Bài hát bóng chiều tà - Nhật Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
245
lượt xem
35
download

Bài hát bóng chiều tà - Nhật Bằng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng chiều tà - nhật bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bóng chiều tà - Nhật Bằng (lời bài hát có nốt)

  1. Boùng chieàu taø. Nhaät Baèng. 2 Œ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 4 « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ l ˙ « « « « « « « « « l ˆ « « « ˆ ˆ « = « ˆ « « « « « ˆ ===================== l & « ˆ « ˆ « ˆ Chieàu ôi veà ñaâu Chieàu ñi loøng nhôù bao noãi öu « « « « « « « « « œ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « l ˆ « « ˆ œ « « « « l »»» #ˆ l ˆ #ˆ « « »»»» œ »»»œ »»»»œ l « « ========================= & ˙ « « « ˆ « « ˆ »»» » = saàu Chieàu söông im laëng buoàn Môø xa ñoâi caùnh chim luøa theo « « « « « « « « « « « « « « « « « ˙ »»» « « « « ˆ « « « « ˆ « l ˆ « « « « ˙ « ˆ ˆ « « « « « ˆ l « « « « « « « « l « « « « ˆ « « « ========================= & l ˆ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « = gioù Chieàu xa ngoaøi khôi Thuyeàn theo gioøng nöôùc veà choán xa « « « « « « « « « « « « « #ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « œ #ˆ « « « « l »»» « « ========================= & ˙ l ˆ « « « « « « « « « l « « « « ˆ « « « l ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ = « « ˆ vôøi Caønh hoa phai saéc taøn Coøn ñaâu traêng saùng mô beân vöôøn « « « œ. œ « « « «œ « « « »» »œ »œ « « « œ. « « »» œ « « » »» « « « »»» »» « « « «» » » « ˆ » « ˆ ˙ « l « ˆ ˆ « » l « « ˆ ˙ l ˆ « =========================l & l ˙ l « « ˆ « » = lan Nhöng giaác mô tan Vöông theo gioù bao cung ñaøn ñaâu daùng duyeân ˙ »»» »œ œ »»»œ œ »»»œ œ l ˙ »» »»» »»» =========================l & l »» »»» l »»» œ »œ « « »» « « « . #ˆ ˆ « « = xöa Moät chieàu thu ta coøn nhôù Nhôù hoài coøn « « « « #œ œ »»» ˙ »œ »»»œ #œ œ nœ »»œ »»» »»» »»» & « ˙ « l ˆ « « « « #ˆ »»œ »»» « ˆ «« » l =========================l »»» l »» » = thô Vai keà vai trong tieáng tô Tuy xa vaéng ta vaãn « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « l « « « « « ˙ « ‰ Œ « & #ˆ « « « l « « « « « « ˆ « ˆ « #ˆ « « « ˆ ========================= ˆ ˆ ˆ « « j l ˆ « =” mong chôø Chieàu sao hôø höõng laïnh luøng thôø ô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản