intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài hát bao giờ biết tương tư - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

562
lượt xem
136
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bao giờ biết tương tư - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bao giờ biết tương tư - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. BAO GIÔØ BIEÁT TÖÔNG TÖ Nhaïc vaø Lôøi: PHAÏM DUY Ab Cm Fm c«« T« « «f« «« «« ««« « «« « «« CHAÄM - BUOÀN bb 3 b 4 « ll « « ˆ l œ. « « « »»» j « « « ˆ « « =l « « «l jˆˆ « «« ˆ « «« ˆˆ ======================= & ««ˆ « RP _. _ « ˆ _ « ˙ « ˆ . Ngaøy naøo cho toâi bieát bieát yeâu em roài Toâi bieát töông DÑ. Bb 1K G7 Cm Fm «« «« «« « « »œ Ì U c f «« «« b« «« »» »œ »»»»œ «« «« « « l « ˆ »»» nœ »»»» =l bb« ««« «« «« « l« ˆ« « ˙ « ˆ l_ DÆS ««« «« ======================== & ˆ«˙ ˆˆ «« » »»» ˆ˙ » «« « 7 Z tö... Ngaøy naøo bieát mong chôø bieát roän raõ buoàn vui ñôïi em döôùi Z Ab Bb7 G7 Cm Fm Z Ì T c f Ë b b b ˙ . œ . œ »œ »»»œ « . « « « « . « »œ œ »J » »»» »» » l « « « « l « « » »»» »»» »» ˆ ˆ«« ˆ j ˆ» « « «_ « « ======================== l & l j«« » »= ˆ« »» ˆ möa... OÂi bieát ñem tim naày vaéng nhö loàng giaáy tình yeâu laáp Eb Ab R P « « « T« « «Ì Fm6 G7 Cm «««« « c« «««« «« nˆ l « l l = b ˆ«ˆ j« « « nnn «. « ««« ««ˆ«« ˙. « bb « l « ˆ « « l «. « « « l ˙ « j«« «ˆˆ « ˙ « « « __ « «. ˆ««« « ======================== & «ˆ «_ « ˆ n_ _. « « « _ ˆ ˆ« ˙ « « ˆ « ˙ « ñaày... Roài bieát queân caâu cöôøi bieát cho ñoâi doøng leä rôi... NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. C Em F G7 C e F Ì œ . œ »œ œ »» » » l « . œ »œ »»»œ l «. »J »» »» œ . œ »œ »»œ »J »» »» « »J »» »» »» «= ˆ »» « « ˙ »» »»» l » &» ======================== l »» »» » »» Tình yeâu ñaõ trôû laïi ñoâi maét ñeâm ngaøy vôi heát ñoïa ñaày... « Dm G7 C Am Dm G7 C a« « d Ì«C ««««« «« d Ì C «« »J « « l « « « « l l « « l l = «« b « «. œ « « «. œ ˆ « »J ˆ « « « ˆ « « _ _ bb ««« « « « »» ˆ lˆ j«« ˙ ˆ »» &ˆ ˆˆ « « « «. ======================== « ˆ « ˆ « Taø aùo em phôi baày ngoùn tay em daøi tieáng yeâu khoâng lôøi! Ngaøy Ab c« « T « « « f« « « Ì Cm Fm G7 «« «« «« «« «« « «« « «« RP b ˆ « « l «. ˆ « « l « «« ««« »» œ. bb « « ˆl» «« j«« ˆˆ « « jˆ ˆ ««« «« « ˙ « « ======================== l &_« ˆ = « ˆ « ˙ _ ˆ « « . DÑ. naøo loøng toâi ñaõ bieát vui bieát buoàn oâm moái töông tö ngaøy Bb 1K «« Cm Fm C7 U « « c « « f « cresc «« «« « « »œ Ç. «« «« b «« »œ œ»» DÆS «« «« ˙ »»» « ˆ l _ « « l « « »»» nœ »»»» »»» l bb« «« »» « ˆ «ˆ «« « &« ======================== l ˆ «« ˆˆ «« » »»» = « ˙ « ˙ « 7 Z naøo caùnh thieân ñöôøng ñaõ môû heù Tình yeâu laø traùi taùo thôm! Z Ab B b7 Eb Z Cm Fm «« T c f Ë R b b b œ . œ »œ œ « . « « « »J » »» « « l « . « »œ »œ l « . =l «« »»» »» » » « «_ « « » »» « « ˆ j ˆ» « « ˆ ˙ »» »» l « « ======================== & j «ˆ« ˆ«« »» ˆ »» Toâi gheù raêng caén vaøo mieäng moâi ngoït ñaéng tình yeâu cuoái ñöôøng Ab P««« T«« «Ì Fm6 G7 Cm «« «« «« « « c« «« «« « nˆ l « = bb ˆ« j« « « «««« «ˆ « « ˆ ˙. « l« « b« ˆ « ˆ l« «« « jˆ« ««« « « « ˙ ««__ « & «. « « ======================== ” ˆ« « «ˆ « « ˆ . « « _. _ « ˆ « ˆ n_ « ˙ ˆ « « _ ˙ « laø troái traêng cuoái cuøng giaác mô naõo nuøng vôïi tan... NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2