Bài hát biết tìm đâu mẹ cha - Quang Uy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
134
lượt xem
21
download

Bài hát biết tìm đâu mẹ cha - Quang Uy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biết tìm đâu mẹ cha - quang uy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biết tìm đâu mẹ cha - Quang Uy (lời bài hát có nốt)

  1. Bieát tìm ñaâu Meï Cha. #### 3 Ó « Quang Uy. 4 « l « « « l « « _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « ====================== l & « l « «. « « _ ˆ _ _ « « « ˆ ˆ ˆ = j « ˆ « « « « Giaû nhö toâi coù maát Moät ngöôøi baïn aân Giaû nhö toâi ñöa tieãn Moät ngöôøi tình raát #### Giaû nhö toâi tay traéng Chaúng ñòa vò danh « « Œ « l « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « l _ _ « l «. « « « « « «. ˆ ˙ & « _ ˆ « _ « « « ˆ « « =========================l « _ ˆ « « « j ˆ ˆ « « caàn Thì quanh toâi vaãn coù Thaät nhieàu baïn deã thaân hieàn Thì phoâi pha naêm thaùng Thöông ñau roài cuõng tan #### « voïng Thì kieân taâm coá gaéng Khoâng bao giôø luoáng coâng. « « « « œ « « »» ˙ »»» « « « »J œ « ˆ « ˆ ˆ » « « =========================l & ˙ « l l « ˆ « l « «. ˆ ˆ « « »» Nhöng khi Cha toâi maát Hoaëc Meï ñaõ khuaát #### œ »»» Œ « « l « « « l ˙ « « « »»» « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & « ˆ « l n_ « . « « « ˆ « « ˆ « _= « j ˆ « xa OÂi sao bô vô quaù Bieát tìm ñaâu Meï #### « #n n n Ó « « «. « l « « œ l ˙ « =========================l & ˙ « ll ˆ « « ˆ »»» ˆ « « »»» « ˆ = « Cha Vì Meï Cha toâi ñoù Moät # « œ. « »»» « « œ. « « « ˆ « œ l »»˙ »J »» « ˆ « « »»» l ˆ « =========================l & » ˆ l « j « « ˙ « « = ˆ « ñôøi soáng cho toâi Moät ñôøi döôõng nuoâi toâi Moät # « « «. « « « « «. « & « ˆ « ˆ « « l ˙ ˆ j « « « « ˆ « l « ˆ « « ˆ « «= =========================l j ˆ « ñôøi daáu yeâu toâi Laø phuùc Ñaát ôn # « « & « « l « ˆ « «. ˆ « « l «. « ˆ j « ========================= « ˙ « =” « _ ˙ « « _ ˆ « Trôøi Ñeå cho toâi laøm ngöôøi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản