Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
269
lượt xem
52
download

Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bên kia sông - nguyễn đức quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Beân kia soâng. Nguyeãn ñöùc Quang #c « « « « « « œ. « « « « « »J « _ « _ « « l l «. « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « k ˆ « ====================== l & _ ˆ j. « j. « ˆ « ˆ ˆ j. k « « « ˆ »» ˆ « «= k ˆ « k « k ˆ « k Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh ôi Beân kia soâng laø aùnh maët Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh ôi Beân kia soâng ñöôøng vaãn coøn # « « « « «. « « « « l «. « ˆ « « « « « «. « l « ˆ « ˆ « j. « ˆ j k « ˆ _ ˆ « « « « & « « « « « ˆ « k _ _ « _ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ========================= ˆ ˆ « j. « j. « « k k ˆ « trôøi Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh hôõi Beân kia ñoài coû hoa ñan daøi naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh hôõi Beân kia ñoàng coû non ñan # œ. »œ œ œ . œ œ . « l « . »»» »J »K »J « « « œ. œ « « ˆ »J »K « « »»» »» »» »» »» =========================l & ˆ k « « ˆ « « « »» ˆ « j. k »» ˆ « « ˆ« loái Beân kia nuùi nuùi cao chaäp chuøng Beân kia suoái suoái reo laïnh loái Trong côn gioù thoaùng nghe nuï cöôøi Trong khe nuùi thaùnh thoùt loøng # « «. « _ « « « « j. « l « « « ˆ « « k ˆ « w =========================l & ˆ « _ ˆ k « k ˆ « j. « « ˆ « k ˆ « luøng Laø baøi thô toaøn chöõ hö voâ ngöôøi Loøng ñoøi tình vaät vaõ khoân nguoâi # « œ œ »»»œ »»»œ l l œ . »»» œ »J . œ œ . œ »J »»œ »K »J »K « ˆ « Œ »»» »»» =========================l & »» »» »» »» £ Naøy ngöôøi yeâu anh ôi Cho anh noàng aám cuoäc Naøy ngöôøi yeâu anh ôi Ñeâm ñeâm loøng vôõ tình # œ. »»» œ œ . œ »J . « »J »J »K »»œ « «. « « « « « œ « ˆ « « « J »» »» »» « ˆ l « k « ˆ =========================l & « « ˆ ˆ ˆ »»» ˆ j j j « « « « « ñôøi Hoa thôm ñoùn aùnh maët trôøi OÂi vui möøng vì maây ñeán £ « daøi Daây xanh quaán quít vaøo ñôøi Cho traùi tình nôû treân tieáng # Œ « « « « l « « « « « « « ˆ =========================l & w ˆ « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « « roài Naøy ngöôøi yeâu anh cöôøi Naøy ngöôøi yeâu anh # « « « « « œ & «. ˆ « « « . « « . »K l œ . ˆ ˆ ˆ ˆ »» j j k j « « « « »»» =========================l œ « « œ. œ »J »» « . « »J »K ˆ ˆ »» j k « « »» hôõi Yeâu nhau mình ñöa nhau tôùi Böôùc nheï vaø noùi eâm £ « hôõi Beân trong loøng noâi eâm aùi Raét nheï töøng caùnh sao # « «. « « « « « « « « « Œ Ó ˆ « k k ˆ ˆ « « « ˆ « « « _ ˆ « « « ˆ « « ˆ « l w ========================= & l« ˆ « =” xuoâi Noùi sao cho vöøa loøng anh thoâi rôi Seõ aâm thaàm mình em nghe thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản