intTypePromotion=3

Bài giảng Xây dựng thương hiệu - Một phương thức để giành được lợi thế cạnh tranh

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
86
lượt xem
19
download

Bài giảng Xây dựng thương hiệu - Một phương thức để giành được lợi thế cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay vấn đề thương hiệu là vấn đề vô cùng quan trọng đối với công ty và thương hiệu ngày càng trở thành động lực phát triển quan trọng của doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Xây dựng thương hiệu - Một phương thức để giành được lợi thế cạnh tranh".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng thương hiệu - Một phương thức để giành được lợi thế cạnh tranh

 1. XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU MỘT PHƢƠNG THỨC ĐỂ GIÀNH ĐƢỢC LỢI THẾ CẠNH TRANH TS. Richard Gilbert Trƣờng Đại học Khoa học Y Hoa Kỳ
 2. Thƣơng hiệu chính là niềm tin, sự tín nhiệm Lý do khách hàng đồng loạt sử dụng một số thƣơng hiệu và không quan tâm đến các thƣơng hiệu khác chính là việc phía sau thƣơng hiệu đó một lời cam kết về chất lƣợng Chính vì vậy thƣơng hiệu ngày càng trở thành động lực phát triển quan trọng.
 3. Thƣơng hiệu chính là kinh nghiệm Thƣơng hiệu về cơ bản bao gồm kinh nghiệm đầy đủ của khách hàng đối với lời mời chào / đề nghị và với công ty (Sergio Zyman)
 4. Thƣơng hiệu là gì? Ngƣời dùng Văn hóa Cá tính Thuộc tính Lợi ích Giá trị
 5. Thƣơng hiệu nhƣ một hệ thống mở. Nền kinh tế … Kênh liên lạc... Mối quan hệ với khác hàng Cạnh tranh Liên hệ của tố chức Tính cách .Phạm vi .Thuộc tính Mã Kỹ năng .Sử dụng Đề xuất (chính) .Chất lƣợng/ (Các sản phẩm, dịch vụ..) Giá trị Biểu tƣợng Nguồn . Chức năng gốc Lợi ích Hình ảnh ngƣời dùng Lợi ích tự thể hiện Tên Văn hóa Nhóm … Lợi ích cảm xúc
 6. Hệ thống Thƣơng hiệu này tác động nhƣ... 1) .. Một yếu tố kinh tế xã hội 2) .. Một tài sản chung của tập thể 3) .. Một công cụ tiếp thị chiến lƣợc 4) .. Một kênh thông tin liên lạc và bán hàng
 7. THƢƠNG HIỆU NHƢ MỘT YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI • MỘT PHẦN CỦA CÁC YẾU TỐ THAM KHẢO CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ CÁC NHÓM XÃ HỘI • LÀ MỘT ĐỘNG LỰC XÃ HỘI MẠNH MẼ • VAI TRÒ TOÀN CẦU • MỘT YẾU TỐ KINH TẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 8. Vai trò chiến lƣợc của thƣơng hiệu Tài sản Thƣơng hiệu Thúc đẩy luân Thúc đẩy đáp ứng chuyển tiền mặt nhu cầu khách hàng
 9. THƢƠNG HIỆU NHƢ MỘT TÀI SẢN CHUNG • TÀI SẢN ĐƢỢC BẢO VỆ (Quyền sử dụng của chủ sỡ hữu) • GIÁ TRỊ KẾ TOÁN, SỰ TÍN NHIỆM - TÀI SẢN có thể mua và bán • TÀI SẢN TIẾP THỊ « VÔ HÌNH » có thể đo lƣờng và đánh giá một cách chính xác (khi thƣơng hiệu đƣợc mang bán) • THẾ MẠNH, KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO & BÌNH ĐẲNG vd: khả năng điều chỉnh giá.
 10. Tiềm năng Khả năng lãnh đang xuất hiện đạo Sức mạnh thƣơng hiệu DREK DREK Mới/chƣa tập Tiềm năng suy trung giảm DREK D RE K Sự tiến triển của thƣơng hiệu D: Sự khác biệt R: Tính phù hợp E: Sự tôn trọng K: Kiến thức
 11. BRAND EQUITY & MARKETING ASSETS TỶ LỆ TRUNG THÀNH KHẢ NĂNG XÂY DỰNG SỰ TRUNG THÀNH MỨC ĐỘ VÀ PHẠM VI CỦA SỰ NHẬN BIẾT THƢƠNG HIỆU MỨC ĐỘ VÀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƢỢNG CẢM NHẬN SỨC MẠNH ĐO ĐƢỢC CỦA HÌNH ẢNH VÀ TÍNH ĐẶC TRƢNG SỰ ĐỘC NHẤT CỦA VỊ THẾ CẢM NHẬN SỨC MẠNH NỔI TRỘI CỦA LỢI ÍCH
 12. XÂY DỰNG TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU Chất lƣợng Các thuộc tính thƣơng hiệu Sự nhận biết cảm nhận thƣơng hiệu Những tài sản khác Sự trung thành Tài sản của thƣơng hiệu đối với thƣơng hiệu thƣơng hiệu (Tên & Giá trị đối với công ty Biểu tƣợng) • Hỗ trợ chƣơng trình • Trung thành thƣơng hiệu Giá trị đối với khách hàng • Giá cả • Xử lý thông tin • Mở rộng thƣơng hiệu • Lòng tin • Thúc đẩy kinh doanh • Mức độ hài lòng trong sử dụng • Lợi thế cạnh tranh
 13. Một kênh kinh doanh, thông tin liên lạc • YẾU TỐ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ • YẾU TỐ GÂY ẢNH HƢỞNG * Xây dựng Ý NGHĨA CHO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ... * ... VÀ YẾU TỐ TẠO RA MỘT THẾ GIỚI « MỚI »
 14. MỘT THƢƠNG HIỆU HIỆN ĐẠI LÀ • LÀ MỘT « HÌNH ẢNH » ĐẶT BÊN TRÊN VÀ BAO GỒM CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỤ THỂ • TỔNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ VÀ THUỘC TÍNH CƠ BẢN DO CON NGƢỜI LẬP NÊN • LÀ MỘT CÁCH THỨC MÀ NGƢỜI TIÊU DÙNG XÂY DỰNG TỪ Ý NGHĨA, BIỂU TƢỢNG, HÌNH ẢNH CỦA SẢN PHẨM HỌ CẢM NHẬN ĐƢỢC KHI ĐỊNH NGHĨA THƢƠNG HIỆU.
 15. Từ xây dựng thƣơng hiệu truyền thống đến thử nghiệm Từ Đến • Thƣơng hiệu nhƣ • Thƣơng hiệu nhƣ đơn vị cung cấp kinh nghiệm là yếu tố xác định • Tên, biểu tƣợng, • Tên, biểu tƣợng, khẩu khẩu hiệu xây hiệu, sự kiện, mối liên dựng sự nhận thức hệ với khác hàng giúp & hình ảnh xây dựng quan hệ và phong cách sống sáng tạo, hiệu quả đối với thƣơng hiệu
 16. Ý nghĩa của việc xây dựng thƣơng hiệu trong các trƣờng đại học
 17. Những yêu cầu mới đối với giáo dục đại học Tổng quan của cạnh tranh đang thay đổi trong giáo dục đại học Hai mô hình đại học: Làm- tất- cả khác với làm- khác-đi & làm-tốt Xây dựng thƣơng hiệu chính là một phƣơng tiện dành cho thị trƣờng cạnh tranh đặc thù.
 18. Tổng quan của cạnh tranh đang thay đổi trong giáo dục đại học (tại nhiều quốc gia) Trƣớc đây: Lĩnh vực giáo dục đại học do nhà nƣớc quy định và tổ chức Ngân sách do cấp trên cấp Cạnh tranh hạn chế và đƣợc cấu trúc sẵn vd: bách khoa so với các trƣờng đại học Mô hình quốc gia (Làm tất cả) dành cho cho lĩnh vực giáo dục đại học qui định công việc, mức lƣơng, tiêu chuẩn tuyển dụng /đề bạt, quỹ lƣơng hƣu, cân bằng các giờ giảng dạy/nghiên cứu
 19. Tổng quan của cạnh tranh đang thay đổi trong giáo dục đại học ĐANG XUẤT HIỆN Cạnh tranh ngày càng gia tăng Quốc gia (các trƣờng đại học mới), Châu Âu, các nƣớc nhƣ (Mỹ, Canada, Australia, …Ấn độ?) Áp lực đối với việc đa dạng hóa nguồn tài trợ Cạnh tranh bên trong nhiều quốc gia ít hạn chế hơn: vd: các trƣờng đại học mới, RAE, Russell Group, Quốc tế hóa của Oxbridge & LSE, Phân chia giữa giảng dạy và nghiên cứu Mô hình quốc gia đang chịu áp lực (khác biệt lƣơng bổng, hợp đồng giảng dạy hạn chế, săn tìm nguồn nhân lực quốc tế, sinh viên nƣớc ngoài)
 20. Tổng quan của cạnh tranh đang thay đổi trong giáo dục đại học Tính chất Nơi chốn/địa điểm khác với không gian: bối cảnh của các thành phố trong nền kinh tế toàn cầu Các cụm thành phố không thể di chuyển và theo nguồn vốn lƣu động Yêu cầu: Chuyển hƣớng nguồn vốn qua các thành phố cụ thể Kết hợp hoạt động kinh tế Xây dựng hoạt động kinh tế ít rủi ro trong việc cạnh tranh vốn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản