intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài hát chia tay hoàng hôn - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
352
lượt xem
109
download

Bài hát chia tay hoàng hôn - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chia tay hoàng hôn - thuận yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chia tay hoàng hôn - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

 1. Chia Tay Hoaøng Hoân nhaïc: THUAÄN YEÁN thô: HOAØI VUÕ Am C a C 6/8 Ballad «. Œ « « =l «« 6 Œ. « « «« « «« 8 ˙ «ˆˆ j « _ l _. «« « «l « « « ˆ« « ======================= & « k« « ˆˆj l ˆ «_ ˆ «« j. _ j ˆ « j ˆ « Anh phaûi veà thoâi xa em thoâi Hoaøng hoân yeân et Em Am ««« e a c.n «. «. « « Œ « œ œ l «. ««ˆl ˆj »J œ »J «. « »»» « œ »»» ˆ « »» « »» = « « « ======================== l &ˆ ˆ « ˙ l j ˆ « « « ha laëng cuõng theo veà Gioït naéng cuoái ngaøy rôi xuoáng pN E7 G7 F Am F « « « «. F ‰ a Ì F «ˆ« « « «. « ˆ l ˙ œ ‰« « « « «« « »»» « Ta j l _ ˙ . œ »œ »œ = « «. _ _ l «. « ========================»œ l & «« ˆ « ˆ _ _ _ œ »J »» »»» »» « _ˆˆ j ˆ«« « kj »»» »» Œ. _ _ _ »œ »»»œ »œ »» »» w. toùc Maø lôøi töø bieät chaúng leân moâi ww Em7 Cmaj7 Em C Am e´ C0 a Œ .. « . « « l « . « « l « . ‰ « « l « « « « « l « ««« «««« &œ «.« _ « ˆˆˆ j j j j. k ˆ ˆ ˆ ˆ««« ««« «««« j k« ˆŒ ˆ « ˆ ««ˆ« ======================== __ˆ ««j j« = »» __« j ˆˆ « » Anh phaûi veà thoâi xa em thoâi Xa haøng caây ñeâm hoø heïn ta b Bm7( 5) E7 y ‰ ‰« ««««« ‰ « « « œ. œ= œ »J &« « « l _ « « « l_« « . « « l »»» »»» ˆ ˆ _ ˆ ˆ ˆ _« »» « ======================== l « « « « « « «ˆ j«j j «« kj ˆˆ «« ˆ « _ j ˆ « ˆ « « ¯ j ˆ « ngoài Hoa kheá ruïng tím ngaàn loái nhoû Ñeå maõi loøng ta xao NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2001 TaäpNhaïc.Net
 2. Bm7(b5) Dm7 G7 F C Am F F ∂ Cy a ÌF « «. «. œ. œ Œ. »» »» «« « « « j ˆ l ˙ »œ . »œ ˙ «« « « « » » ======================== l & »» »»» _ l _ _ _. _ _ l _. ˆ = j ˆ « « »»» »J » œ œ »œ »»œ _ _ Œ. _ »œ »» »» »» »»»œ »œ Œ. »» »» » xuyeán boài hoài... Chia tay E7 Am G F ‰ a GF « « . « « « l « ‰ « « l « . « « « l « ‰ œ œ =l JJœ »» »» J «« « «««« » ˆˆ ˆ ˆˆˆˆ j jjj «« « «««« » » »» « « «_« ======================== &ˆ ˆ ˆ« ˆ jj« « ««ˆ« j em chia tay hoaøng hoân Chia tay em chia tay hoaøng hoân Anh mang theo Bm7(b5) Bm7(b5) Dm7 Am C Am C et a y Ca y C ∂ « ˙. « « œ. « œ œ ‰ œ œ œ « œ œ œ »J »J »J « »J »»» »J »»» « « »J « »J »» »» »» »» l ˆ »» »» l ˆ ˆ »» ˆ »» l » j k «« « « c.n ======================== l & = ha veà tình yeâu vaø noãi nhôù Anh mang theo veà con tim ñôn coâi pN E7 Asus4 Bm9(maj7) ‰ ¢ ` œ ‰ œ œ œ. œ œ « œ. œ « »»» »» »J »»» »J »J « »»» œ œ . œ œ #ˆ »J »»» »»» »J »J =l » »» l »» »» « j ˆl « »» l »» »» j « ======================== & Ta w. Chia tay em chia tay hoaøng hoân Chia tay em chia tay hoaøng ww E7 Dm7 F ‰ F ∂ « « « « « « « « «« «« Œ « ˆ « « « « « « « «. Œ « = « ««l ˙. « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ«ˆ »»» « ˆ j j jj « l « « « « l«« ======================== & l « ¯ hoân Göûi laïi cho em traùi tim thaép löûa Göûi E7 Am6 ‰ Y «. « . Fine œ. l œ « « « l « « œ »J « »»» »»» « « « ˙ ˙ « « « »» ======================== ” &ˆ j ˆ l = « « __ «_« j _ˆ ˆ« « laïi cho em moät nöûa vaàng traêng. NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2001 TaäpNhaïc.Net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản