Bài hát bài thơ dâng mẹ - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
161
lượt xem
26
download

Bài hát bài thơ dâng mẹ - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài thơ dâng mẹ - vinh sử (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài thơ dâng mẹ - Vinh Sử (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi thô daâng Meï. nhaïc : Vinh Söû % thô : Nguyeãn haûi Thaûo bc « « ‰ « « « « « & « « _ « _ « « « j j « ˆ _ ˆ ˆ « « ˆ « « « j « « ll _ « « « ˆ ˆ « _ _ « « ˆ= j « « j j « ====================== l j j ˆ « « _ ˆ « _ ˆ « « ˆ j j « Khi con vöøa khoùc chaøo ñôøi Meï cöôøi long lanh soùng b « ‰ « « « « « « « « & « ˆ « « « « « « « l « ‰ « « « « « l j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « ========================= j ˆ « « « « j « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j maét Khi con rôøi khoûi vaønh noâi Coù Meï keà beân dìu b « « ˆ « ‰ « « œ œ « j j « « j « « « « »J »J « l ˆ ˆ ˆ »» »» ˆ « « ‰ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j « j j « « j =========================l & daét Meï laø khuùc haùt ca dao Ru con lôùn cuøng naêm b « ‰ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ j « « « « « « « « l « ‰ « « _ « « l «. « ˆ « « « « Œ & j j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « j ˆ « « ˙ ˆ « « ˆ ˆ « =========================l l j j « j j thaùng Meï laø doøng suoái ngoït ngaøo Chaûy suoát ñôøi con xoân xao b œ. »»» œ œ « »J »J « »» »» ˆ « « « j ˆ l « w «. « ˆ « œ œ œ »J »J »»» »» »» « « j ˆ « =========================l & l Khi con ñi vaøo cuoäc soáng Baèng chaân chim nhoû ngaäp & b w « «. l ˆ « « « « l w « « ˆ ˆ « « « j « œ. »»» =========================l l œ œ « »J »J « »» »» ˆ « œ »J »» « j j ˆ ˆ « « ngöøng Meï laø nieàm vui thaép saùng Ñöa con ra khoûi choâng b w «. « ˆ « « œ »œ œ « ˆ w « « »»» j j ˆ ˆ »» »»» l « « « «. « ˆ « « œ « « »»» « « «« « « « =========================l & l «« ˆ « l « ˆ ˆ « j j « j ˆ « gai Meï laø vaàng traêng saùng toûa Soi ñöôøng con luùc gian b w « «. « « « « « « « « l w « « « « « & l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j j «. =========================l l ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j j « _ j ˆ « U lao Meï laø muøa xuaân vónh cöûu Cho con söùc soáng daït b « « « « « « « ll « « « _ « « _ ‰ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « j « j « ˆ « ˆ « =========================l & « _. j ˆ « j ˆ « _ _« « ˆ « « « ˆ « « _ _ « ˆ _= « « j « ˆ _ ˆ « ˆ j j « j « j U »J »J »» » U U U daøo Con vieát baøi thô daâng Meï Giöõa ñeâm thao thöùc chaïnh & b « ‰ « œ œ « »œ « « »J »J « J j ˆ »» »» ˆ « j « ========================= »» l œ ‰ œ œ »œ »œ œ »œ l »˙ Ó = »»» »» »» » »J J »» »» »» ” ˆ « loøng Meï ñi xa thaønh noãi nhôù Ñaâu phai maõi maõi trong con.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản