Bài hát bầu trời quê hương ta -Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
24
download

Bài hát bầu trời quê hương ta -Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bầu trời quê hương ta -nguyễn đức quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bầu trời quê hương ta -Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Baàu trôøi queâ höông ta. Nguyeãn Ñöùc Quang 2 « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l l «. « « l « « l « « « « « Am Em & 4 j j j ˆ « « « « j « « ˆ « ====================== l ˆ ˆ « « « ˙ « l « « « «= j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « Ta ñi lang thang treân bôø ruoäng ngheøo Lôøi nguyeàn trong « « « « « œ «. »J l « « ˆ « ˆ »» l œ . « « « »J »»» œ »J »» Am Em Am G ˆ « œ»» « ˆ « œ »»» ˙ « j ˆ j « j « =========================l & l l tim vaãn nhö khaéc saâu Lôøi nguyeàn ñöa nhau tôùi œ œ »»» ˙ »»» œ œ œ œ »J J J »J »» »»» »»» » « « »»» «. « l « C E Am Dm Am =========================l & l l » l ˆ « j ˆ « « ˆ « « « ˆ « bôø töôi saùng Nhöõng böôùc chaân ñaàu chöa heà nhaït « « « « œ « « »J œ. œ œ « J »K »J « »»» »» »» « « « ˆ l ‰ « « « l Em Am D7 & « « l « j j ˆ ˆ »» « « ========================= ˙ j ˆ « ll j « j j j ˆ ˆ ˆ « « « maøu Moät ngaøy naøo ta seõ quay veà ñem theo vinh « œ « ‰ ‰ « « « »J « « « « »J « « « « l œ. « « « l ‰ « « « l G Em & j ˆ »» ˆ « j « l j j j ˆ ˆ ˆ « « « »» ˆ ˆ ˆ ========================= k j j « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « quang boán beà Ta mang phaân phaùt nhö sao heø queâ höông yeâu « « »J J »K »J « « « « « « « « l ‰ « « œ l œ. œ œ « l ‰ « « « l «. « »»» »» » ˆ C Am D7 & ˆ ˆ « « j k « « « « ˆ ˆ j j ˆ ˆ »» « « ========================= j j » j « j j j ˆ ˆ ˆ « « « daáu nhö moäng meâ Moät ngaøy naøo ta haùt tung trôøi sao khuya theo « œ « ‰ « »J « ‰ « « « »J « « « « « « l œ. « « « l ‰ « « « l G Em & ˆ »» ˆ j « j « l j j j ˆ ˆ ˆ « « « »» ˆ ˆ ˆ ========================= k j j « « « « « « ˆ ˆ ˆ j j j « « « nhau xuoáng ñôøi Bao nhieâu oi böùc vaây quanh ngöôøi troâi theo soâng «. « « « « « « « « « « l « l « l œ. œ l « œ l « l « l «. ‰” C Em7 Am G Em7 Am « l « « ˆ ˙ « ˙ « »»» »J « »»» ˙ ˙ ˆ « « « & « « « « j ˆ ˆ ˆ « ========================= ˆ « j j »» ˆ « saâu troâi môø bieån khôi Hôõi khung trôøi môùi ôi!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản