Bài giảng xiclo

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
197
lượt xem
63
download

Bài giảng xiclo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch vòng là mạch chính - đánh số sao cho các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất - tên gọi: số chỉ vị trí nhánh+ xiclo+tên mạch chính+an

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xiclo

 1. I.CÊu tróc - §ång ph©n – Danh ph¸p. II. TÝnh chÊt vËt lÝ. III. TÝnh chÊt ho¸ häc . IV. §iÒu chÕ – øng dông.
 2. I. CÊu tróc - §ång ph©n – Danh ph¸p 1. CÊu tróc ph©n tö cña 1 sè monoxicloankan C3H6 xiclopropan C4H8 xiclobutan C5H10 xiclopentan C6H12 xiclohexan
 3. Xicloankan lμ nh÷ng hi®ocacbon no m¹ch vßng 1 vßng : monoxicloankan CnH2n(n ≥ 3) NhiÒu vßng : polixiloankan
 4. 2. §ång ph©n vμ c¸ch gäi tªn monoxicloankan •M¹ch vßng lµ m¹ch chÝnh •§¸nh sè sao cho c¸c sè chØ vÞ trÝ c¸c m¹ch nh¸nh lµ nhá nhÊt Gäi tªn: Sè chØ vÞ trÝ-tªn nh¸nh+xiclo+tªn m¹ch chÝnh+an
 5. VD: C6H12 Xiclohexan metylxiclopentan 2 3 3 2 1 1 4 1,2-®imetylxiclobutan 1,1,2-trimetylxiclo propan
 6. II. TÝnh chÊt vËt lÝ Xicloankan T0nc,0C -127 -90 -94 7 T0s,0C -33 13 49 81 Khèi l−îng riªng 0,689 (- 0,703 0,775 0,778 g/cm3 400C) (00C) (200C) (200C) Kh«ng mµu Mμu s¾c TÝnh tan Kh«ng tan trong n−íc, tan trong dung m«i h÷u c¬
 7. III. TÝnh chÊt ho¸ häc. 1. Ph¶n øng céng më vßng cña xiclopropan vμ xÜclobutan Ni,800C + H2 CH3CH2CH3 (n-propan) + Br2 (khan) BrCH2-CH2-CH2Br 1,3-®ibrompropan + HBr CH3CH2CH2Br 1-brompropan
 8. III. TÝnh chÊt ho¸ häc. 1. Ph¶n øng céng më vßng cña xiclopropan vμ xÜclobutan Xiclobutan chØ céng víi H2: Ni,1200C + H2 CH3CH2CH2CH3 n-butan Xicloankan vßng 5,6 c¹nh trë lªn kh«ng cã ph¶n øng céng më vßng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn.
 9. 2. Ph¶n øng thÕ. as Cl + Cl2 + HCl cloxiclopentan t0 Br + Br2 + HBr bromxiclohexan
 10. 3. Ph¶n øng «xi ho¸ 3n CnH2n + ___ O2 nCO2 + nH2O H
 11. IV. §iÒu chÕ vμ øng dông. 1. §iÒu chÕ. T¸ch trùc tiÕp tõ qu¸ tr×nh ch−ng cÊt dÇu má Tõ ankan : T0,xt CH3[CH2]4CH3 + H2
 12. 2.øng dông. Lµm nhiªn liÖu Lµm dung m«i Lµm nguyªn liÖu ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt kh¸c. VD: To,xt + 3H2
Đồng bộ tài khoản