intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
3
lượt xem
0
download

Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch máy, các vấn đề, ba khối chính trong dịch máy, các phương pháp dịch máy, hiểu ngôn ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy - Lê Thanh Hương

 1. Ví dụ Au sortir de la saison 97/98 et surtout Dịch máy / au debut de cette saison 98/99… Lê Thanh Hương Bộ môn Hệ thống Thông tin With leaving season 97/98 and Viện CNTT &TT – Trường ĐHBKHN especially at the beginning of this Email: huonglt-fit@mail.hut.edu.vn season 98/99… 1 2 Các vấn đề Các vấn đề 2. Cú pháp: trật tự từ trong câu 1. Xử lý sự giống và khác nhau giữa các ngôn ngữ To Yukio; Yukio ne Tiếng Anh – tiếng Việt: Hình vị: # số âm tiết/từ: The (affix1) red (affix2) flag (head) Ngôn ngữ đơn âm tiết ( tiếng Việt, Trung Quốc) – 1 Lá cờ (head) đỏ (affix2) ấy (affix1) tiếng/từ 3. Các nét riêng biệt Ngôn ngữ đa âm tiết (Siberian Yupik), 1 từ = cả 1 câu English brother Vietnamese anh Mức độ phân chia âm tiết em English wall German wand (inside) mauer(outside) German berg English hill mountain 3 4 Không gian khái niệm Ba khối chính trong dịch máy ngôn hiểu dịch ngữ ngôn ngữ đích ngôn ngữ ngôn ngữ nguồn S T thông tin ánh xạ ngôn ngữ nguồn - đích Khoảng trống từ vựng: tiếng Nhật không có từ nào nghĩa privacy; tiêgns Anh không có từ ứng với yakoko (lòng hiếu thảo) 5 6 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Hiểu ngôn ngữ 1. Nhập nhằng từ vựng: Các phương pháp dịch máy English: book - Spanish libro, reservar cao siêu ngôn ngữ siêu ngôn ngữ ⇒ Sử dụng thông tin cú pháp mức trừu ngữ nghĩa 2. Nhập nhằng cú pháp: tượng dịch chuyển đổi I saw the guy on the hill with the telescope a g cú p pháp áp 3. Nhập nhằng ngữ nghĩa: thấp s t từ-từ dịch trực tiếp E: While driving, John swerved & hit a tree a = a(s) John’s car g = f(a(s)); f – hàm chuyển đổi S: Minetras que John estaba manejando, se desvio y t=g(f(a(s))) golpeop con un arbo 7 8 Sơ đồ chuyển đổi Luật chuyển đổi 9 10 Sơ đồ chuyển đổi Cách tiếp cận siêu ngôn ngữ: sử dụng nghĩa Chuyển đổi: các luật chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác ĐỐi tượng/sự kiện (ontology) 11 12 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Các kiểu dịch máy cao mức độ siêu ngôn ngữ Dịch máy thống kê trừu tượng ngữ nghĩa } chuyển đổi cú pháp a g thấp s t từ-từ 13 14 Dịch máy thống kê ý tưởng Coi việc dịch như bài toán kênh có nhiễu Input (Nguồn) “Noisy” Output (đích) The channel E: English words... (adds “noise”) F: Les mots Anglais... Mô hình dịch: P(E|F) = P(F|E) P(E) / P(F) Khôi phục lại E khi biết F: Sau khi đơn giản hóa (P(F) không đổi): argmaxE P(E|F) = argmaxE P(F|E) P(E) 15 16 Các yếu tố Ý tưởng gióng hàng Mô hình ngôn ngữ - Language Model (LM): xác suất thấy 1 câu tiếng Anh (E) (xác suất tiền nghiệm): Mô hình dịch TM không quan tâm đến chuỗi đúng các từ P(E) tiếng Anh Mô hình dịch - Translation Model (TM): câu đích trong Sử dụng cách tiếp cận gán nhãn: tiếng Pháp (F) khi có câu tiếng Anh: • 1 từ tiếng Anh(“tag”) ~ 1 từ tiếng Pháp (“word”) P(F|E) → không thực tế: thậm chí số từ trong 2 câu không bằng Thủ tục tìm kiếm: nhau Cho F, tìm E tốt nhất sử dụng mô hình ngôn ngữ LM và → sử dụng “gióng hàng”. mô hình dịch TM. Vấn đề: thiếu dữ liệu! Gióng hàng câu: tìm các nhóm câu trong 1 ngôn ngữ tương Ta không thể tạo từ điển câu E ↔ F ứng với các nhóm câu khác trong ngôn ngữ khác Thậm thí bình thường ta không thấy 1 câu lặp lại 2 lần 17 18 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Gióng hàng câu Gióng hàng câu The old man is El viejo está feliz 1. The old man is 1. El viejo está feliz happy. He has happy. porque ha pescado porque ha pescado 2. He has fished many muchos veces. fished many muchos veces veces. Su times times. times. His wife 2. Su mujer habla mujer habla con él. 3. His wife talks to him. con él. talks to him. The Los tiburones 4. The fish are jumping. 5. The sharks await. 3. Los tiburones fish are jumping. esperan. esperan. The sharks await. 19 20 Gióng hàng câu Gióng hàng từ - Mức dễ 1. The old man is 1. El viejo está feliz happy. porque ha pescado 2. He has fished many muchos veces. times. 2. Su mujer habla con 3. His wife talks to him. él. 4. The fish are jumping. 3. Los tiburones esperan. 5. The sharks await. Khó khăn: Sự liên quan chéo: trật tự câu thay đổi khi dịch 21 22 Gióng hàng từ - Khó hơn Gióng hàng từ - Khó hơn 23 24 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Gióng hàng từ - Mã hóa Gióng hàng từ - Khó 0 1 2 3 4 5 6 e0 And the program has been implemented f0 Le programme a été mis en application 0 1 2 3 4 5 6 7 Gán thông tin tuyến tính: • f0(1) Le(2) programme(3) a(4) été(5) mis(6) en(6) application(6) • e0 And(0) the(1) program(2) has(3) been(4) implemented(5,6,7) 25 26 Học việc gióng hàng từ sử dụng Học việc gióng hàng từ sử dụng EM EM 27 28 Học việc gióng hàng từ sử dụng EM Kênh nhiễu e f Mô hình ngôn ngữ Mô hình dịch Giải mã P(e) P(f|e) Argmax e =P(e|f) P(e|f) e 29 30 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Các thành phần của mô hình dịch Giả thiết Individual translations are independance Ví dụ 1 từ tiếng Anh – n từ tiếng Pháp P(Jean aime Marie| John loves Mary) 1 từ tiếng Pháp - (0-1) từ tiếng Anh 1 l l m Gióng hàng(Jean, John), (aime, loves), (Marie, P ( f | e) = Z ∑ a1 L∑ am=0 ∏ P( f j =1 j | ea j ) Mary), Mary) ta có 3 xác suất P(Jean|John) x P(aime|loves) xP(Marie|Mary) fj - từ j trong f; aj - vị trí trong e được gióng hàng với fj eaj - từ trong e được gióng hàng với fj Z là hằng số chuẩn hóa aj = 0: từ j trong câu tiếng Pháp được gióng hàng với một từ rỗng (không dịch sang) m – độ dài của f 31 32 Giải mã e = arg max e P(e | f ) Thuật toán EM P (e) P ( f | e) E-step = arg max e Khởi tạo giá trị P(wf|we) ngẫu nhiên P( f ) Tính số lần tìm thấy wf trong tiếng Pháp khi có we trong = arg max e P (e) P( f | e) tiếng Anh Vấn đề: không gian tìm kiếm vô hạn zw f , we = ∑ P( w f | we ) ( e , f ) s .t . we = e , w f = f Mẹo: M-step tìm kiếm dùng ngăn xếp: xây dựng dần, lưu trong stack các Đánh giá lại xác suất dịch prs từ giá trị z trên: phần đã dịch z w f , we P( w f | we ) = sử dụng một số độ đo về độ phù hợp, vd., chamber/house, (nhưng có thể đi sai đường nếu 1 từ thường xuất hiện với từ ∑ v z v,w e khác, như commune/house, vì có Chambre de Communes (hạ tổng được tính trên tất cả các từ tiếng Pháp v nghị viện) 33 34 Đánh giá Đánh giá dựa trên tập ngữ liệu Hansard: Lý do 48% câu tiếng Pháp được dịch đúng Hiện tượng méo: từ tiếng Anh ở đầu câu được 2 loại lỗi: gióng hàng với từ tiếng Pháp ở cuối câu – hiện Dịch sai nghĩa: tượng này giảm xác suất gióng hàng • Permettez que je donne un example à chambre • Let me give an example in the House (incorrect decoding) Hiện tượng sinh (fertility): sự tương ứng giữa từ • (Let me give the House an example) tiếng Anh và tiếng Pháp (1-to-1, 1-to-2, 1-to-0, …), Dịch sai ngữ pháp: • Vous avez besoin de toute l’aide disponsible Vd, fertility(farmers) trong tập ngữ liệu = 2, • You need all of the benefits available (ungrammatical vì từ này khi dịch sang tiếng Anh thường gồm decoding) 2 từ : les argiculteurs • (You need all the help you can get) To go → aller 35 36 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Lý do Thiếu tri thức ngôn ngữ Các giả thiết độc lập: các câu ngắn được ưu tiên hơn vì có ít xác suất hơn (khi nhân) Không lưu thông tin về các ngữ: ví dụ không ⇒ nhân kết quả với 1 hằng số tỉ lệ thuận với độ dài gióng hàng được “to go” và “aller” câu Không có ràng buộc cục bộ: Phụ thuộc dữ liệu luyện: 1 thay đổi nhỏ trong dữ liệu Eg, is she a mathematician luyện gây ra thay đổi lớn trong các giá trị ước lượng Âm vị. Các từ tạo bởi các âm vị khác nhau được tham số coi là các ký hiệu riêng biệt Vd, P(le|the) thay đổi từ 0.610 xuống 0.497 Dữ liệu thưa. Các đánh giá cho các từ ít gặp TÍnh hiệu quả. Bỏ các câu > 30 từ, vì làm không gian tìm kiếm tăng theo cấp số mũ không chính xác Thiếu tri thức ngôn ngữ 37 38 Các hệ thống gióng hàng khác Phát hiện biên của câu Các tập ngữ liệu sử dụng giả thiết: Sử dụng luật, danh sách liệt kê: • Dữ liệu song song (dịch E ↔ F) Dấu kết thúc câu: • Dấu ngắt đoạn (nếu được đánh dấu) Gióng hàng câu • 1 số kýý tự: ự ?,, !,, ; • Phát hiện câu • Vấn đề: dấu chấm ‘.’ – Kết thúc câu (... left yesterday. He was heading to...) • Gióng hàng câu – Dấu chấm thập phân : 3.6 (three-point-six) – Dấu chấm hàng nghìn: 3.200 Gióng hàng từ – Viết tắt: cf., e.g., Calif., Mt., Mr. • Tách từ – Vân vân: ... • Gióng hàng từ (với 1 số ràng buộc) – 1 số ngôn ngữ: 2nd ~ 2. – Ký hiệu đầu: A. B. Smith Phương pháp thống kê: vd Maximum Entropy 39 40 Gióng hàng câu Các phương pháp gióng hàng Vấn đề với phát hiện biên của câu: Nhiều phương pháp (xác suất hoặc không) E: Dựa trên độ dài ký tự F: Dựa trên độ dài từ Đầu ra mong đợi: Các phân mảnh với cùng số “cùng gốc” (sử dụng nghĩa từ) lượng mảnh liên tiếp nhau. • Sử dụng từ điển (F: prendre ~ E: make, take) • Sử dụng khoảng cách từ (độ tương tự): tên, số, từ vay mượn, Gióng hàng: từ gốc Latin E: Kết quả tốt nhất: F: Thống kê, dựa trên từ hoặc dựa trên ký tự Kết quả: 2-1, 1-1, 1-1, 2-2, 2-1, 0-1 41 42 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Gióng hàng dựa trên độ dài Nhiệm vụ gióng hàng Định nghĩa bài toán như việc tính xác suất: Định nghĩa: argmaxA P(A|E,F) = argmaxA P(A,E,F) (E,F cố định) Cho P(A,E,F) ≅ Πi=1..nP(Bi), tìm cách chia (E,F) thành n bead Bi=1..n i 1 n, sao cho Định Đị h nghĩa hĩ 1 “bead”: “b d” “bead” bead (2:2) tối đa xác suất P(A,E,F) trên tập luyện. E: Bi = p:qαi, với p:q ∈ {0:1,1:0,1:1,1:2,2:1,2:2} F: mô tả phép gióng hàng Lấy xấp xỉ: Pref(i,j) – xác suất của cách gióng hàng tốt nhất từ P(A,E,F) ≅ Πi=1..nP(Bi), điểm đầu cho đến (i,j) Trong đó Bi là 1 bead; P(Bi) không phụ thuộc vào phần còn lại của E,F. 43 44 Định nghĩa đệ qui Xác suất của 1 Bead Định nghĩa P(p:qαk): Khởi tạo: Pref(0,0) = 0. k đề cập đến “bead” kế tiếp, với các đoạn của câu p và q, Pref(i,j) = max ( độ dài lk,e và lk,f. e ( ,j ) P((0:1αk), Pref(i-1,j) Pref(i,j-1) e ( ,j) P((1:0αk), Pref(i-1,j-1) e ( ,j ) P((1:1αk), Sử dụng d phân hâ bố chuẩn h ẩ cho h các á độ dài khác khá nhau: h Pref(i-1,j-2) P(1:2αk), Pref(i-2,j-1) P(2:1αk), Pref(i-2,j-2) P(2:2αk) ) P(p:qαk) = P(δ(lk,e,lk,f,μ,σ2),p:q) ≅ P(δ(lk,e,lk,f,μ,σ2))P(p:q) δ(lk,e,lk,f,μ,σ2) = (lk,f - μlk,e)/√lk,eσ2 E: i Đánh giá P(p:q) từ tập dữ liệu nhỏ, hoặc đoán và đánh F: Pref(i-2,j-2) Pref(i-2,j-1) Pref(i-1,j-2) Pref(i-1,j-1) Pref(i-1,j) Pref(i,j-1) P(α2:1 P(2:2 k)α P( P( P( 1:2kα )α αk))) P(1:0αk) gía lại sau khi gióng hàng 0:1 1:1 kk j Từ có thể được dùng như dấu hiệu tốt hơn để định nghĩa P(p:qak). 45 46 Gióng hàng từ Thuật toán gióng hàng từ Nếu chỉ dựa trên độ dài, không thực hiện được: từ có thể bị đảo trật tự, các phép dịch thường có Khởi tạo với tập ngữ liệu gióng hàng câu. độ dài khác nhau Cho (E,F) là 1 cặp câu (là 1 bead). 1. Khởi tạo ngẫu nhiên p(f|e), f∈F, e∈E. Ý tưởng: 2. Đếm trên tập ngữ liệu: Đưa ra vài mô hình dịch đơn giản. c(f,e) = Σ(E,F);e∈E,f∈F p(f|e) Tìm các tham số bằng cách xét tất cả các cách với ∀ cặp gióng hàng (E,F), kiểm tra xem e có trong E và f gióng hàng. có trong F không. Nếu đúng, bổ sung p(f|e). Sau khi có tham số, tìm cách gióng hàng tốt nhất 3. Đánh giá lại: khi có các tham số này. p(f|e) = c(f,e) / c(e) [c(e) = Σf c(f,e)] 4. Lặp đến khi p(f|e) thay đổi ít. 47 48 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Cách gióng hàng tốt nhất Với mỗi cặp (E,F), tìm A = argmaxA P(A|F,E) = argmaxA P(F,A|E)/P(F) = Dịch máy sử dụng cú pháp argmaxA P(F,A|E) = argmaxA (ε / (l+1)m Πj=1..m p(fj|eaj)) = argmaxA Πj=1..mp(fj|eaj) Sử sụng thuật toán lập trình động theo kiểuViterbi. Tính lại p(f|e) 49 50 Yamada and Knight (2001): Tại sao dùng cú pháp Lý do cần cú pháp Cần thông tin ngữ pháp Cần các ràng buộc khi sắp lại câu Khi chèn các từ chức năng vào câu, cần đặt ở vị trí chính xác Khi dịch từ cần sử dụng từ có cùng từ loại với nó 51 52 Mô hình dựa trên cú pháp Cây cú pháp (Anh) Æ câu (Nhật) Cây cú pháp Câu (tiếng Anh) (tiếng Nhật) Mô hình dịch Tiền xử lý câu tiếng Anh bằng bộ PTCP Thực hiện các phép tính xác suất trên cây cú pháp Sắp lại trật tự các nút Chèn nút mới vào Dịch các từ ở lá 53 54 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 1. Sắp lại trật tự Bảng tham số: sắp lại Trật tự gôc Sắp lại P(Sắp lại| Trật tự gốc) Đặc trưng điều kiện = dãy các nhãn con 55 56 2. Chèn Bảng tham số: chèn Đặc trưng điều kiện = nhãn cha & nhãn nút (vị trí) & none (là từ) 57 58 3. Dịch Bảng tham số: Dịch Đặc trưng điều kiện = từ (tiếng Anh) Ghi chú: Dịch thành NULL Æ xóa 59 60 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Thử nghiệm Kết quả Dữ liệu luyện: 2000 cặp câu J-E Điểm trung bình #câu Y/K model 0.582 10 J: tách từ sử dụng Chasen IBM model 5 0.431 0 431 0 E: PTCP sử dụng bộ PTCP Collins Luyện trên 40000 câu từ Treebank, độ cx Điểm trung bình được tính trên 3 người với 50 câu ~90% ok(1.0), không chắc (0.5), sai (0.0) E: từ cây cú pháp, xác định trật tự từ chỉ tính độ chính xác và chuyển đổi (SVO SOV) Luyện sử dụng EM: 20 vòng lặp 61 62 Kết quả: gióng hàng 1 Kết quả: gióng hàng 2 63 64 Một số hệ thống dịch máy trên Internet http://www.google.com/language_tools?hl=en http://www.systransoft.com/index.html http://babelfish altavista digital com/ http://babelfish.altavista.digital.com/ 65 66 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 67 69 70 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản