Bài hát ca dao mẹ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
320
lượt xem
101
download

Bài hát ca dao mẹ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ca dao mẹ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ca dao mẹ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ca dao Meï Trònh coâng Sôn bc « « «ˆ “{ « « k « « j. ˆ « « «. « « « «. « « « « « k ˆ ˆ « « j. k j ˆ ˆ « « « « ====================== l & k j ˆ ˆ « « « « k ˆ ˆ « « j. _= « k ˆ « Meï ngoài ru con ñong ñöa voõng buoàn ñoâng ñöa voõng ...con ñong ñöa voõng buoàn naêm qua tuoåi « « « «. « ...con ñong ñöa voõng buoàn ñong ñöa nhòp b « « ≈ « « « l « k « ˆ « j. ˆ « « k j ˆ ˆ « « « « « « « « . _ _. «= « _ ˙ « « _ j ˆ « « « ========================= l & k ˆ ˆ « « j. k j « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « k j « « k ˆ « buoàn Meï ngoài ru con maây qua ñaàu gheành laïy trôøi möa moøn Meï nhìn queâ höông nghe con mình buoàn gioït leä aên « ≈ « « « « « «. b « « « « œ «. « « « mình Meï ngoài ru con nghe ñaát goïi thaàm troïn nôï löu « « k ˆ ˆ « « j. k »J . ˆ « œ »» »K ˆj »» « « « k j ˆ ˆ « « « « « k ˆ= « ˙ « j ˆ « ========================= l & l k ˆ ˆ « « j. tuoân Laïy trôøi möa tuoân cho ñaát sôïi meàm haït maàm vun fi naên Gioït leä aên naên ñöa con veà traàn tuûi nhuïc chung « « « ≈ « « « « « « l «. « « k j. « « « « vong Meï ngoài traêm naêm nhö thaân töôïng buoàn ñeå laïi queâ b « ˙ « j ˆ « k « ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & k j. « « . «= « « ˆ ˆ « « k j « ˆ ˆ « « « _ « _ _ « « k j. _ ˆ ˆ « « k ˆ « leân Meï ngoài ru con nöôùc maét nhoïc nhaèn xoùt xa ñôøi thaân Moät doøng soâng troâi cuoán maõi veà trôøi baáp beânh phaän... höông Tuoåi coøn bô vô theá giôùi haän thuø chieán tranh nguïc... « 2. « « « « « j ˆ b « « ≈ « « «” « « « « « 1. « ˙ « j ˆ « « k ˆ ˆ « k ˆ{ ˙ « « j ˆ « j ˆ « ========================= l & = « « « j. « j ˆ « « œ œ »J »J œ œ »J »J ‰ « « « mình Meï ngoài ru... ...ngöôøi Meï ngoài ru »» »» ˙ »»» œ »»» « « ˆ « « j ˆ ˆ «= & b »» »» ========================= l l Œ j j « tieá«ng haùt leânh b « « con ñeânh Meï ngoài ru j j « « ˆ ˆ « « « « Œ ‰ « « « j j « ˆ ˆ « « « ========================= l & ˙ « l « « ˆ « « « «= j j j ˆ ˆ ˆ « « « b « « « con ru maây vaøo hoàn Meï daïy cho j « « « « ˆ « j « ˆ « j « « ˆ « « « Œ ‰ « « « & j ˆ « ˙ « l ˆ « « « «= j j j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l %fi con tieáng noùi queâ höông Meï nhìn con « « « « b « « « Œ ‰. « « «« & « ˆ « « « ˆ j ˆ _ _ « « j ˆ ˙ j j « « « l _ « ˆ « « ˆ ˆ ll w k j. k ˆ « « ========================= « « =” ñi phuùt giaây baøng hoaøng Meï ngoài ru... ...tuø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản