Bài hát chiều đồng quê - Khánh Băng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
136
lượt xem
25
download

Bài hát chiều đồng quê - Khánh Băng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều đồng quê - khánh băng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều đồng quê - Khánh Băng (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu ñoàng queâ. Khaùnh Baêng « « « « « « « « j ˆ œ. »»» œ œ « »K »K « « « « « « « bc ˆ ˆ ˆ j j j « « « « »» »» ˆ ====================== & ll « « j « ˆ l « j « ˆ ˆ « j ˆ « « = Chieàu laø chieàu ôi Naéng chieàu daàn buoâng khaép b « « ˙ « « « « « l « « œ « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « j J ˆ ˆ ˆ ˆ « « _ « « « « »»» « « « « _ _ _ _ _ « j j j j « « « « ˙ « « « « « & ˆ « ˆ j « j « ˆ « j j =========================l « « _ « « « ˆ « ˆ « ˆ j j j ˆ « « « « ˆ « nôi Töøng baày chim tung caùnh bay veà cuoái trôøi Moät ñaøn muïc b « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « l « « « ˆ « « « « « « _ ˆ « j ˆ « j ˆ j j j ˙ « j j « « « « ˆ ˆ « « =========================l & « « j j ˆ ˆ « « ñoàng ngoài vaét veûo treân mình traâu Naâng tieáng tieâu « « « œ & b « « « « « « « l « « « « _ « « ˆ ˆ « « j j « « ˆ ˆ « « j j « « « « »J j j j ˆ ˆ ˆ »» « « « =========================l ˙ « _ ˆ « _ ˆ j « « j _ ˆ « saàu hoaø nhòp theo caâu haùt ñöa duyeân Ñoàng ruoäng meânh œ. »»» »œ »œ « « « « ˆ« « « « « « « « « b »» »» ˆ ˆ ˆ « j j j « « « ˆ l « =========================l & ˙ « « _ « « « « j j « « ˆ « « ˆ « j j ˆ ˆ « « moâng naéng möa cuøng nhau goùp coâng Moät doøng « b « « « « « « « « « « « « « j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « « « & ˆ « « _ ˙ « « _ _ « _ _ « « « « =========================l j j « ˆ ˆ « « « « j ˆ « j ˆ « soâng nöôùc xuoâi ngöôïc hai maùi cheøo Tình mình tuy b « « « œ « « « « ˆ »» « « ˆ ˆ « « « »J « « « « l « « ˆ j « « « « _ ˆ « j ˆ « j « ˆ « j ˙ « j j « « « « ˆ ˆ « « =========================l & « « j j ˆ ˆ « « ngheøo maø mô öôùc taùt caïn bieån ñoâng Thöông meán theâm maën
  2. « œ »œ »œ « œ »J » »» « »J & b « « _ ˆ « _ « « « « l « « « « ˆ « _ ˆ j j ˆ ˆ « « « « j j « ˆ « « ˙ « »» =========================l l j ˆ »» « « j j « « _ ˆ « noàng chôø ngaøy mai caây luùa ñôm boâng Hai ñöùa mình yeâu b ˙ »»» œ »œ »œ « « »J »» »» « « »» j ˆ l « ˙ »»» « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ = « « ˆ « « j ˆ j ˆ « =========================l & j j nhau xaây ñaép moäng mai sau Beân maùi nhaø b « « « « œ œ »œ œ « l ˙ « « « « »J »J »» »»» « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ »» « « « « »» j ˆ « »»» œ »œ »œ « œ »J » »» « »J »» j ˆ »» = « =========================l & tranh moät haøng döøa cao soi boùng bôø ao Ñaây naéng ñeïp queâ ˙ »»» œ »œ »œ « « »J »» »» « « ˙ « « « « « « « « « « b »» j j ˆ ˆ l « « »»» =========================l & ˆ « « ˆ ˆ = « « ˆ « « j ˆ j j ta Ñaây moái tình nôû hoa vang tieáng cöôøi gaàn b « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j œ œ « « j j j « « ˆ « »J »J « « »» »» j j l « ˆ ˆ « « « ˙ « « « « œ « « « »J j j j ˆ ˆ ˆ »» = « « « =========================l l & xa loøng ngöôøi phôi phôùi naéng möa chan hoaø Ñöôøng chieàu bôø « « « « b œ . »œ »œ « « « « ˆ « »»» »» »» « « « « « l « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˙ « « « « « l « « « « « « « « =l « _ « ˆ « « « « «« « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆˆ ˆ ˆ « « j « ˆ « « « « « j j j ˆ « ========================= & « ˆ « j ˆ « ˆ « j« j j ñeâ luùa vaøng ta gaùnh veà vôï choàng queâ ñoâi gaùi trai cuøng nhau öôùc b « « « « « « l « « « œ « « « « « »J « « « = & « _ ˙ « « « « « « _ _ _ « « ˆ _ _ ˆ « j j ˆ « « ˆ « ˆ j « _ ˆ « ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ j j « « =========================l j j j « « « « theà Gia ñình vui vaày nieàm haïnh phuùc ñeán taän trôøi b « « ˙ « « « « « « « « « « « « « « « « « l _ _ _ « « « « ˆ « « ˆ ˆ « _ « ˆ « « ˆ l « Ó = « « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ========================= & j ˆ j j « « j j « j j « ˆ « « ˙ « ” maây nhö böùc tranh tuyeät vôøi ñoàng queâ no aám muoân ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản