Bài hát bốn màu áo - Thiên Thanh & Anh Thy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
137
lượt xem
12
download

Bài hát bốn màu áo - Thiên Thanh & Anh Thy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bốn màu áo - thiên thanh & anh thy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bốn màu áo - Thiên Thanh & Anh Thy (lời bài hát có nốt)

  1. Boán maøu aùo. Thanh Vieân & Anh Thy ### c ‰ »»»œ œ œ « « « ˆ « « « __ « « « ˆ « « _ « ˆ « « « « « « Ó ll « « « ====================== l & ˆ ˆ « « « ˆ l »J »» »» » « ˆ= « _ « « « _ j ˆ « ˆ ### « « « Ó Moät laàn anh ñeán thaêm em anh Luùc gioù möa rôi ‰ œ œ « « « « « Ó J « ˆ ‰ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ l »»» »»» ˆ « l « « « « « ˆ ˆ « ========================= l & « « ˆ ˆ « « « « l « « ˆ _. = jˆ « ˆ ˆ « « « j « ### w ñaày ngoaøi theàm Luùc chuùng ta hy voïng thaät nhieàu Neân aùo em ñeïp maøu œ « « « « « « « « Ó »J »» « « « « « l « « « « « ˆ ˆ « ‰ œ œ œ « »»» »J »» « »» » ˆ = « & l _ _ _ « _ ˆ « « ˆ j _ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ========================= l « l « « ### « « « Ó Xanh Roài moät laàn öôùc mô mai sau luùc phaùo yeâu ñöông ‰ œ œ « « ˆ « « « Ó »»» J « « « l « « ˆ »»» ˆ « « ˆ ˆ « ‰ « « « « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « « ========================= l & l « l « « « _. = ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ j ˆ « « j ### nhuoäm maøu ñöôøng luùc ñoùn coâ daâu veà nhaø choàng Cho aùo em Hoàng tình « œ œ œ œ « »»» »J »»» »» « « Ó «. « ‰ « »œ »»»œ œ « « . « Ó « »»» « l « « = w j ˆ « »» ========================= l & l » l ˆ ˆ « «j l ˆ »» j « ˆ ˆ ˆ « « « j ### yeâu Coù nhöõng luùc nghe bô vô heïn khoâng ñeán cho em ñôïi chôø œ œ œ œ » »J » « « « l œ . œ Ó l ‰ »» »» »» »»» l œ œ »»»œ Ó =l Œ « « « ˆ ˆ ˆ « « « »»» »J »» ========================= & »»» »»» ### ‰ « « « œ œ Giaän anh thöôøng hay queân Khoaùc aùo tím em ñi trong möa « « ˆ »» ˆ « « » j « ˆ « »»» œ. « Ó »»» « ‰ « « « « œ »»»œ « « ˆ « »»» = ========================= l & l j ˆ « l ˆ « « ˆ « ˆ « « j ### « « « Ó Duø nhieàu laàn anh ñaõ hay raèng "Ñöøng maëc maøu aùo Tím « « « ˆ ˆ « « « ˆ ‰ « « « « « ˆ l « « ˆ Ó = « « « « « & l « _ « _ « « ˆ « ˆ _ _ « _ « j ˆ ˆ « ========================= l « ˆ ˆ « « « « « « ### ‰ œ œ œ œ « anh khoâng öa" Mình giaän nhau ñaõ ba hoâm nay « « »J »»» »»» »» »» ˆ l « « « Ó l ‰ « »œ œ « « =l « « ========================= & » « « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ »» »»» ˆ « j « « _ ˆ « ### « « « Bieát nhôù bieát thöông nhau thaät laø nhieàu Em khoaùc aùo hoa Vaøng « « « « & « « ˆ Ó l ‰ « « ˆ _. « “ { w l « « « ˆ _. « = « ˆ ˆ « « « « « « « j « « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= « j ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « ” j ˆ { « « « laàn heïn ñaàu Hai ñöùa qua caàu gaëp nhau Hai ñöùa qua caàu gaëp...
Đồng bộ tài khoản