Bài giảng xử lý tiếng nói part 2

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
205
lượt xem
74
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý tiếng nói là sự nghiên cứu tiếng nói của con người dưới dạng tín hiệu, và các phương pháp xử lý những tín hiệu này. Tín hiệu tiếng nói thường được thể hiện dưới dạng số, tức là được "số hóa", và do đó xử lý tiếng nói có thể được coi là giao của xử lý tín hiệu số[1] và xử lý ngôn ngữ tự nhiên[2]. Xử lý tiếng nói có thể được chia thành các mục sau: Nhận dạng tiếng nói: phân tích và xử lý về mặt nội dung ngôn ngữ của tín hiệu tiếng nói. Mục đích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 2

  1. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Bé m¸y ph¸t ©m Vòm miệng cứng Khoang mũi Vòm miệng mềm Lưỡi Họng Nắp thanh quản Dây thanh Thực quản Khí quản 7
  2. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n S¬ ®å khèi bé m¸y ph¸t ©m 8
  3. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Thanh m«n (1) Thanh môn Dây thanh 9
  4. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Thanh m«n (2) ë c¸c vÞ trÝ hÝt, thë, ph¸t ©m, nãi th× thµo 10
  5. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n D©y thanh trong mét chu kú dao ®éng 11
  6. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n BiÓu diÔn tÝn hiÖu tiÕng nãi  D¹ng sãng theo thêi gian 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản