Bài hát chiều - Dương Thiệu Tước & Hồ Dzuếch (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
205
lượt xem
47
download

Bài hát chiều - Dương Thiệu Tước & Hồ Dzuếch (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều - dương thiệu tước & hồ dzuếch (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều - Dương Thiệu Tước & Hồ Dzuếch (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu... £ £ ## 2 ‰ « « « « « « Döông Thieäu Töôùc-Hoà Dzeánh. «« « « « « « « « « « «« « « « « ˆ «« ˆ ˆ ˆ l˙ j ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « « « l « =l 4 « «ˆ ======================= & « l « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « Treân ñöôøng veà nhôù ñaày Chieàu chaäm ñöa chaân ngaøy ## « « « « « « £ « « « « «£ « « « « « ˆ ˆ l « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « ========================= l & ˆ « ˙ « « « l ˆ « « « « « «= « « _ « ˆ « ˆ _ ˆ « ˆ « « ˆ « £ « « «£ « »»» »»» « « « Tieáng buoàn vang trong maây Tieáng buoàn vang trong ## « « « « « ˆ « « « ˆ « « « « «ˆ « « « « ˙ »»» »œ œ œ « ˆ ˆ= » » ˆ « « « « « « « ˙ « l « ========================= l & ˆ « « ˆ l l « £ « « « « « « « £ « « « « « maây Chim röøng queân caát caùnh Gioù say tình ngaây ## « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « ˙ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « l ˆ « ˆ ˆ « «= ˆ & « l « « ˆ « « « ˆ « « ========================= l « « ˆ £ « « « «£ « ngaây Coù phaûi saàu vaïn coå Chaát trong hoàn chieàu ## « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ « « « ˆ « & ˆ « « « « « « l « « ˆ ˆ « l « « « ˆ ========================= l ˆ ˆ ˙ « ˆ « « « «= « « « ˆ £ « « « ˆ « nay chaát trong hoàn chieàu nay Toâi laø ngöôøi löõ ## ˙ « « « « « « « « « « « »»» « « « « ˆ ˆ « « « « « l « ˙ « ========================= & l « ˆ « « « « «=l « £ l « « « _ _ _ « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « «£ « « « « « «£ « khaùch Maøu chieàu khoù laøm khuaây Ngôõ loøng mình laø ## « « « »»»œ »»»»œ »œ œ œ » » « « « « « « l « ˆ ˆ « ˆ ˆ l œ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « ˆ ========================= & « « « « « « « « « « « »» » »»» »»» =l _ _« ˆ « £ « « « «£ « £ röøng Ngôõ hoàn mình laø maây Nhôù nhaø chaâm ñieáu thuoác khoùi huyeàn bay leân ## »»œ « «« « « ˆ ˆˆ ««« « « « « « & « « « »» »»œ « ˆ « « « l « ˆ « « « ========================= l ˙ « « « « « « l « l « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˙ « = caây Treân ñöôøng veà nhôù ñaày Chieàu chaäm ñöa chaân ngaøy ## « « « « £ « ««« « « « « « « « «£ « « ««ˆ ˆ « l ˙ ˆ ˆ ˆ« « « « « « « « ˆ « « « « « « « l « « ˆ _ ˆ ˆ l « « « « _ « « ========================= & ˆ ˆ « « « ˙ « « Œ = l « ˆ « ” ˆ « Tieáng buoàn vang trong maây Tieáng buoàn vang trong maây.(1951)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản