Bài hát bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước & Minh Trang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
248
lượt xem
54
download

Bài hát bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước & Minh Trang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng chiều xưa - dương thiệu tước & minh trang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước & Minh Trang (lời bài hát có nốt)

  1. Boùng chieàu xöa. £ « Döông Thieäu Töôùc - Minh Trang. 4 Œ « « « « « « « « « « « « « lw « « « « #ˆ « « &4 « « ˆ “{ w l ˆ ˆ « ˆ ˆ « _ ˆ « ˆ « ====================== l « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « l « _ « ˆ = « ˆ « « Moät chieàu aùi « « « « « « £ aân Say hoàn ta bao laàn Moät trôøi ñaém duyeân & w « « « « « « lw l ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « =========================l ˆ « « « « l w l « _ « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « = « £ £ Ngaït ngaøo saéc £ höông œ œ œ œ « « œ œ œ « « « « thô Cho ñôøi bao phuùt ô thôø « « « « œ w « « « « »»» l »»» »»» »»» »»» « « »»» »»» »»» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l & l lˆ ˆ « « l « « « « _= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « Tay caàm tay luyeán thöông Ñoâi maét em nhìn caøng say ñaém mô maøng naøo thaáy ñaâu saàu « J œ » « « « . « l « . bˆ « « l œ . œ »»» œ l w « « « « ˆ »»» « « « =========================l & _ l_ _ _ ˆ « « « « « « ˆ jnˆ j »»» »» = w ˆ ˆ ˆ « « « « « « œ œ. œ œ œ œ. œ « ˆ « « »J « « ˆ « w vöông Moät chieàu beân nhau Moät chieàu vui soáng queân phuùt tang boàng « « « »»» »» »J »» »»» »»» »» « « « « l ˆ « « « « « « « «=l ˆ ˆ ˆ « « « l» »» » ========================= & l « « ˆ « « ˆ « lˆ _ « ˆ ˆ « « « £« Anh ôi nhôù chaêng xa anh em haùt khuùc ca nhôù mong £ Moät chieàu gioù « « « « œ w « « « ˆ »»» l œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» « « œ œ œ « « »»» »»» »»» w ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l & l l l ˆ ˆ « « = £ möaEm veà thaêm choán xöa £ Non nöôùc u buoàn naøo ñaâu boùng coá « « « « «« « « « « « « « . « « « « « #ˆ « & « « « « _ l _ l _ Œ « « bˆ l « ˆ ˆ ˆ ˆ « w « « « « « ˆ « « =========================l « ˆ « ˆˆ « ˙ j j «« « « « ˆ _. ˆ l ˆ ˆ « ˙ = ˆ « ˆ « « « « « « « « « « « « « Œ œ œ œ ˙ œ. »œ « . « £ œ . « £ »»» »» « ˆ « « « »» « « £ « « « #ˆ w nhaân loøng xoùt xa tình xöa Laâng laâng chieàu mô Moät chieàu baâng khaâng ñaâu nguoàn thô »J »»» »J »»» « « « ˆ « « « » ˆ « « « & « ˆ « »» »» l =========================l l ˆ #_ ˆ « « ˆ « « « l « « « ˆ ˆ « l = j ˆ « ˆ _ _ _ « ˆ « « « « « « Œ « « « « « «« « « £ « « « Œ œ »»œ œ ˙ »œ. œ »œ . œ Maây vöông saàu lan Gioù ôi ñöa hoàn veà laøng cuõ nhaén thaàm lôøi nguyeän öôùc trong chieàu xöa « & ˆ « « « #ˆ « « ˆ bˆ l « « . « _. ˆ l ˆ ˆ « « ˆ « « ˙ ˆ «« « « « =========================l j« j « « « « « « « « « ˙ l«ˆ « »J » »J »»» »» »» l »» »»» »» =»»» ˆˆ « « « « « ˙ « « « « »» Thöông nhau laøm chi AÂm thaàm leä vöông khi bieät ly Xa xoâi coøn chi Voâ tình em œ œ œ « »J »»» »J « « « « « » »œ »œ »»œ »œ « « « « « »» »» ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l & l l »»» »» » » «˙ « ˆ « ˆ « l « _ « ˆ= « « « « ˆ nhôù moái duyeân hôø Tình nhö maây khoùi Boùng ai xa môø Moät chieàu aùi.(1951)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản