intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về quỹ đầu tư Phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

352
lượt xem
184
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngành quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam chỉ mới hình thành từ cuối năm 2003 và đến nay cũng chỉ đang trong những bước đi ban đầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về quỹ đầu tư Phần 2

 1. Baøi 6: THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN VIEÄT NAM VAØ QUYÕ ÑAÀU TÖ LTS – Trong kyø tröôùc, chuùng ta ñaõ bieát raèng quyõ ñaàu tö laø moät coâng cuï ñaàu tö raát phoå bieán ôû những nöôùc coù thò tröôøng chöùng khoaùn phaùt trieån. Kyø naøy, chuùng ta cuøng tìm hieåu boái caûnh thò tröôøng chöùng khoaùn vaø caùc cô hoäi cho caùc nhaø ñaàu tö taïi Vieät Nam. Trong ñoù, quyõ ñaàu tö laø moät trong nhöõng löïa choïn raát ñaùng quan taâm. Thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam Thò tröôøng chöùng khoaùn (TTCK) Vieät Nam ñöôïc hình thaønh trong boái caûnh caûi caùch kinh teá toaøn dieän vaø xu höôùng hoäi nhaäp. Trung taâm Giao dòch Chöùng khoaùn (TTGDCK) TP HCM baét ñaàu hoaït ñoäng töø thaùng 7/2000, ban ñaàu chæ coù hai coå phieáu nieâm yeát. Ñeán cuoái thaùng 5 naêm 2006, sau hôn 5 naêm, ñaõ coù 36 coå phieáu, 01 chöùng chæ quyõ vaø khoảng 300 traùi phieáu ñöôïc nieâm yeát vaø giao dòch. Chæ soá chöùng khoaùn VN Index, maëc duø ñaõ traûi qua moät soá giai ñoaïn bieán ñoäng, nhöng veà toång theå, töø naêm 2000 ñeán nay ñaõ taêng khoaûng 3 laàn. Ñoà thò 1: Chæ soá chöùng khoaùn VN Index (VNI) vaø khoái löôïng giao dòch töø 2000 ñeán giữa năm 2006: VNI Khối lượng (tr đ) 700 250,000 600 200,000 500 400 150,000 300 100,000 200 50,000 100 0 - 07/00 12/00 04/01 08/01 12/01 04/02 07/02 09/02 12/02 02/03 05/03 08/03 10/03 01/04 03/04 06/04 09/04 11/04 02/05 04/05 07/05 09/05 12/05 03/06 05/06 Ñaàu thaùng 3/2005, TTGDCK thöù hai ñöôïc khai tröông taïi Haø Noäi. Theo chieán löôïc phaùt trieån TTCK ñeán naêm 2010 cuûa UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc, TTGDCK TP HCM seõ ñöôïc naâng caáp phaùt trieån thaønh sôû giao dòch chöùng khoaùn hieän ñaïi, keát noái vôùi caùc sôû giao dòch chöùng khoaùn cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc. Coøn TTGDCK Haø Noäi seõ ñoùng vai troø laø saøn giao dòch caùc coå phieáu vöøa vaø nhoû, caùc coå phieáu OTC.
 2. Cô hoäi cuûa TTCK Vieät Nam Maëc daàu quy moâ TTCK Vieät Nam vaãn coøn khieâm toán, nhöng trieån voïng phaùt trieån trong töông lai ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù tieàm naêng, döïa treân nhöõng cô sôû sau ñaây: • Coå phaàn hoùa caùc toång coâng ty lôùn thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc Chính phuû chuû tröông sau khi coå phaàn hoùa seõ nieâm yeát coå phieáu cuûa caùc toång coâng ty naøy treân TTGDCK. Chính phuû ñang xuùc tieán coå phaàn hoùa moät loaït caùc doanh nghieäp lôùn nhö Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam, Vinaconex, v.v.. Nhöõng coâng ty vaø ngaân haøng naøy ñeàu coù quy moâ voán raát lôùn, töø vaøi traêm ñeán vaøi ngaøn tyû ñoàng. • Nieâm yeát coå phieáu cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín seõ nieâm yeát vaøo thaùng 7 naêm 2006, vaø tieáp theo seõ coù ACB; moãi ngaân haøng coù giaù trò thò tröôøng hôn 1 tyû ñoâ la Myõ. • Coå phaàn hoaù vaø nieâm yeát caùc coâng ty ñaàu tö nöôùc ngoaøi Ñaây cuõng laø moät nguoàn cung quan troïng cho TTCK trong thôøi gian tôùi. Coâng ty ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tieân ñaõ coå phaàn hoùa thaønh coâng trong thaùng 5 naêm 2005 laø Caùp ñieän Taya vôùi soá voán ñieàu leä laø 182,67 tyû ñoàng. Vaø coâng ty thöù hai laø Interfood vôùi soá voán ñieàu leä 206.3 tyû ñoàng. Nhöõng thaùch thöùc ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö Trong quaù trình phaùt trieån, TTCK Vieät Nam ñang phaûi ñoái maët vôùi moät soá thaùch thöùc cô baûn sau: • Tính minh baïch thoâng tin treân TTCK coøn thaáp. • Trình ñoä quaûn trò coâng ty cuûa phaàn lôùn caùc coâng ty nieâm yeát coøn haïn cheá. • Thò tröôøng deã bò chi phoái vaø bieán ñoäng bôûi nhöõng yeáu toá taâm lyù do quy moâ thò tröôøng vaãn coøn nhoû, tính thanh khoaûn thaáp, söï tham gia cuûa caùc nhaø ñaàu tö coù toå chöùc vaãn coøn haïn cheá. • Coøn thieáu caùc toå chöùc chuyeân nghieäp tham gia ñònh thò tröôøng nhö caùc toå chöùc taïo laäp thò tröôøng (market maker). Beân caïnh ñoù, khaùc vôùi nhaø ñaàu tö coù toå chöùc, caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân coøn phaûi ñoái maët theâm vôùi nhöõng thaùch thöùc sau ñaây: • Khaû naêng tieáp caän thoâng tin haïn cheá hôn so vôùi caùc nhaø ñaàu tö coù toå chöùc. • Thieáu naêng löïc ñeå bao quaùt, theo doõi moät soá löôïng lôùn coâng ty. • Kyõ naêng ñaùnh giaù, phaân tích khoâng chuyeân nghieäp baèng nhaø ñaàu tö coù toå chöùc. • Vôùi moät löôïng voán töông ñoái nhoû, möùc ñoä ña daïng hoùa ñaàu tö thaáp, nhaø ñaàu tö caù nhaân coù xu höôùng taäp trung vaøo moät soá coå phieáu maø hoï quen thuoäc, do vaäy laøm taêng ruûi ro ñaàu tö khi nhöõng coå phieáu naøy hoaït ñoäng khoâng nhö mong muoán.
 3. Ñeå giaûi quyeát nhöõng thaùch thöùc treân, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân, moät trong nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu laø phaùt trieån caùc quyõ ñaàu tö. Quyõ ñaàu tö ôû Vieät Nam Quyõ ñaàu tö ñoùng moät vai troø quan troïng trong quaù trình phaùt trieån cuûa TTCK. Vôùi tính chuyeân nghieäp cao vaø söï ña daïng trong ñaàu tö, quyõ ñaàu tö khoâng chæ coù theå giaûi quyeát nhöõng thaùch thöùc maø caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân gaëp phaûi khi tham gia TTCK, maø coøn taïo söï oån ñònh cao hôn cho hoaït ñoäng cuûa TTCK. Vieäc taäp hôïp nhöõng nguoàn voán nhoû, leû cuûa caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân vaøo moät quyõ lôùn hôn, ñöôïc quaûn lyù bôûi moät toå chöùc ñaàu tö chuyeân nghieäp seõ goùp phaàn laøm taêng tính oån ñònh cho TTCK. Ngaønh quaûn lyù quyõ ñaàu tö taïi Vieät Nam chæ môùi hình thaønh töø cuoái naêm 2003, vaø ñeán nay cuõng chæ ñang trong nhöõng böôùc ñi ban ñaàu. Tính ñeán thaùng 6/2006, treân thò tröôøng coù 07 coâng ty quaûn lyù quyõ ñöôïc caáp giaáy pheùp laø Coâng ty Quaûn lyù quyõ Prudential Vieät Nam, Vietfund, Thaønh Vieät, Manulife, Coâng ty quaûn lyù Quyõ VCB, Vietnam Partners Investment Management (BVIM) vaø Baûo Vieät. Quyõ ñaàu tö ñaàu tieân ñöôïc laäp naêm 2004 bôûi Vietfund coù quy moâ 300 tyû ñoàng. Coâng ty Quaûn lyù quyõ Prudential Vieät Nam, chính thöùc hoaït ñoäng töø ñaàu thaùng 6 naêm 2005, hieän ñang trieån khai keá hoaïch laäp caùc quyõ ñaàu tö khaùc nhau ñeå coù theå sôùm ñaùp öùng nhu caàu ñaàu tö cuûa khaùch haøng Vieät Nam. Vôùi nhöõng lôïi ích tieàm taøng coù theå mang laïi cho caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân vaø toå chöùc, cuõng nhö khaû naêng ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån cuûa TTCK, quyõ ñaàu tö thaät söï ñang ñöùng tröôùc moät cô hoäi phaùt trieån to lôùn. Kyø tôùi: Quaûn lyù Nhaø nöôùc trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ ñaàu tö vaø cô cheá baûo veä quyeàn lôïi nhaø ñaàu tö
 4. Baøi 7: QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC TRONG LÓNH VÖÏC QUAÛN LYÙ QUYÕ ÑAÀU TÖ VAØ CÔ CHEÁ BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI NHAØ ÑAÀU TÖ LTS – Coù leõ moät trong nhöõng vaán ñeà khieán baïn quan taâm nhaát khi ñaàu tö vaøo caùc quyõ ñaàu tö laø quyeàn lôïi cuûa baïn ñöôïc baûo veä ra sao. Chuùng ta haõy cuøng tìm hieåu quaûn lyù Nhaø nöôùc veà lónh vöïc naøy vaø ñieåm qua cô cheá baûo veä quyeàn lôïi nhaø ñaàu tö thoâng qua caùc quy ñònh phaùp luaät hieän haønh. Quaûn lyù Nhaø nöôùc trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ ñaàu tö UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc (UBCKNN) laø Cô quan Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng chöùng khoaùn vaø TTCK noùi chung, cuõng nhö hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ noùi rieâng. Ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1996, ban ñaàu UBCKNN tröïc thuoäc Chính phuû. Naêm 2004, UBCKNN ñöôïc saùp nhaäp vaøo Boä Taøi chính. Vaøo thôøi ñieåm naøy, maëc duø Luaät Chöùng Khoaùn chöa coù hieäu löïc, hoaït ñoäng quyõ ñaàu tö vaø coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö ñöôïc UBCKNN quaûn lyù raát chaët cheõ bôûi hai vaên baûn chính: - Nghò ñònh 144/2003/NÑ-CP ngaøy 28/11/2003 cuûa Chính phuû veà chöùng khoaùn vaø TTCK, quy ñònh vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn ra coâng chuùng, nieâm yeát, kinh doanh, giao dòch chöùng khoaùn vaø caùc hoaït ñoäng, dòch vuï veà chöùng khoaùn vaø TTCK taïi Vieät Nam; - Quy cheá toå chöùc hoaït ñoäng cuûa quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn vaø coâng ty quaûn lyù quyõ, ban haønh theo Quyeát ñònh 73/2004/QÑ-BTC ngaøy 3/9/2004 cuûa Boä Taøi chính. Quy cheá naøy quy ñònh vieäc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty quaûn lyù quyõ, ngaân haøng giaùm saùt, vieäc huy ñoäng voán, laäp vaø hoaït ñoäng cuûa quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn vaø hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï cho quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn. Cô cheá baûo veä quyeàn lôïi nhaø ñaàu tö Coù theå thaáy raèng moïi hoaït ñoäng lieân quan ñeán quaûn lyù, giao dòch chöùng khoaùn cuõng nhö hoaït ñoäng cuûa caùc quyõ ñaàu tö ñeàu ñöôïc Nhaø nöôùc quaûn lyù raát chaët cheõ, nhaèm ñaûm baûo söï phaùt trieån oån ñònh cuûa neàn kinh teá vaø baûo veä toái ña quyeàn lôïi cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Quyeàn ñöôïc coù nhöõng nhaø quaûn lyù quyõ coù naêng löïc UBCKNN chæ caáp pheùp hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ cho caùc toå chöùc ñaùp öùng ñuû caùc ñieàu kieän veà voán, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, vaø ñaëc bieät laø veà naêng löïc chuyeân moân cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân nghieäp vuï vaø ban laõnh ñaïo coâng ty. Quy cheá 73 daønh toaøn boä Chöông IV vôùi 20 ñieàu quy ñònh raát cuï theå veà coâng ty
 5. quaûn lyù quyõ, töø thaønh laäp ñeán caùc yeâu caàu buoäc phaûi ñaûm baûo veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng. Quyeàn ñöôïc cung caáp thoâng tin coâng khai, minh baïch Tröôùc khi phaùt haønh chöùng chæ quyõ ra coâng chuùng, Coâng ty quaûn lyù quyõ phaûi soaïn thaûo vaø trình UBCKNN pheâ duyeät Baûn Caùo Baïch vaø Döï thaûo Ñieàu leä Quyõ . Ñaây laø nhöõng vaên baûn thoâng baùo veà tình hình taøi chính, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa quyõ vaø phöông aùn ñaàu tö soá tieàn thu ñöôïc töø vieäc phaùt haønh. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa quyõ, ñònh kyø, Coâng ty quaûn lyù quyõ phaûi baùo Formatted: Dutch (Netherlands) caùo coâng khai cho caùc nhaø ñaàu tö veà hoaït ñoäng ñaàu tö, danh muïc ñaàu tö, tình hình taøi saûn quyõ, baùo caùo thay ñoåi giaù trò taøi saûn roøng cuûa quyõ…Qua ñoù, caùc nhaø ñaàu tö coù theå naém roõ tình hình hoaït ñoäng cuûa quyõ cuõng nhö hieäu quaû caùc khoaûn ñaàu tö cuûa mình. Quyeàn giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Quyõ, Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Ngaân haøng giaùm saùt Nhaø ñaàu tö ñöôïc quyeàn tham gia caùc ñaïi hoäi nhaø ñaàu tö. Ñaïi hoäi nhaø ñaàu tö, ñöôïc toå chöùc ñònh kyø haøng naêm hoaëc baát thöôøng, ñeå baøn baïc vaø thoâng qua nhöõng quyeát ñònh quan troïng nhö Ñieàu leä quyõ, chính saùch ñaàu tö, phaân phoái lôïi nhuaän, löïa choïn Coâng ty quaûn lyù quyõ, löïa choïn Ngaân haøng giaùm saùt vaø coâng ty kieåm toaùn, v.v. Ñaïi hoäi baàu ra Ban ñaïi dieän quyõ ñeå giaùm saùt thöôøng xuyeân hoaït ñoäng cuûa quyõ, coâng ty quaûn lyù quyõ, ngaân haøng giaùm saùt vaø caùc beân coù lieân quan. Quyeàn ñöôïc chia coå töùc Nhaø ñaàu tö ñöôïc höôûng lôïi töø hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa quyõ töông ñöông vôùi tyû leä goùp voán cuûa mình. Nhöõng quy ñònh khaùc nhaèm baûo veä quyeàn lôi nhaø ñaàu tö • Taùch bieät giöõa Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Ngaân haøng giaùm saùt Coâng ty quaûn lyù quyõ ra caùc quyeát ñònh ñaàu tö theo caùc tieâu chí quy ñònh trong Ñieàu leä quyõ. Tuy nhieân, moïi taøi saûn cuûa quyõ ñöôïc löu giöõ, baûo quaûn taïi Ngaân haøng giaùm saùt, moät ngaân haøng ñoäc laäp vôùi Coâng ty quaûn lyù quyõ. • Nhöõng quy ñònh ñaûm baûo tính ña daïng vaø haïn cheá ruûi ro cuûa quyõ Ñeå ñaûm baûo möùc ñoä ña daïng hoùa nhaèm giaûm ruûi ro, caùc quy ñònh phaùp luaät hieän haønh yeâu caàu quyõ coâng chuùng phaûi tuaân theo moät loaït caùc haïn cheá trong ñaàu tö. Ngoaøi ra, töøng quyõ coù theå coù nhöõng quy ñònh boå sung chaët cheõ hôn. • Kieåm soaùt giao dòch vôùi ngöôøi coù lieân quan
 6. Toång giaùm ñoác, phoù toång giaùm ñoác, thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Coâng ty quaûn lyù quyõ, Ngöôøi ñieàu haønh quyõ hoaëc ngöôøi coù lieân quan khoâng ñöôïc pheùp mua taøi saûn cuûa quyõ coâng chuùng cho coâng ty hoaëc cho chính mình hoaëc baùn taøi saûn cuûa mình cho quyõ coâng chuùng. Ngoaøi ra, caùc coâng ty quaûn lyù quyõ coøn coù cô cheá giaùm saùt noäi boä raát chaët cheõ nhaèm ñaûm baûo moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty quaûn lyù quyõ, cuûa quyõ tuaân thuû chaët cheõ moò quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñuùng vôùi Ñieàu leä quyõ. Kyø tôùi: Prudential - kinh nghieäm vaø kyõ naêng quaûn lyù quyõ
 7. Baøi 8: PRUDENTIAL - KINH NGHIEÄM VAØ KYÕ NAÊNG QUAÛN LYÙ QUYÕ Ñoâi neùt veà taäp ñoaøn Prudential Ñöôïc thaønh laäp naêm 1848 ôû Anh Quoác, Prudential laø moät taäp ñoaøn taøi chính haøng ñaàu theá giôùi. Quaûn lyù hôn 380 tyû ñoâ la Myõ (soá lieäu caäp nhaät ñeán 30/6). vaø coù hôn 20 ngaøn nhaân vieân treân toaøn caàu, Prudential hieän cung caáp saûn phaåm dòch vuï taøi chính caù nhaân cho hôn 18 trieäu khaùch haøng thoâng qua caùc ñôn vò kinh doanh taïiï Vöông Quoác Anh, Hoa Kyø vaø Chaâu AÙ. Söï keát hôïp cuûa nhieàu loaïi hình kinh doanh ña daïng treân toaøn caàu giuùp taäp ñoaøn Prudential ñaùp öùng hoaøn haûo nhu caàu tích luõy taøi saûn vaø nhu caàu tieát kieäm cho cuoäc soáng veà höu ñang ngaøy moät gia taêng. Quy moâ hoaït ñoäng toaøn caàu vaø nguoàn thu ña daïng töø caùc saûn phaåm vaø caùc khu vöïc kinh doanh khaùc nhau ñaõ mang laïi cho Prudential lôïi theá caïnh tranh ñaùng keå. Prudential ñaõ ñöa ra thò tröôøng moät danh muïc saûn phaåm dòch vuï taøi chính ña daïng, bao goàm baûo hieåm nhaân thoï, quyõ höu trí, dòch vuï ngaân haøng, quaûn lyù quyõ ñaàu tö vaø baûo hieåm phi nhaân thoï. Taäp ñoaøn Prudential hieän sôû höõu caùc thöông hieäu uy tín sau ñaây: – Taïi Anh Quoác, Prudential laø moät trong nhöõng ñôn vò cung caáp dòch vuï baûo hieåm nhaân thoï vaø quyõ höu trí haøng ñaàu – M&G, coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö taïi Chaâu AÂu vaø Vöông Quoác Anh cuûa taäp ñoaøn Prudential, laø ñôn vò haøng ñaàu quaûn lyù quyõ ñaàu tö caù nhaân vaø quyõ ñaàu tö cho caùc toå chöùc taøi chính taïi Anh Quoác. – Jackson National Life laø ñôn vò haøng ñaàu cung caáp nhöõng saûn phaåm tieát kieäm daøi haïn vaø tích luõy löông höu cho khaùch haøng caù nhaân vaø khaùch haøng toå chöùc treân toaøn nöôùc Myõ. – Khôûi ñaàu hoaït ñoäng vaøo naêm 1998, Egg laø coâng ty dòch vuï taøi chính saùng taïo cung caáp nhieàu saûn phaåm dòch vuï taøi chính vaø ngaân haøng qua maïng Internet cho hôn 3 trieäu khaùch haøng taïi Anh Quoác. – Prudential Chaâu AÙ (PCA) laø coâng ty baûo hieåm nhaân thoï haøng ñaàu taïi Chaâu AÙ vaø cuõng laø taäp ñoaøn baûo hieåm phaùt trieån nhanh nhaát trong vuøng. Baét ñaàu tham gia kinh doanh treân thò tröôøng ñaày tieàm naêng naøy töø naêm 1923, ñeán nay PCA ñaõ coù 24 ñôn vò kinh doanh thaønh coâng vaø phaùt trieån beàn vöõng ôû 12 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå. Khoâng chæ thaønh coâng trong kinh doanh baûo hieåm nhaân thoï, vôùi tính chuyeân nghieäp cao, beà daøy kinh nghieäm vaø cam keát ‘Taát caû vì khaùch haøng’, Prudential cuõng ñaõ nhanh choùng taïo döïng ñöôïc vò trí vöõng chaéc trong lónh
 8. vöïc quaûn lyù quyõ vaø trôû thaønh moät ñòa chæ ñaùng tin caäy ñeå caùc nhaø ñaàu tö göûi gaém nieàm tin. Hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ cuûa Prudential taïi chaâu AÂu Ñöôïc thaønh laäp naêm 1931, M&G ñöôïc Prudential mua laïi vaøo naêm 1999. Hieän M&G laøø coâng ty chuyeân quaûn lyù quyõ cuûa Prudential ôû chaâu AÂu vaø Vöông quoác Anh, vaø laø moät trong nhöõng nhaø quaûn lyù quyõ haøng ñaàu ôû chaâu AÂu. Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, M&G quaûn lyù moät taøi saûn trò giaù treân 126 tyû baûng Anh - (töông ñöông 230 tyû ñoâ la Myõ)- , vôùi nhieàu saûn phaåm quyõ ñaàu tö khaùc nhau ñaùp öùng tieâu chí ñaàu tö ña daïng cuûa khaùc h haøng. Naêm 2004, M&G ñöôïc xeáp haïng toáp 3 coâng ty lôùn nhaát ôû Vöông Quoác Anh trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ vaø cuõng laø moät trong ba coâng ty quaûn lyù quyõ nhaän ñöôïc giaûi vaøng cuûa Incisive Media plc. Ñaàu naêm 2005, M&G nhaän ñöôïc giaûi thöôûng laø coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö coù coù toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát töø Standard & Poor, moät toå chöùc ñaùnh giaù möùc ñoä tín nhieäm coù uy tín treân theá giôùi. Hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ cuûa Prudential ôû chaâu AÙ Taïi Chaâu AÙ, trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ ñaàu tö, Prudential ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng thaønh coâng taïi 7 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå . ÔÛ nhöõng thò tröôøng naøy, Prudential ñeàu cung caáp caùc dòch vuï quaûn lyù quyõ chuyeân nghieäp, coù uy tín vaø chaát löôïng cao cho caùc khaùch haøng, vaø vì vaäy nhanh choùng coù ñöôïc nhöõng vò trí haøng ñaàu. Taïi Hoàng Koâng: Lieân doanh quaûn lyù quyõ Ngaân haøng quoác teá Trung Quoác vaø Prudential (BOCI Prudential), thaønh laäp naêm 1999, laø moät trong nhöõng coâng ty quaûn lyù quyõ coù toác ñoä taêng tröôûng taøi saûn quaûn lyù nhanh nhaát ôû Hoàng Koâng vaø ñöôïc xeáp haïng toáp 03 coâng ty haøng ñaàu veà hieäu quaû hoaït ñoäng. BOCI Prudential cung caáp nhieàu saûn phaåm ñaàu tö khaùc nhau nhö quyõ baûo hieåm baét buoäc, quyõ höu trí, caùc quyõ ñaàu tö caù nhaân. Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, BOCI Prudential quaûn lyù 16 quyõ vôùi giaù trò laø 3 tyû baûng Anh (töông ñöông 5.5 tyû ñoâ la Myõ). Taïi Malaysia: Coâng ty quaûn lyù quyõ Prudential (Prudential Unit Trust Berhad - PUTB) ñöôïc thaønh laäp naêm 2001 vaø ñaõ nhanh choùng trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa nhoùm 5 coâng ty quaûn lyù quyõ haøng ñaàu ôû Malaysia. Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, PUTB quaûn lyù 14 quyõ vôùi giaù trò 0,4 tyû baûng Anh –(töông ñöông 736 trieäu ñoâ la My)õ. Taïi Malaysia, Prudential cuõng laø coâng ty daãn ñaàu trong vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi vaø laø moät khuoân maãu phaùt trieån cuûa Prudential ôû chaâu AÙ trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ. Taïi Singapore: Coâng ty quaûn lyù Quyõ Prudential (Prudential Asset Management Singapore Limited -PAMS) laø moät trong nhöõng coâng ty quaûn lyù quyõ lôùn nhaát ôû ñaûo
 9. quoác naøy. Prudential hoaït ñoäng tích cöïc vaø naêng ñoäng trong caû hai lónh vöïc khaùch haøng caù nhaân vaø khaùch haøng toå chöùc. Quyõ ñaàu tö ñaàu tieân do PAMS thaønh laäp vaøo naêm 2001, vaø tính tôùi thaùng 6 naêm 2005 coâng ty naøy ñang quaûn lyù 8 quyõ, vôùi toång soá voán laø 9,3 tyû baûng Anh –( töông ñöông 17 tyû ñoâ la Myõ). Taïi AÁn Ñoä: Lieân doanh quaûn lyù Quyõ Prudential ICICI (Prudential ICICI Asset Management Company - PIAMC) ñöôïc thaønh laäp naêm 1998, laø coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tieân cuûa Prudential ôû chaâu AÙ. Hieän PIAMC laø moät thöông hieäu raát coù uy tín vaø chieám vò trí soá 1 trong soá caùc coâng ty quaûn lyù quyõ khoâng thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc taïi AÁn Ñoä .Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, PIAMC quaûn lyù 21 quyõ vôùi toång soá voán laø 2,3 tyû baûng Anh –(töông ñöông 4,2 tyû ñoâ la Myõ). Taïi Nhaät Baûn: Coâng ty Quaûn lyù quyõ Prudential - PCA Asset (Japan) baét ñaàu hoaït ñoäng töø naêm 1998 vaø ñeán naêm 2000 thì nhaän ñöôïc giaáy pheùp kinh doanh quyõ ñaàu tö. Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, PCA Asset (Japan) quaûn lyù 12 quyõ vôùi toång soá voán laø 4,7 tyû baûng Anh (töông ñöông 8,6 tyû ñoâ la Myõ). Taïi Haøn Quoác: Coâng ty quaûn lyù quyõ Prudential - PCA Asset (Korea) ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû mua laïi coâng ty quaûn lyù quyõ Good Morning Investment Trust Management Company Ltd vaøo naêm 2002. Hieäân nay Prudential cung caáp raát nhieàu saûn phaåm ñaàu tö ña daïng thoâng qua nhieàu keânh phaân phoái khaùc nhau. Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, PCA Asset (Korea) ñang quaûn lyù 2,1 tyû baûng Anh -(töông ñöông 3,9 tyû ñoâ la Myõ), vaø laø moät trong nhöõng coâng ty quaûn lyù quyõ nöôùc ngoaøi haøng ñaàu ôû Haøn Quoác. Taïi Ñaøi Loan: Prudential mua laïi moät coâng ty quaûn lyù quyõ ôû Ñaøi Loan naêm 2000 vaø thaønh laäp PCA Securities Investment Trust. Prudential ñaõ phaùt trieån nhanh choùng vaø trôû thaønh moät trong nhöõng coâng ty quaûn lyù quyõ haøng ñaàu ôû Ñaøi Loan. Tính ñeán thaùng 6 naêm 2005, Prudential quaûn lyù 18 quyõ vôùi toång soá voán laø 2,2 tyû baûng Anh - ( töông ñöông 4,0 tyû ñoâ la Myõ). Prudential cuõng môùi ñöôïc Chính phuû Vieät Nam vaø Chính phuû Trung Quoác caáp pheùp hoaït ñoäng kinh doanh quaûn lyù quyõ vaøo thaùng 5 vaø thaùng 8 naêm 2005. Caùc chuyeân gia taøi chính cho raèng, ôû caû 2 thò tröôøng môùi naøy, Prudential cuõng seõ noã löïc ñeå mang laïi nhöõng saûn phaåm vaø söï phuïc vuï toát nhaát cho khaùch haøng vaø nhanh choùng khaúng ñònh ñöôïc teân tuoåi cuûa mình trong nghaønh dòch vuï coøn non treû naøy. Words: 1,490
 10. Article 9: QUYÕ ÑAÀU TÖ CAÂN BAÈNG PRUDENTIAL - QUYÕ ÑAÀU TÖ COÂNG CHUÙNG ÑAÀU TIEÂN CUÛA COÂNG TY QUAÛN LYÙ QUYÕ PRUDENTIAL Khi ñaàu tö, chaéc khoâng ít laàn baïn phaân vaân: laøm caùch naøo ñeå coù theå gia taêng giaù trò voán cuûa mình vaø ñoàng thôøi vaãn coù ñöôïc moät nguoàn thu nhaäp ñònh kyø. Vôùi Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential (PRUBF1), baïn coù theå vöøa ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy vöøa ñöôïc höôûng nhieàu lôïi theá khaùc khaùc so vôùi khi ñaàu tö ñôn leû. Phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa baïn Moät trong nhöõng öu ñieåm noåi baät cuûa Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential laø baïn coù theå tham gia maø khoâng caàn phaûi coù nhieàu voán. Chæ vôùi moät soá voán ban ñaàu laø 10 trieäu ñoàng, baïn ñaõ coù theå ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ PRUBF1. Voán ñaàu tö cuûa baïn ñöôïc quaûn lyù bôûi caùc chuyeân gia Trong soá baùo kyø tröôùc, chuùng toâi ñaõ giôùi thieäu lòch söû phaùt trieån laâu daøi vaø thaønh tích trong hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ ñaàu tö cuûa taäp ñoaøn Prudential treân toaøn theá giôùi cuõng nhö trong khu vöïc. Laø moät thaønh vieân cuûa taäp ñoaøn Prudential toaøn caàu, Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Prudential Vieät Nam (PVFMC) chuùng toâi quy tuï ñoäi nguõ nhöõng nhaø ñieàu haønh quyõ coù trình ñoä chuyeân moân cao, giaøu kinh nghieäm vaø nhaïy beùn ñeå quaûn lyù voán ñaàu tö cuûa baïn moät caùch hieäu quaû nhaát. Thu nhaäp ñònh kyø vaø trieån voïng gia taêng giaù trò voán Quyõ PRUBF1laø söï keát hôïp giöõa caùc coå phieáu vaø caùc coâng cuï nôï (töùc caùc loaïi chöùng khoaùn coù thu nhaäp coá ñònh). Vieäc ñaàu tö vaøo coå phieáu mang laïi trieån voïng gia taêng giaù trò voán trong khi vieäc ñaàu tö vaøo caùc coâng cuï nô ïgiuùp giaûm bôùt aûnh höôûng cuûa söï bieán ñoäng trong hoaït ñoäng ñaàu tö coå phieáu vaø taïo ra thu nhaäp ñònh kyø. Ña daïng hoùa hoaït ñoäng ñaàu tö vaø giaûm thieåu ruûi ro Quyõ PRUBF1 ñaàu tö vaøo moät danh muïc ñaàu tö ña daïng vôùi nhieàu loaïi chöùng khoaùn khaùc nhau, giuùp baïn ñaït ñöôïc lôïi ích töø moät danh muïc ñaàu tö ña daïng hôn raát nhieàu so vôùi khi baïn töï ñaàu tö rieâng leû. Ñaây cuõng chính laø giaûi phaùp giuùp baïn coù theå giaûm thieåu ruûi ro trong ñaàu tö. Neáu moät loaïi chöùng khoaùn naøo ñoù khoâng mang laïi lôïi nhuaän nhö mong ñôïi thì aûnh höôûng cuûa noù seõ khoâng nghieâm troïng so vôùi khi baïn chæ ñaàu tö vaøo moät soá ít coâng ty naøo ñoù. Tyû suaát lôïi nhuaän chuaån naêng ñoäng Thoâng thöôøng, Coâng ty quaûn lyù Quyõ seõ ñöôïc höôûng khoaûn thöôûng hoaït ñoäng khi tyû suaát lôïi nhuaän ñaàu tö trong naêm cuûa Quyõ vöôït qua möùc lôïi nhuaän chuaån đñöôïc qui ñònh tröôùc.
 11. Vôùi PRUBF1, vaø cuõng laø laàn ñaàu tieân taïi thò tröôøng Vieät Nam, moät tyû suaát lôïi nhuaän chuaån naêng ñoäng ñöôïc aùp duïng. Tyû suaát lôïi nhuaän chuaån cuûa PRUBF1 ñöôïc quy ñònh cao hôn 1% so vôùi tyû suaát lôïi nhuaän so saùnh. Tyû suaát lôïi nhuaän so saùnh maø PRUBF1 aùp duïng laø moät tyû suaát bieán ñoåi cuøng chieàu vôùi söï thay ñoåi cuûa chæ soá thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam vaø söï thay ñoåi giaù trò cuûa traùi phieáu Chính phuû kyø haïn 5 naêm. Baèng vieäc aùp duïng tyû suaát lôïi nhuaän chuaån naêng ñoäng naøy, caùc nhaø ñieàu haønh quyõ Prudential seõ phaûi mang laïi cho baïn moät lôïi nhuaän cao hôn so vôùi thò tröôøng tröôùc khi hoï coù theå ñöôïc nhaän baát cöù khoaûn thöôûng hoaït ñoäng naøo. Caùch laøm naøy thaät söï gaén keát quyeàn lôïi vaø taïo ñoäng löïc khuyeán khích Coâng ty quaûn lyù quyõ toái ña hoùa lôïi nhuaän cho Quyõ, Tính minh baïch Baïn luoân bieát roõ veà tình hoaït ñoäng cuûa Quyõ vaø hieäu quaû cuûa caùc khoaûn ñaàu tö cuûa mình nhôø vaøo tính minh baïch vaø vieäc ñònh kyø coâng boá coâng khai caùc yeáu toá lieân quan ñeán Quyõ nhö chi phí quaûn lyù Quyõ, caùc khoaûn phí khaùc, hieäu quaû hoaït ñoäng ñaàu tö, thu nhaäp cuûa Quyõ vaø giaù trò taøi saûn roøng treân moät ñôn vò Quyõ. Nhöõng thoâng tin cô baûn veà Quyõ PRUBF1 Thoâng tin toång quaùt Teân quyõ Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential Loaïi quyõ Laø loaïi Quyõ ñoùng; Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Quyõ laø 7 naêm Chöùng chæ Quyõ seõ ñöôïc nieâm yeát treân Trung taâm Giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh. . Muïc tieâu ñaàu tö Taïo ra moät nguoàn thu nhaäp ñònh kyø cuøng trieån voïng gia taêng giaù trò voán cho Nhaø Ñaàu Tö Chieán löôïc ñaàu tö Ñaàu tö vaøo moät danh muïc ñaàu tö caân baèng bao goàm caùc coâng cuï nôï vaø coå phieáu. Cô caáu ñaàu tö • 30-100% Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa Quyõ ñöôïc ñaàu tö vaøo caùc coâng cuï nôï nhö traùi phieáu Chính phuû, traùi phieáu Chính quyeàn Ñòa phöông, traùi phieáu Coâng ty vaø tieàn göûi ngaân haøng • 0-70% Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa Quyõ ñöôïc ñaàu tö vaøo coå phieáu ñöôïc nieâm yeát vaø coå phieáu chöa nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Voán ñieàu leä döï kieán huy ñoäng 500.000.000.000 (naêm traêm tyû) ñoàng Meänh Giaù Ñôn Vò Quyõ 10.000 (möôøi ngaøn) ñoàng /ñôn vò Quyõ Phí phaùt haønh 3%/meänh giaù ñôn vò quyõ Giaù Phaùt Haønh 10.300 (möôøi ngaøn ba traêm) ñoàng/ñôn vò Quyõ
 12. Möùc toái thieåu khi ñaàu tö ban ñaàu 1.000 ñôn vò hoaëc 10.000.000 (möôøi trieäu) ñoàng Möùc toái ña khi ñaàu tö ban ñaàu 2.500.000 ñôn vò hoaëc 25.000.000.000 (hai möôi laêm tyû) ñoàng Tæ suaát lôïi nhuaän so saùnh (Rb) Rb = (X% cuûa tyû leä phaàn traêm thay ñoåi cuûa giaù trò Traùi phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cuûa naêm) + (Y% của tỷ lệ phần trăm thay ñổi của chỉ số thị trường chứng khoaùn Việt Nam cuûa naêm). Tyû leä X% vaø Y% neâu treân seõ do Coâng ty Quaûn lyù Quyõ ñeà xuaát, vaø ñöôïc Ban Ñaïi dieän Quyõ vaø Ñaïi hoäi Nhaø ñaàu tö quyeát ñònh haøng naêm. Tæ suaát lôïi nhuaän chuaån (Rh) Rh = Tyû suaát lôïi nhuaän so saùnh (Rb) + 1% Giaù trò taøi saûn roøng/ñôn vò Quyõ Sau khi Quyõ ñi vaøo hoaït ñoäng, giaù trò taøi saûn roøng/ñôn vò Quyõ seõ ñöôïc xaùc ñònh vaø coâng boá haøng tuaàn. Phí Quaûn lyù Quyõ 2% Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa Quyõ/moãi naêm. Phí naøy ñöôïc tính vaø thanh toaùn haøng thaùng cho Coâng ty Quaûn lyù Quyõ. Thöôûng Hoaït ñoäng 20% cuûa phaàn cheânh leäch giöõa thu nhaäp töø hoaït ñoäng ñaàu tö haøng naêm vaø tyû suaát lôïi nhuaän chuaån,vôùi ñieàu kieän: • Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa 1 ñôn vò Quyõ cao hôn Meänh giaù Chöùng Chæ Quy, vaø • Tyû suaát lôïi nhuaän töø ñaàu tö cuûa Quyõ cao hôn möùc tyû suaát lôïi nhuaän chuaån. Phaân phoái thu nhaäp Kyø coå töùc Haøng naêm Kyø tôùi: Hoûi ñaùp veà Quyõ PRUBF1.
 13. Baøi 10: Hoûi ñaùp veà Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential Sau khi ñaêng baøi “Quyõ ñaàu tö caân baèng Prudential” (PRUBF1) , chuùng toâi nhaän ñöôïc raát nhieàu caâu hoûi cuûa baïn ñoïc veà caùch thöùc tham gia Quyõ PRUBF1 vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán Quyõ. Trong soá baùo naøy, chuùng toâi xin traû lôøi moät soá caâu hoûi ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm nhaát. 1. Xin cho bieát thôøi haïn phaân phoái chöùng chæ Quyõ PRUBF1 ra coâng chuùng. Ngaøy 19 thaùng 7 naêm 2006, UÛy Ban Chöùng Khoaùn Nhaø Nöôùc ñaõ caáp Giaáy pheùp phaùt haønh chöùng chæ quyõ ra coâng chuùng cho quyõ PRUBF1. Giaáy pheùp naøy coù giaù trò töø ngaøy kyù. Theo quy ñònh trong Baûn Caùo Baïch ñaõ ñöôïc UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc pheâ duyeät, - thôøi haïn toái thieåu phaân phoái chöùng chæ Quyõ laø 15 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy Giaáy pheùp chaøo baùn ra coâng chuùng coù hieäu löïc (töùc laø töø ngaøy 19 thaùng 7 ñeán heát ngaøy 8 thaùng 8 naêm 2006) - thôøi haïn toái ña laø 90 ngaøy keå töø ngaøy Giaáy pheùp chaøo baùn ra coâng chuùng coù hieäu löïc (töùc töø ngaøy 19 thaùng 7 cho ñeán heát ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2006). Nhö vaäy, thôøi ñieåm ñoùng Quyõ seõ laø baát cöù ngaøy naøo naèm trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 8 thaùng 8 ñeán heát ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2006, khi maø taøi khoaûn phong toûa cuûa Quyõ taïi Ngaân haøng Giaùm saùt ñaõ nhaän ñuû soá Voán Ñieàu leä döï kieán huy ñoäng. 2. Toâi coù theå ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ PRUBF1 ôû ñaâu? Quyõ PRUBF1 baét ñaàu ñöôïc chaøo baùn ra coâng chuùng baét ñaàu töø ngaøy 24 thaùng 7 naêm 2006 thoâng qua caùc Nhaø phaân phoái ñöôïc chæ ñònh cho Quyõ PRUBF1. Vì vaäy, baïn coù theå ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ PRUBF1 taïi caùc vaên phoøng vaø caùc chi nhaùnh cuûa caùc Nhaø phaân phoái theo danh saùch ñính keøm. Caùc Nhaø phaân phoái Quyõ PRUBF1 Coâng ty Chöùng khoaùn Ngaân haøng AÙ Chaâu (ACBS) 9 Leâ Ngoâ Caùt, Phöôøng 7, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh ÑT: 08 930 2428 Fax: 08 933 0429
 14. 6 Nguyeãn Thaùi Hoïc, Ba Ñình, Haø Noäi ÑT: 04 747 0959 Fax: 04 747 0960 Coâng ty Chöùng khoaùn Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam (VCBS) 70 Phaïm Ngoïc Thaïch, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh ÑT: 08 820 8116, maùy nhaùnh 305/306 Fax: 08 820 8117 Taàng 17, VCB Tower 198 Traàn Quang Khaûi, Haø Noäi ÑT: 04 934 3137, maùy nhaùnh: 2010 Fax: 04 936 0262 Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn Saøi Goøn (SSI) 180 - 182 Nguyeãn Coâng Tröù, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh ÑT: 08 821 8567 Fax: 08 291 0574 25 Traàn Bình Troïng, Haø Noäi ÑT: 04 942 6718 Fax: 04 942 6719 Formatted: Italian (Italy) Khi ñaêng kyù mua chöùng chæ quyõ PRUBF1, baïn chæ caàn thöïc hieän nhöõng böôùc sau ñaây: Böôùc 1: Ñoïc kyõ noäi dung baûn Caùo Baïch vaø Döï thaûo Ñieàu leä Quyõ; Böôùc 2: Ñieàn thoâng tin vaøo Phieáu ñaêng kyù mua chöùng chæ quyõ theo höôùng daãn cuûa Nhaø phaân phoái; Böôùc 3: Noäp Phieáu ñaêng kyù cuøng caùc chöùng töø caàn thieát theo quy ñònh; Böôùc 4: Noäp tieàn vaøo taøi khoaûn ñaõ ñöôïc chæ ñònh cuûa Quyõ thoâng qua Nhaø phaân phoái.
 15. Ñoái vôùi Nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, ngoaøi vieäc thöïc hieân caùc böôùc treân, Nhaø Ñaàu tö caàn phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh veà quaûn lyù ngoaïi hoái trong vieäc kinh doanh chöùng khoaùn theo quy ñònh cuûa Luaät phaùp Vieât Nam. 3. Laøm theá naøo ñeå bieát Phieáu ñaêng kyù mua chöùng chæ Quyõ cuûa toâi ñöôïc chaáp nhaän hay khoâng? Theo quy ñònh trong Baûn Caùo Baïch Quyõ PRUBF1, trong voøng 15 ngaøy laøm vieäc sau khi keát thuùc giai ñoaïn chaøo baùn ra coâng chuùng, Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Ñaàu Tö Prudential Vieät Nam seõ göûi Thö xaùc nhaän sôû höõu chöùng chæ Quyõ tôùi töøng Nhaø ñaàu tö. Thoâng tin veà vieäc keát thuùc giai ñoaïn chaøo baùn ra coâng chuùng cuõng seõ ñöôïc coâng boá coâng khai treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. 4. Taïi sao Quyõ PRUBF1 quy ñònh möùc toái thieåu ñaàu tö ban ñaàu laø 10 trieäu ñoàng? Nhö chuùng ta ñaõ bieát, moät trong nhöõng öu theá cuûa quyõ coâng chuùng laø khaùch haøng khoâng caàn coù voán lôùn maø vaãn coù theå tham gia ñaàu tö. Theo nghieân cöùu cuûa chuùng toâi, 10 trieäu ñoàng laø möùc phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa raát nhieàu ngöôøi. Ñoàng thôøi, 10 trieäu ñoàng cuõng laø möùc ñaàu tö toái thieåu giuùp Coâng ty quaûn lyù quyõ coù theå ñieàu phoái vaø quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa Quyõ moät caùch hieäu quaû hôn vì quyeàn lôïi cuûa nhaø ñaàu tö. 5. Taïi sao Quyõ PRUBF1 quy ñònh möùc ñaêng kyù toái ña laø 25 tyû ñoàng? Tröôùc heát xin ñöôïc nhaéc laïi raèng Quyõ PRUBF1 laø moät quyõ coâng chuùng, theâm vaøo ñoù, vôùi uy tín vaø thöông hieäu Prudential, chuùng toâi ñöôïc bieát hieän coù raát nhieàu khaùch haøng quan taâm tôùi Quyõ PRUBF1. Vì theá, vôùi quy ñònh möùc ñaêng kyù toái ña laø 25 tyû ñoàng, Quyõ PRUBF1 mong muoán taïo ñieàu kieän cho nhieàu khaùch haøng coù cô hoäi tham gia ñaàu tö vaøo Quyõ. 6. Sö khaùc bieät giöõa Phí phaùt haønh vaø Phí quaûn lyù Quyõ laø gì? Moãi quyõ ñaàu tö ñeàu coù quy ñònh rieâng veà caùc loaïi phí maø nhaø ñaàu tö phaûi traû cho Coâng ty quaûn lyù quyõ cuõng nhö chi phí maø Quyõ phaûi thanh toaùn cho Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø caùc nhaø cung caáp dòch vuï cho Quyõ. Taát caû caùc chi phí naøy ñeàu ñöôïc trình baøy roõ raøng, chi tieát trong Baûn caùo baïch vaø Ñieàu leä Quyõ. Phí phaùt haønh laø phí do Ngöôøi Ñaàu tö traû cho Coâng ty quaûn lyù quyõ ñeå trang traûi caùc chi phí lieân quan ñeán vieäc laäp vaø phaùt haønh chöùng chæ quyõ. Phí naøy chæ phaûi traû moät
 16. laàn ngay khi phaùt haønh chöùng chæ quyõ vaø seõ khoâng phaùt sinh veà sau. Ñoái vôùi Quyõ PRUBF1, phí phaùt haønh ñöôïc quy ñònh laø 3% treân meänh giaù ñôn vò Quyõ. Phí quaûn lyù quyõ laø phí maø Quyõ ñaàu tö thanh toaùn cho Coâng ty quaûn lyù quyõ ñeå Coâng ty quaûn lyù quyõ cung caáp dòch vuï quaûn lyù Quyõ. Phí quaûn lyù ñöôïc tính theo tyû leä phaàn traêm treân giaù trò taøi saûn roøng cuûa Quyõ vaø ñöôïc tính vaø thanh toaùn ñònh kyø. Ñoái vôùi PRUBF1, phí naøy ñöôïc quy ñònh laø 2% /naêm, ñöôïc tính vaø thanh toaùn haøng thaùng cho Coâng ty Quaûn lyù Quyõ. 7. Taïi sao Quyõ Ñaàu tö Caân baèng Prudential phaûi thanh toaùn khoaûn Thöôûng Hoaït Ñoäng cho Coâng ty quaûn lyù quyõ trong khi ñaõ traû phí quaûn lyù 2% moãi naêm? Khoaûn Thöôûng Hoaït Ñoäng nhaèm muïc ñích gaén keát quyeàn lôïi vaø taïo ñoäng löïc khuyeán khích Coâng ty quaûn lyù quyõ toái ña hoùa lôïi nhuaän cho Quyõ ñaàu tö. Prudential aùp duïng tieâu chuaån chaët cheõ hôn tieâu chuaån hieän haønh treân thò tröôøng ñeå tính khoaûn Thöôûng Hoaït Ñoäng naøy. Khoaûn thöôûng naøy chæ ñöôïc thanh toaùn cho Coâng ty Quaûn lyù Quyõ Ñaàu Tö Prudential Vieät Nam khi: o Giaù trò Taøi saûn Roøng cuûa 1 ñôn vò quyõ cao hôn Meänh giaù Chöùng Chæ Quyõ, vaø o Tyû suaát lôïi nhuaän töø ñaàu tö cuûa Quyõ vaøo cuoái naêm cao hôn möùc tyû suaát lôïi nhuaän chuaån (laø tæ suaát lôïi nhuaän so saùnh + 1%). Vieäc aùp duïng 2 ñieàu kieän naøy ñaûm baûo raèng caùc nhaø ñieàu haønh Quyõ phaûi noã löïc heát mình ñeå ñoàng voán cuûa baïn laøm vieäc hieäu quaû hôn so vôùi thò tröôøng tröôùc khi hoï coù theå ñöôïc höôûng baát cöù khoaûn thöôûng hoaït ñoäng naøo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2