intTypePromotion=1

Bài giảng xử lý tiếng nói part 3

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
159
lượt xem
44
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận dạng người nói: mục đích là để nhận ra người nói là ai và/hoặc là xác minh liệu người đang nói có đúng là người mà máy tính đã được biết trước hay không (tính xác thật của giọng nói). Tăng chất lượng tiếng nói: nhằm tăng sự cảm nhận của người nghe về chất lượng tiếng nói. Nó bao gồm: giảm nhiễu ồn của tín hiệu tiếng nói, giảm/khử tiếng vọng (trong kỹ thuật điện thoại), v.v... Mã hóa tiếng nói: là một dạng của nén dữ liệu, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực viễn thông. Ví dụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 3

  1. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n BiÓu diÔn tÝn hiÖu tiÕng nãi  Phæ tÝn hiÖu tiÕng nãi 13
  2. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n BiÓu diÔn tÝn hiÖu tiÕng nãi Spectrogram (Sonagram) 14
  3. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n T¹o ©m h÷u thanh . Formant vµ thanh antiformant antiformant 15
  4. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n T¹o ©m v« thanh 16
  5. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n Mét sè ®Æc ®iÓm ng÷ ©m tiÕng ViÖt  §¬n ©m tiÕt  Cã thanh ®iÖu (6), biÕn ®æi thanh Cã ®iÖu ®iÖu kÌm theo biÕn ®æi nghÜa  Kh«ng biÕn ®æi h×nh th¸i 17
  6. 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n M« h×nh t¹o tiÕng nãi (Fant-1960) Läc Läc th«ng TuyÕn TuyÕn ©m T¶i bøc x¹ P thÊp thÊp G(z) V(z) V(z) R(z) A G( z )  R( z )  C(1  z 1 ) (1  z 1 )(1   z 1 ) B V( z )  K (1  b1k z 1  b 2k z 2 )  k 1 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2