Bài hát bóng ai qua thềm - Văn Chung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
203
lượt xem
30
download

Bài hát bóng ai qua thềm - Văn Chung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng ai qua thềm - văn chung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bóng ai qua thềm - Văn Chung (lời bài hát có nốt)

  1. Boùng ai qua theàm. Vaên Chung b2 « « « « « 4 « « « « « « « k j « j j ll « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « k « « k j ˆ ˆ « « « « « « k j ˆ ˆ « « ====================== l & « _ = « j ˆ « Nhöõng luùc em ngoài suoát canh khuya beân ñeøn mieät b « « « « œ « « »J l « ˆ »» j « « ˆ « « ˙ « »K »J œ œ »» »» »K »J œ œ »» »» « « ˆ j « & « « k ˆ ˆ « =========================l k j l maøi cuøng moät manh aùo len Vaéng boùng anh em chôø & b œ »»» œ »»» l k j « « « « « « ˆ ˆ « « k j « « « ˆ ˆ « « « j l « « =========================l ˆ ˙ « « mong anh coá söùc em ñan thaät nhanh »K »J œ œ K œ œ »J »»» » »J œ « « « « « « « « b »» »» » »» k j ˆ ˆ « « =========================l & l « « k « ˆ ˆ « j j ˆ « Em ñan aùo cho xong coøn hoøng ñoâng naøy vaéng b « « « « ˙ »»» œ « « j œ « « ˆ ˆ k « »J »» œ œ »K »J »» »» »K «j œ »» ˆ « »J »» & « j « « ˆ ˆ « =========================l k l l hình anh em laïnh luøng thay Xa anh em nhôø manh b œ œ »K »J œ œ »K »J »» » »J œ « « « « « « « ˆ ˆ « »» »» » »» l ˆ ˆ « « ˆ l « k j k j j « « « « « =========================l & « ˙ « aùo aáy khieán em queân laïnh luøng khi ngoài tröôùc ñeøn b ‰ « « « l « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « «. « œ ˆ »» l œ « »K k « »J »» œ « « « »K « « « k j j »» ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & ˆ « Boùng ai qua theàm vöøa nhö thoaùng löôùt treân neàn trôøi b « « ˙ « « « ˆ j « « « « « « « ˆ j « « « ˆ « « « j. « « « j « ˆ ˆ k « « ˆ j « =========================l & l ˆ j « j ˆ « l ñeâm Ngöøng tay em thaáy gioù lay maønh
  2. b « « « « j. ˆ « « « k j ˆ ˆ « « j l « « « ˆ « « « « l « « « « #_ ˆ j « « « =========================l & ˙ j ˆ j ˆ « « « j ˆ « truùc boùng qua eâm ñeàm Töøng côn gioù « « « « b «. « « « l œ k k »J ˆ ˆ « « »» »J »J œ œ »» »» ˆ ˆ l « k k « « « « « ˙ « « « « « « j l ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j « j =========================l & ˆ « « j « eâm laøm xoâ taám aùo len treân loøng em Loøng em xao b « « « « « « « « « « « « « « & j. ˆ « k j ˆ ˆ « « « j ˆ « l j. ˆ « k j ˆ ˆ « « j l « « ˆ « =========================l« ˙ « xuyeán muoán nghieâng mình traùnh gioù qua beân theàm b œ. »J œ œ »K »J J œ »»» œ. »»» J œ »»» J œ »»» œ »J »K »J œ œ »» »» »» =========================l & l l »» »» »» »K œ»» Roài thôøi gian aáy qua taám aùo em ñan chöa xong b « « ˙ « « « j. ˆ « « « « « k j ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « j. « « « k j « ˆ ˆ « « « ˆ j « =========================l & l l ˆ j « maø Cöù moãi khi laøn gioù löôùt qua beân « j. « « « &b _ « « « _ ˆ « « j #_ ˆ « « « j ˆ « l « « l « ˆ « « j « « « k « ˆ ˆ =========================l ˙ « j ˆ « « mình thì loøng em thaáy xoán xang vì « »K »J œ œ œ « « œ « »J l « & b « j. ˆ « »» »» »» ˆ l « »K «k « « ˆ « j ˆ »» « =========================l « ˙ « gioù naâng aùo len em gaàn keà traùi tim & b « « j ˆ « « « « « j ˆ « « « ˆ j « l « « j. ˆ « k « « « ˆ « « ˆ j « « « ˆ j « =========================l ˆ j « Muøa ñoâng saép ñeán gioù lay maønh b « « « « « « « ‰ Œ j. ˆ « k j ˆ ˆ « « « j ˆ « l « « ˙ « l « « ========================= & j ˆ « ” truùc boùng ai qua theàm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản