Bài hát bài thơ Tôn Nữ - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
11
download

Bài hát bài thơ Tôn Nữ - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài thơ tôn nữ - phạm anh dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài thơ Tôn Nữ - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi thô Toân Nöõ. thô : Phaïm Ngoïc ### 3 Ó ‰ « nhaïc : Phaïm anh Duõng « & 4 ˆ l l « . « « « « l « ‰ « « «=l « j « « j « « « « « ˆ ___ « ˆ « « « « ˆ ====================== ˆ « « « _ « « « ˆ j « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ### ‰ « « Em coøn Toân Nöõ ngaøy xöa Hueá coøn hiu « « « ˆ l «. « j ˆ « « « ˆ « « « ˆ _ « « « « l « « ˆ « _ « _ « ======================== & ˆ « « _ « « « « =l « ˆ ˆ « « j « j _ ˆ « ˆ j « ˙ « ### « « ‰ « haét chieàu möa Noäi Thaønh Em ñi nhöõng böôùc voâ « ‰ « « « « « _ l _ « « _ « l « « « « « « « « « ˙ « « j ˆ = « « j « « ======================== l l & ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « j «« ˆ j _ ˆ « « # « ## « hình Cho toâi ngoïn gioù thaát tình theo sau Höông ˆ. « « _ « « « ˆ l ˆ « « ======================== & j « ˆ « « « ˆ « « « ‰ « « « « « « « _ l _ « _ _ « =l ˆ «« « « «ˆ « « « « « ˆ « « _ « _j ˆ « ˆ _« « j ˆ « ˆ « « « j «ˆ ### « Giang naøo bieát noâng saâu Thuyeàn toâi chìm giöõa bieån maøu maét ‰ « j ˆ « « « l ˆ. « « « « « « l « j « ˆ « « « ‰ « « « « « «= « ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ « ======================== l & ˆ ˆ « « « « j ˆ ### « « « « « « « « ˆ l « « « « em Moâi thôm xinh nuï cöôøi hieàn Gioïng em raát « _ ˆ ˆ « « ‰ œ»J »» «. ˆ « « « « « j ˆ « « ˆ= « _ ˆ _ « « j ˆ « j « « « « « ======================== l & « _ « _ ˙ « ll _ˆ « « ˆ ### « ‰ « « « Hueá nhö chim goïi muøa Em coøn Toân Nöõ ngaøy « « _ l _ « « ‰ « ========================« l & « ˆ « « « ˆ l _ ˆ ˆ « j « « « « « «. ˆ « « _ ˆ j « ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « « « _ = ˆ ˆ « « « ### « « xöa Ñeå toâi gom nhöõng gioøng thô göûi ngöôøi Toùc « « « « ˆ l « « ‰ « « « «. « « « ˆ l « « ˆ _ « j « « « « « _ ˆ « ======================== & ˆ « « « « « « « « =l « ˆ ˆ _ ˆ _ « « « « ˆ « _ ˆ « j ˆ « « j _ ˆ « ˆ « j « ### « « « « « em vöông sôïi tô trôøi Hoaøng hoân tím caû ngaøn lôøi ca « ˙ « ‰ « «. ˆ « ˆ « « l « « « « j « « ˆ ‰ « « « ll =========================l & j ˆ « _ « ˆ « ˆ « « ˆ « « « _ _ « « j ˆ « « « ˆ ### « « « « dao Vaàng traêng khuaát töï phöông naøo Ngaøy möa ngaøy « ˆ « « « « « « « « l « j ˆ ˆ _ ‰ « « l ˆ«. « « « « ˆ ˆ « « « j « « « « _ _« « « j ˆ « « « « =========================l & « ˆ « _ ˙ « ˆ j « « _ ˆ « ˆ ### « naéng noãi ñau ñoaïn ñaønh Tình buoàn söông khoùi mong « ‰ « « « « _ ˆ l _ « « « « Œ & ˆ « ˆ « « « « « j « ========================= « ˆ « « « j ˆ « ˆ « « « « « « _ l _ ˆ ˆ ˆ j « « « _ « « « ˙ ” « manh Em hoàn Toân Nöõ toâi xanh tuoåi chôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản