Bài giảng xử lý tiếng nói part 7

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
32
download

Bài giảng xử lý tiếng nói part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khó khăn cơ bản của nhận dạng tiếng nói đó là tiếng nói luôn biến thiên theo thời gian và có sự khác biệt lớn giữa tiếng nói của những người nói khác nhau, tốc độ nói, ngữ cảnh và môi trường âm học khác nhau. Xác định những thông tin biến thiên nào của tiếng nói là có ích và những thông tin nào là không có ích đối với nhận dạng tiếng nói là rất quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng xử lý tiếng nói part 7

  1. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi  Dïng bé läc ®¶o (Simplified Inverse Filter Tracking) 10kHz 1-z-1 Th«ng thÊp Th«ng thÊp W(n) LPC(p=4) 4700Hz 900Hz A(z) Hµm tù t­¬ng quan HT/VT §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Néi suy T×m cùc ®¹i Fo 37
  2. 38
  3. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi  Xö lý ®ång h×nh 39
  4. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi X¸c ®Þnh formant (1) Xö lý ®ång h×nh Bé läc Cöa sæ FFT hiÖu chØnh Log10|.| FFT-1 FFT Wc(n) 40
  5. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi X¸c ®Þnh formant (1) Xö lý ®ång h×nh 41
  6. 2. Xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi X¸c ®Þnh formant (2) Tiªn ®o¸n tuyÕn tÝnh (LPC) Bé läc TÝnh h.s. Cöa sæ hiÖu chØnh ai s(n) TÝnh1/ |A(ej)| T×m Fk,Bk b»ng FFT cùc ®¹i QuyÕt ®Þnh TÝnh nghiÖm cña A(z) 42

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản