Bài hát Bác đã về - Xuân Hòa (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
216
lượt xem
70
download

Bài hát Bác đã về - Xuân Hòa (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bác đã về - xuân hòa (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Bác đã về - Xuân Hòa (lời bài hát có nốt)

  1. Baùc ñaõ veà. nhaïc : Xuaân Hoøa thô : Nguyeãn Höõu Baûn b2 « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « ˙ j j « « « « 4 « « l « . « _ l _ « « « _ l « l « « «=l « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ ====================== & ˆ « « « _ ˆ « « ˆ ˆ j « « ˆ « « j ˆ ˆ « j Thaùng naêm Nam Ñaøn baùt ngaùt höông say Ngöôøi noái « « « « Chuùng con beân Ngöôøi haùt khuùc daân ca Töø Cao b « «. « « « « ˙ « « « « « l « « « « « l « ˆ ˆ « ˆ j j « « ˆ =========================l & « « « « œ œ. « l ˆ ˆ ˆ l »J»» »»» j j « « « « j ˆ « ˆ « _ « j _ ˆ « ˆ j « ngöôøi laïi veà treân queâ höông Baùc Trong saéc naéng hoàng Baèng laïi veà treân queâ höông Baùc OÂi tha thieát coøn « œ « b œ « »J ˆ« « « »J ˆ »» « l ˙ j « « « « 1. « « « « « « ˆ « ˆ« « « ˆ ˆ ˆ l « «. « l ˆ « « « l « « « j « ˆ « « j j j « « « ˆ ˆ & »» « j ll j j ˆ ========================= j « « j thaém ngaøn caùnh hoa sen Ta nhö thaáy boùng Baùc ñaõ veà nôi « «£ « « «£ « nhôù lôøi Baùc naêm xöa. b « « « « l « « ˆ « l « « ˆ « « « _ _ « ˆ «« ˆ « « ˆ « « « _ =========================l & ˆ « « _ ˆ « « ˆ « « _. « _ ˆ « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « _ l _ « #_ « _ _ « « « « j « j j j j ˆ « « ñaây maùi toùc baïc maøu aám aùp tình Ngöôøi ñeå laïi muoân vaøn tình b « « Œ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « « £ « l « « « « l « « « =l ˆ « ˆ « « « « « 2. & «˙ l« ” ˆ { « « « j j ˆ « j ˆ « =========================j « j « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « j j « « _ˆ ˆ « »œ »œ « « « œ thöông Mieàn Nam ñoù luoân maõi trong traùi tim toâi Vang töø Ba b « « l « « « « l « “{ « « « l œ. « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ j j j « « « « « « ========================= & _. _ ˆ « « »»» ˆ ˆ « « »» »» l « « « »J l ˆ « « »»= j « ˆ « ˆ « j « _ « « « « j _ ˆ ˆ « ˆ « £ Ñình veà ñaây haùt maõi beân Ngöôøi Veà ñaây trong ngaøo ngaït höông « œ « « « « « « Veà ñaây trong ngaøy hoäi Laøng b ˙ »»» œ œ »J œ . œ »»» »J »»œ »»» »» ========================= & l l »J l »J « »J « l « l « « « « l »» »»œ ˆ »» ˆ ˙ ˆ « « « j « « « « ˆ ˆ « j ˆ « say nghe queâ höông aám aùp tình Baùc bao la Maùi toùc baïc Sen ta nhö nghe tieáng Baùc coøn aám troâng tim Boùng Baùc loàng b « « « « l œ « « « « j j ˆ ˆ « « »»» »» »» l « « « « « l l « »œ »»»œ »œ « « « « « _ _ 1. =========================l & j j ˆ ˆ « « j j j ˆ ˆ ˆ « « _. _ « « « ˆ « « ˆ «ˆ « « « j ˆ « « £ t Baùc nhìn ñaøn con beân Ngöôøi dòu maøu choøm raâu traéng xoùa ñoâi maé loäng trôøi cao xanh thaúm Ñaát nöôùc ñoäc laäp töï do muoân... b « « « « l « l« Œ ” « « « « « « « « « l « « « « l « l « Œ= 2. « ˆ « j j j « ˆ ˆ « « « { « « « « ˆ ˆ j j « « ” j j « « ˆ « ˙ « ˆ « _. _ ˆ ˆ ========================= & j « _ _ ˆ « « j ˆ « ˙ ˆ « « eâm nhö khuùc daân ca ...ñôøi Ñaøn con haùt maõi beân Ngöôøi.
Đồng bộ tài khoản