Bài hát biết đâu nguồn cội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
409
lượt xem
145
download

Bài hát biết đâu nguồn cội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biết đâu nguồn cội - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biết đâu nguồn cội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Bieát ñaâu nguoàn coäi. 2 »œ œ »œ œ « . ˆ « ≈ ˆ »œ œ « « œ œ ‰ « « « « Trònh Coâng Sôn « «ˆ « 4 “ { »» »»» » »»» l « « « « l »» »»» « « l »»» »J ˆ « k « «j « =======================l & « « ˆ « ˆ »» « « « « l « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ % (Nhaïc daïo... œ ‰ »J « »» »»»œ »»»œ « ˆ « « « . « « « « « « « « « « « « « « « l « « « « l « « « « =l ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « _ _ ========================= & _ « ˆ « ll ˆ « « « « « ˆ _ ˆ « « « ˆ « Em ñi qua chuyeán ñoø thaáy con traêng ñang naèm nguû ...) Em ñi qua chuyeán ñoø oái a traêng nay ñaõ giaø Em ñi qua chuyeán ñoø oái a vui nhö ngaøy hoäi Toâi vui chôi giöõa ñôøi oái a bieát ñaâu nguoàn coäi « ‰ _ « l _ _ _ _ _ _ l _ « « « « « « « « =========================l & _ « « « « ˆ l « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « = « j « _ « _ _ _ _ « _ _ « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ «. ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ ˙ « ˆ « ˆ « « Con soâng laø quaùn troï vaø traêng teân laõng du Traêng muoân ñôøi thieáu nôï maø soâng khoâng nhôù ra Toâi xin laøm quaùn ñôïi buoàn chaân em gheù chôi « « « « « « « « Caây tröa thu boùng daøi vaø toâi thu boùng toâi « « Œ l œ œ « ˆ « « l « . « ˆ ˆ l « « « « =l »»» »»» « « « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ ========================= & ˆ « « ˆ _ « ˆ _ _ ˆ « « « « « « « « ˆ « Em ñi qua chuyeán ñoø oái a con traêng coøn treû Em ñi qua chuyeán ñoø laéng nghe con soâng naèm keå Em ñi qua choán naøy oái a sao em ñaønh voäi % Toâi vui chôi giöõa ñôøi oái a bieát ñaâu nguoàn coäi « « « « ‰ « « « « « « « « « & _ __ l _ _ _ _ _ _ l « ========================= « « « _ _ _ ˆ _ _ ˆ « « « « « « « « « « « l « « « « « « « « ˆ _ ˆ « ˆ ˆ « Œ = l _ « ” _ ˆ « « ˆ « « «. « j « ˆ « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˙ « ˆ « Con soâng ñaâu coù ngôø ngaøy kia traêng seõ giaø. Traêng ôi traêng raát teä maøy ñi nhôù choùng veà. Toâi xin laøm ñaù cuoäi vaø laên theo goùt haøi. Toâi thu toâi beù laïi laøm möa tan giöõa trôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản