (quan hÖ ®éng) Ph-¬ng ph¸p nµy dùa tr ªn vi Öc nghi ªn cøu, kh¶o s¸t xu h-í ng vËn ®éng cña mét ®èi t-î ng ki nh tÕ ví i t- c¸ch l µ chØ ti ªu kÕ ho¹ch ®· ®Þnh h×nh vµ æn ®Þnh tr ong mét kho¶ng thêi gi a n t-¬ng ®èi dµi ®Ó x¸c ®Þnh tr Þ sè gÇn ®óng cña nã tr ong t-¬ng l a i (Víi sù ph¸t tr iÓn nhanh chãng cña c¸c k ü thuËt tÝnh to¸n, ngµy nay cã thÓ dÔ dµng thùc hiÖn viÖc hµm sè H×nh 4-2. Hµm hiÖu øng b¸n hµng cho c¸c chuçi sè liÖu k inh tÕ) ho¸ x (Sales-Response Funct ion) 13,5 13,05 02 § å thÞHµm hiÖu øng Doanh Chi phÝ b¸ n hµng 13,5 31 M¹i khèi 12,55 Y = 1,0181x5 -tiÕ thÞ+ 18,111x3thu p Doanh thu (Thousands $) 3, t r ong kú 7,6409x4 - 12,652x2 + 3,3102x 11,5 + ($) 2x 0,25 0,1511 13.500 0,5 0,45 65 $ 9,5 9,5 2, 11.000 0,75 0,95 -1 $ 1 2 x 7,5 11 1,25 6,75 4 ,1 18 5,5 1,5 6,75 + 1,75 9,5 Series1 x 09 4 Poly. (Series1) 2 3,5 2 11 ,6 4 2,25 12,55 -7 2 1,5 2,5 13,05 x 0,45 81 0,15 0,95 3 2.000$ 2,75 13,35tiÕp thÞ(hundeds $) Chi phÝ 01 0 1, -0,5 0 0,5 1 3 1,5 13,5 2 2,5 3 = 100$ 200$ 300$ Y 4 C¸c chi t iªu t iÕp t hÞ t r ong kú ($) Back
 8. 3.2. C¸c kh¸i niÖm kinh t Õ c¬ së t r ong ho¹ch ®Þnh kinh doanh 3.2.1. H Ö thèng chØ tiªu s¶ n xuÊt vµ tiªu thô s¶ n phÈm T oµn bé gi ¸ tr Þ khèi l - î ng s¶n xuÊt (ba o gå m 1. Gi ¸ tr Þ T æng s¶ n l -î ng c¶ s¶n phÈm dë da ng) Tr õ ®i : Ti ªu dïng néi bé l µm r a tr ong kú 2. Gi ¸ tr Þ s¶ n l -î ng hµng ho¸ Gi ¸ tr Þ l -î ng s¶n phÈm Tr õ ®i : Tån kho (I nventor i es) ®Ó cung cÊp (b¸n) tr ªn - Dù tr ÷ thÞ tr -êng - Tån ®äng 3. Gi ¸ tr Þ s¶ n l -î ng h.ho¸ thùc Gi ¸ tr Þ l -î ng s¶n hi Ön phÈm ®· ti ªu thô ®-î c tha nh to¸n vÒ nguyªn tõ k.doa nh chÝnh (N et t¾c mi ght sa l es) Céng thªm: C¸c nguån thu kh¸c: + H o¹t ®éng th-¬ng m¹i T æng c¸c nguå n thu tõ + DÞch vô ki nh doa nh chÝnh vµ 4. T æng doa nh thu phô (T ota l sa l es r evenue) Back
 9. 3.3.2. Kh¸i niÖm kÕt qu¶ kinh doanh vµ quy t r ×nh h¹ch t o¸n kinh doanh KÕt qu¶ ki nh doa nh mµ mçi nhµ doa nh nghi Öp mong nhËn ®-î c chÝnh l µ gi ¸ tr Þ l î i nhuËn r ßng (l î i nhuËn sa u thuÕ) T æng doa nh thu (Gr oss Sa l es) - Tr õ ®i c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh t hu (Allowances, Discount , Ret ur n, VAT & Expor t Taxes) HÖ t hèng 1. D oa nh thu thuÇn (N et Sa l es) chØ tiªu - Tr õ ®i Gi¸ vèn hµng b¸n (C.O.G.S) t r ong quy 2. Lî i nhuËn gép (Gr oss pr ofi t) t r ×nh h¹ch - Tr õ ®i chi phÝ b¸n hµng (Selling Expenses) t o¸n kinh - Tr õ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp doanh (Adm.Expenses) - Tr õ t iÒn l·i vèn vay (I nt er est Expences) 3. Lî i nhuËn thuÇn tõ k.doa nh chÝnh (N et Oper a t.Pr ofi t) + Thu nhËp t µi chÝnh (Financial I ncomes) + Thu nhËp bÊt t h-êng kh¸c (Ot her I ncome) 4. Lî i nhuËn tr -í c thuÕ (Pr ofi t befor e T a xes) - Tr õ ®i c¸c lo¹i t huÕ (I ncome Tax & ot her Taxes) Back
 10. N Õu mçi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ki nh doa nh (chÝnh vµ phô) tr ong n¨m kÕ ho¹ch ®Òu ®-î c h¹ch to¸n ®éc l Ëp vµ tÝnh tæng céng theo tõng h¹ng môc th× hÖ thèng chØ tiªu h¹ch to¸n ki nh doa nh sÏ cã d¹ng: Tæng doanh t hu (Gross Sales) - Tr õ ®i c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh t hu (Allowances, Discount , Ret urn, VAT & Expor t Taxes) S 1. D oa nh thu thuÇn (N et Sa l es) - Tr õ ®i Gi¸ vèn hµng b¸n (C.O.G.S) ∑ 2. Lî i nhuËn gép (Gr oss pr ofi t) - Tr õ ®i chi phÝ b¸n hµng (Selling Expenses) - Tr õ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (Adm.Expenses) Z T - Tr õ t iÒn l·i vèn vay (I nt er est Expences) 3. Lî i nhuËn tr -í c thuÕ (Pr ofi t befor e T a xes) - Tr õ ®i c¸c lo¹i t huÕ (I ncome Tax & ot her Taxes) 4. Lî i nhuËn sa u thuÕ (Pr ofi t a fter T a xes) ∏ Ta l Ëp ®-î c c«ng thøc tÝnh l î i nhuËn : Lîi nhuËn r ßng (sau thuÕ) cña doanh nghiÖp : S − Z − T Π = r DN π: Lîi nhuËn r ßng (sau thuÕ) cña s¶ n phÈm sp r =p −z −t SP SP SP     Back to 1
 11. C«ng t høc t iÖn Ých D o c¸c thuÕ suÊt T ’ (nhÊt l µ thuÕ thu nhËp doa nh nghi Öp) th-êng quy vÒ tû l Ö phÇn tr ¨m (%) theo gi ¸ tr Þ l î i nhuËn tr -í c thuÕ. V× (S-Z) chÝnh l µ l î i nhuËn tr -í c thuÕ, nªn gi ¸ tr Þ thuÕ T = T ’ (S - Z). Cã thÓ bi Õn ®æi c¸c c«ng thøc tr ªn thµnh d¹ng ti Ön dông h¬n: ∏r = (S - Z) - T ’ (S - Z) ⇒ Π = (S − Z)(1 − T' ) r DN Π = (P − z )(1 − T' ) r T -¬ng tù nh- SP SP SP SP vËy: VÝ dô: H ¹ch to¸n l î i nhuËn cña C«ng ty M . n¨m b¸o c¸o Back to
 12. Nh÷ng l-u ý khi h¹ch t o¸n lîi nhuËn Gi ¸ tr Þ ®Þnh phÝ ch-a thu hå i hÕt ®-î c D N chØ b¾t ®Çu cã Tr ong k inh tÕ thÞ céng l î i nhuËn khi ®¹t tr -êng, P thªm vµo TR møc tæng doa nh thu lîi nhuËn x¸c ®Þnh l î i nhuËn (T R) ®ñ bï ®¾p tæng tr ªn chi phÝ (T C) gå m c¬ së ph©n tÝch hßa chi phÝ ®Çu t- vµ vèn theo toµn bé TC E chi phÝ th-êng xuyªn thêi gian hoÆc tõng d-í i d¹ng (FC) vµ (VC) n¨m ho¹t ®éng. Π = (Q t.thô − Q BE )( Pbqtb − vsp ) l ç v× ch-a ®¹t ®Õn ®i Óm hßa vèn T æng l î i nhuËnGi ¸ b×nh qu©n thùc b¸n (a ver a ge tr -í c thuÕ r ea l i zed pr i ce) cña s¶n phÈm Q BE Q Sau k hi hßa vèn nÕu ®· Cã 2 c¸ch thu håi: tr ¶ hÕt c¸c k ho¶ n vay  TiÕp tôc k inh doanh ®Ó ®Çu t-, phÇn gi¸ tr Þ h¹ng thu håi qua k hÊu hao. môc ®Çu t- ch-a thu håi  Nh-îng b¸n tµi s¶ n nÕu hÕt tr ë thµnh thu nhËp k h«ng muèn tiÕp tôc cña DN (d-íi d¹ng hiÖn k inh doanh. vËt). Back
 13. 3.3.3. H Ö t hèng chØ t iªu hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh a. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶ n xuÊt k inh doanh. H i Öu qu¶ ki nh doa nh l µ qua n hÖ so s¸nh gi ÷a khèi l -î ng c¸c kÕt qu¶ ki nh doa nh ®¹t ®-î c ví i khèi l -î ng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cÇn cã ®Ó ®¹t ®-î c c¸c kÕt qu¶ ®ã . Outputs Inputs Efficiency= or Inputs Outputs C¸c kÕt qu¶ C¸c yÕu tè ®Çu vµo (th-êng ki nh doa nh th- tÝnh theo tæng sè hoÆc tõng êng dï ng: yÕu tè r i ªng bi Öt): S¶n l -î ng; T æng vèn ki nh doa nh; D oa nh thu; C«ng cô; §èi t-î ng vµ Søc l a o Lî i nhuËn. ®éng. B¶n chÊt cña H i Öu qu¶ ki nh doa nh §¸nh gi ¸ H i Öu qu¶ ki nh doa nh : cÇn:  Ph¶n ¸nh chÊt l -î ng cña ho¹t  KÕt l uËn vÒ chÊt l -î ng ®éng s¶n xuÊt ki nh doa nh. N ã (hi Öu qu¶) kha i th¸c, sö cho bi Õt mét ®¬n vÞ ®Çu vµo t¹o dông c¸c nguå n l ùc (tæng ®-î c ba o nhi ªu ®¬n vÞ ®Çu r a thÓ vµ r i ªng bi Öt); hoÆc ®Ó cã mét ®¬n vÞ ®Çu r a ti ªu tèn hÕt ba o nhi ªu ®¬n vÞ  Ph¸t hi Ön vµ l -î ng hã a ®-î c ®Çu vµo. c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn  Lµ kh¸i ni Öm t-¬ng ®èi , th-êng møc hi Öu qu¶ ®¹t ®-î c; ®-î c tÝnh b»ng c¸c ®¹i l -î ng t-¬ng  §Ò xuÊt c¸c bi Ön ph¸p n©ng ®èi (%, chØ sè... ) ca o hi Öu qu¶ ki nh doa nh cho kú ti Õp theo. Back
 14. b. Nguyªn t ¾c t hiÕt lËp c¸c chØ t iªu hiÖu qu¶ kinh doanh K Õt qu¶ kinh S¶n l-îng Q doanh (hoÆc Doanh L îi nhuËn ∏ §Çu vµo t hu S) L - Sè lao ®éng L (N¨ng Q/S (Doanh Π (hoÆc quü l-¬ng suÊt lîi ⇒ C¸c chØ ti ªu ph¶n W) lao L/W lao L/W ¸nh hi Öu qu¶ sö ®éng) ®éng) dông l a o ®éng. C - Vèn C (N¨ng Q/S (Doanh Π ⇒ C¸c chØ ti ªu ph¶n (Sè d- b×nh qu©n) suÊt vèn) C lîi vèn) C ¸nh hi Öu qu¶ sö dông vèn ki nh Z - Chi phÝ Z (C¸c (n¨ng suÊtQ/S (Doanh Π doa nh. ⇒ C¸c chØ ti ªu ph¶n yÕu t è ®Çu vµo ®· chi phÝ, sö dông vµo kinh gi¸ t hµnh) Z lîi chi phÝ) Z ¸nh hi Öu qu¶ c¸c doanh) yÕu tè ®-a vµo sö   dông. C¸c chØ ti ªu C¸c chØ n¨ng suÊt (hi Öu ti ªu suÊt) doa nh l î i C¸c chØ ti ªu H i Öu qu¶ ki nh doa nh ®-î c dï ng ®Ó:  §Þnh h-í ng môc ti ªu cho vi Öc so¹n th¶o kÕ ho¹ch ki nh doa nh  T hÈm ®Þnh l Çn cuèi kÕ ho¹ch ki nh doa nh tr -í c khi chÝnh thøc th«ng qua Back
 15. c. C¸c chØ t iªu hiÖu qu¶ K D cña doanh nghiÖp Some or ganisation efficiency r atios §¸nh gi ¸ §¸nh gi ¸ hi Öu qu¶ sö hi Öu dông c¸c yÕu tè SXKD qu¶ c¬ b¶n ki nh §¸nh gi ¸ Vèn vµ TSC§ hi Öu doa nh L îi Vèn cè L îi tæng qu¶   thÓ cña L îi nhuËn nhuËn ®Þnh nhuËn sö dông DN Vèn cè D oanh Gi¸ tr Þ c«ng cô T æng vèn ®Þnh thu KH T SC§ lao Vèn vµ TSL§ §¸nh gi ¸ ®éng hi Öu D oanh thu L îi nhuËn Vèn l-u D oanh qu¶ T æng vèn Vèn l-u ®éng thu sö dông ®éng D oanh thu Vèn l-u t- l i Öu L îi nhuËn ®éng lao T æng chi phÝ Søc l ao ®éng ®éng §¸nh gi ¸ L îi D oanh D oanh hi Öu nhuËn thu thu qu¶ sö dông Quü l- T æng sè Quü l- lao ¬ng lao ®éng ¬ng ®éng H i Öu qu¶ KD tæng thÓ Vi Öc ph©n tÝch cÇn l µm r â qu¸ cña D N l µ tæng hßa tr ×nh kha i th¸c sö dông tõng yÕu cña hi Öu qu¶ sö dông tè SXKD c¬ b¶n ®ã ng gã p nh- thÕ c¸c yÕu tè SXKD c¬ nµo vµo hi Öu qu¶ chung ®· ®¹t ®- Back b¶n. îc
 16. Sales function M ét sè chØ sè hiÖu qu¶ cña doanh M ar k et nghiÖp Sales position Sales Some or ganisation efficiency Cost M ar k et Adver tisi r atios of ng Sales position cost last year Production function U nits U nits Rejects   Pr ofit Wor k i ng Cost Cost Capital days employed The Personnel function Sk ills Management Sales Staff Accidents tur nover pr evail ing St r at egist Employees EmployeesEmployees Sk ills needed Pr ofit Finance function Sales Cur r ent Sales assets Equity Assets Cur r ent Cost liabilities of assets R & D function M ar k eting Pr oject pr oposals benefits Sales F easible T ime to R& D cost     ideas complete Back
 17. c. Mét sè chØ sè hiÖu Sales function N ¨ng suÊt qu¶ §¸nh gi ¸ cña ®å ng chi T hÞ phÇn phÝ b¸n cña doanh nghiÖp hi Öu qu¶ D oanh thun¨m nay D oanh thu Some or ganisation ho¹t ®éng hµng, sù c¶i efficiency r atios qu¶n l ý Chi phÝT hÞ phÇn Chi phÝ thi Ön thÕ vÞ §¸nh gi ¸ cña tõng b¸n hµng n¨m tr -íc qu¶ ng c¸o cña D N tr ªn hi Öu qu¶ l Ü nh vùc thÞ tr -êng s¶n xuÊt chøc n¨ng Production function ChuyÓn hã a ki nh Gi¸ tr Þ ®Çu vµo doa nh   L îi nhuËn S¶ n l-îng S¶ n l-îngphÕ liÖu thµnh ®Çu tæng thÓ Sè ngµy Chi phÝ Chi phÝ r a ti Õt ki Öm cña doa nh T æng vèn vËn hµnh s¶ n xuÊt s¶ n xuÊt §¸p øng nh©n nhÊt nghi Öp huy ®éng l ùc Nhµ Personnel functionay T cho nhu cÇu Sè tai n¹n Sè n.viªn nghÒ s¶n xuÊt chiÕn l-îc D oanh thu lu©n chuyÓn hiÖn ki nh doa nh, lao ®éng vÒ qu¶n lý T æng sè cã T æng sè T æng sè T ay nghÒ ph¸t tr i Ón nh©n viªn nguå n nh©n nh©n viªn nh©n viªn cÇn thiÕt l ùc Finance function L îi nhuËn D oanh thu N ¨ng suÊt T µi s¶ n T µi s¶ n ®å ng vèn, a n D oanh thu l-u ®éng tù cã toµn tµi T æng Nî Gi¸ tr Þ tæng chÝnh tµi s¶ n ng¾n h¹n tµi s¶ n T Ýnh hi Ön thùc cña c¸c R & D function ch-¬ng tr ×nh Sè ®Ò xuÊtN h÷ng lîi nghi ªn cøu, M ar k eting dù k iÕnoanh thu Ých D n¨ng suÊt ®å ng chi phÝ Sè ý t-ëng T hêi gian Chi phÝ k h¶ thi hoµn thµnh R& D nghi ªn cøu
 18. M ét sè chØ t iªu c¬ b¶n cña C«ng t y M . vÒ t ×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm Y n¨m 200X -1 §¬n vÞ:1000 ® Kú b¸ o c¸ o % So ví i Tæ doanh thu (Gross Sales) ng 6.000.000 T æng - Trõ ® c¸ c kho¶n lµm gi¶m doanh thu i 798.000 13,3% doa nh 1. Doanh thu thuÇ (Net Sales) n 5.202.000 thu 2. Tæ chi phÝ ng 5.070.000 T Ýnh theo Trong ® Gi¸ vèn hµng b¸ n (C.O.G.S) ã: 4.620.000 gi ¸ tr Þ cßn Gi¸ trÞ u hao TSC§ trong COGS khÊ 385.701 12,86% l ¹i cña T SC§ tr ong Chi phÝ n hµng (Selling Expenses) b¸ 190.000 n¨m Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖ p 260.000 TiÒ l· i vèn vay (Interest Expences) n T huÕ suÊt 3. Tæ lî i nhuË tr- í c thuÕ(Profit before Taxes) ng n 132.000 thuÕ thu - Trõ ® c¸ c lo¹ i thuÕ(Income Tax & other Taxes) i 33.000 nhËp doa nh 4. Lî i nhuË sau thuÕ(Profit after Taxes) n 99.000 Sè d- b×nh nghi Öp 25% 5. Tæ vèn kinh doanh (= Tæ tµi s¶n) ng ng 3.739.250 qu©n theo B¶ng C©n A. Tµi s¶n l- u ®éng 739.250 19,8% ®èi tµi s¶n B. Tµi s¶n cè ®nhÞ 3.000.000 80,2% C¬ cÊu tµi s¶n b×nh C. Trong đã Vèn chñ së h÷u 3.607.250 96,5% qu©n tr ong n¨m Back
 19. C¸c chØ t iªu møc doanh lîi vèn (§¬n vÞ : 1000 ®.) Kú b¸ o c¸ o Tæ doanh thu ng 6.000.000 - Trõ ® c¸ c kho¶n lµm gi¶m doanh thu i 798.000 1. Doanh thu thuÇ n 5.202.000 2. Tæ chi phÝ ng 5.070.000 Trong ® Gi¸ vèn hµng b¸ n (C.O.G.S) ã: 4.620.000 Chi phÝ n hµng b¸ 190.000 Chi phÝqu¶n lý doanh nghiÖ p 260.000 Tr¶ nî vµ l· i kho¶n vay ng¾ h¹ n n 3. Tæ lî i nhuË tr- í c thuÕ ng n 132.000 ∏ rßng 4. Lî i nhuË sau thuÕ n 99.000 RTV = 5. Tæ vèn kinh doanh (= Tæ tµi s¶n) ng ng 3.739.250 TV A. Tµi s¶n l- u ® éng 739.250 B. Tµi s¶n cè ®nh Þ 3.000.000 = (S - Z)(1-T ’) C. Trong đã Vèn chñ së h÷u 3.607.250 VC§ + 9. Møc doanh lî i tæ vèn Rtv (=3/5) (theo П tr- í c thuÕ ng ) 3,53% VL § 10. Møc doanh lî i tæ vèn Rtv (=4/5) (theo П sau thuÕ ng ) 2,65% Q(P - z)(1- = 11. Møc doanh lî i vèn tù cã Rvtc (=4/5C) (theo П sau thuÕ) 2,74% T ’) VC§ + VL § Back
 20. The End    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2