Bài hát bẽ bàng - Lê Yêu & Văn Chung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
126
lượt xem
27
download

Bài hát bẽ bàng - Lê Yêu & Văn Chung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bẽ bàng - lê yêu & văn chung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bẽ bàng - Lê Yêu & Văn Chung (lời bài hát có nốt)

  1. Beõ baøng. % « « Leâ Yeân-Vaên Chung 3 b4 Ó « ˙ œ ˙ œ »»» »»» »»» »»» «. ˙ « « « « ˙ « l « « ˙ « «= ======================= l & _ ll « ˆ l l l _ ˆ « ˆ « « « Tình duyeân ñoâi ta beõ baøng Ñaønh ñeå muoân Vì ñaâu ñoâi ta beõ baøng Vì ñaâu muoân Tình ñoâi ta nay lôõ roài Ñaønh oâm ñau ˙ œ ˙ « b « « « « »»» « « l « « l »»» » « l ˙. »»» ˙. » »œ Œ « & ˙« ˆ ˙ ˆ « « « l »» ˆ « ========================= l l »» l »» = « _ ˆ « naêm lôõ laøng Coøn noùi aùi aân laøm chi Ngaøy naêm lôõ laøng Thieät ñaùng tieác thay tình xöa Vì thöông suoát ñôøi Buoàn tieác moái duyeân töø xöa Nhìn b ˙ œ ˙ œ »»» »»» »»» »»» ˙. »»» ˙ « ˙ œ ˙ œ »»» »»» »»» l »»» »»» «. « ========================= l & l l l « _ ˆ « l l ˙ « = vui xöa qua maát roài Loøng thöông xöa phai heát roài ñaâu vui kia heát roài Vì ñaâu thöông kia heát roài fi maây maây troâi löõng lôø Nhìn traêng traêng rôi löõng lôø « b « « « « « « « « ˙ »»» œ »»» « « l « Coda & ˙ « « l ˙ « « ˆ « ˙ « ˆ ll « « ˙ « « l ˆ « ========================= l = _ ˆ « Tình yeâu xöa tan maát roài Coøn oaùn traùch Vì ñaâu yeâu kia xoùa roài Coøn oaùn traùch Nhìn hoa hoa phai uùa roài Coøn oaùn traùch b ˙ »»» « « ˙. »»» ˙. »»» œ Œ œ »œ » »»» »» & ˆ « l l l »» ========================= l = nhau laøm chi nhau laøm chi nhau aøm chi « « b »»œ Œ »»»œ »œ l « Œ « l « Œ ˆ « l « Œ « l « « « =l « « « »» «ˆ « « ˆ « ========================= & » « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « b œ œ « »»» »»» ˆ l « « « « ˙ « »»»œ »œ »» œ Œ œ »œ « »»» »»» »» « ˆ « Œ « « ˆ = « ========================= l & l l b « Œ « « l « Œ « l « «. « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ========================= l & « j « « « l « ˆ ˆ « « « « « = ˆ ˆ « «
  2. » œ œ »» œ »»» b « « « « ˆ « « « ˆ « «. « Œ »» »»»œ l » ===========================l & ˆ « l _ « ˙ « l _ « ˆ « Œ « « « « « « Xin ñöøng nhaéc nhöõng b ˙ »»» « « ˆ « l œ « « »»» Œ œ »»» « « « « #ˆ « « ˆ ˙ « ===========================l & l ˆ « l ˆ « « ˆ « « « lôøi eâm ñeàm aáy heát roài Sao khoâng cuøng chung b œ »»» œ. »»» ˆ l «. « j « ˙ « l « « « « « l « #_ « « ===========================l & « ˙ « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « soáng trong yeâu ñöông Töø ngaøy coøn ñöôïc gaàn b œ. »»» »J »» œ œ »» » ˙. »»» « « ˙ « « « ˆ « ===========================l & l l l « ˆ « « « #ˆ « « « « ˆ « œ »»» œ »»» guõi beân nhau Khieán phuùt aáy qua maát b « « «. « « « »œ œ »» »»» Œ « « l ˙ « l ˙ « ===========================l & ˙ « ˆ « ll « « « « « « roài coøn ñaâu Xin ñöøng nhaéc moái b ˙ »»» « « ˆ « l œ « « ˆ »»» Œ œ »»» « ˙ « ˆ « « #ˆ ˆ « « ˆ « ===========================l & l « l « « « « « tình ban ñaàu aáy ñaõ ñaønh tan theo cuøng maây b œ »»» œ. »»» « « ˆ l ˙. j « « l « « « « « l « #_ « « ===========================l & « ˙ « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « khoùi trong khoâng gian Töø ngaøy naøo cuøng nhau b « «. « l « « « « ˆ « ˆ « « #ˆ « « « ˆ & « ˆ « « ˆ « « j ˆ « « ˙. « l #_ « « l « ===========================l« « ˙ « %fi lôõ nhòp caàu Maø khieán ñeán nay khoù « « « « Coda b « « « «. ˙ « « ˙ « « « « « = ˆ « ========================== l & ˆ l l ll ˙ ˙ « « « _ ˆ « « loøng gaëp nhau Tình... môø aâm b « « « « l ˙ ˆ « »»» ˆ l « « « l «. « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « =========================== & b˙ « l « ˙ « Œ ” « thaàm rieâng coù boùng ta trong giaác mô.(1939)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản