Bài hát chiếc xe già - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

Bài hát chiếc xe già - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiếc xe già - quang lộc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiếc xe già - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

  1. Chieác xe giaø. c ‰ « « « « « « Quang Loäc « « « « j « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « l « ˆ « « « « ‰ Œ « « « « « ˆ & ˆ ˆ « ====================== l « j = Thoâi ñaønh loãi heïn vôùi em chieàu nay Con ñöôøng seõ daøi nhôù nhung cuûa ta « ˆ « « « « « ‰ « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « l œ ˆ « « ˆ ˆ « « j ˆ »»» « « « ‰ Œ « « « ========================= l & « ˆ « ˆ « ˆ j = Xe ñöa ta qua bao nhieâu caây soá ñöôøng daøi « « Xe mang yeâu thöông khoâng gian xa caùch gaàn laïi ‰ « « « « « « « « j ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « l ˆ « j « « « « ‰ Œ = ========================= l & _ ˆ « « « _ _ j j ˆ ˆ « « Xe ñöa ta ñeán traêm buoåi heïn hoø Em beân anh vôùi möa naéng cuoäc ñôøi ‰ « « « « « « « « Œ = « « « l «. 1. & « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « « l _ « « « ˙ ========================= ˆ ˆ « « « ˙ « { ” _ j ˆ « ˆ « Chieàu nay xe ñöùng beân caàu möa maõi ‰ Ó = « _ « « « « « « « « « ˆ _ ˆ ˆ « j « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « _ _ « « « « ˙ ˆ « « « ========================= l & l _ _ _ _ l _ « « ˆ « _ ˙ « Chieàu qua phoá vaéng hay chôï ñoâng ngöôøi w œ œ « « « w »»» »»» « « « l ˆ « « « ˆ ˆ œ ‰ œ œ »œ œ œ =l »»» »» »»» »J »»» »»» »»» »»» œ ========================= & “{ l « l » « « « « « « « « « « Chieác xe giaø cuûa ta Laên qua nhöõng con doác Œ ‰ « « ˆ « « j « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ‰ « « « « « « ˆ ˆ ˙ j « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ & l « « « l « « ˆ « « = ========================= l « ˙ « « ˆ Ñi qua nhöõng naêm thaùng Ñi qua moãi vui buoàn « « « ˆ l « « « « « « ˆ 1. « « « « lw « « « ” w 2. & « ˙ « « _ « « « « « « « « « « « « =========================l l ˆ ˆ ˆ « ˙ ˆ ˆ ˆ « « « { = Xe ñöa ngöôøi veà tôùi tieãn ngöôøi tình xa ‰ œ œ œ œ »J »» »» »» »» »» œ œ J « Ó l ‰ œ œ œ œ œ = œ ˆ »J »»» »»» »»» »» œ » »»» »» » » » » » l »»» « . ========================= l & « »» Coù luùc raát nhôù chieác xe giaø Coù luùc raát nhôù nhöõng moái œ «. Ó »J « « « « « « « « « « « « « « « ˙ « « Œ= & »» ˆ « « « « « l « « « « « l « ========================= « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ ˆ « ˆ ˆ ˆ « l ˙. « ” tình Giôø coøn moät mình buoàn thoâi em ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản