Bài hát bến sông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
218
lượt xem
56
download

Bài hát bến sông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bến sông - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bến sông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Beán soâng. # « « « « j « Trònh coâng Sôn c ‰ j « « ˆ « ˆ « « « j « j « ˆ ˆ « j « « ˆ j _ « « ======================l & ˆ « j l w « ˆ « Bao caùnh chim ñang vun vuùt trôøi maây # « « « « « « « « j « _ « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « j « ========================= & ˆ « « j « « j « « ˆ j ˆ j j ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « l w l « « « « « « « « l ˆ j ˆ j j j « « « j « « « ˆ ˆ j j _ j « j ˆ « Moät ngöôøi ngoài ñaây maø nhìn caùnh sao Sao vaãn ñeâm ñeâm nhin nuùi ñoài # « « « « & « l ˆ « « _ « « « « ˆ « j « « j « ˆ ˆ « « ˆ ˆ j j l w « « =========================l w « j ˆ « « j j « ˆ « j cao Vaøng chieàu ngô ngaùc giaêng leân nhòp caàu # œ. »»» œ «. »J « « « « œ œ œ. « l « « »J »J »»» « l «. & »» ˆ « ˆ ˆ ˆ »» »» « j j j « « =========================l « « ˆ ˆ « « j « « « « « _ « « j « j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « Beán soâng naøy nghìn naêm daáu kín taâm tö ngöôøi xöa baây giôø coøn hoaøi # w « « « «. « l ˆ « « «. j ˆ ˆ « « « l « « « « «. « « « ˆ « ˆ ˆ « j « « =========================l & j « « j ˆ « j _ ˆ ˆ « ˆ j « « j « coá Ai quay veà nghe gioïng hoø haùt Nam - ai Nam - # « « « « « ‰ « « « « « « « « « « « « « & «. « « « « l w j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j j « « « « « « « =========================l ˆ « l _ j ˆ « bình nghe roài buoàn vu vô Nhö boùng maây troâi veà phoá chieàu « « « « # « « j w « « « « « « « « « ˆ & w l « _ « « « « « « l « « ˆ « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ « j j « « « « « j ˆ « « j j j ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « j « j j l ˆ ˆ =========================l j j j j _ j ˆ « nao Nuï cöôøi hoàn nhieân nheï rung khoùm ngaâu AÙo traéng lung linh loäng gioù trôøi # « « « « « « « « « l « « ˆ ˆ j « j j l « _ « « ˆ ˆ « « j « « ========================= & w j « j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « j w ” cao Ngaån ngô ñaøn böôùm quay lui vöôøn ñaøo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản