Bài hát bài hát ru cho anh - Dương Thụ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
381
lượt xem
80
download

Bài hát bài hát ru cho anh - Dương Thụ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài hát ru cho anh - dương thụ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài hát ru cho anh - Dương Thụ (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi haùt ru cho anh. Döông Thuï c “{ « « «. « « « l « « « « « « « _ ‰ « « « l « ˙ « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ= j « « « ====================== l & j j « ˆ ˆ ˆ « « j « j « ˆ j ˆ «. « ˆ « j ˆ « _ ˙ « Ru anh ru anh nguû Ñoài thoâng nghieâng xa Ru anh ru anh nguû Roài mai hay bao «. ‰ « #˙« « « « «£ « « « « l « « « « « « ˙. ‰ « 1.« « « « & « ˙ « « l « ˆ « j « j ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l « l _ _ « « _ ˙ j ˆ « « « « ˆ ˆ j « j ˆ « « môø Vaån vô boâng lieãu ñoû Maët hoà xanh nhö giôø Nieàm vui hay ñau khoå Thoùi... «. « «« « Œ œ « »J « w Œ « _ « «« l « « ˆ «« ˙ « ˆ« « »» ˆ “ { j « 2. « =========================l & « ˙ { « ”_ « ˙ « j ˆ « ˆ = möa ...ñôøi hay moäng mô Ru hôøi gioù tieáng œ Œ Œ œ œ œ œ œ Ó »»» »J »J »J »»» »» »» l »» »J »» Ó Œ œ « l w »J « =========================l & l »» ˆ j « maùt tröa heø noùng böùc Ru hôøi naéng laù xoân xao röøng vaéng Ru hôøi naéng œ Œ Œ œ œ œ œ œ Ó »»» »J »J »J »»» »J Ó Œ œ « l w »J « »» »» l »» »» =========================l & l »» ˆ j « aám chieàu ñoâng chieàu ñoâng Ru hôøi maây sôùm naèm trong haït söông Ru hôøi ñeâm œ Œ Œ œ œ « œ œ Ó »»» »J »J « »»» »J »» »» l ˆ j »» « Ó Œ œ « l w J « »»» ˆ j 1. =========================l & l « = troâi lang thang trieàn soâng Ru hôøi möa xanh traêng non vöøa leân Ñoù baøi... œ Œ Œ « « « « «Ó »»» « « « « « j j j j ˆ ˆ lˆ ˆ ˆ « « « « « Ó Œ œ « »J « »» ˆ ” w j « { 2. =========================l & l rôi ñeâm thu loàng loäng Ru hôøi... ...haùt ˙ »»» œ « « « »J « « « l w »» ˆ ˆ ˆ j « j «. « Œ ∑ « j « l ˙ « ========================= & l ” em daønh rieâng anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản