intTypePromotion=1

Bài hát chia tay - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
20
download

Bài hát chia tay - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chia tay - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chia tay - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Chia tay. c Ó Œ « œ l l œ . œ œ « « « l ˙ Œ « « l œ . œ œ « « =l Vuõ thaønh An « »J »»» ˆ »» j « »J »J « « « »»» »» »» ˆ ˆ ˆ jjj « « « « « »»» jj ˆˆ «« »» »»» ˆ « « »J J « j jˆ « ˆ « j ====================== & « « Lôøi em noùi vaãn nhö vaêng vaúng ñaâu ñaây giôø chia tay öu tö cheát laëng haøng ˙ Œ œ « l « . « « « œ l « Œ « « l « « « « œ l ˙ Œ « =l »»» »J « « « « « »J « j »» ˆ ˆ ˆ « ˆ »» ˙ « « « ˆ « j j ========================= & « « ˆ ˆ « j « ˆ _ «. « ˆ « jˆ « « ˆ »» » « « »J »» ˆ »J « œ « »» j « j « j caây maát em roài khoâng bao giôø coù laïi tieãn ngöôøi ñi caû hoàn ta teâ taùi Giôø phöông œ. »»» œ œ « « « ˙ Œ « « œ. œ œ « « « ˙ Œ œ « »J »J « « « »»» »» »» ˆ ˆ ˆ l j j j « « l »»» »J J « »» »»» ˆ « « l »»» »»» « J= « « « ˆˆ jj «« =========================l & j j « « ˆ ˆ « j ˆ j « aáy em theo böôùc ñôøi cuoàng quay ñeå laïi ñaây aâm u xaùm moät trôøi maây coù khi «. « « « œ « Œ « ˆ œ jJ « ˆ « « « « »J l « ˆ ˆ ˆ »» j « « « j ˙ « ˆ _ « « ˆ jˆ « « « « ˆ ˆ « ========================= & j « « » »»» « « « « l « . « « « »» l ˙ . ‰ =l « j ˆ « j « naøo baâng khuaâng ngoài nhôù laïi nhöõng ngaøy xöa coøn lang thang choán naøy Em « « « œ. « « « « « « « »»» « ˆ « « « ‰ « « « « «. « « « « « ‰ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ l « ˆ bˆ « j « « « « ˆ « l « _ « « « l ˆ _ « « =========================l & jj jj« j ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « j ˆ « = « ˆ ˆ « j « j j j « j ñi roài laø heát khoâng ai ñeå heïn hoø em ñi roài boùp cheát trong em chieàu moäng mô khoâng « « « « œ . « « « « œ ‰ œ »»œ œ œ œ . œ œ « ˆ œ ‰ « « « « « »»» « « « « »»» ˆ ˆ «« « j«ˆ ˆ l « ˆ ˆ j « ˆ « « j »J » »J »J »»» »» l »J »»» « « »»» »» l ˆ « jj « « « j ˆ « & « ˆ j =========================l »» »» = gian chôït raïn vôõ töông lai laø hö voâ anh tan vaøo ngoïn gioù anh ra ngöôøi khuø ngô em « « « œ. « « « « « « « « »»» ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « « ‰ « « ˆ l « ˆ bˆ « j « « « « ˆ ========================= & jj jj« « « . « l ˆ « « « ‰ =l « « « « l « _ « ˆ ˆ « _ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ j j ˆ « « « j j « « « ˆ j « j « j ˆ « ñaâu roài tình hôõi em ñaâu roài tình hôøi anh chui vaøo boùng toái anh rôi vaøo chôi vôi em « « « ˆ œ . « « « « œ ‰ œ »»œ œ œ œ . œ œ œ « « ‰ « œ « « « « »»» « « « « »»» ˆ ˆ «« « j«« ˆ l « ˆ ˆ j « ˆ « « j »J » »J »J »»» »» l »J »»» »J « « « »J »» l »» ˆ ˆ ˆ = « « « »» jj j j =========================l & « ˆ »» »» ñaâu laø tình nöõa em ñaõ thaønh xa xöa anh ñaâu coøn ngöôøi cuõ anh muoán thaønh ngöôøi muø ñeå khoâng œ. œ œ « « « ˙ Œ « « œ. œ œ « »»» »J »J « « « »»» »J J « « « ˙ Œ œ « & »» »» ˆ ˆ ˆ l j j j « « « « « l »»» j ˆ « j ˆ « ========================= l »» »»» ˆ « « l »»» j j « « ˆ ˆ « j J« »»» = j ˆ « thaáy quanh ñaây vaãn ñaäm hình em ñeå ñöôïc queân queân ñi nhöõng kyû nieäm quen môùchaân i «. « « « œ « Œ « j œ ˆ J & « « « « »J l « ˆ ˆ « ˆ »» ˙ « « ˆ « j j « jj « ˆ _ « « « ˆ ========================= « « » « « l « . « « « »» l « ˆ j ˆ « « w =” ˆ « « tình khoâng bao giôø coù ñöôïc seõ nghìn naêm laø nguoàn haïnh phuùc thaät.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản