Bài hát chiều qua trường xưa - Quỳnh Hoa (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
21
download

Bài hát chiều qua trường xưa - Quỳnh Hoa (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều qua trường xưa - quỳnh hoa (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều qua trường xưa - Quỳnh Hoa (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu qua tröôøng xöa. nhaïc: Quyønh Hoa thô: Nguyeãn Haûi Thaûo 4 « « « « « « ˙ « ‰ « k œ œ « «=l « ˆ « »K »J « « »» k k ˆ ˆ « « 4 « j. j ˆ « « »» ====================== & ˆ « ˆ k « l Chieàu qua tröôøng xöa qua daõy lôùp naêm naøo « ‰ « « « « « « »J »J»» »J »K « l « ‰ œ œ œ œ « « ‰ « « « & « ˙ « « « « l « ˙ ˆ ˆ j j. « « ˆ ˆ « k j « « »» =========================l »» »» ˆ « k ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ « j. « j « k Ngaäm nguøi beân nhöõng cöûa soå quen thuoäc Coøn ñaâu buïi ˙ »»» »J ‰ œ »J »K « « œ œ « « ‰ « « « œ ˙ ‰ « «. œ « « »K & »» »» »» ˆ l ˙ k « « =========================l « « « »K l »»» j ˆ « ˆ ˆ »» j k « « j j ˆ ˆ »» « « phaán moät thuôû thöông thaàm Vaø lôøi thaày coâ eâm ñeàm saùng & w l œ. »»» ≈ « œ. « »»» k ˆ « ≈ œ l œ œ œ œ « ˙ »K »J »J »J »K « « »» »» »» »» »» ˆ « =========================l k « « tröa Em giôø ñaây nhö caùnh chim xa mòt môø œ. »»» ≈ « œ. ≈ œ l œ œ œ « « « l œ. ≈ « œ. ≈ œ l « »» k ˆ » « »K »» »J »J »J « « « »» »» »» ˆ ˆ « ========================= & k « ˙ « k »»» « »»» ˆ k « »K »» Ta giôø ñaây baâng khuaâng nhôù nhöõng kyû nieäm Em giôø ñaây nhö »œ œ œ œ « « J »J »J »K « « »» »» »» » ˆ ˙ k »»» ========================= & » « »» k ˆ » « »K »» »J »J »J « « « « « l œ. ≈ « œ. ≈ œ l œ œ œ « « ˙ ” »» »» »» ˆ ˆ « k k « « « caùnh chim xa mòt môø Ta giôø ñaây vaãn giöõ moät moái tình thô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản