Bài hát bi khúc - Đỗ Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
15
download

Bài hát bi khúc - Đỗ Lễ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bi khúc - đỗ lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bi khúc - Đỗ Lễ (lời bài hát có nốt)

  1. Bi khuùc. nhaïc & lôøi : Ñoã Leã 3 « « « œ. » « « « « « œ=J j « j “ { »» &4 « « « ˆ ˆ ˆ « j « « « « l «. ˆ ˆ ˆ j « j « j « ====================== l « ˆ « « « »»» j j ˆ ˆ « « Tình yeâu vöøa heát coøn ñaâu baát dieät ñeå hoàn luõng (Tình yeâu laø) theá ñau ñôùn eâ cheà ñeå loøng taùi »»» . & ˙ »»» . l œ « « « l œ. »»» « « « l « « _ œ»J « « _ =========================l j « j ˆ ˆ « ˆ « « j « « « ˆ ˆ ˆ « j « j « j _.« ˆ « « « »» « _ ˆ j ˆ « « j saâu Loøng ta lòm cheát mang xuoáng ñaùy huyeät daäp vuøi ñôùn teâ Tình ñi coøn nhaéc tim ñaõ taät nguyeàn tình noàng ñaõ «. « «. « « « ˙ « l ˆ « « « _ l «. « _ « « « ˆ ˆ « j j ˆ « « j ˆ « « « _ l _ « _ « « ========================= & « ˆ ˆ « j j ˆ « « j « «. « « « l « « _ _ j ˆ « ˆ « j j ˆ ˆ « « ñau Tình yeâu maø maát naøo ai khoâng buoàn boài hoài tieác queân Ñeå cho gioøng maùu chaûy döôùi ñaùy moà ngaøn ñôøi khoùc... « ## «. « œ œ œ »J »J »J l « . »» »» « « « ” «. « « œ œ « »J »J »» l #˙ . l l # »»» 1. 2. & ˆ « »» « ˆ « « « « { ˆ j j j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= « j ˆ »» « thöông mang nhöõng öu phieàn Tình yeâu laø... ### œ . œ œ œ ˙ . »J »J »J »» œ. œ œ œ ˙. »J »J »J »» ...nhau naøo coù ai hay »»» »» »» »» » »»» »» »» »» l » «. « ˆ « œ œ œ »J »J »J »» »» »» =========================l & ll l l l ### . œ œ œ »J »J »J œ œ œ l ˙.»»» Tình nhö caùnh chim bay Tình mang veát thöông ñau Tình ai nôõ queân ˙ »»» «. « ˆ « J »J »J »»» »» »» =========================l & l l œ. »»» »» »» »» = ### ˙ . J »J J œ œ œ œ . « « « n= n mau Ñeå hoái tieác ngaøn sau Tình nhö laù caây »»» œ. »»» »»» »» »»» ˙ »»» ‰ œ J »»» »»» « « ll n « ˆ ˆ ========================= & l l l « j j ˆ « « j khoâ Tình mang chieác khaên soâ Ñaõ ñem Tình yeâu thuôû œ. » « « « « « œ l ˙. J »»» . « « «= & l l »» « « « l «. ˆ ˆ ˆ j « j « j « « « »»» =========================l « ˆ « j j ˆ ˆ « « »»» l œ « « « ˆ ˆ ˆ « j « j « j « « œ l «. «. « « « ñoù Giôø mang leä saàu Coøn gì nöõa ñaâu Tình mang saàu œ. »»» « « « l « « « « »J »» « ˙ « « l ˆ « ========================= l & j j j _. ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ « _ ˆ j ˆ « « j _ « _ « ˆ «= « j « ˆ « ˆ j j « « »»» »» ˆ l « . khuùc Tình quaù muoän maøng Baøng hoaøng nhôù nhau Duø cho coøn «. ˆ « « « « l « « « _ _. « « _ « ˆ l « « #ˆ . j « « « ========================= & œ œ « J »J « j « « ˙ « =” _ ˆ ˆ « j j « ˆ « « j ˆ « _ « « ˆ j ˆ « « j nhôù Thì cuõng chæ laø Moät hình boùng qua Tan naùt ñôøi ta. Tình khuùc cho nhau - Ñoã Leã
Đồng bộ tài khoản