intTypePromotion=1

Bài hát bao giờ biết tương tư - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
551
lượt xem
136
download

Bài hát bao giờ biết tương tư - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bao giờ biết tương tư - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bao giờ biết tương tư - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. BAO GIÔØ BIEÁT TÖÔNG TÖ Nhaïc vaø Lôøi: PHAÏM DUY Ab Cm Fm c«« T« « «f« «« «« ««« « «« « «« CHAÄM - BUOÀN bb 3 b 4 « ll « « ˆ l œ. « « « »»» j « « « ˆ « « =l « « «l jˆˆ « «« ˆ « «« ˆˆ ======================= & ««ˆ « RP _. _ « ˆ _ « ˙ « ˆ . Ngaøy naøo cho toâi bieát bieát yeâu em roài Toâi bieát töông DÑ. Bb 1K G7 Cm Fm «« «« «« « « »œ Ì U c f «« «« b« «« »» »œ »»»»œ «« «« « « l « ˆ »»» nœ »»»» =l bb« ««« «« «« « l« ˆ« « ˙ « ˆ l_ DÆS ««« «« ======================== & ˆ«˙ ˆˆ «« » »»» ˆ˙ » «« « 7 Z tö... Ngaøy naøo bieát mong chôø bieát roän raõ buoàn vui ñôïi em döôùi Z Ab Bb7 G7 Cm Fm Z Ì T c f Ë b b b ˙ . œ . œ »œ »»»œ « . « « « « . « »œ œ »J » »»» »» » l « « « « l « « » »»» »»» »» ˆ ˆ«« ˆ j ˆ» « « «_ « « ======================== l & l j«« » »= ˆ« »» ˆ möa... OÂi bieát ñem tim naày vaéng nhö loàng giaáy tình yeâu laáp Eb Ab R P « « « T« « «Ì Fm6 G7 Cm «««« « c« «««« «« nˆ l « l l = b ˆ«ˆ j« « « nnn «. « ««« ««ˆ«« ˙. « bb « l « ˆ « « l «. « « « l ˙ « j«« «ˆˆ « ˙ « « « __ « «. ˆ««« « ======================== & «ˆ «_ « ˆ n_ _. « « « _ ˆ ˆ« ˙ « « ˆ « ˙ « ñaày... Roài bieát queân caâu cöôøi bieát cho ñoâi doøng leä rôi... NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. C Em F G7 C e F Ì œ . œ »œ œ »» » » l « . œ »œ »»»œ l «. »J »» »» œ . œ »œ »»œ »J »» »» « »J »» »» »» «= ˆ »» « « ˙ »» »»» l » &» ======================== l »» »» » »» Tình yeâu ñaõ trôû laïi ñoâi maét ñeâm ngaøy vôi heát ñoïa ñaày... « Dm G7 C Am Dm G7 C a« « d Ì«C ««««« «« d Ì C «« »J « « l « « « « l l « « l l = «« b « «. œ « « «. œ ˆ « »J ˆ « « « ˆ « « _ _ bb ««« « « « »» ˆ lˆ j«« ˙ ˆ »» &ˆ ˆˆ « « « «. ======================== « ˆ « ˆ « Taø aùo em phôi baày ngoùn tay em daøi tieáng yeâu khoâng lôøi! Ngaøy Ab c« « T « « « f« « « Ì Cm Fm G7 «« «« «« «« «« « «« « «« RP b ˆ « « l «. ˆ « « l « «« ««« »» œ. bb « « ˆl» «« j«« ˆˆ « « jˆ ˆ ««« «« « ˙ « « ======================== l &_« ˆ = « ˆ « ˙ _ ˆ « « . DÑ. naøo loøng toâi ñaõ bieát vui bieát buoàn oâm moái töông tö ngaøy Bb 1K «« Cm Fm C7 U « « c « « f « cresc «« «« « « »œ Ç. «« «« b «« »œ œ»» DÆS «« «« ˙ »»» « ˆ l _ « « l « « »»» nœ »»»» »»» l bb« «« »» « ˆ «ˆ «« « &« ======================== l ˆ «« ˆˆ «« » »»» = « ˙ « ˙ « 7 Z naøo caùnh thieân ñöôøng ñaõ môû heù Tình yeâu laø traùi taùo thôm! Z Ab B b7 Eb Z Cm Fm «« T c f Ë R b b b œ . œ »œ œ « . « « « »J » »» « « l « . « »œ »œ l « . =l «« »»» »» » » « «_ « « » »» « « ˆ j ˆ» « « ˆ ˙ »» »» l « « ======================== & j «ˆ« ˆ«« »» ˆ »» Toâi gheù raêng caén vaøo mieäng moâi ngoït ñaéng tình yeâu cuoái ñöôøng Ab P««« T«« «Ì Fm6 G7 Cm «« «« «« « « c« «« «« « nˆ l « = bb ˆ« j« « « «««« «ˆ « « ˆ ˙. « l« « b« ˆ « ˆ l« «« « jˆ« ««« « « « ˙ ««__ « & «. « « ======================== ” ˆ« « «ˆ « « ˆ . « « _. _ « ˆ « ˆ n_ « ˙ ˆ « « _ ˙ « laø troái traêng cuoái cuøng giaác mô naõo nuøng vôïi tan... NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2